EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0082

Neuvoston direktiivi 92/82/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä

OJ L 316, 31.10.1992, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2003; Kumoaja 32003L0096 . Latest consolidated version: 20/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/82/oj

31992L0082

Neuvoston direktiivi 92/82/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 316 , 31/10/1992 s. 0019 - 0020
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0098
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0098


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/82/ETY,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

direktiivissä 92/12/ETY() vahvistetaan valmisteveron alaisia tuotteita koskevan yleisen järjestelmän säännöt,

direktiivissä 92/81/ETY() vahvistetaan kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteita koskevat säännöt,

jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 1993 sovellettava näihin tuotteisiin valmisteverojen vähimmäismääriä, jotta sisämarkkinat toteutuisivat tästä ajankohdasta,

kivennäisöljyistä olisi kannettava valmistevero erityisen määrän mukaan tietyn verotettavan tuotteen määrän perusteella,

tiettyjen jäsenvaltioiden voidaan antaa soveltaa alennettuja verojen määriä tuotteisiin, jotka kulutetaan niiden alueiden tietyissä osissa,

tässä direktiivissä vahvistetut valmisteverojen määrät on tarkistettava määräajoin komission kertomuksen perusteella kaikki asianmukaiset tekijät huomioon ottaen, ja

olisi luotava järjestelmä, jonka avulla voidaan muuntaa ecuina ilmoitetut erityismäärät kansalliseksi valuutaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1993 jäsenvaltioiden on sovellettava kivennäisöljyihin valmisteverojen määriä, jotka eivät saa olla tässä direktiivissä vahvistettuja valmisteverojen vähimmäismääriä alhaisempia.

2 artikla

1. Tämä direktiivi koskee seuraavia kivennäisöljyjä:

- CN-koodeihin 2710 00 31 ja 2710 00 35 kuuluva lyijypitoinen bensiini,

- CN-koodiin 2710 00 33 kuuluva lyijytön bensiini,

- CN-koodiin 2710 00 69 kuuluva kaasuöljy,

- CN-koodiin 2710 00 79 kuuluva raskas polttoöljy,

- CN-koodiin 2711 12 11 2711 19 00 kuuluvat nesteytetyt maaöljykaasut,

- CN-koodiin 2711 29 00 kuuluva metaani,

- CN-koodeihin 2710 00 51 ja 2710 00 55 kuuluva lentopetroli.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ovat tämän direktiivin antamisen ajankohtana voimassa olevan yhdistetyn nimikkeistön koodit.

3 artikla

Lyijypitoisen bensiinin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 337 ecuksi 1 000 litralta, paitsi Luxemburgissa, jossa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen 31 päivään joulukuuta 1994 valmisteveron vähimmäismäärä on vahvistettava 292 ecuksi 1 000 litralta.

4 artikla

Lyijyttömän bensiinin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 287 ecuksi 1 000 litralta, paitsi Luxemburgissa, jossa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen 31 päivään joulukuuta 1994 valmisteveron vähimmäismäärä on vahvistettava 242 ecuksi 1 000 litralta, edellyttäen, että valmisteveron määrä on aina alhaisempi kuin lyijypitoisen bensiinin valmisteveron määrä.

5 artikla

1. Moottoripolttoaineena käytettävän kaasuöljyn valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 245 ecuksi 1 000 litralta, paitsi Luxemburgissa ja Kreikassa, joissa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen 31 päivään joulukuuta 1994 valmisteveron vähimmäismäärä on vahvistettava 195 ecuksi 1 000 litralta.

2. Direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 3 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän kaasuöljyn valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 18 ecuksi 1 000 litralta.

3. Lämmitykseen käytettävän kaasuöljyn valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 18 ecuksi 1 000 litralta.

Jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä tammikuuta 1991 eivät ole kantaneet lämmitykseen käytettävästä kaasuöljystä valmisteveroa, saavat jatkaa tätä valmisteverottomuutta, jos ne kantavat 5 ecun tarkistusmaksun 1 000 litralta 1 päivästä tammikuuta 1993. Tämä tarkistusmaksu on korotettava 10 ecuksi 1 000 litralta 1 päivänä tammikuuta 1995, jos neuvosto päättää näin yksimielisesti komission kertomuksen perusteella todettuaan, että tarkistusmaksun taso on riittämätön kilpailun vääristymiseen liittyvien ongelmien välttämiseksi jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.

6 artikla

Raskaiden polttoöljyjen valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 13 ecuksi 1 000 kilogrammalta.

7 artikla

1. Moottoripolttoaineina käytettävien nesteytetyn maaöljykaasun ja metaanin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 100 ecuksi 1 000 kilogrammalta.

2. Direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 3 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin käytettävien nesteytetyn maaöljykaasun ja metaanin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 36 ecuksi 1 000 kilogrammalta.

3. Lämmitykseen käytettävien nesteytetyn maaöljykaasun ja metaanin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 0 ecuksi 1 000 kilogrammalta.

8 artikla

1. Moottoripolttoaineena käytettävän lentopetrolin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 245 ecuksi 1 000 litralta.

2. Direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 3 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän lentopetrolin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 18 ecuksi 1 000 litralta.

3. Lämmitykseen käytettävän lentopetrolin valmisteveron vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava 0 ecuksi 1 000 litralta.

9 artikla

1. Portugalin tasavalta voi soveltaa Azorien itsehallintoalueella kulutettaviin kivennäisöljyihin tässä direktiivissä vahvistettuja valmisteverojen vähimmäismääriä alhaisempia valmisteverojen määriä tämän alueen saariasemasta ja hajanaisuudesta aiheutuvien kuljetuskustannusten korvaamiseksi.

2. Kreikan tasavalta voi soveltaa valmisteverojen määriä, jotka ovat enintään 22 ecua alhaisempia kuin tässä direktiivissä vahvistetut valmisteverojen vähimmäismäärät, moottoripolttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sekä bensiiniin, jotka kulutetaan Lesboksen, Khioksen, Samoksen, Dodekanesian ja Kykladien alueilla sekä seuraavilla Egeanmeren saarilla: Thassos, Pohjois-Sporadit, Samothrake ja Skyros.

10 artikla

Kahden vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 neuvosto tarkistaa komission kertomuksen perusteella ja tarvittaessa komission ehdotuksesta tässä direktiivissä vahvistetut valmisteverojen määrät ja kuultuaan Euroopan parlamenttia toteuttaa yksimielisesti tarvittavat toimenpiteet. Komission kertomuksessa ja neuvoston tarkistuksessa otetaan huomioon sisämarkkinoiden toimivuus, valmisteverojen määrien todellinen arvo sekä perustamissopimuksen yleiset tavoitteet.

11 artikla

1. Erityisvalmisteverojen arvoon sovellettava ecun arvo kansallisina valuuttoina vahvistetaan kerran vuodessa. Sovellettavat arvot ovat lokakuun ensimmäisenä työpäivänä vahvistettavat ja Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistavat arvot; niitä on sovellettava 1 päivästä seuraavan kalenterivuoden tammikuuta.

2. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 1 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen tarkistuksen ajankohtana voimassa olevat valmisteverojen määrät, jos ecuina ilmoitettuja valmisteverojen määriä muunnettaessa kansallisena valuuttana ilmoitettu valmistevero nousisi vähemmän kuin 5 prosenttia tai 5 ecua, joista kahdesta arvosta alhaisempi on otettava huomioon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. COPE

() EYVL N:o C 16, 23.1.1990, s. 10

() EYVL N:o C 183, 15.7.1991, s. 290

() EYVL N:o C 225, 10.9.1991, s. 54

() EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1

() EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 12

Top