EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; Kumoaja 32006R1013 . Latest consolidated version: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta

Virallinen lehti nro L 030 , 06/02/1993 s. 0001 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0043
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0043


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 259/93,

annettu 1 päivänä helmikuuta 1993,

Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

yhteisö on allekirjoittanut 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyn Baselin yleissopimuksen vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta,

AKT-valtioiden ja ETY:n (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden ja Euroopan talousyhteisön) välisen 15 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn yleissopimuksen 39 artiklassa on jätteitä koskevia määräyksiä,

yhteisö on hyväksynyt taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 30 maaliskuuta 1992 tekemän päätöksen hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta,

edellä sanottu huomioon ottaen on tarpeen korvata asetuksella direktiivi 84/631/ETY (4) vaarallisten jätteiden rajan yli tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta,

jäsenvaltiot ovat kansallisesti vastuussa jäsenvaltioissa tapahtuvien jätteiden siirron valvonnasta ja tarkastamisesta; jäsenvaltioiden sisällä suoritettujen jätteiden siirtojen kansallisten valvonta- ja tarkastamisjärjestelmien pitäisi kuitenkin täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset korkeatasoisen ympäristön- ja ihmisen terveyden suojelun takaamiseksi,

on tärkeää järjestää jätteiden siirtojen valvonta ja tarkastaminen, jotta otettaisiin huomioon tarve säästää, suojata ja parantaa ympäristön laatua,

jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (5) 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhtenäisen ja riittävän jätteiden huolehtimislaitosten verkoston, jonka jäsenvaltiot perustavat aiheellisin toimenpitein yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa, kun se on tarpeellista tai tarkoituksenmukaista, on oltava sellainen, että yhteisö kokonaisuutena voi itse huolehtia jätteistään ja että jäsenvaltiot pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä tavoitetta ottaen kuitenkin huomioon maantieteelliset edellytykset tai tietynlaisiin jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarpeen; mainitun direktiivin 7 artiklassa edellytetään, että on laadittava tarvittaessa yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa jätehuoltosuunnitelmia, joista on tehtävä ilmoitus komissiolle, ja säädetään, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaiset jätteiden siirrot, jotka eivät ole niiden jätehuoltosuunnitelmien mukaisia, ja että niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tällaisista toimenpiteistä,

on tarpeen soveltaa erilaisia menettelyjä jätteiden lajin ja määränpään mukaan ja erityisesti sen mukaan, onko ne tarkoitettu huolehdittaviksi vai hyödynnettäviksi,

jätteiden siirrosta on ilmoitettava etukäteen toimivaltaisille viranomaisille, jotta näillä olisi tarvittavat tiedot erityisesti jätteiden lajista, niiden siirroista, huollosta tai hyödyntämisestä niin, että ne voivat toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, mukaan lukien mahdollisuus esittää perusteltuja vastalauseita siirroille,

direktiivin 75/442/ETY mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi voida toteuttaa läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuuden ja omavaraisuuden periaatteita sekä yhteisön tasolla että kansallisella tasolla toteuttamalla perustamissopimuksen mukaisesti toimenpiteitä, joilla jätteiden siirrot kielletään kokonaan tai osittain tai joilla vastustetaan järjestelmällisesti niiden jätteiden siirtoa, joista aiotaan huolehtia, lukuun ottamatta niitä vaarallisia jätteitä, joita lähettäjävaltio on tuottanut niin pienen määrän, ettei olisi kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita käsittelylaitoksia kyseisessä jäsenvaltiossa; näin pienistä määristä huolehtimisen erityisongelma edellyttää asianomaisten jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja mahdollisesti yhteisön menettelyn toteuttamista,

huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti kolmansiin maihin on kiellettävä näiden maiden ympäristön suojelemiseksi; poikkeuksia tästä kiellosta on viennissä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maihin, jotka ovat myös Baselin yleissopimuksen osapuolia,

hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden viennin maihin, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta, on täytettävä tietyt edellytykset, jotka koskevat jätteiden ympäristön kannalta turvallista hoitamista,

komission on säännöllisesti tutkittava hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden vientiä koskevat sopimukset ja järjestelyt, jotka on tehty niiden maiden kanssa, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta, ja tämän perusteella komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen niiden olosuhteiden uudelleen tarkastelemiseksi, joissa vienti tapahtuu, mukaan lukien mahdollisuus kieltää vienti,

hyödynnettäväksi tarkoitettujen ja OECD:n vihreällä listalla olevien jätteiden siirrot eivät yleensä kuulu tämän asetuksen valvontamenettelyn piiriin, koska tällaisten jätteiden ei tavallisesti pitäisi merkitä vaaraa ympäristölle, jos ne hyödynnetään sääntöjen mukaisesti vastaanottajavaltiossa; tietyt poikkeukset piirin rajauksesta ovat yhteisön lainsäädännön ja OECD:n päätöksen mukaisesti tarpeen; tietyt poikkeukset ovat myös tarpeen näiden siirtojen paikallistamisen helpottamiseksi yhteisössä ja poikkeuksellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi; tällaiset jätteet ovat direktiivin 75/442/ETY alaisia,

vietäessä hyödynnettäväksi tarkoitettuja ja OECD:n vihreällä listalla olevia jätteitä niihin maihin, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta, komissio neuvottelee vastaanottajavaltion kanssa; näiden neuvottelujen tuloksena voi ilmetä, että komission on aiheellista tehdä ehdotuksia neuvostolle,

vietäessä hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä maihin, jotka eivät ole Baselin yleissopimuksen osapuolia, yhteisön ja näiden maiden on tehtävä erityissopimuksia; jäsenvaltioiden on voitava erityistapauksissa tehdä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen kahdenvälisiä sopimuksia tiettyjen jätteiden tuonnista ennen kuin yhteisö on tehnyt tällaiset sopimukset, jotta hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta vältyttäisiin jätteiden käsittelyn keskeytymiseltä sekä huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden osalta, kun lähtöpaikan jäsenvaltiolla ei ole, eikä se voi kohtuullisesti hankkia tarvittavaa teknistä suorituskykyä ja tarvittavia laitoksia, jätteistä voitaisiin huolehtia ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä,

on säädettävä jätteiden takaisinottamisesta, niistä huolehtimisesta tai niiden hyödyntämisestä muilla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä, jos siirtoa ei voi toteuttaa kuljetusasiakirjan tai sopimusehtojen mukaisesti,

kun kyse on laittomasta liikenteestä, sen alkuunpanneen henkilön on otettava takaisin jätteet ja/tai huolehdittava niistä tai hyödynnettävä ne muilla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä, ja jollei hän tee sitä, tapauksesta riippuen lähettävän tai vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on toimittava itse,

on tarpeen laatia rahoitustakuujärjestelmä tai vastaava vakuutusjärjestelmä,

jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamista varten tarvittavat tiedot, ja

olisi laadittava tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja hyväksyttävä liitteet yhteisön menettelyä noudattaen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan jätteiden siirtoihin Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä.

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

a) laivojen ja offshore-lauttojen tavanomaisessa toiminnassa syntyvien jätteiden tyhjentäminen, mukaan lukien jätevedet ja jäännöstuotteet, edellyttäen, että nämä jätteet kuuluvat velvoittavan kansainvälisen sopimuksen piiriin;

b) siviili-ilmailun tuottamien jätteiden siirrot;

c) radioaktiivisten jätteiden siirrot, sellaisina kuin ne ovat määritelty radioaktiivisten jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta jäsenvaltioiden kesken ja siirroissa yhteisöstä ja yhteisöön 3 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/3/Euratom 2 artiklassa (6);

d) direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jätteet, kun ne kuuluvat muun lainsäädännön soveltamisalaan;

e) jätteiden siirrot yhteisöön, jotka toteutetaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liitetyn ympäristönsuojelupöytäkirjan vaatimusten mukaisesti.

3. a) Sellaisten jätteiden siirrot, jotka on tarkoitettu ainoastaan hyödynnettäväksi ja jotka sisältyvät liitteeseen II, eivät myöskään kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä mainittujen b, c, d ja e alakohdan, 11 artiklan ja 17 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä;

b) näihin jätteisiin sovelletaan direktiivin 75/442/ETY kaikkia säännöksiä. Nämä jätteet ovat erityisesti:

- tarkoitettu käsiteltäviksi asianmukaisesti luvan saaneissa laitoksissa direktiivin 75/442/ETY 10 ja 11 artiklan mukaisesti,

- direktiivin 75/442/ETY 8, 12, 13 ja 14 artiklan kaikkien säännösten soveltamisalaan kuuluvia;

c) tiettyjä liitteessä II lueteltuja jätteitä voidaan kuitenkin tarkastaa aivan kuin ne kuuluisivat liitteeseen III tai liitteeseen IV, mikäli niissä on jokin vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY liitteessä III tarkoitetuista vaarallisista ominaisuuksista (7).

Tällaiset jätteet ja päätös, jolla määrätään kumpaa menettelyä on noudatettava, määritellään direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä jätteet luetellaan liitteessä II a;

d) jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa tarkastaa liitteessä II tarkoitettuja jätteiden siirtoja ympäristö- tai kansanterveydellisistä syistä aivan kuin ne kuuluisivat liitteeseen III tai liitteeseen IV.

Niiden jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta, on välittömästi ilmoitettava komissiolle kyseessä olevista tapauksista ja annettava tarvittaessa tiedot muille jäsenvaltioille perustellen päätöksensä. Komissio voi vahvistaa tämän toimenpiteen direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti lisäämällä tarvittaessa nämä jätteet liitteeseen II a;

e) kun liitteessä II lueteltuja jätteitä siirretään tämän asetuksen tai direktiivin 75/442/ETY säännösten vastaisesti, jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän asetuksen 25 ja 26 artiklan asianmukaisia säännöksiä.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) `jätteellä` direktiivin 75/422/ETY 1 artiklan a alakohdassa määriteltyä ainetta tai esinettä,

b) `toimivaltaisilla viranomaisilla` jäsenvaltioiden 36 artiklan mukaisesti nimeämiä tai kolmansien maiden nimeämiä toimivaltaisia viranomaisia,

c) `lähettävällä toimivaltaisella viranomaisella` jäsenvaltion 36 artiklan mukaisesti sille alueelle, josta siirto suoritetaan, nimeämää tai kolmansien maiden nimeämää toimivaltaista viranomaista,

d) `vastaanottavalla toimivaltaisella viranomaisella` jäsenvaltion 36 artiklan mukaisesti sille alueelle, joka on siirron määränpää tai jossa jäte lastataan alukseen ennen kuin siitä huolehditaan merellä, nimeämää tai kolmansien maiden nimeämää toimivaltaista viranomaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien huolehtimista merellä koskevien kansainvälisten sopimusten soveltamista,

e) `kauttakulkuvaltion toimivaltaisella viranomaisella` yhtä ainoaa jäsenvaltioiden 36 artiklan mukaisesti nimeämää viranomaista siinä valtiossa, jonka kautta jäte siirretään,

f) `yhteysyksiköllä` kunkin jäsenvaltion ja komission 37 artiklan mukaisesti nimeämää keskeistä toimielintä,

g) `ilmoituksen tekijällä` luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka velvollisuutena on tehdä ilmoitus, toisin sanoen jäljempänä tarkoitettua henkilöä, joka aikoo siirtää tai siirrättää jätteen:

i) henkilöä, joka toiminnallaan on tuottanut jätteen (alkuperäinen tuottaja)

tai

ii) mikäli yllä mainittu ei ole mahdollista, jäsenvaltion tätä varten nimeämää jätteiden kerääjää tai hyväksyttyä tai rekisteröityä kauppiasta tai välittäjää, joka toteuttaa tarvittavat toimenpiteet jätteestä huolehtimiseksi tai sen hyödyntämiseksi

tai

iii) jollei tällaisia henkilöitä ole tai heitä ei ole virallisesti hyväksytty, henkilöä, jonka hallussa tai määräysvallassa nämä jätteet ovat (haltija)

tai

iv) kun jäte tuodaan yhteisöön tai kun se kulkee yhteisön kautta, lähettäjävaltion lainsäädännössä nimettyä henkilöä, tai kun tällaista nimeämistä ei ole tehty, henkilöä, jonka hallussa tai määräysvallassa nämä jätteet ovat (haltija),

h) `vastaanottajalla` henkilöä tai yritystä, jolle jäte lähetetään hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi,

i) `huolehtimisella` direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan e alakohdassa tarkoitettuja toimia,

j) `luvan saaneella laitoksella` direktiivin 75/439/ETY 6 artiklan, direktiivin 75/442/ETY (8) 9, 10 ja 11 artiklan ja direktiivin 76/403/ETY (9) 6 artiklan mukaisesti luvan saanutta laitosta tai yritystä,

k) `hyödyntämisellä` direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan f alakohdassa määriteltyjä toimia,

l) `lähettäjävaltiolla`, valtiota, josta jäte aiotaan siirtää tai siirretään,

m) `vastaanottajavaltiolla` valtiota, johon jäte aiotaan siirtää tai siirretään huolehdittavaksi tai hyödynnettäväksi tai lastattavaksi alukseen ennen huolehtimista merellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien huolehtimista merellä koskevien kansainvälisten sopimusten soveltamista,

n) `kauttakulkuvaltiolla` valtiota, joka ei ole jätteen lähettävä tai vastaanottava valtio ja jonka kautta jäte aiotaan siirtää tai siirretään,

o) `kuljetusasiakirjalla` yhtenäistä kuljetusasiakirjaa, joka on laadittava 42 artiklan mukaisesti,

p) `Baselin yleissopimuksella` 22 päivänä maaliskuuta 1989 Baselissa tehtyä sopimusta vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta,

q) `neljännellä Lomen yleissopimuksella` 15 päivänä joulukuuta 1989 tehtyä Lomen sopimusta,

r) `OECD:n päätöksellä` OECD:n neuvoston 30 päivänä maaliskuuta 1992 tekemää päätöstä hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta.

