EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0196

93/196/ETY: Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa

OJ L 86, 6.4.1993, p. 7–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 049 P. 60 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 049 P. 60 - 68
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 127 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 208 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 208 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 7 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Kumoaja 32018R0659 . Latest consolidated version: 26/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/196/oj

31993D0196

93/196/ETY: Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa

Virallinen lehti nro L 086 , 06/04/1993 s. 0007 - 0015
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 49 s. 0060
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 49 s. 0060


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä helmikuuta 1993,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa (93/196/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/361/ETY (), ja erityisesti sen 15 artiklan a kohdan ja 16 ja 18 artiklan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 92/438/ETY () ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksessä 79/542/ETY () sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 93/100/ETY (), on vahvistettu luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen eläinten, erityisesti hevoseläinten, tuonnin,

samoin olisi tarpeen ottaa huomioon tiettyjen tässä luettelossa olevien kolmansien maiden aluejako, joka sisältyy komission päätökseen 92/160/ETY (), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 92/161/ETY (),

kansalliset vastuulliset eläinlääkintäviranomaiset ovat sitoutuneet 24 tunnin kuluessa ilmoittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille teleksillä, telefaksilla tai sähkeellä vahvistuksen Maailman eläintautijärjestön (OIE) A ja B luetteloissa mainittujen hevoseläinten tautien tai tartuntojen esiintymisestä tai rokotuspäätöksestä näitä tauteja vastaan tai aiheellisessa määräajassa kaikki ehdotukset muutoksiksi kansallisissa hevoseläinten tuonnissa sovellettavissa säännöissä,

teuraseläimiksi tarkoitettujen hevoseläinten tuontia varten vahvistettavia vaatimuksia sovelletaan, sanotun rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/469/ETY () vaatimuksia, jonka mukaan mitään tyreostaattisia, estrogeenisiä, androgeenisiä tai gestageenisiä aineita ei käytetä hevoseläinten lihotustarkoituksessa,

teurastettavaksi tarkoitettujen hevoseläinten lähettämisessä tarvittavat todistukset on vahvistettu, sillä edellytyksellä, että eläimet on riittävän tarkasti merkitty ja tunnistettu; tämän vuoksi teurastettavaksi tarkoitetuille hevoseläimille olisi siis tarpeen laatia selkeä ja pysyvä merkki,

eri hevoseläinlajeilla on omat tunnusomaiset ominaisuutensa ja niiden tuonti sallitaan eri tarkoituksissa; tämän vuoksi olisi vahvistettava eläinten terveyttä koskevia erityisvaatimuksia teurastukseen tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa, näiden vaatimusten mukaan nämä eläimet kuljetetaan joko suoraan tai markkinapaikan tai kokoamiskeskuksen kautta teurastamoon teurastettaviksi, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava tuoda päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa olevasta kolmannesta maasta lähtöisin olevia teurastettavaksi tarkoitettuja hevoseläimiä, joilla on oltava poltolla tehty vähintään 3 millimetriä korkea selvä ja pysyvä "S"-merkki vasemman etujalan kaviossa, ja jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) ne on lähetetty suoraan teurastamoon teurastettaviksi seuraavan viiden päivän kuluessa saapumisestaan teurastamoon ja niiden on täytettävä tämän päätöksen liitteen I vaatimukset viimeistään kahdeksan päivän kuluessa saapumisestaan yhteisön alueelle. Kun hevoseläimet ovat merimatkalla yli kahdeksan päivää, jäsenvaltiot voivat päättää, että eläimet voidaan teurastaa 21 päivän kuluessa saapumisestaan teurastamoon, jos ne ovat teurastamossa virkaeläinlääkärin päivittäisessä valvonnassa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä tapauksista komissiolle.

ii) jos ne ovat ennen teurastamista olleet markkinapaikoilla tai kokoamiskeskuksessa, niiden on täytettävä tämän päätöksen liitteen II vaatimukset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

() EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

() EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 28

() EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56

() EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27

() EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15

() EYVL N:o L 40, 17.2.1993, s. 23

() EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 27

() EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 29

() EYVL N:o L 275, 26.9.1986, s. 36

LIITE I

TERVEYSTODISTUS

suoraan Euroopan yhteisön alueella sijaitseviin hyväksyttyihin teurastamoihin lähetettyjen

teuraseläimiksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa

Todistuksen numero: ...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa (): ...

Vastuullinen ministeriö: ...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite: ...

Hevoseläinten lukumäärä: ...

