EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0054

Neuvoston direktiivi 92/54/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (jarrut)

OJ L 225, 10.8.1992, p. 63–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 111 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 111 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; Kumoava ja korvaava 396L0096

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/54/oj

31992L0054

Neuvoston direktiivi 92/54/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (jarrut)

Virallinen lehti nro L 225 , 10/08/1992 s. 0063 - 0067
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0111
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0111


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/54/ETY,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (jarrut)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

direktiivissä 77/143/ETY () säädetään, että kaikille liitteessä I tarkoitetuille ajoneuvoluokille on toimitettava säännöllisesti katsastus,

mainitussa direktiivissä säädetään erityisdirektiivien antamisesta sellaisten normien tarkastamiseksi, jotka kyseisen direktiivin liitteessä II lueteltujen kohteiden on täytettävä, ja teknisen komitean perustamisesta antamaan komissiolle lausunto ennen kuin se toteuttaa toimenpiteet katsastusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen,

useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön menettelyjä, joilla testataan raskaiden kaupallisten ajoneuvojen jarrujärjestelmien kuntoa,

useilla jäsenvaltioilla on kansallisia säännöksiä kevyempien ajoneuvojen, erityisesti henkilöautojen tarkastamisesta ja nämä säännökset ovat yhtenäiset tässä direktiivissä esitetyn menettelyn kanssa,

kaikkien ajoneuvotyyppien jarrutusta koskevien tyyppihyväksyntämenettelyjen arviointi osoittaa, että noiden menettelyjen soveltaminen katsastuksessa tuottaa vaikeuksia,

testaamisen ajoneuvon käytössäoloaikana olisi oltava suhteellisen helppoa, nopeaa ja halpaa,

tässä vaiheessa olisi ennenaikaista asettaa arvoja vaadittaville jarrutustehoille, ilmanpaineen säädöille ja jarrutustehon muodostumisajoille jne. ottaen huomioon yhteisön alueella käytössä olevien testauslaitteiden ja -menetelmien vaihtelu; jarrujen suorituskyvyn tarkastamisen tavoitteena on oltava se, että testaushetkellä voidaan objektiivisin perustein arvioida, että ajoneuvo, riippumatta siitä, millainen kuorma sillä sen kokonaispainon rajoissa on, olisi turvallinen ja luotettava liikenteessä ja että jos se tarkastettaisiin tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY () teknisten vaatimusten mukaisesti, se läpäisisi tarkastuksen,

jäsenvaltiot voivat laajentaa jarrujärjestelmiä koskevan tarkastamisen koskemaan muita kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoluokkia ja seikkoja, ja

jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia tarkastusperusteita tai lisätä tarkastuskertoja,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 77/143/ETY liitettä II seuraavasti:

1. Korvataan esipuhe ja otsikon 1 (jarrujärjestelmät) kaksi saraketta korvataan tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2. Lisätään seuraavat otsikot otsikon 1 alle kahden sarakkeen yläpuolelle:

AJONEUVOT AJONEUVOT

LUOKISSA LUOKISSA

1, 2, 3 ja 4 5 ja 6

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa, niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

() EYVL N:o C 189, 20.7.1991, s. 16

() EYVL N:o C 94, 13.4.1992

() EYVL N:o C 49, 24.2.1992, s. 64

() EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/328/ETY (EYVL N:o L 178, 6.7.1991, s. 29)

() EYVL N:o L 202, 6.9.1971, s. 37, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/422/ETY (EYVL N:o L 233, 22.8.1991, s. 21)

LIITE

"LIITE II

Ainakin jäljempänä lueteltujen kohtien on kuuluttava tarkastukseen, koska nämä viittaavat kyseisessä jäsenvaltiossa testattujen ajoneuvojen pakollisiin varusteisiin.

Tässä liitteessä tarkoitetut tarkastukset voidaan suorittaa ilman ajoneuvon osien purkamista.

Kun ajoneuvosta on löydetty jäljempänä olevia tarkastettavia kohtia koskevia puutteita, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava menettelyt niiden edellytysten asettamiseksi, joissa ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uutta katsastusta.

