EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0033

Neuvoston direktiivi 93/33/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta

OJ L 188, 29.7.1993, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 238 - 243
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 238 - 243
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 80 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 248 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 248 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 30 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0168 . Latest consolidated version: 11/05/1999

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/33/oj

31993L0033

Neuvoston direktiivi 93/33/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta

Virallinen lehti nro L 188 , 29/07/1993 s. 0032 - 0037
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0238
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0238


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/33/ETY,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY (),

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan; tätä tarkoitusta varten on säädettävä aiheellisista toimenpiteistä,

kaikissa jäsenvaltioissa kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen on luvattoman käytön estävän suojalaitteen osalta täytettävä tietyt pakollisin vaatimuksin vahvistetut tekniset ominaisuudet, jotka eroavat jäsenvaltioittain; näiden vaatimusten erilaisuus haittaa yhteisön sisäistä kauppaa,

tällaiset sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan esteet voidaan poistaa, jos kaikki jäsenvaltiot antavat samat vaatimukset kansallisten säännöstensä sijasta,

on tarpeen laatia yhdenmukaistetut vaatimukset kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävälle suojalaitteelle, jotta direktiivissä 92/61/ETY säädetyt tyyppihyväksyntää ja osan tyyppihyväksyntää koskevat menettelyt voidaan ottaa käyttöön jokaisen tällaisen ajoneuvotyypin osalta,

tällä alalla ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi tässä direktiivissä tarkoitetut yhteisön toimenpiteet ovat tarpeellisia, peräti välttämättömiä, vahvistetun tavoitteen eli ajoneuvotyypin yhteisön tyyppihyväksynnän saavuttamiseksi; yksittäiset jäsenvaltiot eivät erikseen voi saavuttaa sitä riittävässä määrin, ja

yhteisöön kuulumattomien maiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda vastaavuus tämän direktiivin ja säännön N:o 62 ECE/ONU vaatimusten välille,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä ja sen liitteitä sovelletaan kaikkien direktiivin 92/61/ETY 1 artiklassa määriteltyjen ajoneuvotyyppien luvattoman käytön estäviin suojalaitteisiin.

2 artikla

Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin luvattoman käytön estävien suojalaitteiden osalta osan tyyppihyväksynnän antamismenettely ja näiden ajoneuvojen vapaan liikkumisen edellytykset vahvistetaan direktiivin 92/61/ETY II ja III luvussa.

3 artikla

Tunnustetaan direktiivin 92/61/ETY 11 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ja sääntö N:o 62 ECE/ONU (asiakirja E/ECE/TRANS/505 - Add. 61/Amend. 1) vaatimuksiltaan vastaaviksi.

Osan tyyppihyväksynnän antamisesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä edellä mainitun säännön N:o 62 vaatimusten mukaisesti annetut osan tyyppihyväksynnät sekä osan tyyppihyväksyntämerkit tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti annettujen vastaavien osan tyyppihyväksyntöjen sijasta.

4 artikla

Tämä asetus voidaan muuttaa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan () mukaisesti:

- 3 artiklassa tarkoitetun säännön ECE/ONU muutosten ottamiseksi huomioon,

- liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 14 päivänä joulukuuta 1994 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltiot eivät ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päivämäärästä alkaen saa kieltää luvattoman käytön estävään suojalaitteeseen liittyvistä syistä tämän direktiivin mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä kertaa liikkeelle laskemista.

Niiden on sovellettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä 14 päivästä kesäkuuta 1995.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. TRØJBORG

() EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 72

() EYVL N:o C 293, 9.11.1992, s. 32

() EYVL N:o C 337, 21.12.1992, s. 103 ja

EYVL N:o C 176, 28.6.1993

() EYVL N:o C 73, 15.3.1993, s. 22

() EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/53/ETY (EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1).

