EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0078

Neuvoston direktiivi 92/78/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annettujen direktiivien 72/464/ETY ja 79/32/ muuttamisesta

OJ L 316, 31.10.1992, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 84 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/78/oj

31992L0078

Neuvoston direktiivi 92/78/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annettujen direktiivien 72/464/ETY ja 79/32/ muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 316 , 31/10/1992 s. 0005 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0084
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0084


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/78/ETY,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annettujen direktiivien 72/464/ETY ja 79/32/ muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

direktiiviin 72/464/ETY() sisältyy valmistetun tupakan valmisteveroja koskevat yleiset säännökset sekä savukkeiden valmisteverojen rakennetta koskevat erityissäännökset,

direktiivissä 79/32/ETY() määritellään valmistetun tupakan eri ryhmät,

valmistetun tupakan määritelmää ei enää olisi sovellettava nuuskaan ja purutupakkaan,

direktiivin 72/464/ETY 3 artiklan 1 kohdassa sekä direktiivin 79/32/ETY 1 artiklan 1 kohdassa olisi erotettava toisistaan savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka ja muu piippu- ja savuketupakka,

verotuksellisten rajojen poistumisen johdosta olisi direktiivin 72/464/ETY 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa olevia maahantuonnin sekä kulutukseen luovutuksen käsitteitä muutettava,

direktiivin 72/464/ETY 5 artiklan 1 kohdassa olevaa valmistajan käsitettä olisi täsmennettävä tarkoittamaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tosiasiallisesti valmistaa tupakkatuotteita ja vahvistaa enimmäishinnan noudatettavaksi vähittäismyynnissä kussakin jäsenvaltiossa, jossa kyseiset tuotteet on tarkoitettu luovutettaviksi kulutukseen,

useimmat jäsenvaltiot vapauttavat tietyn valmistetun tupakan valmisteverosta tai palauttavat siitä maksetun valmisteveron tupakan käyttötarkoituksen perusteella; tiettyjen käyttötarkoitusten perusteella myönnettävät valmisteverovapautukset tai valmisteveron palautukset olisi vahvistettava tässä direktiivissä,

tupakkatuotteiden määritelmät ovat täysin tyhjentäviä; näin ollen direktiivin 79/32/ETY 2 artiklan 3 ja 4 kohdan viittaus yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 24.02 E olisi poistettava,

näiden tuotteiden verotuksen yhtenäisyyden vuoksi olisi savukkeina pidettävä myös tupakkakääröjä, jotka yksinkertaisen käsin tapahtuvan käsittelyn jälkeen voidaan polttaa sellaisinaan,

Saksan olisi 31 päivään joulukuuta 1998 annettava kantaa näistä tupakkakääröistä valmisteveroa, jonka kanta tai määrä on vähintään sama kuin savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannettavan valmisteveron kanta tai määrä, ja

direktiivin 79/32/ETY 5 ja 6 artikla, 7 artiklan 3 kohta ja 8 artikla ovat lakanneet olemasta voimassa, joten ne olisi poistettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 72/464/ETY seuraavasti:

1) Poistetaan 2 artikla.

2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) piippu- ja savuketupakkaa:

- savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa,

- muuta piippu- ja savuketupakkaa";

b) poistetaan d ja e alakohta.

3) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan ilmaisu "kotimaisille ja maahantuoduille savukkeille" ilmaisulla "yhteisössä valmistetuille savukkeille ja kolmansista maista maahantuoduille savukkeille".

4) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Yhteisöön sijoittautuneet valmistajat tai tarvittaessa näiden yhteisössä toimivat edustajat tai asiamiehet sekä kolmansista maista tuovat maahantuojat saavat vapaasti vahvistaa kullekin tuotteelleen enimmäishinnan noudatettavaksi vähittäismyynnissä kussakin jäsenvaltiossa, jossa nämä tuotteet on tarkoitettu luovutettaviksi kulutukseen. Tämä säännös ei kuitenkaan estä soveltamasta hintatason valvontaa tai vahvistettujen hintojen noudattamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jos se on yhteisön säännösten mukaista. Valmistajana on pidettävä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tupakkaa vähittäismyyntiä varten viimeistellyiksi valmiiksi tuotteiksi."

