EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0074

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

OJ L 237, 22.9.1993, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 145 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 145 - 149
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 74 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 247 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 247 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Kumoaja 32009R0767 . Latest consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/74/oj

31993L0074

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

Virallinen lehti nro L 237 , 22/09/1993 s. 0023 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0145
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0145


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/74/ETY,

annettu 13 päivänä syyskuuta 1993,

erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ovat tulossa yhä tärkeämmäksi osaksi lemmikkieläinten ruokintaa; näitä tuotteita käytetään myös kotieläinten kasvatuksessa,

rehuja, joita tämä direktiivi koskee, pidetään jo kaupan tietyissä jäsenvaltioissa tavalla, jossa kiinnitetään käyttäjien huomio niiden erityiseen koostumukseen,

kyseessä olevista tuotteista on tarpeen laatia yhteinen määritelmä; tässä määritelmässä on säädettävä, että sellaisten tuotteiden, joiden esitetään täyttävän tietyt ravitsemukselliset tarpeet, on oltava koostumukseltaan tai valmistustavaltaan erityisiä; on välttämätöntä säätää periaatteesta, jonka mukaan näiden rehujen on selvästi erotuttava ominaisuuksiltaan ja tarkoitukseltaan sekä tavallisista rehuista että lääkeaineita sisältävistä rehuista,

erityisravinnoksi tarkoitetut rehut ovat rehuja, joiden koostumuksen ja valmistustavan on oltava varta vasten tutkittu vastaamaan sellaisten lemmikkieläinlajien tai kotieläinlajien erityisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin, joiden ruoansulatusjärjestelmä, imeytymisjärjestelmä tai aineenvaihdunta saattaa häiriintyä hetkellisesti, väliaikaisesti tai lopullisesti,

kun erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen pitämistä kaupan koskevia säännöksiä annetaan, olisi varmistuttava siitä, että kyseisten rehujen antamisella on myönteinen vaikutus eläimiin; rehujen tulisi sen vuoksi aina olla kauppakelpoisia; ne eivät saa olla vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle eikä niitä saa pitää kaupan harhaanjohtavalla tavalla,

tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta, mitä muissa yhteisön säännöksissä säädetään eläinten ruokinnasta ja erityisesti mitä rehuseoksista säädetään,

rehujen käyttäjälle on tarpeen antaa tarkkaa ja merkitsevää tietoa tämän käyttöön toimitettujen erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen koostumuksesta,

tässä direktiivissä vahvistettujen vaatimusten mukaisten rehujen erottamiseksi muista rehuista näiden rehujen nimitykseen on liitettävä ainoana tietona maininta "erikoisruokavalio",

kuten tavallisistakin rehuista, näistä rehuista on ilmoitettava ainakin ne ravintoainepitoisuudet, joilla on suoranaisesti vaikutusta rehun laatuun; on tarpeen säätää tiettyjen sellaisten täydentävien ravintoaineiden pitoisuuksien ilmoittamisesta, jotka osoittavat kyseessä olevan erikoisruokavalioon kuuluvan rehun,

lisäksi kaikkien erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen tuottajien olisi voitava ilmoittaa etiketissä tietyt käyttäjälle hyödylliset tiedot,

ei ole tarpeen edellyttää eläinlääkärin antaman määräyksen esittämistä erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen toimittamista varten, sillä kyseessä olevat tuotteet eivät sisällä lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 26 päivänä tammikuuta 1965 annetussa neuvoston direktiivissä 65/65/ETY(4) tarkoitettuja lääkeaineita; erityislaatuisten rehujen tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi on syytä varoittaa käyttäjää siitä, että ennen käytön aloittamista on suotavaa pyytää asiantuntijan lausunto,

kuitenkin niiden rehujen osalta, jotka tyydyttävät sellaisten eläinten ravitsemuksellisia tarpeita, joiden ruoansulatusjärjestelmä, imeytymisjärjestelmä tai aineenvaihdunta häiriintyy lopullisesti tai joiden patologinen tila vaatii eläinlääkärin valvontaa, olisi harkittava mahdollisuutta vahvistaa täydentäviä merkintöjä koskevia säännöksiä, joihin sisältyy käyttäjälle annettava suositus pyytää ennakolta eläinlääkärin lausunto asiantuntijan kuulemisesta annetun yleisen suosituksen sijasta,

olisi myös laadittava yhteisön tasolla positiiviluettelo erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoituksista ja ilmoitettava siinä niiden tarkka käyttötarkoitus, tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet, pakollisesti ja vapaaehtoisesti ilmoitettavat tiedot sekä merkintöjä koskevat erityiset säännökset; ottaen huomioon mainitun luettelon tärkeys tämän direktiivin täytäntöönpanon kannalta tämä luettelo olisi annettava riittävän ajoissa,

tämän direktiivin säännösten mukaisiin erityisravinnoksi tarkoitettuihin rehuihin ei koostumuksen, valmistustavan, kuvauksen tai merkintöjen perusteella saa kohdistaa yhteisössä minkäänlaisia kaupan pitämistä koskevia rajoituksia,

