EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0075

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

OJ L 297, 13.10.1992, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2010; Kumoaja 32010L0030 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/75/oj

31992L0075

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

Virallinen lehti nro L 297 , 13/10/1992 s. 0016 - 0019
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0195
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0195


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/75/ETY,

annettu 22 päivänä syyskuuta 1992,

kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä sisämarkkinoiden luomiseksi asteittain 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä,

tietyillä jäsenvaltioilla on jo omat vapaaehtoiset kodinkoneiden energiankulutusta koskevat tietojärjestelmänsä, jotka perustuvat etenkin merkintöihin; eräs jäsenvaltio on virallisesti ehdottanut oman pakollisen merkintäjärjestelmänsä käyttöönottoa; toiset jäsenvaltiot harkitsevat sellaisen käyttöönottoa; useiden kansallisten pakollisten järjestelmien olemassaolo voi aiheuttaa esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle,

perustamissopimuksen 130 r artiklassa edellytetään luonnonvarojen käyttöä harkiten ja järkevästi; energian harkittu käyttö on eräs tärkeimpiä keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi,

tarkan, olennaisen ja vertailukelpoisen tiedon tarjoaminen erityisesti kodinkoneiden energiankulutuksesta voi vaikuttaa yleisön valintoihin sellaisten laitteiden eduksi, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ja kannustaa valmistajia toimenpiteisiin valmistamiensa laitteiden energiankulutuksen vähentämiseksi; tämä tieto kannustaa välillisesti myös laitteiden harkittuun käyttöön; jos nämä tiedot puuttuvat, pelkkä markkinavoimien toiminta ei riitä edistämään harkittua energiankäyttöä näiden laitteiden osalta,

tieto on markkinavoimien toiminnassa avainasemassa, ja siksi on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdenmukainen merkintä kaikkien samantyyppisten laitteiden osalta, jakaa mahdollisille ostajille yhdenmukaista lisätietoa näiden kodinkoneiden kustannuksista energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osalta sekä toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tämän tiedon saa myös mahdollinen ostaja, joka ei näe laitetta esillä ja jolla ei siten ole tilaisuutta nähdä merkintää,

tätä tarkoitusta varten jokaisen laitetyypin energiankulutus ja muut tiedot on mitattava yhdenmukaistettujen standardien ja menetelmien mukaisesti, ja näiden standardien ja menetelmien soveltamista on valvottava, kun laite saatetaan markkinoille,

direktiivillä 79/530/ETY(4) pyrittiin edistämään näitä tavoitteita kotitalouskoneiden osalta; on annettu kuitenkin vain yksi sähköuuneja koskeva soveltamisdirektiivi, ja vain harvat jäsenvaltiot ovat ottaneet tämän merkinnän käyttöön; siksi on nyt välttämätöntä oppia saadusta kokemuksesta ja vahvistaa edellä mainitun direktiivin säännöksiä, siksi direktiivi 79/530/ETY on korvattava ja sähköuuneihin sovellettava direktiivi 79/531/ETY(5) on tarkistettava ja yhdistettävä myöhemmin nykyiseen järjestelmään,

täysin vapaaehtoinen järjestelmä johtaa vain joidenkin laitteiden merkintään tai varustamiseen yhdenmukaisilla tuotetiedoilla; on olemassa vaara, että tämä aiheuttaa sekaannusta tiettyjen kuluttajien keskuudessa; siksi nykyisellä järjestelmällä on varmistettava, että kaikkien kyseisten laitteiden energiankulutus osoitetaan merkinnöin ja varustamalla laitteet yhdenmukaisin tuoteselostuksin,

kodinkoneet kuluttavat energiaa hyvin monissa muodoissa, joista tärkeimmät ovat sähkö ja kaasu; siksi tämän direktiivin on periaatteessa katettava kaikkia energiamuotoja käyttävät laitteet,

kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta 1 päivänä joulukuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/594/ETY(6) säädetään, että aiheutuva melu on tarvittaessa osoitettava energiamerkinnöissä; siksi on säädettävä myös kaikkien muiden yhteisön järjestelmien kattamien tietojen ja merkintöjen sisällyttämisestä energiamerkintöihin, ja

asetusta on tarpeen soveltaa vain laitetyyppeihin, joiden energian kokonaiskäyttö on merkittävää ja jotka tarjoavat riittävät mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tämän direktiivin tarkoitus on mahdollistaa tiettyjen kodinkonetyyppien energian ja muiden olennaisten voimavarojen kulutusta koskevia tietojen, erityisesti merkintöjen ja tuotetietojen, julkaisua koskevien kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen niin, että kuluttajat saavat mahdollisuuden valita energiatehokkuudeltaan parhaimmat laitteet. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin kotitalouskoneisiin, vaikka niitä myytäisiin muuhun kuin kotitalouskäyttöön:

- jääkaapit, pakastimet ja näiden yhdistelmät,

- pesukoneet, pyykinkuivauslaitteet ja näiden yhdistelmät,

- astianpesukoneet,

- uunit,

- vedenlämmittimet ja kuuman veden varaajat,

- valonlähteet,

- ilmastointilaitteet.

