EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3362

Neuvoston asetus (EY) N:o 3362/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1995 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden tietyistä pyyntiedellytyksistä

OJ L 363, 31.12.1994, p. 1–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 008 P. 22 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 008 P. 22 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3362/oj

31994R3362

Neuvoston asetus (EY) N:o 3362/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1995 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden tietyistä pyyntiedellytyksistä

Virallinen lehti nro L 363 , 31/12/1994 s. 0001 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 8 s. 0022
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 8 s. 0022


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3362/94,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1994,

tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1995 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden tietyistä pyyntiedellytyksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon vuoden 1985 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 157, 161 ja 348 artiklan,

ottaa huomioon vuoden 1994 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 121 ja 122 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3760/92 4 artiklan mukaan neuvosto toteuttaa saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean laatiman kertomuksen perusteella tarvittavat toimenpiteet varojen järkiperäisen ja vastuullisen hyväksikäytön varmistamiseksi kestävällä tavalla,

vielä ei ole mahdollista perustaa hallintojärjestelmää, jossa käytetään täysin hyväksi asetuksessa (ETY) N:o 3760/92 annettuja uusia hallintomahdollisuuksia, koska ensin on toteutettava tietyt kalastuksen valvontatoimenpiteet, perustettava soveltuva hallinnollinen järjestelmä (lisenssijärjestelmä) ja lujitettava tieteellistä tietämystä; nykyisen TAC-järjestelyn olisi varmistettava kalastuksen määrän rajoittaminen tällaisen hallintojärjestelmän perustamiseen asti,

asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaan neuvosto vahvistaa 4 artiklan mukaisesti TACin kaiken kalastuksen osalta; kalastusmahdollisuudet on jaettava jäsenvaltioiden kesken 8 artiklan 4 kohdan ii alakohdan mukaisesti,

olisi vahvistettava periaatteet ja tietyt kalastuksen hallintomenettelyt yhteisön tasolla niin, että jäsenvaltiot voisivat varmistaa lippunsa alla purjehtivien tai lainkäyttövaltaansa kuuluvien alusten hallinnon,

Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välisen kalastussopimuksen(2) 2 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti sopimuspuolet neuvottelevat keskinäisistä kalastusoikeuksistaan vuoden 1995 osalta; tämän seurauksena on mahdollista vahvistaa TACit, yhteisön osuudet ja kiintiöt tiettyjen yhteisten tai autonomisten kantojen osalta, joista on myönnetty osuus Färsaarille,

yhteisö ja Norja ovat neuvotelleet Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kalastussopimuksen(3) 2 ja 7 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti keskinäisistä kalastusoikeuksistaan 31 päivään maaliskuuta 1995 asti kestävän ajanjakson osalta sekä yhteisten elollisten luonnonvarojen hoidosta; ne ovat sopineet neuvottelevansa mahdollisimman pian vuonna 1995 keskinäisistä kalastusoikeuksistaan vuoden 1995 lopun osalta,

yhteisö on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, joka sisältää meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevat periaatteet ja säännöt,

yleisten kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti yhteisö osallistuu kansainvälisillä vesialueilla kehittyvien kalakantojen säilyttämispyrkimyksiin; olisi tutkittava yhteisön alusten tällaisiin kalakantoihin harjoittaman kalastustoiminnan tasoa suhteessa kaikkeen kalastustoimintaan ja otettava huomioon yhteisön niiden säilyttämiseksi tähän mennessä antama panos,

kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio on suositellut TACeja Itämeren turska-, lohi-, silli- ja silakka- sekä kilohailikannoille sekä jokaiselle sopimuspuolelle myönnettäviä osuuksia niistä,

tiettyjen pääasiassa jauhoksi tai öljyksi jalostamista varten pyydettävien kantojen osalta ei ole tarvetta vahvistaa kiintiöitä,

vuoden 1985 liittymisasiakirjan 161 artiklassa vahvistetaan Espanjalle myönnetty osuus TACeista tiettyjen kantojen osalta ja tietyillä vyöhykkeillä sekä myönnetään tälle jäsenvaltiolle kiinteät piikkimakrilli- ja mustakitaturskamäärät,