(kirjaimin)

I Eläimen/eläinten tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Eläin/eläimet lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikkana oleva teurastamo)

rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa (): ...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja ta pauksen

mukaan rekisteröintinumero, lennon numero

tai nimi)

Lähettäjän nimi ja osoite: ...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu/kuvatut eläin/eläimet täyttää/täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) Se/ne on/ovat peräisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, raivotauti, pernarutto, afrikkalainen hevosrutto, vesicular stomatitis -tauti.

b) Se/ne on tutkittu tänään ja siinä/niissä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä/niitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi/teurastettaviksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän 24 päivän ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse 24 päivää nuoremmasta/nuoremmista eläimestä/eläimistä) sen/niiden on oltava ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan sen/niiden on oltava ollut eristettynä hevoseläimistä, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

e) Se/ne on/ovat peräisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

P eläimelle/eläimille on tehty, .................... päivänä () otetulla verinäytteellä/verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän kymmenen päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla/kuohitsemattomilla urospuolisella/urospuolisilla hevoseläimellä/hevoseläimillä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

P sille/niille on tehty, .................... päivänä () otetulla/otetuilla verinäytteellä/verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

tai

P sen/niiden .................... päivänä () otetulle/otetuille siemennesteelle/siemennesteille on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se/ne ei(vät) ole peräisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

P sitä/niitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

tai

P se/ne on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan .................... päivänä () ().

g) Se/ne eivät ole peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä/eivätkä se/ne ole ollut/olleet kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Parhaan tietoni mukaan se/ne ei(vät) ole ollut/olleet kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

i) Parhaan tietoni mukaan sille/niille ei ole annettu mitään tyreostaattisia, estrogeenisiä, androgeenisiä tai gestageenisiä aineita lihotustarkoituksessa.

j) Sille/niille on tehty, .................... päivänä () otetuilla verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän kymmenen päivän aikana negatiivisin tuloksin:

P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,

P komplementin sitoutumistesti räkätaudin toteamiseksi (), laimennussuhteella 1/10.

IV Eläin/eläimet lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen/eläinten ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

[edellä kuvatun/kuvattujen eläimen/eläinten omistaja tai hänen edustajansa ()]

vakuutan, että:

1) Eläin/eläimet lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että ne eivät joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joiden mukana ei ole vastalavaa todistusta.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen/eläinten terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2) Eläin/eläimet on/ovat ollut/olleet joko syntymästään asti .................... (lähetyspaikka) tai saapunut/saapuneet lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista ().

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jolloin eläin/eläimet lastataan lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon. Sen on oltava lähetyksen mukana ja se koskee ainoastaan samassa rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa kuljetettuja ja suoraan teurastamoon vietyjä eläimiä.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Lisätään päivämäärä.

() Räkätaudin toteamiseksi tarvittavaa koetta ei sovelleta seuraaviin maihin: Amerikan yhdysvallat, Grönlanti, Itävalta, Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi ja Uusi-Seelanti.

LIITE II

TERVEYSTODISTUS

teuraseläimiksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa markkinapaikan tai kokoamiskeskuksen kautta Euroopan yhteisön alueella sijaitsevaan teurastamoon

Todistuksen numero: ...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa (): ...

Vastuullinen ministeriö: ...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite: ...

Hevoseläinten lukumäärä: ...

(kirjaimin)

I Eläimen/eläinten tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Eläin/eläimet lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

Eläin/eläimet lähetetään: suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikkana oleva teurastamo)

rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa (): ...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen

mukaan rekisteröintinumero, lennon numero

tai nimi)

Lähettäjän nimi ja osoite: ...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu/kuvatut eläin/eläimet täyttää/täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) Se/ne on/ovat peräisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto

b) Se/ne on tutkittu tänään ja siinä/niissä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä/niitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi/teurastettaviksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolme kuukautta nuoremmasta/nuoremmista eläimestä/eläimistä) se/ne on/ovat ollut/olleet lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa ja

P joko se/ne on/ovat peräisin jäljempänä olevan luettelon A, B, C tai D ryhmistä () olevasta maasta () ja on/ovat ollut/olleet eristettynä/eristettyinä lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan hevoseläimistä, joilla ei ole samanlaista terveydellistä tilaa (),

tai

P se/ne on/ovat peräisin jäljempänä olevan luettelon E ryhmästä () olevasta maasta () ja on/ovat ollut/olleet sijoitettuna/sijoitettuina lähettämistä edeltävän viimeisen 40 päivän ajan keräilykeskuksessa tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä suojeltuna. ()

e) Se/ne on/ovat peräisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

P eläimelle/eläimille on tehty, .................... päivänä () otetulla verinäytteellä/verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän kymmenen päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla/kuohitsemattomilla urospuolisella/urospuolisilla hevoseläimellä/hevoseläimillä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