II OSASTO

JÄSENVALTIOIDEN VÄLISET JÄTTEIDEN SIIRROT

A luku

Huolehdittavaksi tarkoitetut jätteet

3 artikla

1. Kun ilmoituksen tekijä aikoo siirtää huolehdittavaksi tarkoitettuja jätteitä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja /tai yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan soveltamista, hänen on annettava se tiedoksi jätteen vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava jäljennös ilmoituksesta lähettävälle ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, samoin kuin jätteen vastaanottajalle.

2. Ilmoituksessa on oltava kaikki siirron mahdolliset välivaiheet lähetyspaikasta lopulliseen määränpäähän.

3. Ilmoitus tehdään käyttämällä lähettävän toimivaltaisen viranomaisen antamaa kuljetusasiakirjaa.

4. Ilmoituksen tekijän on täytettävä kuljetusasiakirja osana ilmoitusta ja liitettävä siihen toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä lisätietoja ja -asiakirjoja.

5. Ilmoituksen tekijä antaa kuljetusasiakirjassa tietoja erityisesti:

- huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen alkuperästä, koostumuksesta ja määrästä, mukaan lukien tuottajan tunnistustiedot 2 artiklan g alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos jätteitä on eri paikoista, yksityiskohtaisen erittelyn jätteistä ja alkuperäisten tuottajien tunnistustiedot, jos nämä tiedot ovat olemassa,

- suunnitellusta reitistä ja vakuutuksesta kolmansille osapuolille aiheutuvan vahingon varalta,

- toteutettavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan kuljetuksen turvallisuus ja erityisesti se, että kuljettaja noudattaa asianomaisten jäsenvaltioiden kuljetukselle asettamia ehtoja,

- jätteen vastaanottajasta, huolehtimislaitoksen sijainnista ja sen luvan lajista ja voimassaoloajasta, jonka nojalla laitos toimii; laitoksessa on oltava riittävät tekniset välineet kyseessä olevasta jätteestä huolehtimiseksi sellaisissa olosuhteissa, joista ei ole vaaraa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle,

- direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A tarkoitetuista huolehtimistoimista.

6. Ilmoituksen tekijän on tehtävä sopimus vastaanottajan kanssa jätteestä huolehtimiseksi.

Sopimuksessa voi olla kaikki tai osa 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Sopimuksessa on velvoitettava:

- ilmoituksen tekijä ottamaan jäte takaisin 25 artiklan ja 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mikäli siirtoa ei ole suoritettu siten kuin on suunniteltu tai jos se on suoritettu tämän asetuksen säännösten vastaisesti,

- vastaanottaja antamaan ilmoituksen tekijälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteen vastaanottamisesta asiakirja, jossa todistetaan, että jätteistä on huolehdittu ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

Jäljennös tästä sopimuksesta on annettava pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Siirrettäessä jätteitä kahden laitoksen välillä, joita valvoo sama oikeushenkilö, tämä sopimus voidaan korvata mainitun oikeushenkilön tekemällä julistuksella, jossa hän sitoutuu huolehtimaan jätteistä.

7. Edellä 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti annettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

8. Jätteen lähettävä toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaan päättää lähettävänsä ilmoituksen vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle itse ilmoituksen tekijän sijasta, ja toimittaa jäljennöksen vastaanottajalle ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jätteen lähettävä toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei se lähetä mitään ilmoitusta, jos se vastustaa itse välittömästi siirtoa 4 artiklan 3 kohdan mukaan. Se antaa tämän vastustamisen välittömästi ilmoituksen tekijän tiedoksi.

4 artikla

1. Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on kolmen arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle ja jäljennös tästä vahvistuksesta muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle.

2. a) Vastaanottavalla toimivaltaisella viranomaisella on kolmenkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, jonka kuluessa sen on päätettävä luvan myöntämisestä siirrolle ehdoin tai ehdoitta tai sen epäämisestä. Se voi myös pyytää lisätietoja.

Se myöntää luvan siirrolle vain, jos se itse tai mikään muu toimivaltainen viranomainen ei vastusta sitä. Lupaan on liitettävä kaikki d alakohdassa tarkoitetut kuljetusta koskevat ehdot.

Vastaanottava toimivaltainen viranomainen päättää asiasta aikaisintaan kahdenkymmenenyhden päivän

kuluttua vastaanottovahvistuksen lähettämisestä. Se voi kuitenkin päättää asiasta aikaisemmin, jos sillä on muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä päätöksensä kirjallisena ilmoituksen tekijälle ja osoitettava jäljennös siitä muille asianosaisille toimivaltaisille viranomaisille.

b) Jätteen vastaanottavat toimivaltaiset viranomaiset ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää vastustuksensa kahdenkymmenen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä. Ne voivat myös pyytää lisätietoja. Tämä vastustaminen on ilmaistava kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja jäljennös toimitettava muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

c) Edellä a ja b alakohdissa tarkoitetun vastustamisen ja niissä tarkoitettujen ehtojen on perustuttava 3 kohtaan.

d) Jätteen vastaanottavat toimivaltaiset viranomaiset ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa niiden toimivaltaan kuuluviin jätekuljetuksiin liittyvät ehdot kahdenkymmenen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä.

Nämä ehdot on annettava tiedoksi ilmoituksen tekijälle kirjallisina ja jäljennös on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja ne on myös merkittävä kuljetusasiakirjaan. Ne eivät saa olla tiukempia kuin niiden toimivaltaan täysin kuuluvia, vastaavia lähetyksiä koskevat ehdot ja niissä tulee ottaa huomioon olemassa olevat sopimukset, erityisesti asiaa koskevat kansainväliset sopimukset.

3. a) i) Läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuuden ja omavaraisuuden periaatteiden soveltamiseksi direktiivin 75/442/ETY mukaisesti jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen mukaisesti toteuttaa toimenpiteitä, joilla jätteiden siirrot kielletään kokonaan tai osittain tai joilla niitä vastustetaan järjestelmällisesti. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi komissiolle, joka antaa ne edelleen tiedoksi muille jäsenvaltioille.

ii) Kun on kyse vaarallisista jätteistä (joita tarkoitetaan direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdassa), joita lähettäjäjäsenvaltio tuottaa vuosittain niin pienen määrän, ettei sen ole kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita huolehtimislaitoksia, i alakohdan säännöksiä ei sovelleta.

iii) Lähettäjäjäsenvaltion on toimittava yhteistyössä sellaisen jätteen vastaanottajajäsenvaltion kanssa, joka katsoo, että ii alakohdan säännöksiä on sovellettava, selvittääkseen kysymyksen kahdenvälisesti. Jollei hyväksyttävään ratkaisuun päästä, kumpi tahansa jäsenvaltioista voi jättää asian komission päätettäväksi, joka ratkaisee sen direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

b) Jätteen lähettävät ja vastaanottavat toimivaltaiset viranomaiset voivat, ottaen huomioon maantieteelliset olosuhteet ja erikoistuneiden laitosten tarpeen tietynlaisia jätteitä varten, esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltuja siirtoja vastaan, jos ne eivät ole direktiivin 75/442/ETY ja etenkin sen 5 ja 7 artiklan mukaisia:

i) soveltaakseen omavaraisuusperiaatetta yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla,

ii) jos laitoksessa huolehditaan lähempänä sijaitsevasta lähteestä tulevista jätteistä ja jos toimivaltainen viranomainen on asettanut nämä jätteet etusijalle,

iii) varmistaakseen, että kuljetukset ovat jätehuoltosuunnitelmien mukaisia.

c) Jätteen lähettävät ja vastaanottavat sekä kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myös esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan:

- jos se ei ole ympäristönsuojelua, yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja terveydensuojelua koskevien kansallisten säännösten mukainen,

- jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on aikaisemmin syyllistynyt laittomiin siirtoihin; tässä tapauksessa jätteen lähettävä toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää minkä tahansa siirron, jossa kyseinen henkilö on mukana,

tai

- jos siirto on ristiriidassa asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden kanssa.

4. Mikäli toimivaltaiset viranomaiset ovat 2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa tulleet vakuuttuneiksi siitä, että vastustamisen perusteena olevat ongelmat on ratkaistu ja että kuljetusehtoja noudatetaan, niiden on ilmoitettava siitä välittömästi ilmoituksen tekijälle kirjallisesti osoittaen jäljennöksen vastaanottajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Jos siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt muuttuvat oleellisesti myöhemmässä vaiheessa, on tehtävä uusi ilmoitus.

5. Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on luvan myöntämisen osoitukseksi leimattava asianmukaisesti kuljetusasiakirja.

5 artikla

1. Siirtoa ei saa suorittaa ennen kuin ilmoituksen tekijä on saanut luvan vastaanottavalta toimivaltaiselta viranomaiselta.

2. Saatuaan luvan ilmoituksen tekijän on merkittävä siirron päivä ja muut tiedot kuljetusasiakirjaan osoittaen jäljennöksen asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kolme arkipäivää ennen siirron suorittamista.

3. Jokaisen siirron mukana on oltava jäljennös kuljetusasiakirjasta lupaleimoineen tai, jos toimivaltaiset viranomaiset sitä vaativat, sen kappale.

4. Kaikkien yritysten, jotka ovat mukana siirrossa, on täydennettävä kuljetusasiakirjan asianmukainen kohta, allekirjoitettava ja säilytettävä siitä itsellään jäljennös.

5. Vastaanottajan on toimitettava ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille jäljennös määräysten mukaan täytetystä kuljetusasiakirjasta, lukuun ottamatta 6 kohdassa tarkoitettua todistusta, kolmen arkipäivän kuluessa huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vastaanottamisesta.

6. Vastaanottajan on toimitettava omalla vastuullaan ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille todistus jätteistä huolehtimisesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteiden vastaanottamisesta. Tämä todistus on osa kuljetusasiakirjaa, joka seuraa mukana siirrossa, tai liitetään siihen.

B luku

Hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet

6 artikla

1. Kun ilmoituksen tekijä aikoo siirtää yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja/tai yhden tai useamman jäsenvaltion kautta liitteessä III mainittuja hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan soveltamista, se ilmoittaa asiasta jätteen vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja osoittaa jäljennöksen ilmoituksesta jätteen lähettäville ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisille viranomaisille, samoin kuin vastaanottajalle.

2. Ilmoituksessa on oltava siirron kaikki mahdolliset välivaiheet lähetyspaikasta lopulliseen määränpäähän.

3. Ilmoitus tehdään käyttämällä lähettävän toimivaltaisen viranomaisen antamaa kuljetusasiakirjaa.

4. Ilmoituksen yhteydessä ilmoituksen tekijä täyttää kuljetusasiakirjan ja liittää siihen toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä lisätietoja ja -asiakirjoja.