jos jokin tuote on vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle, on säädettävä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta saattaa asia yksityiskohtaisesti perusteltuna komission käsiteltäväksi aiheellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi,

sellaisessa tapauksessa, jossa neuvosto siirtää komissiolle toimivallan panna täytäntöön erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja koskevat säännökset, olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen kiinteän yhteistyön toteuttamiseksi päätöksellä 70/372/ETY(5) perustetussa pysyvässä rehukomiteassa, ja

on välttämätöntä varmistaa erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen tehokas valvonta; tavallisin keinoin, joita tarkastusyksiköillä on käytettävissään, ei tietyissä tapauksissa voida tarkastaa, onko rehulla todella niitä erityisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia, jotka sillä esitetään olevan; sen vuoksi on tarpeen säätää siitä, että tarvittaessa henkilön, joka on vastuussa rehun saattamisesta markkinoille, olisi avustettava tarkastusyksikköä sen suorittaessa tehtäviään,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tämä direktiivi koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja.

2 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että erityisravinnoksi tarkoitetut rehut voidaan saattaa markkinoille ainoastaan jos:

- ne täyttävät 3 artiklassa tarkoitetut vaatimukset,

- ne on merkitty 5 artiklan mukaisesti, ja

- niiden käyttötarkoitus on ilmoitettu 6 artiklan mukaisesti laaditussa luettelossa ja jos ne täyttävät muut tämän luettelon määräykset.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'rehuilla` eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi-tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, käytettynä yksinään tai seoksessa, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita;

b) 'rehuseoksilla` eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi-tai eläinperäisten tuotteiden seoksia sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita seoksena, joka on täysrehua tai tiivistettä, riippumatta siitä sisältääkö se lisäaineita;

c) `erityisravinnoksi tarkoitetuilla rehuilla` rehuseoksia, jotka erityisen koostumuksensa tai erityisen valmistusmenetelmänsä vuoksi erottuvat selvästi sekä tavallisista että lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä 26 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/167/ETY(6) määritellyistä tuotteista ja jotka kuvataan tuotteiksi, joiden tarkoituksena on täyttää tiettyjä erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita,

d) `erityisellä ravitsemuksellisella tarkoituksella` tarkoitusta, joka tyydyttää sellaisten lemmikkieläinlajien tai kotieläinlajien erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita, joiden ruoansulatusjärjestelmä, imeytymisjärjestelmä tai aineenvaihdunta on häiriintynyt tai saattaa häiriintyä väliaikaisesti tai lopullisesti ja jotka tästä syytä voivat hyötyä terveydentilaansa soveltuvien rehujen antamisesta.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen laadun tai koostumuksen on oltava sellainen, että ne soveltuvat siihen erityiseen ravitsemukselliseen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu.

4 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan, jollei sen erityisistä säännöksistä muuta johdu, rajoittamatta, mitä yhteisön säännöksissä säädetään seuraavista:

a) rehuseokset,

b) rehuissa käytettävät lisäaineet,

c) haitalliset aineet ja tuotteet eläinten ruokinnassa,

d) tietyt eläinten ruokinnassa käytettävät tuotteet.

5 artikla

Rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY(7) 5 artiklassa säädettyjen merkintöjä koskevien säännösten lisäksi jäsenvaltioiden on annettava säännökset seuraavista:

1) jäljempänä olevat täydentävät maininnat on merkittävä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen pakkauksessa, säiliössä tai etiketissä olevaan, tähän tarkoitukseen varattuun kohtaan:

a) maininta "erikoisruokavalio" rehun nimen lisäksi,

b) tarkka käyttötarkoitus, rehun erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus,

c) tiedot rehun tärkeistä ravitsemuksellisista ominaisuuksista,

d) liitteen 4 sarakkeessa olevat tiedot ja erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta koskevat tiedot,

e) rehun suositettu käyttöaika.

Edellä a - e alakohdassa tarkoitettujen tietojen on vastattava liitteessä olevan käyttötarkoitusten luettelon sisältöä sekä 6 artiklan b alakohdan mukaisesti vahvistettavia yleisiä säännöksiä;

2) myös muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan antaa niille tarkoitetussa kohdassa, jos niistä on säädetty 6 artiklan a alakohdassa;

3) edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen merkinnöissä voidaan viitata erityiseen patologiseen tilaan, jos tämä tila vastaa 6 artiklan a alakohdan mukaisesti laaditussa käyttötarkoitusten luettelossa määriteltyä ravitsemuksellista tarkoitusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 79/373/ETY 5 e artiklan säännösten soveltamista;

4) edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen etiketissä tai käyttöohjeissa on oltava maininta "Suositetaan asiantuntijan lausunnon pyytämistä ennen käyttöä";