kiinteät mustakitaturskamäärät on jaettava ICES-alueiden V b (EY:n vyöhyke), VI, VII sekä VIII a, VIII b ja VIII d kesken,

vuoden 1985 liittymisasiakirjan 158 artiklan mukaan olisi tehtävä ero pohjakalojen ja muiden lajien pyynnin välillä; olisi siten määriteltävä ryhmä, johon mustakitaturska, piikkimakrilli ja sardelli kuuluvat,

näiden suurimpien sallittujen saaliiden tehokkaan hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava kalastustoimia koskevat erityisedellytykset,

silli- ja silakka-, kummeliturska-, mustakitaturska-, makrilli- ja lasikampelakiintiöiden paremman hyväksikäytön varmistamiseksi olisi sallittava osittaiset kiintiöiden siirrot vyöhykkeeltä, jolle ne on myönnetty, siihen rajoittuville vyöhykkeille,

vyöhykkeillä V b (EY:n vyöhyke), VI, XII ja XIV kehittyvien koljakantojen paremman hyväksikäytön varmistamiseksi olisi rajoitettava saaliita vyöhykkeillä V b ja VI a,

viimeisimmän tieteellisen lausunnon huomioon ottaen on tarpeen luoda vuodenaikaan sidotut pyyntirajoitukset Kelttienmerellä sillin ja silakan pyynnin rajoittamiseksi,

tiettyjä pelagisia lajeja ja katkarapuja (Pandalus-suvun lajit, ei kuitenkaan Pandalus montagui) voidaan pyytää pyydyksillä, joiden silmäkoko ei ole yhteisön lainsäädännön mukainen; valkoturskaa voidaan pyytää yhteisön lainsäädännöstä poikkeavin edellytyksin; näistä kysymyksistä on jo annettu tieteellinen lausunto; olisi jatkettava edellä mainittujen lajien osalta nykyisten pyyntiedellytysten, sellaisina kuin ne on esitetty tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1994 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja tietyistä edellytyksistä, joilla ne voidaan pyytää 21 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3676/93(4) 9 artiklassa, voimassaoloaikaa, kunnes tarvittavat muutokset on tehty tietyistä kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä lokakuuta 1986 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3094/86(5),

keskenkasvuisia kampelakaloja pyydetään paljon Pohjanmeren eteläosissa syksyisin; olisi suojeltava näitä kaloja niiden hyväksikäytön parantamiseksi,

Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio on suositellut tiettyjä teknisiä kalavarojen säilyttämistoimenpiteitä ja muita kalastustoiminnan valvontasäännöksiä, joita sen sopimuspuolet soveltavat 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen,

vuoden 1994 liittymisasiakirjan 122 artiklan mukaan liittymisen yhteydessä myönnettyjen kiintiöiden hyväksikäyttöedellytykset ovat samat kuin välittömästi ennen vuoden 1994 liittymissopimuksen voimaantuloa sovelletut edellytykset,

tiettyjen silli- ja silakkakantojen taloudellisen käytön tehostaminen edellyttää, että kala myydään muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeena käytettäväksi; näiden kantojen tila on sellainen, että asianmukaisen hallinnon myötä tällainen toimenpide voidaan vaaratta toteuttaa, ja

vuoden 1994 liittymissopimuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan unionin toimielimet voivat ennen liittymistä toteuttaa liittymisasiakirjan 94, 121 ja 122 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan vuodeksi 1995 tiettyjen kalakantojen tai kalakantaryhmien osalta suurimmat sallitut saaliit (TAC) kannoittain tai kantaryhmittäin, yhteisölle myönnetty osuus näistä saaliista, tämän osuuden jakaminen jäsenvaltioiden kesken sekä erityisedellytykset, joiden alaista näiden kantojen pyynti on(6).

Tässä asetuksessa Skagerrak rajoittuu lännessä viivaan Hanstholmin majakasta Lindesnesin loistoon, ja etelässä viivaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan, sekä viivaan tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla.

Tässä asetuksessa Kattegat rajoittuu pohjoisessa viivaan Skagen majakasta Tistlarnan majakkaan, ja tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla sekä etelässä viivoihin Hasenøresta Gniben Spidsiin, Korshagesta Spodsbjergiin ja Gilbjerg Hovedista Kulleniin.