5. Ilmoituksen tekijän on annettava kuljetusasiakirjassa tietoja erityisesti:

- hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen alkuperästä, koostumuksesta ja määrästä, mukaan lukien tuottajan tunnistustiedot ja jos jätteitä on eri paikoista, yksityiskohtainen erittely jätteistä ja, jos tämä tieto on olemassa, niiden alkuperäisten tuottajien tunnistustiedot,

- suunnitellusta reitistä ja vakuutuksesta kolmansille osapuolille aiheutuvan vahingon varalta,

- toteutettavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan kuljetuksen turvallisuus ja erityisesti se, että kuljettaja noudattaa asianomaisten jäsenvaltioiden kuljetukselle asettamia ehtoja,

- jätteen vastaanottajasta, hyödyntämislaitoksen sijainnista ja sen luvan lajista ja voimassaoloajasta, jonka nojalla laitos toimii; laitoksessa on oltava riittävät tekniset välineet kyseessä olevasta jätteestä hyödyntämiseksi sellaisissa olosuhteissa, joista ei ole vaaraa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle,

- direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B tarkoitetuista hyödyntämistoimista,

- kierrätyksessä syntyneiden jäännöstuotteiden suunnitellusta huolehtimismenetelmästä,

- kierrätettyjen aineiden määrästä suhteessa jäännöstuotteisiin,

- kierrätettyjen aineiden arvioidusta arvosta.

6. Ilmoituksen tekijän on tehtävä sopimus vastaanottajan kanssa jätteiden hyödyntämisestä.

Sopimuksessa voi olla kaikki tai osa 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Sopimuksessa on velvoitettava:

- ilmoituksen tekijä ottamaan jäte takaisin 25 artiklan ja 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mikäli siirtoa ei ole suoritettu siten kuin on suunniteltu tai jos se on suoritettu tämän asetuksen säännösten vastaisesti,

- vastaanottaja, kun on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden uudesta siirrosta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, ilmoittamaan alkuperäinen lähettäjämaa,

- vastaanottaja antamaan ilmoituksen tekijälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteen vastaanottamisesta todistus siitä, että jätteet on hyödynnetty ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

Jäljennös tästä sopimuksesta on annettava pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Siirrettäessä jätteitä kahden laitoksen välillä, jotka kuuluvat samalle oikeushenkilölle, tämän sopimuksen sijasta voidaan antaa oikeushenkilön julistus, jossa tämä sitoutuu hyödyntämään jätteet.

7. Edellä 4-6 kohdassa säädetyn mukaisesti annettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

8. Jätteen lähettävä toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaan päättää lähettävänsä ilmoituksen vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle itse ilmoituksen tekijän sijasta, ja osoittaa jäljennöksen vastaanottajalle ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

1. Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on kolmen arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle ja jäljennös tästä asiakirjasta muille toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle.

2. Jätteen lähettävän, vastaanottavan ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kolmenkymmenen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä vastustaa siirtoa. Tämä vastustaminen perustuu tämän artiklan 4 kohtaan. Siitä ilmoitetaan ilmoituksen tekijälle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kirjallisena edellä mainitussa määräajassa.

Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää antavansa hyväksynnän siirrolle kirjallisesti alle kolmenkymmenen päivän määräajassa.

Hyväksynnästä tai vastustamisesta on ilmoitettava kirjallisesti postitse, tai ensin telefaksilla ja sen jälkeen postitse. Tämän hyväksynnän voimassaoloaika ei voi ylittää yhtä vuotta, jollei muuta ilmoiteta.

3. Jätteen lähettävän valtion, vastaanottavan valtion ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on kolmenkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, joiden kuluessa niiden on asetettava niiden toimivaltaan kuuluviin jätekuljetuksiin liittyvät ehdot.

Nämä ehdot on annettava tiedoksi ilmoituksen tekijälle kirjallisina toimittamalla jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, ja ne on merkittävä kuljetusasiakirjaan. Ne eivät voi olla tiukemmat kuin niiden toimivaltaan täysin kuuluvia, vastaavia lähetyksiä koskevat ehdot, ja niissä on otettava huomioon olemassa olevat sopimukset, erityisesti asianmukaiset kansainväliset sopimukset.

4. a) Jätteen vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset voivat esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan:

- direktiivin 75/442/ETY ja erityisesti sen 7 artiklan mukaisesti,

tai

- jos se ei ole ympäristönsuojelua, yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja terveydensuojelua koskevien kansallisten säännösten mukainen,

tai

- jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on aikaisemmin syyllistynyt laittomiin siirtoihin; tässä tapauksessa jätteen lähettävä toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää minkä tahansa siirron, jossa kyseinen henkilö on mukana,

tai

- jos siirto on ristiriidassa asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden kanssa,

tai

- jos hyödynnettävien ja sellaisten jätteiden suhde, joita ei hyödynnetä, lopulta hyödynnettävien aineiden arvioitu arvo tai hyödyntämisestä aiheutuvat kulut taikka sen osan, jota ei hyödynnetä, huolehtimisesta aiheutuvat kulut ovat niin suuret, ettei hyödyntäminen kannata taloudellisista ja ympäristöllisistä syistä.

b) Kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan tämän artiklan a alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen luetelmakohdan perusteella.

5. Mikäli toimivaltaiset viranomaiset ovat 2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa tulleet vakuuttuneiksi siitä, että vastustamisen aiheena olevat ongelmat on ratkaistu ja että kuljetusehtoja noudatetaan, ne ilmoittavat asiasta kirjallisesti välittömästi ilmoituksen tekijälle osoittaen jäljennöksen vastaanottajalle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Jos siirtoa koskevat menettelyt muuttuvat oleellisesti myöhemmässä vaiheessa, on tehtävä uusi ilmoitus.

6. Jos toimivaltainen viranomainen on jo antanut suostumuksensa kirjallisesti, sen on luvan myöntämisen osoitukseksi leimattava asianmukaisesti kuljetusasiakirja.

8 artikla

1. Siirto voidaan suorittaa kolmenkymmenen päivän määräajan kuluttua, mikäli mitään vastalausetta ei ole esitetty. Hiljainen sopimus lakkaa kuitenkin olemasta voimassa yhden vuoden kuluttua tästä päivämäärästä.

Kun toimivaltaiset viranomaiset päättävät antaa suostumuksensa kirjallisesti, siirto voidaan suorittaa heti, kun tarpeelliset suostumukset on saatu.

2. Ilmoituksen tekijän on merkittävä siirron päivä ja muut tiedot kuljetusasiakirjaan ja osoitettava jäljennös siitä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kolme arkipäivää ennen siirron suorittamista.

3. Jokaisen siirron mukana on oltava jäljennös kuljetusasiakirjasta tai, jos toimivaltaiset viranomaiset sitä vaativat, sen kappale.

4. Kaikkien yritysten, jotka osallistuvat siirtoon, on täytettävä kuljetusasiakirjan asianmukainen kohta, allekirjoitettava se ja säilytettävä siitä itsellään jäljennös.

5. Vastaanottajan on toimitettava ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille jäljennös määräysten mukaan täytetystä kuljetusasiakirjasta, lukuun ottamatta 6 kohdassa tarkoitettua todistusta, kolmen arkipäivän kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden vastaanottamisesta.

6. Vastaanottajan on omalla vastuullaan toimitettava ilmoituksen tekijälle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille todistus jätteiden hyödyntämisestä niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteiden vastaanottamisesta. Tämä todistus on osa kuljetusasiakirjaa, joka seuraa siirron mukana, tai liitetään siihen.

9 artikla

1. Ne toimivaltaiset viranomaiset, joiden toimivaltaan erikoistuneet hyödyntämislaitokset kuuluvat, voivat päättää sen estämättä, mitä 7 artiklassa säädetään, etteivät ne vastusta tietynlaisten jätteiden siirtoa tiettyyn hyödyntämislaitokseen. Tämä päätös koskee tiettyä ajanjaksoa; se voidaan kuitenkin peruuttaa minä hetkenä hyvänsä.

2. Tätä oikeutta käyttävien viranomaisten on ilmoitettava komissiolle hyödyntämislaitoksen nimi ja osoite, käytetty tekniikka, sekä minkälaisiin jätteisiin päätöstä sovelletaan ja minkä ajanjakson se kattaa. Päätöksen peruuttamiset on myös ilmoitettava komissiolle.

Komissio antaa nämä tiedot välittömästi muille yhteisön asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja OECD:n sihteeristölle.

3. Kaikki siirrot tällaisiin laitoksiin on ilmoitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 6 artiklan mukaisesti. Ilmoituksen on oltava saapunut ennen kuin jätteet lähetetään.

Lähettävän valtion ja kauttakulkuvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastustaa tällaisia siirtoja 7 artiklan 4 kohdan perusteella tai asettaa ehtoja kuljetukselle.

4. Jos toimivaltaisten viranomaisten on kansallisen lainsäädännön mukaan tarkastettava 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut sopimukset, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Tällöin ilmoitukseen sisältyvän tiedon samoin kuin tarkastettavien sopimuksien tai niiden osien on oltava kyseisten viranomaisten hallussa seitsemän päivää ennen jätteiden lähettämistä, jotta tämä tarkastus voidaan tehdä määräysten mukaisella tavalla.

5. Itse siirtoon sovelletaan 8 artiklan 2-6 kohtaa.

10 artikla

Liitteessä IV mainittuihin hyödynnettäväksi tarkoitettuihin jätteisiin ja hyödynnettäväksi tarkoitettuihin jätteisiin, joita ei ole vielä kirjattu liitteeseen II, III tai IV, sovelletaan samoja menettelyjä kuin 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut, paitsi että asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä on annettava kirjallisesti ennen kuin siirto voidaan aloittaa.

11 artikla

1. Liitteessä II mainittujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen seurannan helpottamiseksi näiden siirtojen mukana on oltava seuraavat jätteiden haltijan allekirjoittamat tiedot:

a) haltijan nimi ja osoite,

b) jätteiden tavanomainen kaupallinen nimitys,

c) jätteiden määrä,

d) vastaanottajan nimi ja osoite,

e) direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B mainitut toimet, joilla tähdätään jätteen hyödyntämiseen,

f) suunniteltu lähetyspäivä.

2. Edellä 1 kohdassa annettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaan.

C luku

Huolehdittavaksi tai hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirrot jäsenvaltioiden välillä kolmansien maiden kautta

12 artikla

Rajoittamatta 3-10 artiklan soveltamista, kun jätteiden siirto jäsenvaltioiden välillä kulkee kolmannen tai kolmansien maiden kautta:

a) ilmoituksen tekijän on lähetettävä jäljennös ilmoituksesta kolmannen maan tai kolmansien maiden toimivaltaiselle viranomaiselle,

b) jätteen vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on kysyttävä kolmannen tai kolmansien maiden toimivaltaiselta viranomaiselta, onko sillä tai niillä aikomus antaa suostumuksensa kirjallisena suunnitellulle siirrolle:

- kuudenkymmenen päivän määräajan kuluessa, jos on kyse Baselin yleissopimuksen osapuolista, paitsi jos toimivaltainen viranomainen on luopunut tästä valtuudesta mainitun yleissopimuksen mukaisesti,

tai

- toimivaltaisten viranomaisten keskenään sopiman määräajan kuluessa, jos on kyse maista, jotka eivät ole Baselin yleissopimuksen osapuolia

Kummassakin tapauksessa vastaanottava toimivaltainen viranomainen ei tarvittaessa voi antaa lupaa siirrolle ennen kuin se on saanut kyseisen suostumuksen.

III OSASTO

JÄTTEIDEN SIIRROT JÄSENVALTIOISSA

13 artikla

1. Edellä II osaston ja jäljempänä VII ja VIII osaston säännöksiä ei sovelleta jäsenvaltioiden sisäisiin siirtoihin.

2. Jäsenvaltiot perustavat kuitenkin niiden alueella tapahtuvien jätteiden siirtojen asianmukaisen valvonta- ja tarkastamisjärjestelmän. Tässä järjestelmässä on otettava huomioon tarve varmistaa yhtenäisyys tällä asetuksella perustetun yhteisön tason järjestelmän kanssa.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tietoja jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastamisjärjestelmistään. Komissio antaa tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

4. Jäsenvaltiot voivat soveltaa alueillaan II, VII ja VIII osastossa säädettyä järjestelmää.

IV OSASTO

JÄTTEIDEN VIENTI

A luku

Huolehdittavaksi tarkoitetut jätteet

14 artikla

1. Kielletään kaikki huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vienti, lukuun ottamatta siirtoja niihin EFTA-maihin, jotka ovat myös Baselin yleissopimuksen osapuolia.

