EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0003

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

OJ L 35, 12.2.1992, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 10 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 10 - 14
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 103 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 103 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; Kumoaja 32006L0117

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/3/oj

31992L0003

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

Virallinen lehti nro L 035 , 12/02/1992 s. 0024 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 11 s. 0010
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 11 s. 0010


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/3/EURATOM,

annettu 3 päivänä helmikuuta 1992,

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt saatuaan tieteellis-teknisen komitean nimeämien jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden lausunnon(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

neuvosto on 2 päivänä helmikuuta 1959 antanut direktiivit(4) perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta, joita on muutettu direktiiveillä 80/836/Euratom(5) ja 84/467/Euratom(6),

direktiivin 80/836/Euratom 2 artiklan mukaan näitä turvallisuutta koskevia perusnormeja sovelletaan muun muassa luonnollisten ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin,

direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklan mukaisesti kunkin jäsenvaltion on saatettava sellainen toiminta, johon liittyy ionisoivasta säteilystä aiheutuvaa vaaraa, ennakkoilmoituksen varaiseksi; nämä toiminnat saatetaan kunkin jäsenvaltion määräämissä tapauksissa ennakkoluvan varaisiksi, ottaen huomioon mahdollinen vaara ja muut asian kannalta merkitykselliset näkökohdat,

jäsenvaltiot ovat tämän seurauksena ottaneet alueellaan käyttöön järjestelmiä täyttääkseen Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklan mukaisesti annetun perusnormeja koskevan direktiivin 80/836/Euratom 3 artiklassa säädetyt vaatimukset; tämän vuoksi jäsenvaltiot varmistavat edelleen yhdenvertaisen suojelutason alueillaan sisäisillä valvontatoimilla, joita jäsenvaltiot soveltavat sellaisten kansallisten säännösten perusteella, jotka ovat sopusoinnussa yhteisön ja asian kannalta merkityksellisten kansainvälisten vaatimusten kanssa,

työntekijöiden ja väestön suojeleminen edellyttää, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvat radioaktiivisen jätteen siirrot olisivat ennakkoluvan varaisia; tämä vaatimus on yhteisössä voimassa olevan toissijaisuusperiaatteen mukainen,

Euroopan parlamentin 6 heinäkuuta 1988 antamassa ydinaineiden käsittelyä ja kuljetuksia koskevan tutkintavaliokunnan havaintoja koskevassa päätöslauselmassa(7) edellytetään muun muassa laajaa yhteisön sääntelyä ydinjätteiden rajojen yli tapahtuvien siirtojen saattamiseksi tiukan valvonnan alaiseksi ja luvanvaraiseksi niiden alkuperäpaikasta niiden varastointipaikkaan asti,

vaarallisten jätteiden yli rajojen tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta Euroopan yhteisössä 6 päivänä joulukuuta 1984 annettua neuvoston direktiiviä 84/631/ETY(8) ei sovelleta radioaktiiviseen jätteeseen,

neuvoston päätöksen 90/170/ETY(9) mukaan yhteisön olisi oltava osapuolena 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyssä Baselin sopimuksessa, joka koskee vaarallisten jätteiden rajojen yli tapahtuvien siirtojen ja loppusijoittamisen valvontaa; kyseistä sopimusta ei sovelleta radioaktiiviseen jätteeseen,

kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet radioaktiivisen jätteen rajojen yli tapahtuvia kansainvälisiä siirtoja koskeviin kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) menettelytapasuosituksiin,

radioaktiivisten jätteiden käsittely edellyttää valvontaa ja tarkastamista, mukaan lukien tällaisen jätteen siirtoja koskeva pakollinen ja yleinen ilmoitusmenettely,

on tarpeen varmistaa suoritettujen siirtojen jälkikäteen tapahtuva tarkastus,

radioaktiivisen jätteen siirtojen määränpaikkana olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus vastustaa radioaktiivisen jätteen siirtoa,

on myös toivottavaa, että toimivaltaisilla viranomaisilla sellaisissa maissa, jotka ovat tällaisen jätteen alkuperämaita tai kauttakulkumaita, on tietyin perustein mahdollisuus asettaa heidän alueelleen tapahtuville jätteiden siirroille tiettyjä ehtoja,

ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelemiseksi tällaisesta jätteestä aiheutuvilta vaaroilta on otettava huomioon myös yhteisön ulkopuolella aiheutuvat vaarat; tämän vuoksi niissä tapauksissa, jolloin radioaktiivinen jäte lähetetään yhteisön alueelta ja/tai se tulee yhteisön alueelle, vastaanottavaa tai lähettävää kolmatta valtiota sekä kauttakulkuvaltiota tai -valtioita on kuultava, niille on annettava tietoja ja niiden on täytynyt antaa suostumuksensa,

Loméssa 15 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitettu neljäs AKT-ETY-yleissopimus sisältää erityismääräyksiä radioaktiivisen jätteen viennistä yhteisöstä sellaiseen sopimusvaltioon, joka ei ole yhteisön jäsen, ja

radioaktiivinen jäte voi sisältää ydinaineita, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä 19 päivänä lokakuuta 1976 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3227/76 Euratomin ydinmateriaalivalvontaa koskevien määräysten(10) soveltamisesta ja tällaisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevan kansainvälisen sopimuksen (IAEA, 1980) määräyksiä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO Soveltamisala

1 artikla

1 Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisiin sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuviin radioaktiivisen jätteen siirtoihin, kun määrät ja pitoisuudet ylittävät direktiivin 80/836/Euratom 4 artiklan a ja b kohdassa asetetut rajat.

2 Tällaisen jätteen jälleensiirtoja koskevat erityissäännökset esitetään IV osastossa.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- `radioaktiivisella jätteellä` ainetta, joka sisältää radionuklideja tai joka on niiden saastuttama ja jolle ei ole käyttöä,

- `siirrolla` radioaktiivisen jätteen kuljetusta lähtöpaikasta määräpaikkaan, mukaan lukien kuormaus ja purkaminen,

- radioaktiivisen jätteen 'haltijalla` luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla ennen siirron suorittamista on kansallisen lainsäädännön mukaan oikeudellinen vastuu näistä aineista ja joka aikoo suorittaa siirron vastaanottajalle,

- radioaktiivisen jätteen 'vastaanottajalla` luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle tällaista ainetta lähetetään,

- `alkuperäpaikalla` ja 'määräpaikalla` paikkoja, jotka sijaitsevat eri valtioissa, ovat joko yhteisön jäsenvaltioita tai kolmansia valtioita, ja joita kutsutaan sen mukaisesti 'alkuperämaaksi` ja 'määrämaaksi`,

- `toimivaltaisilla viranomaisilla` viranomaisia, joille alkuperämaan, kauttakulkumaan tai määrämaan laissa ja säännöksissä on annettu valtuudet panna I IV osastoissa määritelty valvonta- ja tarkastusjärjestelmä täytäntöön; nämä toimivaltaiset viranomaiset nimetään 17 artiklan mukaisesti,

- `umpilähteellä` säteilylähdettä sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivissä 80/836/Euratom.

3 artikla

Siirtoon kuuluvien välttämättömien kuljetustoimien on oltava radioaktiivisten aineiden kuljetusta koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten sekä kansainvälisten sopimusten mukaiset.

II OSASTO Jäsenvaltioiden väliset siirrot

4 artikla

Radioaktiivisen jätteen haltijan, joka aikoo suorittaa tällaisen jätteen siirron tai antaa tällaisen siirron suoritettavaksi, on lähetettävä hakemus alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä tämä hakemus määrämaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille hyväksyttäväksi.

Tätä tarkoitusta varten niiden on käytettävä 20 artiklassa tarkoitettua malliasiakirjaa.

