EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0301

95/301/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1995, Venäjällä esiintyvään suu- ja sorkkatautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 184, 3.8.1995, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998; Kumoaja 398D0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/301/oj

31995D0301

95/301/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1995, Venäjällä esiintyvään suu- ja sorkkatautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 184 , 03/08/1995 s. 0059 - 0060


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 1995,

Venäjällä esiintyvään suu- ja sorkkatautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (95/301/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

tietyistä Euroopan maista peräisin olevien tiettyjen elävien eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista yhteisöön suu- ja sorkkatautitapauksissa 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn komission päätöksen 93/242/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/147/EY (3), määräyksissä kielletään alttiisiin lajeihin kuuluvien elävien eläinten sekä niistä saadun tuoreen lihan ja tiettyjen lihavalmisteiden tuonti tietyistä maista, mukaan lukien Venäjältä,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/118/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, vahvistetaan eläinten suolien, vuotien ja nahkojen, luun ja luutuotteiden, sarvien ja sarvituotteiden, kavioiden, sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden, riistatuotteiden sekä käsittelemättömän villan ja karvojen tuontia koskevat edellytykset,

komission päätöksessä 94/70/EY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/506/EY (6), vahvistetaan väliaikainen luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin; Venäjä sisältyy kyseiseen luetteloon,

terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetussa neuvoston direktiivissä 72/462/ETY (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymiasiakirjalla, mahdollistetaan farmaseuttisia tuotteita valmistavaan teollisuuteen tarkoitettujen rauhasten ja elinten sekä muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun tuoreen lihan tuonti jäsenvaltioihin tietyin edellytyksin; kyseiset edellytykset vahvistetaan päätöksen 79/542/ETY luetteloon kuuluvista kolmansista maista tulevien, farmaseuttisia tuotteita valmistavaan teollisuuteen tarkoitettujen tiettyjen raaka-aineiden tuonnissa täytettävistä yleisistä edellytyksistä 3 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 93/183/ETY (8) ja vastaavasti kolmansista maista tuotavan muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun tuoreen lihan tuonnin edellytyksistä 22 päivänä joulukuuta 1988 tehdyssä komission päätöksessä 89/18/ETY (9); kyseiseen aineistoon liittyy vaaroja,

suu- ja sorkkataudin esiintyminen Venäjällä on vahvistettu,

suu- ja sorkkataudin esiintyminen Venäjällä muodostaa vakavan uhan jäsenvaltioiden karjoille ottaen huomioon maidon ja maitopohjaisten tuotteiden sekä tiettyjen muiden eläintuotteiden kaupan,

vaikka viruksen alkuperää ei ole vahvistettu, on Venäjällä mahdollista yksilöidä alueita, joita voitaisiin pitää viruksesta vapaina; tämän vuoksi suojatoimenpiteitä on tarpeen soveltaa vain Moskovan alueella, kunnes tilanne selvitetään,

näin ollen on tarpeen kieltää tiettyjen eläintuotteiden, mukaan lukien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti Moskovan alueelta, jollei niille ole suoritettu erityisiä käsittelyjä,

määrättävien käsittelyjen olisi oltava luonteeltaan eläinlääkintäalan tiedekomitean suosittelemien kaltaisiin tieteellisiin perusteisiin pohjautuvia ja niissä olisi huomioitava sekä kansanterveyden että eläinten terveyden suojelemista koskevat vaatimukset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa Venäjän Moskovan alueelta peräisin olevien seuraavien nautaeläimistä, lampaista, vuohista, sioista ja muista sorkkaeläimistä saatavien tuotteiden tuontiin:

- maito ja maitopohjaiset tuotteet,

- muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut verituotteet,

- direktiivissä 72/462/ETY mainitut, komission päätöksen 92/183/ETY määräysten mukaisesti farmaseuttisia tuotteita valmistavaan teollisuuteen tarkoitetut rauhaset ja elimet,

- direktiivissä 72/462/ETY mainittu, komission päätöksen 89/18/ETY määräysten mukaisesti muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitettu liha.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei kuitenkaan sovelleta maitoon ja maitopohjaisiin tuotteisiin, joille on suoritettu:

joko

1. sterilointi, jonka tuloksena F0-arvoksi saadaan vähintään 3,0

tai

2. alustava lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus on vähintään yhtä suuri kuin se, joka saadaan aikaan käyttäen 72 °C:n lämpötilassa suoritettavaa, vähintään 15 sekunnin ajan kestävää pastörointia, ja joka on riittävä antamaan negatiivisen reaktion fosfataasikokeessa, sekä tämän jälkeen:

joko

a) i) ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta:

- toinen lämpökäsittely, jona käytetään joko korkeassa lämpötilassa suoritettavaa pastörointia, iskukuumennusta (UHT) tai sterilointia ja joka on kaikissa tapauksissa riittävä antamaan negatiivisen reaktion peroksidaasikokeessa, tai

- maitojauheen ja maitojauhevalmisteiden osalta toinen lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus on vähintään yhtä suuri kuin se, joka saadaan aikaan alustavalla lämpökäsittelyllä, ja joka on riittävä antamaan negatiivisen reaktion fosfataasikokeessa, sekä tämän jälkeen kuivaaminen

ii) muun kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta:

- toinen lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus on vähintään yhtä suuri kuin se, joka saadaan aikaan alustavalla lämpökäsittelyllä, ja joka on riittävä antamaan negatiivisen reaktion fosfataasikokeessa, sekä tämän jälkeen maitojauheen ja maitojauhevalmisteiden osalta kuivaaminen

tai

b) hapattaminen menetelmällä, jota käyttäen pH-arvo säilyy alhaisempana kuin 6 vähintään yhden tunnin ajan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Venäjältä lähetettävän maidon ja maitopohjaisten tuotteiden mukana olevissa todistuksissa on merkintä seuraavasti:

"Venäjällä esiintyvään suu- ja sorkkatautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/301/EY mukainen maito tai maitopohjainen tuote".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 110, 4.5.1993, s. 36

(3) EYVL N:o L 96, 28.5.1995, s. 51

(4) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(5) EYVL N:o L 36, 8.2.1994, s. 5

(6) EYVL N:o L 203, 6.8.1994, s. 24

(7) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(8) EYVL N:o L 84, 31.3.1992, s. 33

(9) EYVL N:o L 8, 11.1.1989, s. 17

Top