Tässä asetuksessa Pohjanmereen kuuluu ICES-suuralue IV ja se osa ICES-alueesta III a, jota tässä artiklassa annettu Skagerrakin määritelmä ei koske.

2 artikla

Vahvistetaan vuodeksi 1995 niitä kalakantoja tai kalakantaryhmiä, joihin yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan, koskevat TACit sekä yhteisölle myönnetty osuus näistä saaliista liitteessä I esitetyllä tavalla.

3 artikla

Vahvistetaan 2 artiklassa mainituista TACeista yhteisölle myönnetyn osuuden jako jäsenvaltioiden kesken vuodeksi 1995 liitteessä I.

Tämä jako tehdään sen kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 3760/92 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytyä kauppaa ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2874/93(7) 21 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 1 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjä uudelleenjakamisia.

4 artikla

Pohjanmeren ja Englannin kanaalin itäosien silli- ja silakkakantojen osalta voidaan ICES-alueelle VI b siirtää enintään 50 prosenttia kiintiöistä ICES-alueilta VI c ja VII d.

Vyöhykkeiden II a (EY:n vyöhyke) ja IV (EY:n vyöhyke) kummeliturskakantojen osalta jäsenvaltiot, joilla on kiintiö näillä vyöhykkeillä, voivat kiintiön täytyttyä suorittaa siirtoja vyöhykkeiltä V b (EY:n vyöhyke), VI, VII, XII, XIV sekä vyöhykkeiltä VIII a, b ja d vyöhykkeille II a (EY:n vyöhyke) ja IV (EY:n vyöhyke).

Nämä siirrot on kuitenkin annettava ennakolta tiedoksi komissiolle.

5 artikla

1 Aluksella ei saa säilyttää eikä sieltä saa purkaa niistä kannoista saatuja saaliita, joille on vahvistettu TACit tai kiintiöt, paitsi jos:

i) saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on olemassa kiintiö, ja kiintiö ei ole täynnä, tai

ii) yhteisölle myönnetty osuus TACista (yhteisön osuus) ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi ja osuus ei ole täynnä, tai

iii) kaikkien muiden kuin sillin ja silakan sekä makrillin osalta saalis on sekaisin muiden lajien kanssa ja se on pyydetty verkoilla, joiden silmäkoko on enintään 32 millimetriä alueilla 1 ja 2 tai alle 40 millimetriä alueella 3 asetuksen (ETY) N:o 3094/86 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sitä ei ole lajiteltu aluksella eikä purkauksen yhteydessä tai

iv) sillin ja silakan osalta saalis on 2 kohdassa vahvistetuissa rajoissa, tai

v) makrillin osalta saalis on sekaisin piikkimakrilli- ja sardiinisaaliin kanssa ja makrillin osuus on enintään 10 prosenttia aluksella olevien makrillien, piikkimakrillien ja sardiinien kokonaispainosta ja jos saaliita ei ole lajiteltu, tai

vi) saalis on pyydetty asetuksen (ETY) N:o 3094/86 mukaisesti tehdyn tieteellisen tutkimuksen yhteydessä.

Kaikki alukselta puretut määrät merkitään kiintiöön tai, jos yhteisön osuutta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, yhteisön kiintiöön, paitsi jos saalis on pyydetty iii, iv, v ja vi alakohdan mukaisesti.

2 Jos kalastustoimia harjoitetaan verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 millimetriä alueilla 1 ja 2, lukuun ottamatta Skagerrakia ja Kattegatia, ja verkoilla, joiden silmäkoko on alle 40 millimetriä alueella 3, aluksella ei saa säilyttää muiden lajien kanssa sekaisin olevia silli- ja silakkasaaliita, paitsi jos näitä saaliita ei ole lajiteltu ja jos nämä saaliit ovat sekaisin ainoastaan kilohailisaaliin kanssa ja niiden prosentuaalinen osuus on enintään 10 prosenttia silli- ja silakka- sekä kilohailisaaliiden kokonaispainosta.