Tämän asiakirjan toimittaminen ei mitenkään vaikuta 7 artiklassa tarkoitettuun päätökseen.

5 artikla

1 Hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä siirtoa edellyttäen, että

- ilmoituksessa tarkoitetun radioaktiivisen jätteen fysikaaliset, kemialliset ja radioaktiiviset ominaisuudet ovat oleellisilta osin samat, ja

- siirrot suoritetaan samalta haltijalta samalle vastaanottajalle ja ne koskevat samoja toimivaltaisia viranomaisia, ja

- kun siirtoihin liittyy kolmansia maita, siirrot tapahtuvat yhteisön saman saapumis- ja/tai poistumisraja-aseman kautta ja saman asianomaisen kolmannen maan tai maiden rajanylityspaikan kautta, jollei asianomaisten viranomaisten kesken ole muuta sovittu.

2 Lupa on voimassa enintään kolme vuotta.

6 artikla

1 Määrämaan ja mahdollisen kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on kahden kuukauden kuluessa asianmukaisesti täytetyn hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille hyväksymisestään tai tarpeellisiksi katsomistaan ehdoista tai hakemuksen hylkäämisestä.

Tätä varten niiden on käytettävä 20 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaista asiakirjaa.

2 Kauttakulku- tai määrämaina olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edellyttämät ehdot eivät saa olla tiukempia kuin ne ehdot, jotka asetetaan samanlaisille siirroille näiden jäsenvaltioiden sisällä ja niiden on oltava voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukaisia.

Hyväksynnän kieltämisen tai hyväksymiseen liitettävien ehtojen on oltava asianmukaisesti perusteltuja 3 artiklan mukaisesti.

3 Määrämaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin pyytää enintään yhden kuukauden lisäajan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan lisäksi kannanottoansa varten.

4 Jos määrämaan ja/tai aiottujen kauttakulkumaiden toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole saatu vastausta 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ja tarvittaessa 3 kohdan mukaisen mahdollisen lisäajan päätyttyä, näiden maiden katsotaan antaneen hyväksyntänsä esitettyihin siirtoihin, jolleivat nämä ole ilmoittaneet komissiolle 17 artiklan mukaisesti, että ne eivät hyväksy yleisesti tällaista automaattista hyväksymismenettelyä.

7 artikla

Jos kaikki siirroille tarvittavat hyväksymiset on saatu, sen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla, josta jäte on peräisin, on oikeus antaa radioaktiivisen jätteen haltijalle hyväksyntä siirtoon ja ilmoittaa siirrosta määrämaan ja mahdollisesti kauttakulkumaan tai -maiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tätä tarkoitusta varten niiden on käytettävä 20 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaista asiakirjaa. Tällaista siirtoa koskevat lisävaatimukset on liitettävä tähän asiakirjaan.

Tämä hyväksyntä ei mitenkään muuta haltijan, kuljettajan, omistajan, vastaanottajan tai muun siirrossa osallisena olevan luonnollisen tai oikeushenkilön vastuuta.

8 artikla

Edellä 4 ja 6 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen on seurattava mukana kussakin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa siirrossa, mukaan lukien ne 5 artiklassa tarkoitetut hyväksymistapaukset, jotka koskevat useampaa kuin yhtä siirtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita asian kannalta merkityksellisissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa säännöksissä vaadittuja, siirroissa mukana pidettäviä asiakirjoja.

Kun siirrot tapahtuvat rautateitse, näiden asiakirjojen on oltava kaikkien asianomaisten maiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

9 artikla

1 Radioaktiivisen jätteen vastaanottajan on lähetettävä 15 päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta jäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille vastaanottovahvistus käyttämällä 20 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaista asiakirjaa.

2 Määrämaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä jäljennökset vastaanottovahvistuksesta muille siirtoon osallistuville maille. Alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä vastaanottovahvistus jäljennöksen alkuperäiselle haltijalle.