Liitteessä olevassa käyttötarkoitusten luettelossa voidaan kuitenkin määrätä, että tämä maininta korvataan määriteltyjen erikoisruokavalioon kuuluvien rehujen osalta suosituksella pyytää ennakolta eläinlääkärin lausunto;

5) direktiivin 79/373/ETY 5 c artiklan 5 kohdan säännöksiä sovelletaan myös 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rehuihin, jotka on tarkoitettu muille kuin lemmikkieläimille;

6) edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen merkinnöissä voidaan lisäksi ilmoittaa yksi tai useampi rehulle tyypillinen ravintoaine tai sen alhainen pitoisuus. Tässä tapauksessa ravintoaineen tai ravintoaineiden vähimmäis- tai enimmäispitoisuus ilmaistuna prosentteina rehun painosta on merkittävä selvästi ilmoitettujen ravintoaineiden luetteloon;

7) maininta "erikoisruokavalio" varataan ainoastaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille rehuille;

Muut maininnat kuin "erikoisruokavalio" ovat kiellettyjä rehujen merkinnöissä ja kuvauksessa;

8) sen estämättä, mitä direktiivin 79/373/ETY 5 c artiklan 3 kohdassa säädetään, ilmoitus aineksista voidaan antaa jakamalla eri ainekset luokkiin, vaikka muutamien ainesten ilmoittaminen erityisnimensä mukaisesti vaaditaan osoittamaan rehun ravitsemukselliset ominaisuudet.

6 artikla

Noudattaen 9 artiklassa säädettyä menettelyä:

a) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetaan liitteen mukaisesti käyttötarkoitusten luettelo. Siinä on:

- edellä 5 artiklan 1 alakohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot,

- tarvittaessa 5 artiklan 2 alakohdassa ja 5 artiklan 4 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) voidaan laatia a alakohdassa tarkoitettujen tietojen, mukaan lukien sallitut pitoisuuspoikkeamat, soveltamista koskevat yleiset säännökset;

c) edellä a ja b alakohdan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä voidaan muuttaa tieteen ja tekniikan tietämyksen kehityksen mukaisesti.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rehuihin ei kohdistu tämän direktiivin säännöksiin liittyvistä syistä minkäänlaisia muita kaupan pitämistä koskevia rajoituksia kuin ne, joista tässä direktiivissä säädetään.

8 artikla

1 Jos jäsenvaltio toteaa, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rehun käyttö tai sen käyttö säädettyjen edellytysten mukaisesti on vaaraksi eläinten tai ihmisten terveydelle taikka ympäristölle, sen on yksityiskohtaisin perusteluin ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Komissio aloittaa niin pian kuin mahdollista 9 artiklassa säädetyn menettelyn toteuttaakseen tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet.

9 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän rehukomitean, jäljempänä 'komitea`, käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan 148 artiklassa 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

10 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rehujen tehokkaan virallisen tarkastuksen varmistamiseksi sovelletaan seuraavia erityisiä säännöksiä:

1) jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rehut tarkastetaan virallisesti ainakin näytteitä ottamalla sen todentamiseksi, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan valmistettaessa tai pidettäessä rehuseoksia kaupan;

2) tarvittaessa toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet pyytää kaupan pitämisestä vastuussa olevaa esittämään sellaiset tiedot, jotka osoittavat rehujen olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia.

Jos nämä tiedot on julkaistu helposti saatavilla olevassa julkaisussa, viittaus tähän julkaisuun on riittävä.

11 artikla

Muutetaan jäljempänä mainitut direktiivit seuraavasti:

1) lisätään haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa 17 päivänä joulukuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 74/63/ETY(8) 1 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"f) erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja";

2) direktiivissä 79/373/ETY:

a) lisätään 1 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"h) erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja";

b) korvataan 5 e artiklan toisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

" - tarkoituksena ei ole ilmoittaa muita ravintoaineita tai niiden pitoisuuksia kuin ne, joiden ilmoittamisesta säädetään tämän direktiivin 5 artiklassa tai erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/74/ETY(*) 5 artiklan 2 alakohdassa;

(*) EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23"

3) lisätään tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/471/ETY(9) 1 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"f) erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja".

12 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Ph. MAYSTADT

(1) EYVL N:o C 231, 9.9.1992, s. 6

(2) EYVL N:o C 21, 25.1.1993, s. 73

(3) EYVL N:o C 73, 15.3.1993, s. 25

(4) EYVL N:o 22, 9.2.1965, s. 369/65

(5) EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 1

(6) EYVL N:o L 92, 7.4.1990, s. 42

(7) EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30

(8) EYVL N:o L 28, 11.2.1974, s. 31

(9) EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8

LIITE

>KAAVION ALKU>

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus Tärkeät ravitsemukselliset ominaisuudet Eläinlaji tai -ryhmä Merkinnöissä ilmoitettavat tiedot Suositettu käyttöaika Muut tiedot

1 2 3 4 5 6>KAAVION LOOPU>

Top