EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

Virallinen lehti nro L 113 , 30/04/1992 s. 0019 - 0036
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0106
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0106


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/29/ETY,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,

terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1), jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevasta toimintaohjelmasta annetussa komission tiedonannossa(4) esitetään toimenpiteet merellä tapahtuvan sairaanhoidon varmistamiseksi,

aluksella on siihen työpaikkana liittyvien monien vaaratekijöiden ja muun muassa sen maantieteellisen eristäytyneisyyden vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen,

on suotavaa, että aluksilla on riittävästi lääkintätarvikkeita, jotka pidetään asianmukaisessa kunnossa ja tarkastetaan säännöllisin väliajoin, jotta työntekijät voivat saada tarpeellisen sairaanhoidon merellä,

asianmukaisen sairaanhoidon varmistamiseksi merellä olisi merenkulkijoiden lääkintätarvikkeiden käyttöä koskevaa koulutusta ja tiedottamista edistettävä, ja

lääkärin kaukoneuvontamenetelmien käyttö on omiaan edistämään tehokkaasti työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) aluksella: jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityä, julkista tai yksityistä, valtameri- tai rannikkokalastusalusta, ei kuitenkaan:

- sisävesiliikenteen aluksia,

- sota-aluksia,

- huviveneitä, joita ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja joissa ei ole ammattimiehistöä,

- hinaajia, jotka toimivat satama-alueilla. Alukset luokitellaan kolmeen luokkaan liitteen I mukaisesti;

b) työntekijällä: henkilöä, joka tekee työtä aluksella, mukaan lukien myös harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät, ei kuitenkaan satamaluotsia, eikä henkilökuntaa, joka työskentelee aluksella ainoastaan sen ollessa satamassa,

c) varustajalla: aluksen rekisteröityä omistajaa, jollei alusta ole annettu vuokralle tai jollei sitä laivayhtiön hoitosopimuksen nojalla hoida, joko kokonaan tai osittain, luonnollinen tai oikeushenkilö; siinä tapauksessa varustajana pidetään tarvittaessa vuokraajaa, tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka hoitaa alusta,

d) lääkintätarvikkeilla: lääkkeitä, lääkintävälineitä ja vastaaineita, jotka on merkitty liitteessä II olevaan luetteloon, joka ei ole tyhjentävä,

e) vasta-aineella: ainetta, jota käytetään yhden tai useamman, liitteeseen III sisältyvässä vaarallisten aineiden luettelossa olevan aineen suoran tai välillisen haitallisen vaikutuksen tai haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai hoitoon.

2 artikla

Lääkkeet ja lääkintävälineet - Hoitotoimenpidetilat - Lääkäri

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) a) sen lipun alla purjehtiva tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröity alus kuljettaa aina mukanaan lääkintätarvikkeet, jotka täyttävät laadultaan ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa olevat vaatimukset siinä alusluokassa, johon se kuuluu;

b) kuljetettavien lääkkeiden ja lääkintävälineiden määrä riippuu matkan laadusta - erityisesti poikkeamissatamista, määränpäästä, kestosta - matkan aikana harjoitettavan toiminnan laadusta, lastin erityispiirteistä ja työntekijöiden lukumäärästä;

c) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat lääkkeet ja lääkintävälineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A, B ja C jakson II 1 ja II 2 kohdan yleisiä määräyksiä;

2) a) sen lipun alla purjehtivalla tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyllä aluksella on jokaista pelastuslauttaansa ja pelastusvenettänsä kohden vesitiivis lääkelaatikko, joka sisältää ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa C luokan aluksille säädetyt lääkintätarvikkeet;

b) lääkelaatikoiden sisältö on myös merkittävä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tarkastusasiakirjaan;

3) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä kantavuudeltaan yli 500 bruttorekisteritonnin aluksessa, jossa on vähintään 15 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän merimatkan, on tilat, joissa hoitotoimenpiteiden suorittaminen on mahdollista puhtaudeltaan ja varustustasoltaan tyydyttävissä olosuhteissa;

4) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, jossa on vähintään 100 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän kansainvälisen merimatkan, on työntekijöiden sairaanhoidosta vastuussa oleva lääkäri.