III OSASTO Tuonti yhteisöön ja vienti yhteisöstä

10 artikla

1 Kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva jäte tulee yhteisöön kolmannesta maasta ja määrämaa on jäsenvaltio, vastaanottajan on lähetettävä hyväksyntää koskeva hakemus tämän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille käyttämällä 20 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaista asiakirjaa. Vastaanottaja toimii kuten haltija ja määrämaan toimivaltaiset viranomaiset toimivat kuin ne olisivat II osastossa tarkoitetun alkuperämaan toimivaltaisia viranomaisia kauttakulkumaan tai -maiden suhteen.

2 Kun tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva jäte tulee yhteisön alueelle kolmannesta maasta ja määrämaa ei ole jäsenvaltio, sitä jäsenvaltiota, jonka kautta jäte ensin saapuu yhteisöön, on pidettävä alkuperämaana tämän siirron osalta.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siirtojen osalta yhteisössä olevan suunnitellun vastaanottajan ja 2 kohdassa tarkoitettujen siirtojen osalta henkilön, joka on vastuussa siirron suorittamisesta sen jäsenvaltion alueella, jonne jäte ensiksi tulee, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisilleen, jotta asianmukaiset menettelyt voidaan aloittaa.

11 artikla

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupaa siirroille:

1 a) määräpaikkaan, joka sijaitsee leveyspiirin 60° eteläistä leveyttä eteläpuolella;

b) valtioon, joka on neljännen AKT-ETY-yleissopimuksen osapuoli, mutta ei ole yhteisön jäsenvaltio, ottaen kuitenkin huomioon 14 artiklan;

eivätkä

2 kolmanteen valtioon, jolla ei alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten mielestä, 20 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti, ole teknisiä, lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia edellytyksiä huolehtia radioaktiivisesta jätteestä turvallisesti.

12 artikla

1 Kun radioaktiivista jätettä on tarkoitus viedä yhteisöstä kolmanteen maahan, alkuperämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteydessä määrämaan viranomaisiin siirtoa koskevissa asioissa.

2 Jos kaikki siirron edellytykset on täytetty, alkuperämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät radioaktiivisen jätteen haltijalle siirron ja ilmoittavat siitä määrämaan viranomaisille.

3 Hyväksyntä ei mitenkään muuta haltijan, kuljetuksen suorittajan, omistajan, vastaanottajan tai muun siirtoon osallisena olevan luonnollisen tai oikeushenkilön vastuuta.

4 Siirtoa varten on käytetettävä 20 artiklassa tarkoitettuja yhdenmukaisia asiakirjoja.

5 Radioaktiivisen jätteen haltijan on ilmoitettava alkuperämaan toimivaltaisille viranomaisille kahden viikon kuluessa jätteen saapumisesta, että jäte on saapunut kolmannessa maassa olevaan määräpaikkaan, ja minkä yhteisössä olevan viimeisen raja-aseman kautta siirto tapahtui.

6 Tämä ilmoitus vahvistetaan radioaktiivisen jätteen vastaanottajan tekemällä selvityksellä tai todistuksella, jossa ilmoitetaan jätteen saapumisesta asianmukaiseen määräpaikkaan ja minkä raja-aseman kautta jäte tuli kolmanteen maahan.

IV OSASTO Jälleensiirrot

13 artikla

Siirto, jossa umpilähteen käyttäjä palauttaa umpilähteen toisessa maassa olevalle lähteen toimittajalle, ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta umpilähteisiin, jotka sisältävät halkeamiskelpoista ainetta.

14 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai sellaisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen, johon jäte on tarkoitus viedä käsiteltäväksi, oikeuteen palauttaa jäte käsittelyn jälkeen sen alkuperämaahan. Se ei myöskään vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai sellaisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen, johon säteilytettyä ydinpolttoainetta on tarkoitus viedä jälleenkäsiteltäväksi, oikeuteen palauttaa jätettä ja/tai muita jälleenkäsittelytuotteita niiden alkuperämaahan.