LIITE I

SOVELTAMISALA - MÄÄRITELMÄT - YLEISET JA ERITYISET VAATIMUKSET

1 SOVELTAMISALA

1.1 Tätä direktiiviä sovelletaan kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviin suojalaitteisiin.

2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

2.2 "osan tyyppihyväksynnällä" osan tyyppihyväksyntää, joka koskee ajoneuvotyypin suojaamista luvattomalta käytöltä;

2.3 "ajoneuvotyypillä" moottoriajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan olennaisesti, erityisesti seuraavilta osiltaan:

2.3.1 valmistajan antamat ajoneuvotyyppiä koskevat tiedot;

2.3.2 järjestely ja rakenne ajoneuvon osasta tai osista, joihin suojalaite vaikuttaa;

2.3.3 suojalaitteen tyyppi;

2.4 "suojalaitteella" ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettua järjestelmää, joka lukitsee ohjauksen ja/tai voimansiirron; järjestelmä voi:

2.4.1 vaikuttaa yksinomaisesti ja lukkiuttavasti ohjaukseen (tyyppi 1 -laite);

2.4.2 vaikuttaa lukkiuttavasti ohjaukseen samaan aikaan moottorin sammuttavan laitteen kanssa (tyyppi 2 -laite);

2.4.3 esiladattuna vaikuttaa ohjaukseen samaan aikaan moottorin sammuttavan laitteen kanssa (tyyppi 3 -laite);

2.4.4 vaikuttaa lukkiuttavasti voimansiirtoon (tyyppi 4 -laite);

2.5 "ohjauslaitteella" ohjauksen hallintalaitetta (ohjaustankoa tai ohjauspyörää) ohjauspylvästä varusteineen ja koteloineen, ja kaikkia sellaisia osia, jotka ohjaavat suoraan suojalaitetta;

2.6 "yhdistelmällä" lukkojärjestelmän vaihtoehtoa, joka on erityisesti tarkoitettu ja valmistettu tähän käyttöön ja joka kunnolla käytettäessä mahdollistaa kyseisen lukkojärjestelmän toiminnan;

2.7 "avaimella" laitetta, joka on suunniteltu ja valmistettu siten, että se toimii yksinomaan tässä laitteessa.

3 YLEISET VAATIMUKSET

3.1 Kaikki kaksi- tai kolmipyöräiset moottoriajoneuvot, lukuun ottamatta mopoja, on varustettava luvatonta käyttöä estävällä suojalaitteella tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti. Jos luvattoman käytön estävä laite asennetaan mopoon, on sen oltava tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

3.2 Suojalaitteen on oltava sellainen, että:

3.2.1 se on kytkettävä pois toiminnasta, jotta ajoneuvoa voidaan ohjata, ajaa tai siirtää suoraan eteenpäin;

3.2.2 se on, jos on kyse tyypin 4 suojalaitteesta, kytkettävä pois toiminnasta voimansiirron vapauttamiseksi. Jos pysäköintilaitteen hallintalaite kytkee laitteen toimimaan, on sen toimittava samanaikaisesti moottorin sammuttavan laitteen kanssa;

3.2.3 avaimen saa pois ainoastaan lukonkielen ollessa täysin kytkettynä tai täysin pois kytkettynä. Kaikkien avaimen väliasentojen, jotka saattavat myöhemmin vapauttaa lukonkielen, vaikka suojalaitteen avain asetettaisiin paikalleen, on oltava mahdottomia.

3.3 Edellä 3.2 kohdan vaatimukset on täytettävä käyttämällä avainta ainoastaan kerran.

3.4 Edellä 3.1 kohdassa mainittu suojalaite ja ne osat, joita se ohjaa ajoneuvossa, on suunniteltava siten, että niitä ei ole mahdollista nopeasti ja huomiota herättämättä avata, saattaa toimintakyvyttömäksi tai tuhota, esimerkiksi käyttämällä tavanomaisia, halpoja ja helposti kätkettäviä työkaluja, laitteita ja välineitä.