P sille/niille on tehty, .................... päivänä () otetulla/otetuilla verinäytteellä/verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

tai

P eläimen/eläinten .................... päivänä () otetulle/otetuille siemennesteelle/siemennesteille on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi(4).

f) Se/ne ei(vät) ole peräisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

P sitä/niitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

tai

P se/ne on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan .................... päivänä () ().

g) Se/ne ei(vät) ole peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä/eivätkä se/ne ole ollut/olleet kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Parhaan tietoni mukaan se/ne ei(vät) ole ollut/olleet kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevosten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

i) Parhaan tietoni mukaan sille/niille ei ole annettu mitään tyreostaattisia, estrogeenisiä, androgeenisiä tai gestageenisiä aineita lihotustarkoituksessa.

j) Sille/niille on tehty, .................... päivänä () otetuilla verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän kymmenen päivän aikana negatiivisin tuloksin:

P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,

P komplementin sitoutumistesti räkätaudin toteamiseksi (), laimennussuhteella 1/10,

P komplementin sitoutumistesti astumataudin toteamiseksi (), laimennussuhteella 1/10,

P komplementin sitoutumistesti pyroplasmoosin (Babesia equi ja Babesia caballi) toteamiseksi () (), laimennussuhteella 1/5.

k) Sille/niille on tehty neuvoston direktiivin 90/426/ETY liitteessä D kuvattu testi afrikkalaisen hevosruton toteamiseksi 21 P30 päivän välein otetulla kahdella verinäytteellä, joista jälkimmäisen on oltava otettu kymmenen päivää ennen lähettämistä (), .................... päivänä () ja .................... päivänä (),

P negatiivisin tuloksin, jos se/ne ei ole rokotettu ()

tai

P jos se/ne on rokotettu, niin siten ettei ole kirjattu vasta-aineen määrän kasvua ().

l) Joko se/ne ei ole rokotettu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä vastaan () (), tai se/ne on rokotettu .................... päivänä (), kuljetusta edeltävän vähintään kuuden kuukauden aikana ennen eristystä ().

m) Joko se/ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella läntistä ja itäistä hevosen enkefalomyeliittiä vastaan .................... päivänä () viimeisen kuuden kuukauden aikana () () (), mutta yli 30 päivän kuluessa viennistä () tai sille/niille on tehty kokeita hemaglutinaation inhibitiotestillä läntisen ja itäisen hevosen enkefalomyeliitin toteamiseksi 21 päivän välein otetulla kahdella verinäytteellä, joista jälkimmäisen on oltava otettu lähettämistä edeltävän kymmenen päivän aikana, .................... päivänä () ja .................... päivänä (), negatiivisin tuloksin, jos se/ne ei ole rokotettu () tai jos se/ne on rokotettu yli kuusi kuukautta sitten, niin tällöin ilman vasta-aineen määrän kasvua ().

IV Eläin/eläimet lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen/eläinten ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

[edellä kuvatun/kuvattujen eläimen/eläinten omistaja tai hänen edustajansa ()]

vakuutan, että:

1) Eläin/eläimet lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että ne eivät joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joiden mukana ei ole vastaa todistusta.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen/eläinten terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2) Eläin/eläimet on/ovat ollut/olleet joko syntymästään asti .................... (lähetyspaikka) tai saapunut/saapuneet lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista ().

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jolloin eläin/eläimet lastataan lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon. Sen on oltava lähetyksen mukana ja se koskee ainoastaan samassa rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa kuljetettuja ja suoraan teurastamoon vietyjä eläimiä.

() Ryhmä A: Grönlanti, Islanti, Itävalta, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi

() Ryhmä B: Australia, Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Ukraina, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (), Viro

() Ryhmä C: Amerikan yhdysvallat, Kanada

() Ryhmä D: Argentiina, Brasilia, Chile, Kuuba, Meksiko, Paraguay, Uruguay

() Ryhmä E: Algeria, Israel, Malta, Mauritius, Tunisia

() Tarpeeton viivataan yli.

() Lisätään päivämäärä.

() Räkätaudin toteamiseksi tarvittavaa koetta ei sovelleta ryhmien A ja C maihin, Australiaan eikä Uuteen-Seelantiin.

() Sovelletaan ainoastaan edellä olevan ryhmän E maihin.

() Sovelletaan ainoastaan edellä olevan ryhmän D maihin.

() Sovelletaan ainoastaan edellä olevan ryhmän C maihin.

Top