Jos kalastustoimia harjoitetaan verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 millimetriä alueilla 1 ja 2, ja verkoilla, joiden silmäkoko on alle 40 millimetriä alueella 3, aluksella ei saa säilyttää muiden lajien kanssa sekaisin olevia silli- ja silakkasaaliita, paitsi jos näitä saaliita ei ole lajiteltu ja jos nämä saaliit ovat sekaisin kilohailia sisältävän tai sisältämättömän saaliin kanssa ja niiden prosentuaalinen osuus on enintään 5 prosenttia silli- ja silakka- sekä muiden lajien saaliiden kokonaispainosta.

3 Sivusaaliiden prosenttiosuus ja niiden käyttö määritellään asetuksen (ETY) N:o 3094/86 2 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Mustakitaturskaa, sardellia ja piikkimakrillia ei pidetä pohjakaloina.

7 artikla

1 Sillin ja silakan pyynti on kielletty 1 päivästä 15 päivään marraskuuta 1995 seuraavien koordinaattien rajoittamalla alueella:

- Irlannin kaakkoisrannikolla pisteessä 7°30' läntistä pituutta,

- 51 15' pohjoista leveyttä, 7 30' läntistä pituutta,

- 51 15' pohjoista leveyttä, 9 00' läntistä pituutta,

- Irlannin etelärannikolla pisteessä 9 00' läntistä pituutta.

2 Tässä artiklassa esitettyjä alueita ja ajanjaksoja voidaan muuttaa asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2115/77(8) säädetään, sillin ja silakan kohdennettu kalastus ja purkaminen aluksesta muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeena käytettäväksi sallitaan 31 päivään joulukuuta 1995 asti Suomen ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten osalta ja Itämerellä koeluontoisesti jonkin muun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten osalta tietyistä Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 12 päivänä kesäkuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1866/86(9) asianmukaisten sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3094/86 liitteessä I olevissa alaviitteissä 11, 12 ja 13 määrätään, seuraavia määräyksiä sovelletaan:

i) kalastettaessa alueella 3, lukuun ottamatta Skagerrakia ja Kattegatia, makrillin (Scomber scombrus), piikkimakrillin (Trachurus trachurus), sillin (Clupea harengus), sardiinin (Sardina pilchardus), mustakitaturskan (Micromesistius poutassou) ja pelagisten pääjalkaisten osalta 32 millimetrin silmäkoon käyttö sallitaan 31 päivään joulukuuta 1995,

ii) kalastettaessa alueella 3, Skagerrakia ja Kattegatia lukuun ottamatta, katkaravun (Pandalus-suvun lajit, ei kuitenkaan Pandalus montagui) osalta 35 millimetrin silmäkoon käyttö sallitaan 31 päivään joulukuuta 1995,

iii) kalastettaessa ICES-suuralueilla II, IV,V ja VI (56. pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolella) valkoturskan (Merlangius merlangus) kohdennettuun kalastukseen liittyvät edellytykset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3094/86 9 artiklan 3 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään, sen alueen laajentamisajanjakso, jolla puomitrooleilla pyytäminen on kielletty, kestää 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1995.

11 artikla

Turskan pyynti on kielletty Itämerellä, Belteissä ja Juutinraumassa 1 päivästä kesäkuuta 31 päivään elokuuta 1995.

12 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1866/86 3, 5 ja 6 artiklassa säädetään, seuraavia säännöksiä sovelletaan Itämerellä, Belteissä ja Juutinraumassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1995:

i) aluksella olevan alamittaisen turskan määrä saa olla enintään 5 prosenttia turskasaaliin kokonaispainosta,

ii) silliä ja silakkaa sekä kilohailia pyydettäessä saadut turskan sivusaaliit saavat olla enintään 10 prosenttia saaliiden painosta ja enintään 5 prosenttia alamittaisista kaloista,

iii) niiden troolien, ankkuroitujen kierrenuottien tai verkkojen käyttö, joiden silmäkoko (mitatun verkon ollessa märkä) on jäljempänä luetelluille kalastuksille määriteltyä pienempi, on kielletty:

a) turska: verkot sekä troolit ja ankkuroidut kierrenuotat, joissa on sellaisia erityisiä välineitä kuin valikointipaneelit tai joiden malli on muuten sellainen, että vähintään 38 senttimetrin selektiopituudessa valikoivuudeksi voidaan varmistaa 50 prosenttia, ja jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä II: 105 millimetriä(10); tavalliset troolit ja ankkuroidut kierrenuotat: 120 millimetriä(3)(11),