2. Rajoittamatta 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan soveltamista, kuitenkin myös huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vienti EFTA-maihin kielletään:

a) kun jätteen vastaanottava EFTA-maa kieltää tämän jätteen tuonnin tai kun se ei ole antanut kirjallista suostumustaan näiden jätteiden tietyille siirroille,

b) mikäli jätteen lähettävällä yhteisön toimivaltaisella viranomaisella on syytä olettaa, että jätteistä ei huolehdita ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä asianomaisessa jätteen vastaanottavassa EFTA-maassa,

3. Jätteen lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että kaikista huolehdittavaksi tarkoitetuista jätteistä, joiden vienti EFTA-maihin on sallittua, huolehditaan ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä koko siirron ajan ja vastaanottavassa valtiossa.

15 artikla

1. Ilmoituksen tekijän on 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävä ilmoitus jätteen lähettävälle toimivaltaiselle viranomaiselle kuljetusasiakirjaa käyttäen sekä toimitettava siitä jäljennös muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle. Kuljetusasiakirjan antaa lähettävä toimivaltainen viranomainen.

Lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on heti ilmoituksen vastaanotettuaan lähetettävä vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle kolmen arkipäivän kuluessa ja toimitettava jäljennös siitä muille asianosaisille toimivaltaisille viranomaisille.

2. Lähettävällä toimivaltaisella viranomaisella on seitsemänkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, jonka kuluessa sen on päätettävä luvan myöntämisestä siirrolle ehdoin tai ehdoitta tai sen epäämisestä. Se voi myös pyytää lisätietoja.

Se myöntää luvan siirrolle vain, jos se itse tai mikään muu toimivaltainen viranomainen ei vastusta sitä ja jos se on saanut ilmoituksen tekijältä 4 kohdassa tarkoitetut jäljennökset. Luvassa on tarvittaessa oltava kaikki 5 kohdassa tarkoitetut kuljetusta koskevat ehdot.

Lähettävä toimivaltainen viranomainen päättää asiasta aikaisintaan kuusikymmentäyksi päivää vastaanottovahvistuksen lähettämisen jälkeen.

Se voi kuitenkin päättää asiasta aikaisemmin, jos sillä on muiden toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

Sen on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestään muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, yhteisön lähtötulliasemalle ja vastaanottajalle.

3. Yhteisön lähettävät ja kauttakulkuvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuudenkymmenen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä esittää 4 artiklan 3 kohtaan perustuvia vastalauseita. Ne voivat myös pyytää lisätietoja. Kaikki vastalauseet on ilmoitettava kirjallisina toimittaen jäljennöksen muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4. Ilmoituksen tekijän on annettava lähettävälle toimivaltaiselle viranomaiselle jäljennös:

a) vastaanottavan EFTA-maan kirjallisesta suostumuksesta suunnitellulle siirrolle,

b) vastaanottavan EFTA-maan vahvistuksesta, että ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välillä on sopimus, jossa ilmaistaan sanatarkasti, että jätteistä huolehditaan ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä; jäljennös sopimuksesta on pyynnöstä liitettävä vahvistukseen,

Lisäksi sopimuksessa on edellytettävä ja vaadittava, että lähetyksen vastaanottaja:

- antaa ilmoituksen tekijälle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle jäljennöksen määräysten mukaan täytetystä kuljetusasiakirjasta, lukuun ottamatta toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua todistusta, kolmen arkipäivän kuluessa huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vastaanottamisesta,

- antaa omalla vastuullaan ilmoituksen tekijälle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle todistuksen huolehtimisesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteen vastaanottamisesta; tämän todistuksen malli on osa siirron mukana seuraavaa kuljetusasiakirjaa.

Sopimuksessa on myös edellytettävä, että mikäli vastaanottaja antaa väärän todistuksen, mistä seuraa, että rahoitustakuu peruuntuu, hänen on maksettava ne kulut, jotka aiheutuvat velvoitteesta palauttaa jäte lähettävän toimivaltaisen viranomaisen toimialaan, ja huolehdittava jätteestä muilla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä,

c) toisen (toisten) kauttakulkuvaltion (valtioiden) antamasta kirjallisesta suostumuksesta suunnitellulle siirrolle, paitsi jos se (ne) on (ovat) Baselin yleissopimuksen osapuoli (osapuolia) ja on (ovat) luopunut (luopuneet) tästä oikeudesta mainitun sopimuksen mukaisesti.

5. Yhteisön kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on kuudenkymmenen päivän määräaika vastaanottokuitin lähettämisestä, jonka kuluessa niiden on asettava niiden toimivaltaan kuuluviin jätekuljetuksiin liittyvät ehdot.

Nämä ehdot, jotka on annettava tiedoksi ilmoituksen tekijälle kirjallisina ja joista on toimitettava jäljennös muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, eivät saa olla tiukempia kuin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaan täysin kuuluvia, vastaavia lähetyksiä koskevat ehdot.

6. Lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on luvan myöntämisen osoitukseksi leimattava asianmukaisesti kuljetusasiakirja.

7. Siirtoa ei voi suorittaa ennen kuin ilmoituksen tekijä on saanut luvan lähettävältä toimivaltaiselta viranomaiselta.

8. Heti luvan saatuaan ilmoituksen tekijän on merkittävä siirron päivämäärä ja muut tiedot kuljetusasiakirjaan ja toimitettava jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kolmen arkipäivän kuluessa ennen siirron suorittamista. Jokaisen siirron mukana on oltava jäljennös kuljetusasiakirjasta tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kuljetusasiakirjan kappale.

Kaikkien yritysten, jotka osallistuvat siirtoon, on täytettävä kuljetusasiakirjan asianomainen kohta, allekirjoitettava se ja säilytettävä itsellään sen kappale.

Kuljettajan on annettava kuljetusasiakirjan kappale viimeiselle lähtötulliasemalle jätteiden poistuessa yhteisöstä.

9. Heti, kun jätteet ovat poistuneet yhteisöstä, lähtötulliaseman on toimitettava jäljennös kuljetusasiakirjasta luvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

10. Jos luvan myöntänyt toimivaltainen viranomainen ei ole saanut vastaanottajalta ilmoitusta jätteiden vastaanottamisesta neljänkymmenenkahden päivän kuluessa jätteiden poistumisesta yhteisöstä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sen on tehtävä samoin, jos se ei ole saanut vastaanottajalta 4 kohdassa tarkoitettua huolehtimistodistusta sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua siitä, kun jätteet poistuivat yhteisöstä.

11. Lähettävä toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti päättää tekevänsä ilmoituksen itse ilmoituksen tekijän sijasta, ja toimittaa jäljennöksen vastaanottajalle ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Lähettävä toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei se tee mitään ilmoitusta, jos se itse vastustaa siirtoa välittömästi 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Se on annettava välittömästi vastalauseet ilmoituksen tekijän tiedoksi.

12. Edellä 1-4 kohdan mukaan annettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

B luku

Hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet

16 artikla

1. Kielletään kaikki hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden vienti, lukuun ottamatta vientiä:

a) maihin, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan,

b) muihin maihin:

- jotka ovat Baselin sopimuksen osapuolia ja/tai joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä, monenvälisiä tai alueellisia sopimuksia tai järjestelyjä Baselin yleissopimuksen 11 artiklan ja tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti

tai

- joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ennen tämän asetuksen soveltamispäivää edellyttäen, että nämä sopimukset ja järjestelyt ovat yhteisön lainsäädännön, Baselin yleissopimuksen 11 artiklan ja tämän artiklan 2 kohdan mukaisia. Niistä on tehtävä ilmoitus komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä tai niiden soveltamispäivästä siten, että aikaisempi päivämäärä otetaan huomioon, ja ne lakkaavat olemasta voimassa, kun sopimuksia ja järjestelyjä tehdään ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla sopimuksilla ja järjestelyillä on taattava jätehuolto ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisesti; niiden on erityisesti:

a) taattava, että hyödyntäminen tapahtuu luvan saaneessa laitoksessa, joka täyttää ympäristön kannalta turvallisen jätehuollon vaatimukset,

b) asetettava ehdot niiden jätteiden osien käsittelylle, joita ei voida hyödyntää, ja tarvittaessa pakotettava ilmoituksen tekijä ottamaan ne takaisin haltuunsa,

c) annettava mahdollisuus tarvittaessa tarkastaa sopimusten noudattaminen paikan päällä yhteisymmärryksessä asianomaisten maiden kanssa,

d) oltava komission säännöllisesti uudelleentarkastelemat, ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996, ottaen huomioon saatu kokemus ja asianomaisten maiden kyky suorittaa hyödyntämistoimia, jotka takaavat ympäristön kannalta turvallisen jätehuollon. Komissio antaa tämän uudelleentarkastelun tulokset tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jos tästä uudelleentarkastelusta seuraa johtopäätös, että ympäristötakuut eivät ole riittävät, jätteiden viennin jatkamista samoilla ehdoilla tutkitaan komission ehdotuksesta ja se voidaan mahdollisesti kieltää.

3. Rajoittamatta 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan soveltamista, kielletään kuitenkin hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden vienti 1 kohdassa tarkoitettuihin maihin:

a) kun maa kieltää kaiken tämän jätteen tuonnin, tai jos se ei ole antanut suostumustaan tietylle jätteiden tuonnille,

b) jos lähettävällä toimivaltaisella viranomaisella on aihetta olettaa, että asianomainen maa ei huolehdi jätteistä ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

4. Lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että kaikki hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet, joiden vienti on sallittua, hoidetaan ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä koko siirron ajan ja jätteen vastaanottajavaltiossa.

17 artikla

1. Liitteessä II lueteltujen jätteiden osalta komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamispäivämäärää jokaisen maan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, tiedoksi kyseisessä liitteessä olevan luettelon jätteistä ja pyytää niiltä kirjallista vahvistusta, ettei näitä jätteitä tarkasteta vastaanottavassa valtiossa ja että valtio hyväksyy näiden jätteiden siirron ilman, että liitteeseen III ja IV sovellettavia valvontamenettelyjä noudatetaan, tai ilmoittaa noudatetaanko näiden jätteiden suhteen mainittuja menettelyjä vai 15 artiklassa säädettyä menettelyä.

Mikäli komissio ei saa tätä vahvistusta kuutta kuukautta ennen tämän asetuksen soveltamispäivämäärää, se esittää aiheelliset ehdotukset neuvostolle.

2. Kun liitteessä II lueteltuja jätteitä viedään, jätteet on oltava osoitettu hyödyntämistoimenpiteisiin laitoksissa, jotka toimivat tai joilla on lupa toimia jätteen tuontimaassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla. Lisäksi on saatava aikaan järjestelmälliseen ennakolta annettavaan vientilupaan perustuva tarkastamisjärjestelmä direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määriteltäviä tapauksia varten.

Tällaisessa järjestelmässä edellytetään, että jokaisessa tapauksessa asianomaisen maan viranomaisille on viipymättä toimitettava jäljennös vientiluvasta.

3. Kun näitä jätteitä valvotaan vastaanottavassa valtiossa tai tämän valtion pyynnöstä 1 kohdan mukaisesti, tai kun vastaanottava valtio on ilmoittanut Baselin yleissopimuksen 3 artiklan nojalla, että se katsoo tietynlaisten liitteessä II lueteltujen jätteiden olevan vaarallisia, näiden jätteiden vientiä on valvottava kyseisessä maassa. Lähettäjäjäsenvaltio tai komissio tekee ilmoituksen kaikista tapauksista direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa asetetulle komitealle; komissio määrittelee vastaanottajamaan kanssa neuvotellen, mitä valvontamenettelyä on noudatettava, liitteeseen III ja IV sovellettavaa menettelyä vai 15 artiklassa säädettyä menettelyä.

