EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0026

Komission direktiivi 94/26/EY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 157, 24.6.1994, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 88 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 88 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/1997; Implisiittinen kumoaja 397L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/26/oj

31994L0026

Komission direktiivi 94/26/EY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 157 , 24/06/1994 s. 0033 - 0035
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0088
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0088


KOMISSION DIREKTIIVI 94/26/EY,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 1994,

räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 76/117/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/487/ETY(3), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

on tarpeen mukauttaa direktiivin 79/196/ETY liite I tekniikan kehitykseen sisällyttämällä siihen viisi uutta eurooppalaista standardia, jotka Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec) on hiljattain laatinut,

ottaen huomioon tekniikan nykyisen tason nyt on tarpeen mukauttaa direktiivin 79/196/ETY liitteessä I tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien sisältö,

ottaen huomioon kyseessä olevat laitteet on säädettävä siirtymäkaudesta, jotta teollisuus voi riittävästi mukautua standardeihin tehtyihin muutoksiin, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 79/196/ETY liite I tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on 30 päivään kesäkuuta 2003 asti jatkettava direktiivin 76/117/ETY 4 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamista sellaisten laitteiden osalta, joiden on osoitettu olevan direktiivissä 79/196/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä syyskuuta 1990, säädettyjen yhdenmukaistettujen standardien mukaisia direktiivin 76/117/ETY 8 artiklassa tarkoitetulla vaatimustenmukaisuustodistuksella, jos tämä todistus on annettu ennen 1 päivää maaliskuuta 1996.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 1994.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 45

(2) EYVL N:o L 43, 20.2.1979, s. 20

(3) EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 23

LIITE

"LIITE I

YHDENMUKAISTETUT STANDARDIT

Yhdenmukaistetut standardit, joiden mukaisia laitteiden on suojaustyypistä riippuen oltava, ovat seuraavassa taulukossa tarkoitetut eurooppalaiset standardit.

>TAULUKON PAIKKA>

Top