EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0079

Neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden verojen lähentämisestä

OJ L 316, 31.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Kumoaja 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079

Neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden verojen lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 316 , 31/10/1992 s. 0008 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0087
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0087


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

savukkeiden verojen lähentämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,()ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

direktiiviin 72/464/ETY() sisältyvät valmistetun tupakan valmisteveroja koskevat yleiset säännökset sekä savukkeiden valmisteverojen rakennetta koskevat erityissäännökset,

direktiivissä 79/32/ETY() määritellään valmistetun tupakan eri ryhmät,

sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 1 päivänä tammikuuta 1993 on savukkeille vahvistettava yleinen vähimmäisvalmistevero,

Espanjan kuningaskunnalle on annettava kahden vuoden siirtymäkausi tämän yleisen vähimmäisvalmisteveron aikaansaamiseksi,

Portugalin tasavallan olisi annettava soveltaa alennettua valmisteveron määrää pienten tuottajien valmistamiin ja Azorien ja Madeiran äärimmäisillä reuna-alueilla kulutettaviin savukkeisiin, ja

olisi luotava menettely, jolla savukkeiden valmisteverojen kokonaisverotasoon ja rakenteeseen voidaan kahden vuoden välein tehdä tarvittavat mukautukset sisämarkkinoiden toimivuuden ja perustamissopimuksen yleisten tavoitteiden huomioon ottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993 jäsenvaltioiden on ryhdyttävä soveltamaan savukkeisiin vähimmäiskulutusveroja tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohtaa on sovellettava direktiivin 72/464/ETY mukaisesti savukkeista kannettaviin veroihin, jotka ovat:

a) tuoteyksikkökohtainen erityisvalmistevero,

b) suurimpaan vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero,

c) vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen arvonlisävero.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 1993 sovellettava yleistä vähimmäisvalmisteveroa (erityisvalmisteveroa lisättynä suhteellisella valmisteverolla ilman arvonlisäveroa), jonka taso on vahvistettava 57 prosentiksi kysytyimmän hintaluokan savukkeiden vähittäismyyntihinnasta (kaikki verot mukaan luettuina).

Savukkeiden yleinen vähimmäisvalmistevero on 1 päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava siihen hintaluokkaan kuuluvien savukkeiden perusteella, joka 1 päivänä tammikuuta kunakin vuonna saatavien tietojen mukaan on kysytyin.

3 artikla

1. Espanjan kuningaskunnalle annetaan 1 päivästä tammikuuta 1993 alkava kahden vuoden siirtymäkausi 2 artiklassa säädetyn yleisen vähimmäisvalmisteveron aikaansaamiseksi.

2. Portugalin tasavalta saa soveltaa alennettua valmisteveron määrää, joka on enintään 50 prosenttia alhaisempi kuin 2 artiklassa säädetty valmisteveron määrä, Azorien ja Madeiran äärimmäisillä reuna-alueilla kulutettaviin savukkeisiin, jos nämä ovat sellaisten pienten tuottajien valmistamia, joiden kunkin vuosituotanto on enintään 500 tonnia.

4 artikla

Kahden vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 neuvosto tarkistaa komission kertomuksen perusteella ja tarvittaessa komission ehdotuksesta 2 artiklassa säädetyn yleisen vähimmäisvalmisteveron, 3 artiklan 2 kohdan sekä direktiivin 72/464/ETY 10 b artiklassa määritellyn valmisteverojen rakenteen ja kuultuaan Euroopan parlamenttia toteuttaa yksimielisesti tarvittavat toimenpiteet. Komission kertomuksessa ja neuvoston tarkistuksessa otetaan huomioon sisämarkkinoiden toimivuus ja perustamissopimuksen yleiset tavoitteet.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. COPE

() EYVL N:o C 12, 18.1.1990, s. 4

() EYVL N:o C 94, 13.4.1992, s. 35

() EYVL N:o C 225, 10.9.1990, s. 56

() EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1. Direktiiviä on viimeksi muutettu direktiivillä 92/78/ETY (EYVL N:o L 316, 31.10.92, s. 5).

() EYVL N:o L 10, 16.1.1979, s. 8

Top