4. Kun liitteessä III lueteltuja jätteitä viedään hyödynnettäviksi yhteisöstä sellaisiin maihin ja sellaisten maiden kautta, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, sovelletaan 6, 7 ja 8 artiklaa sekä 9 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtia, kun taas lähettäviä ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisia viranomaisia koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhteisön toimivaltaisiin viranomaisiin.

5. Lisäksi edellä 9 artiklassa tarkoitettu päätös annetaan tiedoksi vientimaan ja yhteisön kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

6. Kun liitteeseen IV sisältyviä hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä ja jätteitä, joita ei ole vielä sisällytetty liitteeseen II, III tai IV viedään hyödynnettäviksi sellaisiin maihin ja sellaisten maiden kautta, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, 10 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

7. Lisäksi, vietäessä jätteitä 4-6 kohdan mukaisesti:

- kuljettajan on annettava kuljetusasiakirjan kappale viimeiselle lähtötulliasemalle jätteiden poistuessa yhteisöstä,

- heti, kun jätteet ovat poistuneet yhteisöstä, lähtötulliaseman on toimitettava jäljennös kuljetusasiakirjasta vievälle toimivaltaiselle viranomaiselle,

- jos vievä toimivaltainen viranomainen ei ole saanut vastaanottajalta ilmoitusta jätteiden vastaanottamisesta neljänkymmenenkahden päivän kuluessa siitä, kun jätteet ovat poistuneet yhteisöstä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle,

- sopimuksessa on edellytettävä, että mikäli vastaanottaja antaa väärän todistuksen, mistä seuraa, että rahoitustakuu peruuntuu, hänen on maksettava ne kulut, jotka aiheutuvat velvoitteesta palauttaa jäte lähettävän toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvalle alueelle, ja huolehdittava jätteestä tai hyödynnettävä se muilla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

8. Kun liitteessä III ja IV lueteltuja hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä ja jätteitä joita ei ole vielä kirjattu liitteeseen II, III tai IV, viedään sellaisiin maihin tai sellaisten maiden kautta, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta:

- sovelletaan 15 artiklaa, 3 kohtaa lukuun ottamatta, soveltuvin osin,

- perusteltuja vastalauseita voidaan esittää ainoastaan 7 artiklan 4 kohdan mukaan,

jollei 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja tämän artiklan 4 tai 6 kohdassa tai 15 artiklassa säädetyn valvontamenettelyn perusteella tehtyjen kahdenvälisten tai monenvälisten sopimusten määräyksistä muuta johdu.

C luku

Jätteiden vienti AKT-valtioihin

18 artikla

1. Kielletään kaikki jätteiden vienti AKT-valtioihin.

2. Tämä kielto ei estä jäsenvaltiota, jonka jokin AKT-valtio on valinnut viedäkseen sinne jalostettavaksi tarkoitettuja jätteitä, lähettämästä jalostettuja jätteitä takaisin alkuperäiseen AKT-valtioon.

3. Vietäessä jätteitä takaisin AKT-valtioon jokaisen siirron mukana on seurattava kuljetusasiakirjan kappale, jossa on lupaleima.

V OSASTO

JÄTTEIDEN TUONTI YHTEISÖÖN

A luku

Huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden tuonti

19 artikla

1. Kielletään kaikki huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön, paitsi jos se on peräisin:

a) EFTA-maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia,

b) muista maista:

- jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia,

tai

- joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia ja jotka takaavat, että huolehtimistoimet suoritetaan luvan saaneessa laitoksessa ja vastaavat ympäristön kannalta turvallisen jätehuollon vaatimuksia,

tai

- joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet ennen tämän asetuksen soveltamispäivämäärää kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä, jotka ovat yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia ja jotka antavat samat vakuudet kuin edellä tarkoitetut sekä joilla taataan, että jätteet on alunperin tuotettu valtiossa, joka lähettää ne, ja että huolehtiminen suoritetaan yksinomaan jäsenvaltiossa, joka on tehnyt sopimuksen tai järjestelyn; näistä sopimuksista tai järjestelyistä on annettava ilmoitus komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen tai kyseisten sopimusten soveltamispäivästä ottaen huomioon aikaisempi päivämäärä, ja ne lakkaavat olemasta voimassa, kun sopimuksia tai järjestelyjä tehdään ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

tai

- joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot tekevät 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen.

2. Neuvosto antaa poikkeustapauksissa tällä asetuksella yksittäisille jäsenvaltioille luvan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen tietyistä jätteistä huolehtimiseksi, kun mainituista jätteistä ei voi huolehtia ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä lähettäjävaltiossa. Näiden sopimusten ja järjestelyjen on täytettävä tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut ehdot ja niistä on tehtävä ilmoitus komissiolle ennen niiden tekemistä.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen maiden on etukäteen esitettävä asianmukaisesti perusteltu hakemus määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sillä perusteella, että niillä ei ole eivätkä ne voi kohtuullisesti hankkia tarvittavia teknisiä menetelmiä ja laitoksia huolehtiakseen jätteistä ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

4. Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on kiellettävä jätteiden tuominen sen toimivaltaan kuuluvalle alueelle, jos sillä on aihetta uskoa, ettei niistä voida huolehtia ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

20 artikla

1. Ilmoitus on tehtävä vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle käyttämällä kuljetusasiakirjaa 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja siitä on toimitettava jäljennös jätteiden vastaanottajalle ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Kuljetusasiakirjan antaa vastaanottava toimivaltainen viranomainen.

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on heti ilmoituksen vastaanotettuaan lähetettävä vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle kolmen arkipäivän kuluessa ja toimitettava jäljennös yhteisön kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Vastaanottava toimivaltainen viranomainen antaa luvan siirrolle ainoastaan, jos se itse tai jos muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät vastusta sitä.

Luvassa on oltava kaikki 5 artiklassa tarkoitetut kuljetusta koskevat ehdot.

3. Yhteisössä olevilla vastaanottavilla tai kauttakulkuvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on kuudenkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, jonka kuluessa ne voivat esittää 4 artiklan 3 kohtaan perustuvia vastalauseita.

Ne voivat myös pyytää lisätietoja. Vastalauseista on ilmoitettava tekijälle kirjallisesti lähettäen jäljennöksen muille yhteisön toimivaltaisille viranomaisille.

4. Vastaanottavalla toimivaltaisella viranomaisella on seitsemänkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, jonka kuluessa sen on päätettävä luvan myöntämisestä siirrolle ehdoin tai ehdoitta tai sen epäämisestä. Se voi myös pyytää lisätietoja.

Sen on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä yhteisössä olevien kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, vastaanottajalle ja yhteisön tulotulliasemalle.

Vastaanottava toimivaltainen viranomainen päättää asiasta aikaisintaan kuusikymmentäyksi päivää vastaanottovahvistuksen lähettämisen jälkeen. Se voi kuitenkin tehdä päätöksensä aikaisemmin, jos sillä on muiden toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on luvan myöntämisen osoitukseksi leimattava asianmukaisesti kuljetusasiakirja.

5. Yhteisössä olevilla vastaanottavilla ja kauttakulkuvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on kuudenkymmenen päivän määräaika vastaanottovahvistuksen lähettämisestä, jonka kuluessa niiden on asetettava jätteiden kuljetusta koskevat ehdot. Nämä ehdot, jotka on annettava ilmoituksen tekijälle tiedoksi ja joista on toimitettava jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, eivät voi olla tiukempia kuin niiden toimivaltaan täysin kuuluvia, vastaavia lähetyksiä koskevat ehdot.

6. Siirtoa ei voi suorittaa ennen kuin ilmoituksen tekijä on saanut luvan vastaanottavalta toimivaltaiselta viranomaiselta.

7. Saatuaan luvan ilmoituksen tekijän on merkittävä siirron päivämäärä ja muut tiedot kuljetusasiakirjaan ja toimitettava jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kolme arkipäivää ennen siirron suorittamista. Kuljettajan on annettava kuljetusasiakirjan kappale yhteisön tulotulliasemalle.

Jäljennös kuljetusasiakirjasta tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kuljetusasiakirjan kappaleen on aina seurattava jokaisen siirron mukana.

Kaikkien yritysten, jotka osallistuvat siirtoon, on täytettävä kuljetusasiakirjan asianmukainen kohta, allekirjoitettava ja säilytettävä siitä itsellään jäljennös.

8. Vastaanottajan on toimitettava ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille jäljennös määräysten mukaan täytetystä kuljetusasiakirjasta, lukuun ottamatta 9 kohdassa tarkoitettua todistusta, kolmen arkipäivän kuluessa jätteiden vastaanottamisesta.

9. Vastaanottajan on omalla vastuullaan toimitettava ilmoituksen tekijälle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille todistus jätteistä huolehtimisesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään sadankahdeksankymmenen päivän kuluttua jätteiden vastaanottamisesta. Tämä todistus on osa siirron mukana seuraavaa kuljetusasiakirjaa tai liitetään siihen.

B luku

Hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden tuonti

21 artikla

1. Kielletään kaikki hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön, paitsi silloin, kun se tulee:

a) maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä,

b) muista maista:

- jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia ja/tai joiden kanssa yhteisö, tai yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön mukaisia tai Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahdenvälisiä, monenvälisiä tai alueellisia sopimuksia tai järjestelyjä, joilla taataan, että hyödyntämistoimet suoritetaan luvan saaneissa laitoksissa ja että ne täyttävät ympäristön kannalta turvallisen jätehuollon vaatimukset,

tai

- joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä, jotka antavat samat vakuudet kuin edellä tarkoitetut; näistä sopimuksista ja järjestelyistä on tehtävä ilmoitus komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä tai niiden soveltamispäivästä ottaen huomioon aikaisempi päivämäärä, ja ne lakkaavat olemasta voimassa kun sopimuksia ja järjestelyjä tehdään ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

tai

- joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot tekevät 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen.

2. Neuvosto antaa poikkeustapauksissa tällä asetuksella jäsenvaltioille luvan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen tiettyjen jätteiden hyödyntämiseksi, kun jäsenvaltio pitää tällaisia sopimuksia tai järjestelyjä tarpeellisina kaikkien jätteiden käsittelyn keskeytymisten estämiseksi siihen asti kunnes yhteisö tekee tällaisia sopimuksia tai järjestelyjä. Näiden sopimusten tai järjestelyjen on myös oltava yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia, niistä on tehtävä ilmoitus komissiolle ennen niiden tekemistä, ja ne lakkaavat olemasta voimassa, kun sopimuksia tai järjestelyjä tehdään 1 kohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.

22 artikla

1. Tuotaessa jätteitä hyödynnettäviksi sellaisista maista tai sellaisten maiden kautta, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, jäljempänä mainittuja valvontamenettelyjä noudatetaan soveltuvin osin:

a) liitteessä III lueteltujen jätteiden osalta: 6, 7 ja 8 artikla sekä 9 artiklan 1,3, 4 ja 5 kohta ja 17 artiklan 5 kohta,

b) liitteessä IV lueteltujen jätteiden osalta ja niiden jätteiden osalta, joita ei ole vielä kirjattu liitteeseen II, III tai IV: 10 artikla.

2. Tuotaessa hyödynnettäväksi tarkoitettuja liitteissä III ja IV lueteltuja jätteitä ja sellaisia jätteitä, joita ei ole vielä kirjattu liitteeseen II, III tai IV, sellaisista maista ja sellaisten maiden kautta, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta:

- sovelletaan 20 artiklaa soveltuvin osin,

- perusteltuja vastalauseita voidaan ainoastaan esittää 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

jollei 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja tämän artiklan 1 kohdassa tai 20 artiklassa säädetyn valvontamenettelyn perusteella tehtyjen kahdenvälisten tai monenvälisten sopimusten määräyksistä muuta johdu.

VI OSASTO

YHTEISÖN ULKOPUOLELTA PERÄISIN OLEVIEN JA SEN ULKOPUOLELLA HUOLEHDITTAVIEN TAI HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN KAUTTAKULJETUS YHTEISÖSSÄ

A luku

Huolehdittavaksi ja hyödynnettäväksi tarkoitetut jätteet (lukuun ottamatta 24 artiklassa tarkoitettua kauttakuljetusta)

23 artikla

1. Kun huolehdittavaksi tarkoitettuja jätteitä ja hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä, lukuun ottamatta 24 artiklassa tarkoitettuja tapauksia, kuljetetaan yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, ilmoitus on tehtävä käyttämällä kuljetusasiakirjaa yhteisön viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja siitä on toimitettava jäljennös vastaanottajalle, muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille sekä yhteisön lähtö- ja tulotulliasemille.