3 artikla

Vasta-aineet

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, joka kuljettaa yhtä tai useampaa liitteessä III lueteltua vaarallista ainetta, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet;

2) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä lauttatyyppisessä aluksessa, jonka toimintaolosuhteiden vuoksi ei ole aina mahdollista tietää kuljetettavien vaarallisten aineiden laatua, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet.

Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa säännöllisen linjaliikenteen yksi merimatka kestää vähemmän kuin kaksi tuntia, riittävät mukana kuljetettaviksi vasta-aineiksi ne vasta-aineet, jotka on annettava äärimmäisissä hätätapauksissa sellaisen ajan kuluessa, joka ei ylitä merimatkan tavanomaista kestoa;

3) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat vasta-aineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A ja B jakson, sekä C jakson II 3 kohdan yleisiä määräyksiä.

4 artikla

Vastuun jakautuminen

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) a) sen lipun alla purjehtivan tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyn aluksen lääkintätarvikkeet hankitaan ja täydennetään yksinomaan omistajan vastuulla aiheuttamatta kustannuksia työntekijöille;

b) aluksen päällikkö vastaa lääkintätarvikkeiden hoidosta; hän voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta sanottua vastuuta, antaa lääkintätarvikkeiden käytön ja ylläpidon yhden tai useamman, nimenomaan pätevyyden perusteella tehtävään nimetyn työntekijän tehtäväksi;

2) lääkintätarvikkeet pidetään asianmukaisessa kunnossa ja täydennetään tai uusitaan niin pian kuin mahdollista, ja joka tapauksessa tällainen täydentäminen tai uusiminen on etusijalla tavanomaisissa täydennysmenettelyissä;

3) hätätapauksessa, jonka kapteeni on todennut pyydettyään mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisen lausunnon, sellaiset välttämättömät lääkkeet, lääkintävälineet ja vasta-aineet, joita ei ole aluksessa, hankitaan niin pian kuin mahdollista.

5 artikla

Tiedottaminen ja koulutus

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) lääkintätarvikkeiden mukana on yksi tai useampi käyttöopas, jossa on ohjeet ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa lueteltujen vasta-aineiden käytöstä;

2) kaikki merenkulun ammatillisen koulutuksen saavat henkilöt, jotka aikovat työskennellä aluksessa, ovat saaneet onnettomuustapauksessa tai hengenvaarallisessa tilanteessa tarpeellisia lääkinnällisiä avustustoimenpiteitä ja ensiaputoimenpiteitä koskevan peruskoulutuksen;

3) aluksen päällikkö ja se työntekijä tai ne työntekijät, joiden tehtäväksi hän 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on antanut lääkintätarvikkeiden käytön, ovat saaneet liitteessä V määriteltyjen yleisten suuntaviivojen mukaista erityiskoulutusta, jota täydennetään säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi ja jossa otetaan huomioon eri alusluokkiin liittyvät erityiset vaaratekijät ja tarpeet.

6 artikla

Lääkärin radioitse antama neuvonta

1. Jäsenvaltioiden on varmistaakseen työntekijöiden paremman hoidon hätätapauksissa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) yksi tai useampi keskus nimetään antamaan työntekijöille lääkärin ohjeita radioitse maksutta;

b) lääkäreille, jotka antavat palvelujaan radioneuvontakeskuksille, on annettava koulutusta laivalla vallitsevissa erityisolosuhteissa.

2. Voidakseen antaa parhaat mahdolliset ohjeet radioneuvontakeskukset voivat pitää henkilökohtaisia potilastiedostoja niiden työntekijöiden suostumuksella, joita asia koskee.

Näiden tiedostojen säilyminen luottamuksellisina on turvattava.

