EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0958

94/958/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista Suomeen tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia koskevista Suomessa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä

OJ L 371, 31.12.1994, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 237 - 238
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/958/oj

31994D0958

94/958/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, kolmansista maista Suomeen tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia koskevista Suomessa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 371 , 31/12/1994 s. 0021 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 64 s. 0237
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 64 s. 0237


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä joulukuuta 1994,

kolmansista maista Suomeen tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia koskevista Suomessa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä (94/958/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten, joihin Euroopan unioni perustuu, mukautuksista tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 1 a kohta, ja erityisesti sen 18 a artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Suomella on kolme vuotta aikaa panna täytäntöön direktiivin 90/675/ETY I luvussa säädetty tarkastusjärjestelmä; olisi määriteltävä tänä aikana sovellettavat siirtymätoimenpiteet,

ennen asianmukaisten perusrakenteiden käyttöönottoa ulkorajoilla olisi määrättävä ulkorajojen ylityspaikkoihin liittyvistä tarkastuspaikoista; tämän vuoksi olisi mukautettava direktiivin 90/675/ETY I luvun asiaa koskevia säännöksiä,

toimenpiteillä pyritään takaamaan, että Suomen viranomaiset suorittavat kaikki säädetyt tarkastukset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Tarkastusten järjestämistä ja jatkotoimenpiteitä varten (direktiivin 90/675/ETY I luku) Suomessa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 31 päivään joulukuuta 1996 tässä päätöksessä määrättyjä toimenpiteitä.

2 Tämän päätöksen määräysten voimaantulo ei rajoita mahdollisuutta lisätä rajatarkastusasema direktiivin 90/675/ETY 9 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

2 artikla

1 Tuotteiden tuonti kolmansista maista Suomen tasavallan alueelle on suoritettava yhden liitteessä mainituista ylityspaikoista kautta.

2 Suomen viranomaisten on toteutettava aiheelliset toimenpiteet kaikkien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden suorittamien 1 kohdan määräyksiä koskevien rikkomusten rankaisemiseksi. Näihin toimenpiteisiin voi vakavimmissa tapauksissa kuulua tuotteiden hävittäminen.

3 artikla

1 Jokainen ylityspaikka liittyy vastaavaan tarkastuspaikkaan liitteen mukaisesti. Kukin ylityspaikka ja vastaava tarkastuspaikka ovat rajatarkastuksissa toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten vastuulla.

2 Tuotteiden kuljetus ylityspaikasta vastaavaan tarkastuspaikkaan on suoritettava viipymättä tullivalvonnassa. Lisäksi ylityspaikan toimivaltaisen viranomaisen on annettava tarkastuspaikan vastaavalle virkaeläinlääkärille telekopiolaitteen välityksellä tieto kunkin erän lähdöstä. Virkaeläinlääkäri ilmoittaa ylityspaikan toimivaltaiselle viranomaiselle samaa laitetta käyttäen kunkin erän saapumisesta.

3 Edellä 2 artiklan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

4 artikla

1 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 3 artiklan säännöksiä.

2 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 4 artiklan säännöksiä sekä tämän perusteella annettuja yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä.

Kuitenkin:

- korvataan 4 artiklan 2 kohdan ilmaisu "rajanylityspaikka" ilmaisulla "ylityspaikka",

- korvataan 4 artiklan 4 kohdan ilmaisu "rajatarkastusaseman eläinlääkintähenkilökunta" ilmaisulla "ylityspaikan toimivaltainen viranomainen".

3 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 5, 6 ja 7 artiklan säännöksiä sekä tämän perusteella annettuja yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä.

4 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 8 ja 10 artiklan säännöksiä sekä tämän perusteella annettuja yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä. Korvataan kuitenkin ilmaisu "rajatarkastusasema" ilmaisulla "tarkastuspaikka".

5 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 11 artiklan säännöksiä sekä tämän perusteella annettuja yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä. Korvataan kuitenkin ilmaisu "rajatarkastusasema" ilmaisulla "tarkastuspaikka".

6 Sovelletaan direktiivin 90/675/ETY 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 artiklan säännöksiä sekä tämän perusteella annettuja yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä. Korvataan kuitenkin ilmaisu "rajatarkastusasema" ilmaisulla "tarkastuspaikka".

5 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä ja edellyttäen, että se tulee voimaan.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä joulukuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top