2. Yhteisön viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä lähetettävä vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle. Yhteisön muiden toimivaltaisten viranomaisten on 5 kohdan perusteella annettava vastauksensa yhteisön viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on vastattava vuorostaan kirjallisesti ilmoituksen tekijälle kuudenkymmenen päivän kuluessa joko hyväksymällä siirron varauksin tai varauksitta, tai määräämällä tarvittaessa muiden kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asettamia ehtoja, taikka kieltämällä siirron. Se voi myös pyytää lisätietoja. Kaikki kiellot ja varaukset on perusteltava. Toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestään muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille sekä yhteisön lähtö- ja tulotulliasemille.

3. Siirron voi suorittaa yhteisön kautta ainoastaan, jos ilmoituksen tekijä on saanut viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen luvan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämän viranomaisen on luvan myöntämisen osoitukseksi leimattava asiaankuuluvasti kuljetusasiakirja.

4. Yhteisön kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on kahdenkymmenen päivän määräaika ilmoituksen teosta, jonka kuluessa niiden on asetettava, jos se on aiheellista, jätteiden kuljetukseen liittyvät ehdot.

Nämä ehdot, jotka on annettava ilmoituksen tekijän tiedoksi toimittaen jäljennöksen asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, eivät voi olla tiukempia kuin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaan täysin kuuluvia, vastaavia lähetyksiä koskevat ehdot.

5. Kuljetusasiakirjan antaa yhteisön viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltainen viranomainen.

6. Heti luvan saatuaan ilmoituksen tekijän on täytettävä kuljetusasiakirja ja lähetettävä jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kolme arkipäivää ennen siirron suorittamista.

Kuljetusasiakirjan kappaleen lupaleimoineen on seurattava jokaisen siirron mukana.

Kuljettajan on annettava kuljetusasiakirjan kappale yhteisön lähtötulliasemalle, kun jätteet poistuvat yhteisöstä.

Kaikkien yritysten, jotka osallistuvat siirtoon, on täytettävä kuljetusasiakirjan asianmukainen kohta, allekirjoitettava ja säilytettävä siitä itsellään jäljennös.

7. Heti, kun jätteet ovat poistuneet yhteisöstä, yhteisön lähtötulliaseman on toimitettava jäljennös kuljetusasiakirjasta yhteisön viimeisen kauttakulkuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Lisäksi ilmoituksen tekijän on viimeistään neljäkymmentäkaksi päivää sen jälkeen, kun jätteet ovat poistuneet yhteisöstä, julistettava tai todistettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että jätteet ovat saapuneet määränpäähänsä, ja toimitettava jäljennös muiden kauttakulkuvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

B luku

Sellaisista maista peräisin olevien ja sellaisiin maihin lähetettävien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden kauttakuljetus, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan

24 artikla

1. Liitteessä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden, jotka ovat peräisin maista, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, ja jotka siirretään hyödynnettäviksi sellaisessa maassa, johon OECD:n päätöstä sovelletaan, kuljettamisesta yhden tai useamman jäsenvaltion kautta on tehtävä ilmoitus kaikille asianomaisen (asianomaisten) kauttakulkujäsenvaltion (kauttakulkujäsenvaltioiden) toimivaltaisille viranomaisille.

2. Ilmoitus on tehtävä käyttämällä kuljetusasiakirjaa.

3. Heti ilmoituksen vastaanotettuaan kauttakulkuvaltion toimivaltaisen viranomaisen (toimivaltaisten viranomaisten) on kolmen arkipäivän kuluessa lähetettävä vastaanottovahvistus ilmoituksen tekijälle ja vastaanottajalle.

4. Kauttakulkuvaltion toimivaltainen viranomainen (toimivaltaiset viranomaiset) voi (voivat) esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan 7 artiklan 4 kohdan perusteella. Kaikki vastalauseet on annettava ilmoituksen tekijälle ja muiden asianomaisten kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tiedoksi kirjallisina kolmenkymmenen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen lähettämisestä.

5. Kauttakulkuvaltion toimivaltainen viranomainen voi päättää kirjallisen hyväksynnän antamisesta alle kolmenkymmenen päivän määräajassa.

Siirrettäessä liitteessä IV lueteltuja jätteitä ja sellaisia jätteitä, joita ei ole vielä kirjattu liitteeseen II, III tai IV, hyväksyntä on annettava kirjallisena ennen siirron suorittamista.

6. Siirto voidaan suorittaa ainoastaan, jos yhtään vastalausetta ei ole esitetty.

VII OSASTO

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

25 artikla

1. Kun sellaista jätteiden siirtoa, jolle asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan, ei voida suorittaa loppuun asti kuljetusasiakirjan tai 3 ja 6 artiklassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti, lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on yhdeksänkymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon tästä, huolehdittava, että ilmoituksen tekijä palauttaa jätteet sen toimivaltaan kuuluvalle alueelle tai muualle lähettävään jäsenvaltioon, paitsi jos se on vakuuttunut siitä, että jätteistä voidaan huolehtia tai ne voidaan hyödyntää muulla tavalla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on tehtävä uusi ilmoitus. Mikään lähettäjäjäsenvaltio tai kauttakulkujäsenvaltio ei voi kieltää näiden jätteiden palauttamista, jos vastaanottava toimivaltainen viranomainen esittää palauttamisesta asianmukaisesti perustellun pyynnön sekä selityksen pyynnön syistä.

3. Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja lähettävän valtion toissijainen velvollisuus ottaa jätteet takaisin päättyvät, kun vastaanottaja on antanut 5 ja 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen.

26 artikla

1. Sellaiset jätteiden siirrot ovat laittomia, jotka:

a) suoritetaan ilman, että ilmoitusta on toimitettu kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen mukaisesti,

tai

b) suoritetaan ilman asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antamaa hyväksyntää,

tai

c) suoritetaan sellaisen toimivaltaisten viranomaisten myöntämän hyväksynnän nojalla, joka on saatu väärentämällä, antamalla vääriä tietoja tai petoksella,

tai

d) joita ei ole määritelty selvästi kuljetusasiakirjassa,

tai

e) jotka johtavat sellaiseen huolehtimiseen tai hyödyntämiseen, joka on ristiriidassa yhteisön tai kansainvälisten sääntöjen kanssa,

tai

f) jotka ovat ristiriidassa 14, 16, 19 ja 21 artiklan kanssa.

2. Jos ilmoituksen tekijä on vastuussa laittomasta siirrosta, lähettävän toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että:

a) ilmoituksen tekijä palauttaa tai tarvittaessa itse toimivaltainen viranomainen palauttaa kyseiset jätteet lähettäjäjäsenvaltioon,

b) kyseiset jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan muulla tavalla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä

kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut laittoman siirron tietoonsa, tai missä tahansa toimivaltaisten viranomaisten keskenään sopimassa määräajassa.

Tässä tapauksessa on tehtävä uusi ilmoitus. Mikään lähettäjäjäsenvaltio tai kauttakulkujäsenvaltio ei voi kieltää näiden jätteiden palauttamista, jos vastaanottava toimivaltainen viranomainen esittää palauttamisesta asianmukaisesti perustellun pyynnön sekä selityksen pyynnön syistä.

3. Jos vastaanottaja on vastuussa laittomasta siirrosta, vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että vastaanottaja tai, mikäli se on mahdotonta, se itse huolehtii kyseisistä jätteistä ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on saanut laittoman siirron tietoonsa tai missä tahansa toimivaltaisten viranomaisten keskenään sopimassa määräajassa. Tämän vuoksi ja siltä osin kuin se on tarpeellista, ne toimivat yhteistyössä huolehtiakseen jätteistä tai hyödyntääkseen ne ympäristöystävällisillä menetelmillä.

4. Kun laitonta siirtoa ei voida lukea ilmoituksen tekijän eikä vastaanottajan syyksi, toimivaltaisten viranomaisten on yhteistyössä valvottava, että kyseessä olevista jätteistä huolehditaan tai että ne hyödynnetään ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä. Tämän yhteistyön suuntaviivat määritellään direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset oikeudelliset toimenpiteet laittomien siirtojen kieltämiseksi ja niiden saattamisesta rangaistaviksi.

27 artikla

1. Kaikilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla jätteiden siirroilla on oltava rahoitustakuu tai vastaava vakuutus, joka kattaa kuljetuskulut, mukaan lukien 25 ja 26 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, samoin kuin huolehtimisesta tai hyödyntämisestä aiheutuvat kulut.

2. Takuu maksetaan takaisin, kun on annettu todistus:

- jätteiden huolehtimis- tai hyödyntämistodistuksella siitä, että jätteet ovat saapuneet määränpäähänsä ja että niistä on huolehdittu tai ne on hyödynnetty ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä,

- komission asetuksen (ETY) N:o 2823/87 (10) mukaisesti valvontaa varten laaditulla T 5 -lomakkeella siitä, että siinä tapauksessa, että jätteet on kuljetettu yhteisön kautta, ne ovat poistuneet yhteisön alueelta.

3. Jokaisen jäsenvaltion on annettava komission tiedoksi ne säädökset, jotka se on antanut mukauttaakseen kansallisen lainsäädäntönsä tähän artiklaan. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen kaikille jäsenvaltioille.

28 artikla

1. Ilmoituksen tekijä voi 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 tai 24 artiklassa sille säädetyt velvoitteet huomioon ottaen, noudattaa yleistä ilmoitusmenettelyä, kun huolehdittavaksi tai hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteitä, joilla on samat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, lähetetään säännöllisesti samalle vastaanottajalle samaa reittiä pitkin. Jos tätä reittiä ei odottamattomien olosuhteiden takia voi käyttää, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille niin pian kuin mahdollista, jopa ennen kuin jätteet lähetetään, jos tällöin tiedetään jo, että on vaihdettava reittiä.

Jos reitin vaihdosta tiedetään jo ennen jätteiden lähetystä ja jos siihen osallistuu muita toimivaltaisia viranomaisia kuin ne, joille yleinen ilmoitus tehdään, tätä menettelyä ei noudateta.

2. Yleistä ilmoitusmenettelyä käytettäessä yksi ilmoitus voi kattaa useita jätelähetyksiä enintään yhden vuoden aikana. Mainittua aikaa voidaan lyhentää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten yhteisellä sopimuksella.

3. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että suostuakseen noudattamaan tätä yleistä ilmoitusmenettelyä, niille on toimitettava lisätietoja myöhemmin. Jos jätteen koostumus ei ole sen kuvauksen mukainen, joka siitä on annettu ilmoituksessa, tai jos jätteiden kuljetukselle asetettuja ehtoja ei täytetä, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on peruttava suostumuksensa menettelyn noudattamiselle ja ilmoitettava siitä virallisesti ilmoituksen tekijälle. Asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille on lähetettävä jäljennös tästä ilmoituksesta.

4. Yleinen ilmoitus tehdään käyttämällä kuljetusasiakirjaa.

29 artikla

Sellaisia jätteitä, joista on tehty erilliset ilmoitukset, ei saa sekoittaa keskenään siirron aikana.

30 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jätteiden siirrot suoritetaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Nämä toimenpiteet voivat käsittää laitoksien ja yrityksien tarkastuksia direktiivin 75/442/ETY 13 artiklan mukaisesti ja lähetyksien tarkastuksia paikan päällä.

2. Tarkastuksia voidaan erityisesti tehdä:

- jätteiden alkuperäpaikassa, tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän luona,

- määränpäässä, lopullisen vastaanottajan luona,

- yhteisön ulkoisilla rajoilla,

- kuljetuksen aikana yhteisössä.

3. Tarkastukset voivat käsittää asiakirjojen tarkastamisen, tunnistustietojen vahvistamisen ja tarvittaessa jätteiden fyysisen tarkastamisen.

31 artikla

1. Kuljetusasiakirja painetaan ja täytetään, samoin kuin kaikki 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja lisätiedot toimitetaan sellaisella kielellä, jonka seuraavat toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä:

- 3, 7, 15 ja 17 artiklassa tarkoitettu lähettävä toimivaltainen viranomainen, kun on kyse jätteiden siirrosta yhteisössä tai niiden viennistä,

- 20 ja 22 artiklassa tarkoitettu vastaanottava toimivaltainen viranomainen, kun on kyse jätteiden tuonnista,

- 23 ja 24 artiklassa tarkoitettu kauttakulkuvaltion toimivaltainen viranomainen.