7 artikla

Tarkastus

1. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten lääkintätarvikkeiden vuositarkastuksen aikana toimivaltainen henkilö tai viranomainen esittelee, että:

- lääkintätarvikkeet täyttävät tämän direktiivin vähimmäisvaatimukset,

- edellä 2 artiklan 1 alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tarkastusasiakirjassa vahvistetaan lääkintätarvikkeiden olevan näiden vähimmäisvaatimusten mukaisia,

- lääkintätarvikkeet säilytetään oikein,

- noudatetaan mahdollisia viimeisiä käyttöpäivämääriä.

2. Pelastuslautoilla säilytettävät lääkintätarvikkeet tarkastetaan pelastuslauttojen vuosihuollon yhteydessä.

Tätä tarkastusta voidaan poikkeuksellisesti lykätä enintään viidellä kuukaudella.

8 artikla

Komitea

1. Tämän direktiivin liitteiden yksinomaan tekniseksi mukauttamiseksi, joka johtuu tekniikan kehityksestä tai kansainvälisten määräysten ja vaatimusten sekä uuden tietämyksen kehittymisestä, komissiota avustaa komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmessa kuukaudessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

9 artikla

Loppusäännökset

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3. Joka viides vuosi jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta, jossa tuodaan esille työmarkkinaosapuolten kannat.

Komissio antaa tästä tiedon Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle.

4. Komissio antaa, ottaen huomioon 1, 2 och 3 kohdan, vähintään joka viides vuosi Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Vitor MARTINS

(1) EYVL N:o C 183, 24.7.1990, s. 6 ja

EYVL N:o C 74, 20.3.1991, s. 11

(2) EYVL N:o C 48, 25.2.1991, s. 154 ja

EYVL N:o C 326, 16.12.1991, s. 72

(3) EYVL N:o C 332, 31.12.1990, s. 165

(4) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 3

LIITE I

ALUSLUOKAT (1 artiklan a alakohta)

A Valtamerialukset tai merikalastusalukset, matkan pituudesta riippumatta.

B Valtamerialukset tai merikalastusalukset, jotka tekevät alle 150 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta(1).

C Satama-alukset, veneet ja laivat, jotka pysyvät hyvin lähellä rannikkoa tai joissa ei ole muita hyttitiloja kuin ohjaushytti.

(1) Luokka B ulotetaan koskemaan valtamerialuksia ja kalastusaluksia, jotka tekevät alle 175 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta ja jotka pysyvät jatkuvasti pelastushelikopteripalvelun ulottuvissa.

Tätä varten jokaisen jäsenvaltion on toimitettava ajan tasalla olevat tiedot alueista ja olosuhteista, joissa pelastushelikopteripalveluista järjestelmällisesti huolehditaan:

a) muille jäsenvaltioille ja komissiolle,

ja

b) sen lipun alla purjehtivien tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityjen alusten päälliköille, joita tämän alaviitteen ensimmäisen alakohdan soveltaminen koskee tai todennäköisesti koskee; tiedot tulee toimittaa sopivimmalla tavalla, esimerkiksi radioneuvontakeskusten, pelastuskoordinaatiokeskusten tai rannikkoradioasemien kautta.

LIITE II

LÄÄKINTÄTARVIKKEET (LUETTELO EI OLE TYHJENTÄVÄ) (1 artiklan d alakohta)

I LÄÄKKEET

>TAULUKON PAIKKA>

II LÄÄKINTÄVÄLINEET

>TAULUKON PAIKKA>

III VASTA-AINEET

1 Lääkkeet

- yleiset lääkkeet

- sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

- ruoansulatusjärjestelmän lääkkeet

- hermoston lääkkeet

- hengityselinten lääkkeet

- mikrobilääkkeet

- ulkoiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet

2 Lääkintävälineet

- hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

Huomautus

Tämän III jakson yksityiskohtaista täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat viitata "MFAG":hen (vaarallisiin tavaroihin liittyvissä onnettomuuksissa annettavaa ensiapua koskevaan oppaaseen), joka sisältyy IMO:n vaarallisista tavaroista annettuun kansainväliseen merilakikokoelmaan (koonnettu painos vuodelta 1990).

Tätä III jaksoa mahdollisesti mukautettaessa 8 artiklan mukaisesti voidaan ottaa huomioon muun muassa MFAG:n ajan tasalle saattaminen.

Top