5) Poistetaan 6 artiklan 2 kohdasta sana "kotimaisiin".

6) Lisätään artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Valmistettu tupakka voidaan vapauttaa valmisteverosta tai siitä maksettu valmistevero voidaan palauttaa, jos:

a) valmistettu tupakka on denaturoitua ja teollisuus- tai puutarhatalouskäyttöön tarkoitettua;

b) se hävitetään viranomaisten valvonnassa;

c) se on tarkoitettu yksinomaan tieteellisiin kokeisiin sekä tuotteiden laatuun liittyviin kokeisiin;

d) valmistaja käyttää sen uudestaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ja miten nämä vapautukset tai palautukset myönnetään."

7) Korvataan 10 b artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Jäsenvaltiot voivat kantaa savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vähimmäisvalmisteveroa, jos tämä ei nosta kokonaisverotasoa korkeammaksi kuin 90 prosentiksi kysytyimmän hintaluokan savukkeiden sekä kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisverotasosta."

8) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1973. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä."

2 artikla

Muutetaan direktiivi 79/32/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) piippu- ja savuketupakkaa:

- savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa,

- muuta piippu- ja savuketupakkaa";

b) poistetaan d ja e alakohta.

2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) poistetaan 3 alakohdasta ilmaisu "yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 24.02 E kuuluvasta";

b) poistetaan 4 alakohdasta ilmaisu "yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 24.02 E kuuluvasta".

3) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Savukkeina on pidettävä:

a) muita sellaisinaan poltettavia tupakkakääröjä kuin 2 artiklassa tarkoitettuja sikareita ja pikkusikareita;

b) tupakkakääröjä, jotka yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla työnnetään savukeputkiin;

c) tupakkakääröjä, jotka yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla kääritään savukepapereihin.

Saksan liittotasavalta saa 31 päivään joulukuuta 1998 saakka kantaa b alakohdassa tarkoitetuista tupakkakääröistä valmisteveroa, jonka kanta tai määrä on vähintään sama kuin savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan valmisteveron kanta tai määrä."

4) Lisätään artikla seuraavasti:

"4 a artikla

Savukkeiksi käärittävänä hienoksi leikattuna tupakkana on pidettävä 4 artiklassa määriteltyä piippu- ja savuketupakkaa, jonka leikkeistä enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1 millimetrin poikkileikkaus. Jäsenvaltioiden, jotka 1 päivänä tammikuuta 1993 eivät sovella tätä 1 millimetrin poikkileikkausta, on ryhdyttävä noudattamaan tätä säännöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat pitää savukkeiksi käärittävänä hienoksi leikattuna tupakkana piippu- ja savuketupakkaa, jonka leikkeistä enemmällä kuin 25 painoprosentilla on suurempi kuin 1 millimetrin poikkileikkaus ja joka on myyty tai tarkoitettu myytäväksi savukkeiksi käärittäväksi."

5) Poistetaan 5 ja 6 artikla, 7 artiklan 3 kohta sekä 8 artikla.

6) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) poistetaan 1 kohdasta numero "1";

b) poistetaan 2 ja 3 kohta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. COPE

() EYVL N:o C 322, 21.12.1990, s. 16

() EYVL N:o C 94, 13.9.1992, s. 33

() EYVL N:o C 69, 18.3.1991, s. 25

() EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 86/246/ETY (EYVL N:o L 164, 20.6.1986, s. 26)

() EYVL N:o L 10, 16.1.1979, s. 8. Direktiivi on muutettu direktiivillä 80/369/ETY (EYVL N:o L 90, 3.4.1980, s. 42) sekä Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla.

Top