3.5 Suojalaitteen on oltava osa ajoneuvon alkuperäisiä laitteita (eli valmistajan on asennettava se ennen ensimmäistä vähittäismyyntiä). Lukko on asennettava tukevasti suojalaitteeseen. (Lukon mahdollinen pois ottaminen käyttämällä avainta sen jälkeen, kun suojalevy tai muu pidättävä laite on otettu pois, ei ole vaatimuksen vastaista).

3.6 Avaimella toimivalla lukkojärjestelmällä on oltava ainakin 1 000 erilaista yhdistelmää tai vuosittain valmistettujen autojen määrää vastaava määrä, jos määrä on alle 1 000. Yhdentyyppisissä ajoneuvoissa kunkin yhdistelmän esiintymistiheyden olisi oltava noin yksi tuhannesta.

3.7 Avaimen ja lukon koodi ei saa olla näkyvissä.

3.8 Lukko on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että on mahdotonta saada lukitussa asennossa olevaa avainpesää käännetyksi alle 0,245 m daN vääntömomentin avulla muulla kuin oikealla avaimella ja

3.8.1 jos avainpesä on tapillinen, siten, että siinä ei ole enempää kuin kahta samanlaista vierekkäistä lovea, jotka toimivat samaan suuntaan eikä yli 60 % samanlaisia lovia

tai

3.8.2 jos avainpesä on levyllinen, siten, että siinä ei ole enempää kuin kahta samanlaista vierekkäistä lovea, jotka toimivat samaan suuntaan eikä yli 50 % samanlaisia lovia.

3.9 Suojalaitteiden on oltava sellaisia, että ne eivät ajoneuvon ollessa toiminnassa ja moottorin käynnissä voi vahingossa juuttua, mikä voisi erityisesti vaarantaa turvallisuuden.

3.10 Kun tyypin 1, 2 tai 3 suojalaite on viritetty toimintaan, sen on kestettävä käyttöä molempiin suuntiin ja ohjausakselin suuntaista vääntömomenttia 20 m daN staattisissa olosuhteissa ohjausmekanismin vahingoittumatta.

3.11. Suojalaite on, jos se on tyyppiä 1, 2 tai 3, suunniteltava siten, että se voidaan lukita ainoastaan vähintään 20°:n kulmassa vasemmalle ja/tai oikealle suorasta toimintalinjasta.

3.12. Jos suojalaite on tyyppiä 4, on sen lukitussa asennossa käyttömoottorin suurinta vääntömomenttia käytettäessä estettävä vetävien pyörien pyöriminen.

4. ERITYISET VAATIMUKSET

4.1 Suojalaitteen on 3 kohdan yleisten vaatimusten lisäksi myös vastattava jäljempänä tulevia erityisiä vaatimuksia.

4.1.1 Jos suojalaite on tyyppiä 1 tai 2, lukko on saatava toimimaan ainoastaan avainta liikuttamalla 2.5 kohdassa määritellyn ohjauslaitteen ollessa sopivassa asennossa lukonkielen saamiseksi sopivaan loveen.

4.1.2 Jos suojalaite on tyyppiä 3, ainoastaan ajoneuvon käyttäjän on voitava esikuormittaa lukonkieltä, yhdistettynä tai lisättynä avaimen kiertämiseen. Lukuun ottamatta 3.2.3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, avain ei saa olla otettavissa pois lukonkielen ollessa esikuormitettuna.

4.2 Kun on kyse tyypin 2 ja 3 suojalaitteesta, lukonkieli ei saa olla kytkettävissä, niin kauan kun laite on asennossa, jossa ajoneuvon moottorin toiminta on mahdollista.

4.3 Kun tyypin 3 suojalaite on toimintaan viritettynä, laitteen toiminta ei saa olla estettävissä.

4.4 Kun on kyse tyypin 3 suojalaitteesta, laitteen on pysyttävä hyvässä toimintakunnossa ja on erityisesti vastattava 3.8, 3.9, 3.10 ja 4.3 kohdan vaatimuksia sen jälkeen, kun sille on tehty 2 500 lukituskierrosta kumpaankin suuntaan liitteessä II tarkoitetun testin mukaisesti.