b) osa-alueiden 22-27 kampelakalat, jotka on pyydetty verkoilla, tavallisella troolilla tai ankkuroidulla kierrenuotalla: 120 millimetriä(3)(12)(13),

c) osa-alueen 28 kampelakalat, jotka on pyydetty verkoilla, tavallisella troolilla tai ankkuroidulla kierrenuotalla: 110 millimetriä(2),

d) osa-alueiden 29 ja 32 kampelakalat, jotka on pyydetty i) verkoilla, ii) tavallisella troolilla tai iii) ankkuroidulla kierrenuotalla linjan 59°30' pohjoista leveyttä eteläpuolella: 110 millimetriä(3),

e) kampelakalat, jotka on pyydetty a alakohdassa tarkoitetulla erityisellä valikoivuutta tehostavalla välineellä varustetulla troolilla tai ankkuroidulla kierrenuotalla: 105 millimetriä(3)(5),

f) osa-alueiden 22-27 sillit ja silakat: 32 millimetriä,

g) osa-alueiden 28 ja 29 sillit ja silakat, linjan 59 30' pohjoista leveyttä eteläpuolella: 28 millimetriä,

h) osa-alueiden 30-32 sekä osa-alueen 29 sillit ja silakat, linjan 59 30' pohjoista leveyttä pohjoispuolella: 16 millimetriä,

i) kaikkien yleissopimuksen piiriin kuuluvien vesialueiden kilohaili: 16 millimetriä.

iv) turskan pyynnin osalta ainoastaan tätä kalastusta varten sallittujen pyydysten, jotka on määritelty iii alakohdassa, sekä silmäkooltaan suurempien pyydysten sallitaan olevan aluksella. Muiden pyydysten löytyminen alukselta johtaa turskasaaliin purkauskieltoon.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Uusien jäsenvaltioiden osalta se tulee voimaan liittymispäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORCHERT

(1) EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 226, 29.8.1980, s. 12

(3) EYVL N:o L 226, 29.8.1980, s. 48

(4) EYVL N:o L 341, 31.12.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2761/94 (EYVL N:o L 294, 15.11.1994, s. 2)

(5) EYVL N:o L 288, 11.10.1986, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1796/94 (EYVL N:o L 187, 22.7.1994, s. 1)

(6) Tässä asetuksessa tarkoitettu ICES-alueen määritelmä esitetään komission tiedonannossa 85/C 347/05 (EYVL N:o C 347, 31.12.1985, s. 14) ja CECAF-alueen määritelmä komission tiedonannossa 85/C 335/02 (EYVL N:o C 335, 24.12.1985, s. 2)

(7) EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

(8) EYVL N:o L 247, 28.9.1977, s. 2

(9) EYVL N:o L 162, 18.6.1986, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2156/91 (EYVL N:o L 201, 24.7.1991, s. 1)

(10) Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 13 artiklassa säädetään, tämä toimenpide tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995

(11) Säännöstä sovelletaan verkon kahdeksan viimeisen metrin silmiin nostoköydestä ja pituussuunnassa levitetyistä silmistä laskettuna

(12) Ei kuitenkaan osa-alueiden 22 ja 23 kielikampela

(13) Ei kuitenkaan osa-aluiella 22 - 24 linjan 14 00 itäistä pituutta länsipuolella, missä sellaisen tavallisen troolin ja sellaisen tavallisen ankkuroidun kierrenuotan, joiden silmäkoko on 90 millimetriä, käyttö on sallittu

ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ÐAPAPTHMA I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I