2 Tämän artiklan luetteloon voidaan lisätä muita kodinkonetyyppejä 9 artiklan b kohdan mukaisesti.

3 Tätä direktiiviä ei sovelleta tällaisiin laitteisiin turvallisuussyistä kiinnitettyyn arvokilpeen tai vastaavaan.

4 Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- `jälleenmyyjällä` vähittäiskauppiasta tai muuta henkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee kodinkoneita käyttäjille,

- `tavaran toimittajalla` valmistajaa tai valmistajan valtuutettua edustajaa yhteisössä tai henkilöä, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille,

- `selostuksella` kyseiseen laitteeseen liittyvää yhdenmukaistettua tietotaulukkoa,

- `muilla olennaisilla voimavaroilla` vettä, kemikaaleja tai muita mahdollisia aineita, joita laite kuluttaa tavanomaisessa käytössä,

- `lisätiedoilla` muita laitteen tehoa koskevia tietoja, jotka liittyvät sen energian tai muun olennaisen voimavaran käytön arviointiin tai helpottavat tätä arviointia.

5 Merkintä- tai selostusvelvollisuus ei koske laitteiden sellaisia malleja, joiden tuotanto on lakannut ennen asianmukaisen täytäntöönpanodirektiivin voimaantuloa eikä käytettyinä myytäviä laitteita.

2 artikla

1 Sähköenergian, muiden energiamuotojen ja muiden olennaisten voimavarojen kulutukseen liittyvät tiedot ja lisätiedot on ilmoitettava kuluttajalle myyntiin, vuokralle, osamaksukauppaan tai käyttäjille esiteltäviin kodinkoneisiin liittyvällä selostuksella ja merkinnällä.

2 Merkintään ja selostuksiin liittyvät tiedot määritellään 9 artiklan nojalla annetuissa, kuhunkin kodinkonetyyppiin liittyvissä direktiiveissä.

3 On aiheellista laatia tekniset tiedot, joiden avulla voidaan arvioida merkintään ja selostukseen sisältyvien tietojen tarkkuus. Näissä tiedoissa on oltava:

- yleiskuvaus tuotteesta,

- suoritettujen suunnittelulaskelmien tulokset, jos niillä on merkitystä,

- käytettävissä olevat testausselosteet, mukaan luettuna yhteisön muussa lainsäädännössä määriteltyjen, toimivaltaisten ilmoitettujen tarkastuslaitosten laatimat selosteet,

- silloin, kun arvot on johdettu samanlaisista malleista saaduista arvoista, vastaavat tiedot näiden mallien osalta.

4 Tavaran toimittajan on laadittava 3 kohdassa tarkoitetut tekniset tiedot. Tähän tarkoitukseen tavaran toimittaja voi käyttää yhteisön asianmukaisen lainsäädännön perusteella jo vaadittuja tietoja. Tavaran toimittajan on pidettävä nämä tiedot saatavilla tarkastusta varten viiden vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistamisesta.

3 artikla

1 Kaikkien tavaran toimittajien, jotka saattavat markkinoille soveltamisdirektiiveissä määriteltyjä kodinkoneita, on laadittava myös tämän direktiivin mukainen merkintä. Käytettyjen merkintöjen on oltava kaikissa suhteissa tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien säännösten mukaisia.

2 Merkintöjen lisäksi tavaran toimittajien on toimitettava tuoteseloste. Tämän selostuksen on sisällyttävä kaikkiin tuote-esitteisiin. Silloin, kun tavaran toimittaja ei toimita näitä esitteitä, selostusten on sisällyttävä laitteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. Käytettyjen selostusten on oltava kaikissa suhteissa tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien säännösten mukaisia.

3 Tavaran toimittajien on vastattava toimittamiensa merkintöjen ja selostusten tarkkuudesta.

4 Toimittajan katsotaan antaneen suostumuksensa merkinnässä tai selostuksessa esitetyn tiedon julkaisemiseen.

4 artikla

Merkintä- ja tuotetietoon on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) aina, kun soveltamisdirektiivissä tarkoitettu laite on esillä, jälleenmyyjien on kiinnitettävä selvästi näkyvään paikkaan soveltamisdirektiivissä säädetty ja asianomaisella kielellä laadittu merkintä;

b) tavaran toimittajan on toimitettava tarvittavat merkinnät maksutta a kohdassa tarkoitetuille jälleenmyyjille. Tavaran toimittajilla on vapaus valita oma merkintöjen toimitusjärjestelmä. Kun jälleenmyyjä tilaa merkintöjä, tavaran toimittajien on kuitenkin varmistettava, että tilatut merkinnät toimitetaan viipymättä.

