EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0143

94/143/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista hevoseläinten seerumin tuonnissa kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen)

OJ L 62, 5.3.1994, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 84 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Kumoaja 32004R0433 . Latest consolidated version: 29/11/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/143/oj

31994D0143

94/143/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista hevoseläinten seerumin tuonnissa kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen)

Virallinen lehti nro L 062 , 05/03/1994 s. 0041 - 0043
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0084
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0084


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä maaliskuuta 1994,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista hevoseläinten seerumin tuonnissa kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/143/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa tarkoitettujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan a ja c kohdan,

sekä katsoo, että

edellä mainitun direktiivin liitteessä I olevassa 8 luvussa sallitaan hevoseläinten seerumin tuonti sellaisista kolmansista maista, joista sallitaan teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti,

olisi vahvistettava eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistukset seerumin tautitason varmis- tamiseksi,

uuden todistusjärjestelmän käyttöön ottamisen vuoksi olisi määrättävä tietty aika sen toimeenpanolle, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten seerumin tuonti sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista elävien teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti on sallittua, kun sen mukana on tämän päätöksen liitteessä olevan mallin mukainen terveystodistus.

2 Terveystodistus on laadittava yhdelle liuskalle ja sen on oltava laadittu vähintään yhdellä tuontitarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisella kielellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

LIITE

TERVEYSTODISTUS

hevoseläinten seerumin tuonnille sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista elävien teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti yhteisöön on sallittua

>KAAVION ALKU>

Huomautus tuojalle

Tämä terveystodistus on luonteeltaan yksinomaan eläinlääkinnällinen ja sen on oltava kyseisen erän mukana rajatarkastusasemalle asti.

Määrämaa:

Terveystodistuksen viitenumero:

Viejämaa:

Vastuullinen ministeriö:

Todistuksen antava toimielin:

I Seerumin tunnistus

(laji)

Pakkauslaji:

Pakkausyksikköjen lukumäärä:

Nettopaino:

II Seerumin alkuperä

Hyväksytyn keinosiemennysaseman osoite ja eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero:

III Seerumin määräpaikka

Seerumi lähetetään

(lastauspaikka)

(määräpaikka ja määrämaa)

seuraavalla kuljetusvälineellä:

Sinetin numero(1):

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

IV Vakuutus

Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuutan, että:

edellä kuvattu hevoseläinten seerumi

a) on lähtöisin maasta, jossa seuraavien tautien esiintymisestä on pakollisesti ilmoitettava: hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto;

(1) Valinnainen

b) on saatu virkaeläinlääkärin valvonnassa hevoseläimistä, jotka olivat keruuhetkellä vapaita tarttuvan taudin kliinisistä oireista;

c) on saatu hevoseläimistä, jotka ovat syntymästään asti olleet kolmannen maan alueella, tai kun kyseessä on yhteisön lainsäädännön nojalla tehty virallinen aluejako, alueilla, joissa:

i) kahden viimeisen vuoden aikana ei ole havaittu yhtään venezuelalaista hevosen enkefalomyeliitin tapausta;

ii) kuuden viimeisen kuukauden aikana ei ole havaittu yhtään astumatautitapausta;

iii) kuuden viimeisen kuukauden aikana ei ole havaittu yhtään räkätautitapausta;

d) on saatu hevoseläimistä, jotka keruuhetkellä eivät ole lähtöisin tilalta eivätkä ole olleet tilalla, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

e) sille on tehty kaikki tarvittavat varotoimenpiteet uuden tartunnan välttämiseksi tuotannon, käsittelyn ja pakkaamisen aikana,

f) on pakattu sinetöityihin vedenpitäviin astioihin, joissa on selvästi merkittynä ilmaisu: "hevoseläinseerumi " sekä keruulaitoksen hyväksyntänumero.

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

(1) Allekirjoituksen ja leiman on oltava eri väriset kuin painokirjainten>KAAVION LOOPU>

Top