Ilmoituksen tekijän on toimitettava käännös muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä sellaisella kielellä, jonka ne voivat hyväksyä.

2. Täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä voidaan määrätä direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

VIII OSASTO

MUUT SÄÄNNÖKSET

32 artikla

Liitteessä I lueteltujen kansainvälisten kuljetussopimusten määräyksiä on noudatettava siltä osin kuin niitä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettuihin jätteisiin.

33 artikla

1. Ilmoitus- ja valvontamenettelyn täytäntöönpanosta aiheutuvat hallinnolliset kulut ja asianmukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista aiheutuvat tavanomaiset kulut voidaan periä ilmoituksen tekijältä.

2. Jätteiden takaisintuonnista aiheutuvat kulut, mukaan lukien siirto, jätteistä huolehtiminen ja niiden hyödyntäminen ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä 25 artiklan 1 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan nojalla, peritään ilmoituksen tekijältä tai, jos se on mahdotonta, asianomaisilta jäsenvaltioilta.

3. Jätteistä huolehtimisesta tai niiden hyödyntämisestä muilla ympäristön kannalta turvallisilla menetelmillä 26 artiklan 3 kohdan nojalla aiheutuvat kulut peritään vastaanottajalta.

4. Jätteistä huolehtimisesta tai niiden hyödyntämisestä 26 artiklan 4 kohdan nojalla, mukaan lukien mahdollinen siirto, aiheutuvat kulut peritään ilmoituksen tekijältä ja/tai vastaanottajalta riippuen asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tekemästä päätöksestä.

34 artikla

1. Jätteiden tuottajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen jätteistä tai hyödyntääkseen ne tai teettääkseen nämä toimenpiteet ympäristön laadun suojelemiseksi direktiivin 75/442/ETY ja direktiivin 91/689/ETY mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26 artiklan säännösten ja siviilioikeudellista vastuuta koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten soveltamista, ja riippumatta huolehtimis- tai hyödyntämispaikasta.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.

35 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten, ilmoituksen tekijän ja jätteen vastaanottajan on säilytettävä yhteisössä kaikki toimivaltaisille viranomaisille toimitetut asiakirjat tai niiden lähettämät asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

36 artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten. Kukin jäsenvaltio nimeää vain yhden toimivaltaisen viranomaisen kauttakulkua koskevia asioita varten.

37 artikla

1. Jäsenvaltiot ja komissio nimeävät ainakin yhden yhteysyksikön, jonka tehtävänä on antaa tietoja tai neuvoja niitä pyytäville henkilöille ja yrityksille. Komission yhteysyksikkö toimittaa jäsenvaltioiden yhteysyksiköille kaikki kysymykset, jotka sille on osoitettu ja joka koskee viimeksi mainittuja, ja kääntäen.

2. Komissio kutsuu yhteysyksiköt säännöllisesti koolle jäsenvaltioiden pyynnöstä tai muissa asiaankuuluvissa tapauksissa tutkiakseen niiden kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuvia kysymyksiä.

38 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kolmea kuukautta ennen tämän asetuksen soveltamispäivää toimivaltaisten viranomaisten ja yhteysyksiköiden nimet, osoitteet ja puhelin-, teleksi- ja telekopionumerot, samoin kuin toimivaltaisten viranomaisten leimat.

Jäsenvaltioiden on joka vuosi toimitettava komissiolle näitä tietoja koskevat muutokset.

2. Komissio toimittaa edelleen tiedot viipymättä muille jäsenvaltioille sekä Baselin yleissopimuksen sihteeristölle.

Lisäksi komissio toimittaa jäsenvaltioille direktiivin 75/442/ETY 7 artiklassa tarkoitetut jätehuoltosuunnitelmat.

39 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä jätteiden siirtoja varten yhteisön tulo- ja lähtötulliasemat tultaessa yhteisöön ja poistuttaessa siitä, ja niiden on annettava ne komissiolle tiedoksi.

Komissio julkaisee luettelon näistä asemista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja saattaa sen tarvittaessa ajan tasalle.

2. Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä 1 kohdassa tarkoitetut tulliasemat, mikään jätteen siirto ei voi kulkea jäsenvaltioiden muiden rajanylityspaikkojen kautta tultaessa yhteisöön ja poistuttaessa siitä.

40 artikla

Jäsenvaltiot tekevät yhdessä komission kanssa yhteistyötä asianmukaisella tavalla ja tarpeiden mukaan muiden Baselin yleissopimuksen osapuolien ja valtioiden välisten järjestöjen kanssa joko suoraan tai Baselin yleissopimuksen sihteeristön välityksellä, erityisesti vaihtamalla tietoa, edistämällä ympäristön kannalta turvallista tekniikkaa ja laatimalla aiheellisia menettelyohjeita.

41 artikla

1. Jokaisen kalenterivuoden lopussa jäsenvaltioiden on laadittava kertomus Baselin yleissopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja lähetettävä se Baselin sopimuksen sihteeristöön ja toimitettava jäljennös komissiolle.

2. Komissio laatii joka kolmas vuosi näiden kertomusten pohjalta kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa. Se voi pyytää tätä varten lisätietoja direktiivin 91/692/ETY (11) 6 artiklan mukaisesti.

42 artikla

1. Komissio laatii kuljetusasiakirjan direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään kolme kuukautta ennen tämän asetuksen soveltamispäivää mukauttaen sen tarvittaessa myöhemmin, samoin kuin huolehtimis- tai hyödyntämistodistuksen lomakkeen (joka on joko erottamaton osa kuljetusasiakirjaa tai liitetään tätä ennen kuljetusasiakirjaan direktiivin 84/631/ETY mukaisena), ottaen erityisesti huomioon:

- tämän asetuksen asiaa koskevat artiklat,

- asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset.

2. Olemassa olevaa kuljetusasiakirjan mallia sovelletaan soveltuvin osin, kunnes uusi kuljetusasiakirja on laadittu. Olemassa olevaan kuljetusasiakirjaan liitettävä huolehtimis- tai hyödyntämistodistus laaditaan niin pian kuin mahdollista.

3. Komissio mukauttaa liitteet II, III ja IV direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ainoastaan, jotta muutokset, jotka on sovittu osana OECD:n uudelleentarkastelumekanismia otetaan huomioon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa säädetyn liitettä II A koskevan menettelyn noudattamista.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudatetaan myös ympäristön kannalta turvallisen jätehuollon määrittelemiseen, ottaen huomioon asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset.

43 artikla

Kumotaan direktiivi 84/631/ETY tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen. Kaikki mainitun direktiivin 4 ja 5 artiklan nojalla tehtävät siirrot on suoritettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä.

44 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan viidentoista kuukauden kuluttua sen julkaisemispäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. HELVEG PETERSEN

(1) EYVL N:o C 115, 6.5.1992, s. 4

(2) EYVL N:o C 94, 13.4.1992, s. 276 ja 20 päivänä tammikuuta 1993 annettu lausunto.

(3) EYVL N:o C 269, 14.10.1991, s. 10

(4) EYVL N:o L 326, 13.12.1984, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48).

(5) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY (EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32).

(6) EYVL N:o L 35, 12.2.1992, s. 24

(7) EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20

(8) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48)

(9) EYVL N:o L 108, 26.4.1976, s. 41

(10) EYVL N:o L 270, 23.9.1987, s. 1

(11) EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48

LIITE I

LUETTELO 32 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KANSAINVÄLISISTÄ KULJETUSSOPIMUKSISTA (1)

1. ADR:

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (1957)

2. COTIF:

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (1985) ja erityisesti sen liite I

RID:

Kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (1985)

3. SOLAS yleissopimus:

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (1974)

4. IMDG säännökset (2):

Vaarallisten aineiden merikuljetussäännökset

5. Chicagon sopimus:

Kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus (1944), jonka liite 18 käsittelee vaarallisten aineiden tavaroiden kuljettamista ilmateitse (T.1.: Tekniset ohjeet vaarallisten aineiden turvallisesta kuljettamisesta ilmassa)

6. MARPOL yleissopimus:

Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (1973-1978)

7. ADNR:

Määräys vaarallisten aineiden kuljettamisesta Reinillä (1970)

(1) Tämä luettelo sisältää tämän asetuksen antamisajankohtana voimassa olevat sopimukset.

(2) IMDG säännökset on otettu osaksi SOLAS yleissopimusta 1 päivästä tammikuuta 1985 alkaen.

LIITE II

VIHREÄ LUETTELO (*)

A. KIINTEÄT METALLISET METALLI- JA METALLISEOSJÄTTEET (**)

Seuraavat jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:

7112 10 - kulta

7112 20 - platina (ilmaisuun `platina` sisältyy platina, iridium, osmium, palladium, rodium ja rutenium)

7112 90 - muut jalometallit, kuten hopea

HUOM. (1) Näissä metalleissa ei saa olla elohopeaa.

(2) Sähkölaitteiden jätteet saavat sisältää vain metalleja tai metalliseoksia.

(3) Elektroniikkaromu (Tämä kohta kaipaa tiettyjä täsmennyksiä, jotka tehdään arviointimenettelyssä.)

Seuraavat rautajätteet ja -romu; romusta sulatetut rauta- tai teräsharkot:

7204 10 - Jätteet ja romu, valurautaa

7204 21 - Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä

7204 29 - Jätteet ja romu, muuta seosterästä

7204 30 - Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä

7204 41 - Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina

7204 49 - Muut rautajätteet ja -romu

7204 50 - Romusta sulatetut harkot

ex 7302 10 - Käytetyt rauta- ja teräskiskot

Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:

7404 00 - Kuparijätteet ja -romu

7503 00 - Nikkelijätteet ja -romu

7602 00 - Alumiinijätteet ja -romu

ex 7802 00 - Lyijyjätteet ja -romu

7902 00 - Sinkkijätteet ja -romu

8002 00 - Tinajätteet ja -romu

ex 8101 91 - Volframijätteet ja -romu

ex 8102 91 - Molybdeenijätteet ja -romu

ex 8103 10 - Tantaalijätteet ja -romu

8104 20 - Magnesiumjätteet ja -romu

ex 8105 10 - Kobolttijätteet ja -romu

ex 8106 00 - Vismuttijätteet ja -romu

ex 8107 10 - Kadmiumjätteet ja -romu

ex 8108 10 - Titaanijätteet ja -romu

ex 8109 10 - Zirkomiumjätteet ja -romu

ex 8110 00 - Antimonijätteet ja -romu

ex 8111 00 - Mangaanijätteet ja -romu

ex 8112 11 - Berylliumjätteet ja -romu

ex 8112 20 - Kromijätteet ja -romu

ex 8112 30 - Germaniumjätteet ja -romu

ex 8112 40 - Vanadiinijätteet ja -romu

ex 8112 91 Seuraavien metallien jätteet ja romu:

- hafnium

- indium

- niobium

- renium

- gallium

- tallium

ex 2805 30 Toriumin ja harvinaisten maa-alkalimetallien jätteet ja romu

ex 2804 90 Seleenijätteet ja -romu

ex 2804 50 Telluurijätteet ja -romu

B. MUUT METALLIEN SULATUKSESSA JA JALOSTUKSESSA MUODOSTUVAT METALLIPITOISET JÄTTEET

2620 11 Kovasinkki

Kuonaa sisältävä sinkki:

- Sinkkigalvanoinnin pintakuona ( > 90 % Zn)

- Sinkkigalvanoinnin pohjakuona ( > 92 % Zn)

- Sinkkipainevalukuona ( > 85 % Zn)

- Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) ( > 92 % Zn)

- Sinkkiskimmausjäte

Alumiiniskimmausjäte

ex 2620 90 Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut, jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

C. KAIVANNAISTOIMINNAN JÄTTEET; NÄIDEN JÄTTEIDEN ON OLTAVA KIINTEITÄ

ex 2504 90 Luonnongrafiittijäte

ex 2514 00 Liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu

2525 30 Kiillejäte

ex 2529 21 Maasälpä, leusiitti, nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä, jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia

ex 2804 61 Kiinteät piijätteet lukuun ottamatta valimoissa käytettyjä

ex 2804 69 D. KIINTEÄT MUOVIJÄTTEET

Muun muassa seuraavat:

3915 Muovijätteet, -leikkeet ja -romu

3915 10 - eteenipolymeereistä

3915 20 - styreenipolymeereistä

3915 30 - vinyylikloridipolymeereistä

3915 90 Polymeroitu tai kipolymeroitu

- Polypropeeni

- Polyeteenitereftalaatti

- Akryylinitriilikopolymeeri

- Butadieenikopolymeeri

- Styreenikopolymeeri

- Polyamidit

- Polybuteenitereftalaatit

- Polykarbonaatit

- Polyfenyleenisulfidit

- Akryylipolymeerit

- Paraffiinit (C10 - C13)

- Polyuretaani (joissa ei ole kloorifluorihiilivetyjä)

- Polysiloksaleenit (silikonit)

- Polymetyylimetakrylaatti

- Polyvinyylialkoholi

- Polyvinyylibutyraali

- Polyvinyyliasetaatti

- Fluorattu polytetrafluorieteeni (Teflon, PTFE)

3915 90 Seuraavista valmistetut hartsit tai kondensaatiotuotteet:

- Ureaformaldehydihartsit

- Fenoliformaldehydihartsit

- Melamiiniformaldehydihartsit

- Epoksihartsit

- Alkydihartsit

- Polyamidit

E. PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVIJÄTE

4707 00 Paperi-, kartonki- ja pahvijäte:

4707 10 - valkaisemattomasta voimapaperista, -kartongista tai -pahvista tai aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista koostuvat jätteet

4707 20 - muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistetusta paperista, kartongista tai pahvista koostuvat jätteet

4707 30 - pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista, kartongista tai pahvista koostuvat jätteet (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

4707 90 - muut, kuten:

1) Laminoitu kartonki ja pahvi

2) Lajittelematon jäte

F. KIINTEÄ LASIJÄTE

ex 7001 00 Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu, paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi

Lasikuitujätteet

G. KIINTEÄT KERAAMISET JÄTTEET

ex 6900 00 Muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten tuotteiden jätteet, myös keraamisten astioiden jätteet

ex 8113 00 Kermettijätteet ja -romu

Muualla mainitsemattomat keramiikkakuidut

H. TEKSTIILIJÄTTEET

5003 Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5003 10 - karstaamattomat ja kampaamattomat

5003 90 - muut

5103 Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 - villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

5103 20 - muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

5103 30 - karkean eläimenkarvan jätteet

5202 Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 - lankajätteet

5202 91 - garnetoidut jätteet ja lumput

5202 99 - muut

5301 30 Pellavarohtimet ja -jätteet

ex 5302 90 Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

ex 5303 90 Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

ex 5304 90 Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

ex 5305 19 Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

ex 5305 29 Abacan (manillahamppu tai Musa tekstilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

ex 5305 99 Muualla mainitsemattomien rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5505 Tekokuitujätteet (myös kampajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

5505 10 - tekokuituiset

5505 20 - muuntokuituiset

6309 00 Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

6310 Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

6310 10 - lajitellut

6310 90 - muut

I. KUMIJÄTTEET

4004 00 Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muista kuin kovakumista) sekä niistä saadut jauheet ja rakeet

4012 20 Käytetyt ilmarenkaat

ex 4017 00 Kovakumijätteet ja romu (esim. eboniitti)

J. KÄSITTELEMÄTTÖMÄN KORKIN JA PUUN JÄTTEET

4401 30 Puujäte ja -romu, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon saatettuina

4501 90 Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

K. ELINTARVIKE- JA REHUTEOLLISUUDEN JÄTTEET

2301 00 Lihasta tai muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista selkärangattomista vesieläimistä valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat kuivatut, steriloidut ja stabiloidut jauhot, jauheet ja rakeet; eläinrasvan sulatusjätteet

2302 00 Leseet, lesejauhot ja muut viljan ja palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä muodostuneet jätetuotteet, myös rakeistettuina

2303 00 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte (bagassi) ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös rakeistettuina

2304 00 Eläinten ruokintaan käytettävät öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa muodostuneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhettuina tai rakeistettuina

2305 00 Eläinten ruokintaan käytettävät öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa muodostuneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhettuina tai rakeistettuina

2306 00 Eläintenrehuna käytettävät öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa muodostuneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhettuina tai rakeistettuina

ex 2307 00 Viinisakka

ex 2308 00 Muualla mainitsemattomat, kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, myös rakeistettuina

1522 00 Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

1802 00 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

L. VUOTIEN VÄRJÄYKSESSÄ JA KÄSITTELYSSÄ JA NAHAN KÄYTÖSSÄ MUODOSTUVAT JÄTTEET

0502 00 Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyränkarvojen ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet

0503 00 Jouhien jätteet, myös kerrostettuna, tukiaineeseen yhdistettynäkin

0505 90 Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien, höyhenten ja höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten

0506 90 Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

4110 00 Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, paitsi nahkapöly ja -jauhe

M. MUUT JÄTTEET

8908 00 Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyjä lastista, joka mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi

Ajoneuvohylyt, tyhjennettynä nesteistä

0501 00 Hiusjätteet

ex 0511 91 Kalajätteet

Raskaasta pohjaöljystä tehtyjen anodihiilien jätteet

Savukaasujen rikinpoistokipsi (FGD)

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

ex 2621 Hiilivoimalaitosten lentotuhka, pohjatuhka ja laskettu kuona (*)

Jäteolki

Rikottu betoni

Käytetyt katalyytit:

- FCC-katalyytit

- jalometallipitoiset katalyytit

- siirtymämetallikatalyytit

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

2618 00 Raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva jyvästetty kuona

ex 2619 00 Raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva muu kuin jyvästetty kuona (**)

3103 20 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva, fosfaattilannoitteisiin tai muuhun käytettävä tuomaskuona

ex 2621 00 Kuparin valmistuksessa muodostuva, kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin

ex 2621 00 Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju

ex 2621 00 Käytetty aktiivihiili

Kiinteä rikki

ex 2836 50 Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH-arvo on alle 9)

Natrium-, kalsium- ja kaliumkloridit

Valokuvausfilmin peruskalvojäte ja valokuvausfilmijäte, jossa ei ole hopeaa

Kertakäyttökamerat paristoitta

ex 2818 10 Tekokorundi

(1*) Päätteellä "ex" tarkoitetaan harmonoidun järjestelmän nimikkeessä olevaa erityiskohtaa.

(2**) "Kiinteisiin" jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.

(3*) Tämä kohta kaipaa tiettyjä täsmennyksiä, jotka tehdään arviointimenettelyssä.

(4**) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.

LIITE III

KELTAINEN JÄTELUETTELO (*)

ex 2619 00 Kuona, hehkuhilse ja muut raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuvat jätteet (**)

2620 19 Sinkkituhka ja -jäteaineet

2620 20 Lyijytuhka ja -jäteaineet

2620 30 Kuparituhka ja -jäteaineet

2620 40 Alumiinituhka ja -jäteaineet

2620 50 Vanadiinituhka ja -jäteaineet

2620 90 Tuhka ja jäteaineet, jotka sisältävät metalleja tai metalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla

Alumiinin valmistuksessa muodostuvat jäteaineet, joita ei ole mainittu muualla

2621 00 Tuhka ja jäteaineet, joita ei ole mainittu muualla

Yhdyskuntajätteiden poltossa muodostuvat jäteaineet

2713 90 Maaöljykoksin tai bitumin valmistuksessa tai käsittelyssä muodostuva jäte, paitsi anodihiilten jätteet

Lyijyakut, kokonaiset ja murskatut

Jäteöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

Jäteöljyjen ja veden seokset, hiilivetyjen ja veden seokset, emulsiot

Painovärien, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet

Hartsien, lateksien, pehmittimien, liimojen ja side-aineiden valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet

Muualla mainitsemattomien repro-, jäljennös- ja valokuvauskemikaalien ja -kehitysaineiden valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet

Kertakäyttökamerat paristoineen

Metallien ja muovien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

Kauppabitumijätteet

Fenolit ja fenoliyhdisteet, jotka sisältävät kloorifenolia nesteenä tai lietteenä

Käsitellyt korkki- ja puujätteet

Käytetyt paristot ja akut, kokonaiset tai murskatut, muut kuin lyijyakut, sekä paristojen ja akkujen valmistuksessa muodostuva jäte ja romu, jota ei ole mainittu muualla

ex 3915 90 Nitroselluloosa

ex 7001 00 Katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi

ex 4110 00 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe

ex 2529 21 Kalsiumfluoridiliete

Muut epäorgaaniset fluoriyhdisteet nesteenä tai lietteenä

Sinkkikuona, jossa on enintään 18 painoprosenttia sinkkiä

Galvaaniset lietteet

Metallien syövytyksessä syntyvät liuokset

Valimoissa käytetyt hiekat

Talliumyhdisteet

Polyklooratut naftaliinit

Eetterit

Jalometallipitoiset kiinteät jäteaineet, joissa on jäämiä epäorgaanisista syanideista

Vetyperoksidiliuokset

Valimohiekkojen kovetuksessa käytettävä trietyyliamiinikatalyytti

ex 2804 80 Arseenijäte ja -jäteaineet

ex 2805 40 Elohopeajäte ja -jäteaineet

Jalometallituhka, -liete, -pöly ja muut jalometallijäteaineet, kuten:

- Painopiirilevyjen poltossa syntyvä tuhka

- Filmituhka

Katalyyttijätteet, jotka eivät ole vihreässä jäteluettelossa

Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjätteet, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, hematiitti, götiitti jne.

Alumiinihydraattijätteet

Alumiinijätteet

Jätteet, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista tai koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

- Epäorgaaniset syanidit, paitsi jalometallipitoiset kiinteät jäteaineet, joissa on jäämiä epäorgaanisista syanideista

- Orgaaniset syanidit

Räjähdysherkät jätteet, elleivät ne ole jonkun muun erityislainsäädännön alaisia

Puunsuojakemikaalien valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet

Lyijypitoinen bensiiniliete

Käytetty puhallushiekka

Kloorifluorihiilivedyt

Halonit

Metallinöyhtä - autojen paloituksessa muodostuva kevyt jae

Lämmönsiirtonesteet

Hydrauliikkanesteet

Jarrunesteet

Pakkasnesteet

Ioninvaihtohartsit

Keltaisen jäteluettelon jätteet, jotka tutkitaan arviointimenettelyssä mahdollisimman pian uudelleen

Orgaaniset fosforiyhdisteet

Halogenoimattomat liuottimet

Halogenoidut liuottimet

Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai halogenoimattomat tislausjätteet, jotka eivät sisällä vettä

Sian virtsa ja ulosteet

Jätevesiliete

Kotitalousjätteet

Torjunta-aineiden (joihin kuuluvat kasvinsuojeluaineet) valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet

Lääkeaineiden valmistuksessa muodostuvat jätteet

Happamat liuokset

Emäksiset liuokset

Pinta-aktiiviset aineet

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole mainittu muualla

Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, joita ei ole muualla mainittu

Kemianteollisuuden prosesseissa syntyvä kipsi

(1*) Päätteellä "ex" tarkoitetaan harmonoidun järjestelmän nimikkeessä olevaa erityiskohtaa.

(2**) Luetteloon kuuluva tuhka, sakat, kuona, skimmausjäte, hehkuhilse, pöly, liete ja kakut, ellei jotakin ainetta ole erikseen mainittu muualla.

BL

LIITE IV

PUNAINEN JÄTELUETTELO

Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB) ja/tai polyklooritrifenyylejä (PCT) ja/tai polybromibifenyylejä (PBB), mukaan lukien näiden yhdisteiden monibromijohdannaiset, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia, edellyttäen, että näiden aineiden yhteinen pitoisuus on vähintään 50 mg/kg:

Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

- polyklooratut dibentsofuraanit

- polyklooratut dibentsoparadioksiinit

Asbesti (pöly ja kuidut)

Asbestin kaltaiset keraamiset kuidut

Lyijypitoisten nakutuksenestoyhdisteiden lietteet

Punaisen jäteluettelon jätteet, jotka tutkitaan arviointimenettelyssä mahdollisimman pian uudelleen

Tervamaiset jäämät (paitsi kauppabitumit), joita syntyy jalostuksessa, tislauksessa tai kuivatislauksessa

Muut peroksidit kuin vetyperoksidi

Top