LIITE II

KULUMISTESTI TYYPIN 3 SUOJALAITTEILLE

1 TESTAUSLAITTEET

1.1 Testauslaitteisiin kuuluu:

1.1.1 laite, johon voidaan asentaa näyte liitteessä I olevassa 2.4 kohdassa tarkoitetulla suojalaitteella varustetusta ohjausmekanismista;

1.1.2 järjestelmä, jolla laite kytketään toimimaan ja vapautetaan, sisältäen myös avaimen käytön;

1.1.3 järjestelmä, jolla käännetään ohjausakselia suojalaitteeseen nähden.

2 TESTAUSMENETTELY

2.1 Suojalaitteella varustettu näyte ohjausmekanismista asennetaan 1.1.1 kohdassa tarkoitettuun laitteeseen.

2.2 Testausjaksoon kuuluvat seuraavat toiminnot:

2.2.1 "Alkuasento":

suojalaite kytketään pois toiminnasta ja ohjausakseli asetetaan asentoon, joka estää suojalaitteen päälle kytkeytymisen.

2.2.2 "Virittäminen toimintaan":

suojalaite viritetään toimintaan käyttämällä avainta.

2.2.3 "Toimintaan kytkeminen":

käännetään ohjausakselia niin, että siihen kohdistettava vääntömomentti suojalaitteen toimintaan kytkemishetkellä on 5,88 Nm ± 0,25.

2.2.4 "Kytkeminen pois toiminnasta":

suojalaite kytketään pois toiminnasta tavanomaisin keinoin, ja vääntömomentti lasketaan nollaan toiminnasta pois kytkemisen helpottamiseksi.

2.2.5 "Palautusasento":

käännetään ohjausakselia asentoon, jossa ei ole mahdollista kytkeä suojalaitetta toimintaan.

2.2.6 "Kiertäminen vastakkaiseen suuntaan":

toistetaan 2.2.2, 2.2.3. 2.2.4 ja 2.2.5 kohdassa tarkoitetut toiminnot, mutta kiertämällä ohjausakselia vastakkaiseen suuntaan.

2.2.7 Kahden toimintaan kytkemisen väliin on jäätävä vähintään 10 sekuntia.

2.3 Toistetaan kulumisjakso liitteessä I olevassa 4.4 kohdassa määrättyjen kertojen mukaisesti.

LIITE III

Lisäys 2

Ilmoituslomake kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin luvattoman käytön

estävästä suojalaitteesta

(Liitetään osan tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se esitetään erillään ajoneuvon

tyyppihyväksyntähakemuksesta.)

Järjestysnumero (hakijan antama) Kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin luvattoman käytön estävää suojalaitetta koskevassa osan tyyppihyväksyntähakemuksessa on eriteltävä tiedot, jotka esitetään direktiivin 92/61/ETY liitteessä II olevan A osan seuraavissa kohdissa:

P 0.1

P 0.2

P 0.4 P0.6

P 9.4.1

P 9.4.2 ja jos on kyseessä laitteen:

P tyyppi 1, 6.1 ja 6.1.1 kohta

P tyyppi 2 ja 3, 3.2.5 P 3.2.6.2, 6.1 ja 6.1.1 kohta

P tyyppi 4, 4.1 ja 4.4.2 kohta.

Lisäys 2

Viranomaisen nimi

Osan tyyppihyväksyntätodistus kaksi- tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin luvattoman käytön

estävästä suojalaitteesta

MALLI

:n teknisen tutkimuslaitoksen seloste N:o päiväys Osan tyyppihyväksyntänumero Laajennusnumero 1. Ajoneuvon tavaramerkki tai kaupallinen merkki 2. Ajoneuvotyyppi 3. Valmistajan nimi ja osoite 4. Valmistajan edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa) 5. Päivä, jona ajoneuvo toimitettiin testattavaksi 6. Osan tyyppihyväksyntä annettu/evätty () 7. Paikka 8. Päiväys 9. Allekirjoitus

Top