15 artikla

1 Kun radioaktiivisen jätteen siirtoa ei voida suorittaa tai jos siirtoa koskevia ehtoja ei ole noudatettu II osaston säännösten mukaisesti, lähettäjäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että haltija ottaa kyseessä olevan jätteen takaisin.

2 Kun radioaktiivista jätettä siirretään kolmannesta maasta yhteisössä olevaan määräpaikkaan, määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että jätteen vastaanottaja neuvottelee kolmannessa valtiossa olevan jätteenhaltijan kanssa ehdosta, joka velvoittaa haltijan ottamaan jätteen takaisin, jos siirtoa ei voida suorittaa.

16 artikla

Jäsenvaltio tai -valtiot, jotka ovat hyväksyneet alkuperäiseen siirtoon liittyvän kauttakulun, eivät voi kieltäytyä hyväksymästä jälleensiirtoa tapauksissa, joita tarkoitetaan:

- 14 artiklassa, jos jälleensiirto koskee samaa ainetta käsittelyn tai jälleenkäsittelyn jälkeen ja jos asiaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan,

- 15 artiklassa, jos jälleensiirto suoritetaan samoja ehtoja ja yksityiskohtia noudattaen.

V OSASTO Menettelytapasäännökset

17 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 päivään tammikuuta 1994 mennessä komissiolle toimivaltaisten viranomaisten nimi (nimet) ja osoite (osoitteet) ja kaikki nopeaan yhteydenpitoon näiden viranomaisten kanssa tarvittavat tiedot; niiden on myös ilmoitettava mahdollisesta kieltäytymisestään hyväksyä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu automaattinen hyväksymismenettely.

Jäsenvaltioiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle kaikki näitä tietoja koskevat muutokset.

Komissio toimittaa nämä tiedot ja kaikki niihin tehtävät muutokset kaikille toimivaltaisille viranomaisille yhteisössä.

18 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivänä tammikuuta 1994 kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on täydennettävä näitä kertomuksia alueillaan suoritettuja siirtoja koskevilla tilannetiedoilla.

Komissio laatii näiden kertomusten perusteella yhteenvetokertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle.

19 artikla

Komissiota avustaa 18 ja 20 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamisessa neuvoa-antava komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

20 artikla

Artiklassa 19 säädettyä menettelyä on erityisesti sovellettava:

- 4 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyntää koskeviin hakemuksiin käytetyn yhdenmukaisen asiakirjan valmisteluun ja mahdolliseen ajan tasalle saattamiseen

- 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hyväksynnän antamiseen käytetyn yhdenmukaisen asiakirjan valmisteluun ja mahdolliseen ajan tasalle saattamiseen,

- 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vastaanottovahvistuksen saamiseen käytetyn yhdenmukaisen asiakirjan valmisteluun ja mahdolliseen ajan tasalle saattamiseen,

- niiden perusteiden laatimiseen, jotka antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden arvioida, onko radioaktiivisen jätteen vientiä koskevat vaatimukset täytetty 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

- 18 artiklassa tarkoitetun yhteenvetokertomuksen laatimisessa.

VI OSASTO Loppusäännökset

21 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

22 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

João PINHEIRO

(1) EYVL N:o C 210, 23.8.1990, s. 7

(2) EYVL N:o C 267, 14.10.1991, s. 210

(3) EYVL N:o C 168, 10.7.1990, s. 18

(4) EYVL N:o 11, 20.2.1959, s. 221/59

(5) EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1

(6) EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 4

(7) EYVL N:o C 235, 12.9.1988, s. 70

(8) EYVL N:o L 326, 13.12.1984, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 86/279/ETY (EYVL N:o L 181, 4.7.1986, s. 13)

(9) EYVL N:o L 92, 7.4.1990, s. 52

(10) EYVL N:o L 363, 31.12.1976, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 220/90 (EYVL N:o L 22, 27.1.1990, s. 56)

Top