5 artikla

Kun laitteita tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan postitse, luettelossa tai muulla sellaisella tavalla, jonka mukaan mahdollisen ostajan ei voi olettaa näkevän esiteltävää laitetta, soveltamisdirektiiveissä on säädettävä, että mahdollisten asiakkaiden on saatava merkinnässä tai selostuksessa esitetyt olennaiset tiedot ennen laitteen ostoa.

6 artikla

Soveltamisdirektiiveissä on säädettävä direktiivin 86/594/ETY mukaisesti toimitetun, ilmassa kantautuvaa melua koskevan tiedon sekä muussa yhteisön lainsäädännössä säädetyn asianomaista laitetta koskevan julkisen tiedon esittämisestä merkinnässä tai selostuksessa.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) kaikki alueelle sijoittautuneet tavaran toimittajat ja jälleenmyyjät täyttävät tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa;

b) tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien vaatimusten vastaisten energiankulutukseen liittyvien merkintöjen, merkkien, tunnusten tai tekstien esittäminen on kiellettyä, jos se todennäköisesti johtaa harhaan tai aiheuttaa sekaannusta. Tätä kieltoa ei sovelleta yhteisön eikä kansallisiin ympäristömerkkiohjelmiin;

c) energiankulutusta koskevan merkintä- ja selostusjärjestelmän käyttöönottoon on tarpeen liittää kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita, joilla pyritään kannustamaan yksityisiä kuluttajia energian vastuullisempaan käyttöön.

8 artikla

1 Jos tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien säännöksiä on noudatettu, jäsenvaltiot eivät saa kieltää eivätkä rajoittaa soveltamisdirektiivissä tarkoitettujen kodinkoneiden saattamista markkinoille.

2 Jäsenvaltioiden on pidettävä merkintöjä ja selostuksia tämän direktiivin ja soveltamisdirektiivien säännösten mukaisina, jollei niillä ole näyttöä päinvastaisesta. Ne voivat vaatia tavaran toimittajilta 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua näyttöä merkinnöissä tai selostuksissa annettujen tietojen paikkansapitävyydestä, kun niillä on syytä epäillä, että ne eivät ole oikeita.

9 artikla

Järjestelmän perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet on hyväksyttävä ja mukautettava tekniikan kehitykseen 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Näitä toimenpiteitä ovat:

a) soveltamisdirektiivit,

b) uusien kodinkoneiden lisääminen 1 artiklan 1 kohdan luetteloon, kun merkittävien energiansäästöjen saavuttaminen on todennäköistä.

10 artikla

Tässä direktiivissä ja erityisesti sen 9 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa komissiota avustaa komitea, jonka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

11 artikla

Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanosta komissio laatii arvion sen toteuttamisesta ja saaduista tuloksista. Arviosta laaditaan kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Soveltamisdirektiiveissä on eriteltävä:

a) direktiivissä tarkoitettujen laitteiden tyypin tarkka määritelmä;

b) edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedon saamiseen sovellettavat mittausstandardit ja -menetelmät;

c) edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten tietojen yksityiskohdat;

d) edellä 2 artiklassa tarkoitetun merkinnän malli ja sisältö; merkintöjen on oltava malliltaan mahdollisimman yhdenmukaisia;

e) paikka, johon merkintä kiinnitetään laitteessa, tarvittaessa soveltamisdirektiivissä voidaan säätää merkinnän kiinnittämisestä tai painamisesta pakkaukseen;

f) edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selostuksen tai lisätietojen sisältö taikka tarvittaessa muoto ja tarkempia lisätietoja. Merkinnässä olevat tiedot on sisällytettävä myös selostukseen;

g) edellä 5 artiklassa tarkoitettuun myyntiin tarjottaessa ilmoitettavat tiedot ja tapa, jolla ne ilmoitetaan.

13 artikla

Kumotaan direktiivi 79/530/ETY 1 päivästä tammikuuta 1994.

Direktiiviä 79/531/ETY pidetään tämän direktiivin soveltamisdirektiivinä sähköuunien osalta, jäsenvaltiot voivat kuitenkin jättää sen käyttöönoton vapaaehtoiseksi 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annetussa, uuneja koskevassa tarkistetussa täytäntöönpanodirektiivissä säädettyyn päivään saakka.

14 artikla

1 Jäsenvaltioiden on 1 päivään heinäkuuta 1993 mennessä annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on saatettava nämä säännökset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1994.

2 Kun jäsenvaltiot antavat nämä säännökset, niissä on viitattava tähän direktiiviin tai sitä virallisesti julkaistaessa siihen on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. NEEDHAM

(1) EYVL N:o C 235, 10.9.1991, s. 5

(2) EYVL N:o C 125, 18.5.1992, s. 172

EYVL N:o C 241, 21.9.1992

(3) EYVL N:o C 49, 24.2.1992, s. 32

(4) EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 1

(5) EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 7

(6) EYVL N:o L 344, 6.12.1986, s. 24

Top