TAC en 1995 por especie y zona y la distribución, entre los Estados miembros, de la parte asignada a la Comunidad (en toneladas peso vivo) TAC for 1995 pr. bestand og pr. område og fordelingen blandt medlemsstaterne af Fællesskabets andel (tons levende vægt) TAC für 1995 je Bestand und Bereich und die Aufteilung des für die Gemeinschaft verfügbaren Anteils auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen Lebendgewitcht) TAC áíÜ áðóèåìá êáé æùíç ãéá ôo 1995, êáèþò êáé ç êáôáíoìÞ ìåôáîý ôùí êñáôþí ìåëþí ôoõ ÷oñçãoýìåíoõ oôçí Êoéíüôçôá ìåñéäßoõ (óå ôüíoõò æùíôáíoý âÜñoõò) TACs by stock and by area for 1995 and the allocation among the Member States of the share available to the Community (in tonnes live weight) TAC pour 1995 par stock et par zone ainsi que la répartition entre les Etats membres de la part attribuée à la Communauté (en tonnes poids vif) TAC per il 1995 per popolazione e per zona e la ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità (in tonnellate peso vivo) TAC voor 1995, per bestand en per gebied en de verdeling over de Lid-Staten van het voor de Gemeenschap beschikbare aandeel (in ton levend gewicht) TAC para 1995 por existência e por zona e a repartição, entre os Estados-membros, da parte atribußda à Comunidade (em toneladas peso vivo)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VALIKOINTIPANEELI (Malli 1)

Kaksi valikointipaneelia, joiden auki pakotetut vinoneliösilmät on päällystetty muovilla, kiinnitetään troolien ja ankkuroitujen kierrenuottien perään turskan pyyntiä varten. Silmäkoon on oltava vähintään 105 millimetriä. Valikointipaneelit kiinnitetään erillistä havaskappaletta käyttäen (tavallisten vinoneliösilmien ja valikointipaneelin silmien väliin). Tämän erillisen havaskappaleen silmäkoko on yhtä suuri kuin valikointipaneelin silmätangon pituus kertaa kahden neliöjuuri.

Valikointipaneeli kiinnitetään perän molemmille puolille, ja verkon takimmaisen kohdan ja valikointipaneelin välinen etäisyys on 40-50 senttimetriä. Paneelin pituus on 80 prosenttia perän kokonaispituudesta ja sen korkeus on 50 senttimetriä. Paneeli kiinnitetään niin, että paneelin ylä- ja alajameen väliin jää 15-20 senttimetrin väli.

VALIKOINTIPANEELI (Malli 2)

Paneelien tunnistus

Paneelit ovat nelikulmaisia verkon perään kiinnitettyjä havaskappaleita. Perää kohti on kaksi paneelia.

Paneelien koko

Kaikki paneelit ovat vähintään 45 senttimetriä leveitä koko pituudeltaan. Kaikki paneelit ovat vähintään 3,5 metriä pitkiä niiden sivuja pitkin mitattuna (kuva 1).

Paneelien silmäkoko (kuva 2)

Paneelien silmien vähimmäissilmäkoko on 105 millimetriä. Silmät ovat neliösilmiä, toisin sanoen paneelihavaksen kaikki neljä reunaa muodostuvat silmistä, joiden molemmat silmätangot on leikattu. Havaskappale kiinnitetään niin, että silmien reunat ovat perän pituussuuntaan nähden samansuuntaisesti ja kohtisuorassa. Paneelin leveys on 8 auki pakotettua neliösilmää. Pituus on 57-62 neliösilmää.

Paneelien sijainti

Pyydyksen perä jaetaan ylempään ja alempaan paneeliin jameilla, jotka ovat aluksen kulkusuuntaan nähden perän vasemman ja oikean puoleisilla sivuilla. Molemmat valikointipaneelit sijoitetaan alempaan paneeliin aivan jameiden viereen niiden alapuolelle. Valikointipaneelit sijoitetaan vähintään 2 metrin ja enintään 2,5 metrin päähän sulkuköysistä. (kuva 1)

Valikointipaneelin etuosa kiinnitetään 8 silmään, jotka ovat perän tavallisen havaksen levyisiä. Yksi reuna kiinnitetään jameeseen tai aivan jameen viereen ja toinen reuna kiinnitetään perän alaosan tavalliseen havakseen sellaisten silmien, joiden molemmat silmätangot on leikattu, muodostamaa suoraa pitkin. (kuva 3).

Koko perän silmäkoko

Pyydyksen perän kaikkien osien vähimmäissilmäkoko on 105 millimetriä.

Kaavio: valikointipaneeli (malli 1)

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Kuva 1

Neliösilmäisten paneelien sijainti verkon perässä

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Kuva 2

Neliösilmäinen havas

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Kuva 3

Paneelin kiinnittäminen troolin perään

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top