LUOKKIIN 1, 2, 3, 4, 5 JA 6 KUULUVAT AJONEUVOT

1 JARRUJÄRJESTELMÄT

Ajoneuvojen jarrujärjestelmien testaaminen käsittää ainakin seuraavat kohteet. Jarrujärjestelmien tarkastuksissa saatujen testitulosten on vastattava käytännössä mahdollisimman pitkälle direktiivissä 71/320/ETY vahvistettuja teknisiä vaatimuksia.

Tarkastettavat/testattavat kohteet Hylkäysperusteet

1.1 Mekaaninen kunto ja toiminta

1.1.1 Jalkajarrun polkimen nivel P liian tiukka

P kulunut laakeri

P liian kulunut/väljä

1.1.2 Polkimen kunto ja jarrun käyttölaitteen liikematka P liian suuri tai pieni varalla oleva liikematka

P jarrupoljin tai muu käyttölaite ei vapauta asianmukaisesti

P jarrupolkimen liukueste puuttuu, on irronnut tai kulunut tasaiseksi

1.1.3 Tyhjöpumppu tai kompressori ja säiliöt P jarrujen tehokkaan toiminnan vaatiman ilmanpaineen/alipaineen muodostuminen kestää liian kauan

P ilmanpaine/alipaine riittämätön antamaan tehostusta vähintään kahteen jarrun käyttöön varoituslaitteen toimimisen jälkeen (tai mittari näyttää lukemaa, joka ei ole turvallinen)

P ilmavuoto, joka aiheuttaa havaittavan paineen laskun, tai kuultavissa olevat vuodot

1.1.4 Alhaisen paineen osoitin tai mittari P häiriö tai vika alhaisen paineen osoittimessa/ilmanpaineen mittarissa

1.1.5 Käsikäyttöinen jarrunohjausventtiili P murtunut tai vahingoittunut ohjaus, liiallinen kuluminen

P ohjausventtiilin häiriö

P venttiilikaran ohjaus tai venttiiliyksikkö löysä

P järjestelmän liittimet irti tai niissä on vuoto

P epätyydyttävä toiminta

1.1.6 Seisontajarru, vivun käyttö, seisontajarrun lukitus P seisontajarrun lukitus ei pidä kunnolla

P vivun nivel tai lukitusmekanismi liian kulunut

P vivun liikematka liian suuri osoittaen virheellisen säädön

Tarkastettavat/testattavat kohteet Hylkäysperusteet

1.1.7 Jarruventtiilit (jalkaventtiilit, päästöventtiilit, säätöventtiilit jne.) P vahingoittunut, liiallinen ilmavuoto

P kompressori päästää liikaa öljyä

P löysä/riittämätön kiinnitys

P hydraulisen jarrunesteen vuoto

1.1.8 Perävaunun jarrujen kytkimet P erotusventtiilit tai itsesulkeutuva venttiili viallinen

P löysä/riittämätön kiinnitys

P liiallisia vuotoja

1.1.9 Energian varastosäiliön paineastia P vahingoittunut, syöpynyt, vuotava

P tyhjennyslaite ei toimi

P löysä/riittämätön kiinnitys

1.1.10 Jarrujen servoyksiköt, pääsylinteri (hydrauliset järjestelmät) P servoyksikkö on viallinen tai tehoton

P pääsylinteri viallinen tai vuotaa

P pääsylinteri löysä

P jarrunestettä liian vähän

P pääsylinterin säiliön kansi puuttuu

P jarrunesteen varoitusvalo palaa tai on viallinen

P jarrunesteen pinnan varoituslaite toimii virheellisesti

1.1.11 Jäykät jarruputket P pettämisen tai murtumisen vaara

P vuotoja putkista tai kytkinten liittimistä

P vahingoittunut tai liiallisesti syöpynyt

P sijoitettu väärin

1.1.12 Taipuisat jarruletkut P pettämisen tai murtumisen vaara

P vahingoittuneet, repsottavat, jarruletkut liian lyhyet, mutkalla

P vuotoja letkuista tai liittimistä

P letku pullistuu paineisena

P huokoisuutta

1.1.13 Jarrujen päällysteet (jarruhihnat, -palat) P liiallista kulumista

P likaiset (öljyä, rasvaa, jne.)

1.1.14 Jarrurummut, jarrulevyt P liiallista kulumista, liiallista uraantumista, halkeamia, löysä tai murtunut

P likaiset (öljyä, rasvaa, jne.)

P taustalevy löysä

1.1.15 Jarrukaapelit, tangot, vipujen liitännät P kaapelit vahingoittuneet, mutkaiset

P liiallisesti kuluneet tai syöpyneet

P kaapelin tai tangon liitos löysä

P kaapelinohjain viallinen

P jarrujärjestelmän vapaan liikkumisen mikä tahansa rajoite

P vipujen/tankojen/liitäntöjen liikkeet epätavalliset osoittaen väärää säätöä tai liiallista kulumista

1.1.16 Jarrujen toimilaitteet (sisältäen jousijarrut tai hydrauliset pyöräsylinterit) P murtuneet tai vahingoittuneet

P vuotaa

P kiinnitys löysä/riittämätön

P liiallisesti syöpynyt

P työmännän tai kalvomekanismin liikematka liian suuri

P pölysuoja puuttuu tai on liian vahingoittunut

Tarkastettavat/testattavat kohteet Hylkäysperusteet

1.1.17 Kuormituksen tunnistavat venttiilit P liitäntä viallinen

P säätö virheellinen

P juuttunut, ei toimi

P puuttuu

1.1.18 Automaattiset jarruhihnan välyksen säätimet P juuttuneet tai niiden liikematka tai kuluminen on liiallista taikka ne on säädetty väärin

P viallisuutta

1.1.19 Hidastin (kun asennettu tai vaaditaan) P liittimet tai kiinnitykset löysiä

P viallinen

1.2 Käyttöjarrun suorituskyky ja teho

1.2.1 Suorituskyky (portaattomasti lisättynä suurimpaan tehoon) P jarruteho olematon tai hyvin pieni yhdessä tai useammassa pyörässä

P jarruteho mistä tahansa pyörästä on alle 70 % toisessa samalla akselilla olevassa pyörässä mitatusta suurimmasta jarrutehosta (ajokokeen ollessa tarpeen ajoneuvon poikkeama suoralta viivalta jarrutettaessa on liiallinen)

P jarruteho ei ole portaattomasti muuttuva (takertelua)

P epänormaali viive minkä tahansa pyörän jarrun toiminnassa

P jarrutehon vaihtelut liian suuret soikiomaisten levyjen tai rumpujen vuoksi

1.2.2 Teho P jarru tehoton, vähimmäissuorituskykyä ei saavuteta

1.3 Varajarrun (hätäjarrun) suorituskyky ja teho (jos toteutettu erillisellä järjestelmällä)

1.3.1 Suorituskyky P jarru(t) ei(vät) toimi toisella puolella

P jarruteho mistä tahansa pyörästä on alle 70 % toisessa samalla akselilla olevassa pyörässä mitatusta suurimmasta jarrutehosta

P teho ei ole portaattomasti muuttuva (takertelua)

P automaattinen jarrujärjestelmä ei toimi perävaunujen ollessa kyseessä

1.3.2 Teho P jarru tehoton, vähimmäissuorituskykyä ei saavuteta

1.4 Seisontajarrun suorituskyky ja teho

1.4.1 Suorituskyky P jarru ei toimi toisella puolella

1.4.2 Teho P jarru tehoton, vähimmäissuorituskykyä ei saavuteta

1.5 Hidastimen tai pakokaasujarrujärjestelmän suorituskyky P teho ei ole portaattomasti muuttuva (hidastin)

P viallinen

1.6 Lukkiutumaton jarrutus P lukkiutumattomuuden varoituslaitteessa häiriö

P viallinen."

Top