EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0438

92/438/ETY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta

OJ L 243, 25.8.1992, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 044 P. 181 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 044 P. 181 - 185
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 21 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoava ja korvaava 32017R0625 . Latest consolidated version: 18/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/438/oj

31992D0438

92/438/ETY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 243 , 25/08/1992 s. 0027 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 44 s. 0181
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 44 s. 0181


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992,

eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta (92/438/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo, että

terveystarkastusjärjestelmästä rajatarkastusasemilla kolmansista maista tuonnissa (Shift-projekti) 28 päivänä maaliskuuta 1988 tehdyn päätöksen 88/192/ETY(2) soveltamisen jälkeen on eläinlääkintäalan yhtenäistämisessä edistytty huomattavasti; neuvosto on erityisesti soveltanut kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annettua direktiiviä 90/675/ETY(3), kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 15 päivänä heinäkuuta 1991 annettua direktiiviä 91/496/ETY(4) sekä eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana 19 päivänä marraskuuta 1991 annettua direktiiviä 91/628/ETY(5),

eläinlääkintäalan yhtenäistämisessä tapahtuneen myönteisen kehityksen vuoksi on tärkeää antaa uusia määräyksiä eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta ja tämän vuoksi kumota päätös 88/192/ETY,

näiden uusien määräysten on osaltaan taattava ihmisten ja eläinten terveyden suojaaminen mutta sallittava kuitenkin eläinten ja eläintuotteiden sisämarkkinoiden toteutuminen,

nämä uudet määräykset ovat tärkeitä etenkin, kun sisäiset rajatarkastukset poistuvat,

eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamiseen on sisällyttävä tehokas järjestelmä tietojen vaihtoon siinä tapauksessa, että rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri hylkää erän; lisäksi siihen on kuuluttava tuontiedellytyksiä sekä eläinten ja eläintuotteiden tuontia koskevien tietokantojen ylläpito,

tämän vuoksi on tärkeää muuttaa direktiivit 90/675/ETY, 91/496/ETY ja 91/628/ETY,

tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(6) mukaisesti olisi määrättävä yhteisön osallistumisesta eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamista koskevien uusien määräysten täytäntöönpanon rahoitukseen, ja

tarvittavien soveltamista koskevien toimenpiteiden toteuttaminen olisi annettava komission tehtäväksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamiseen sisältyvät:

- tietojärjestelmä tapauksiin, joissa rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri lähettää erän edelleen,

- eläinten ja tuotteiden yhteisöön suuntautuvan tuonnin edellytyksiä koskevien tietokantojen ylläpito ja käyttö,

- eläinten ja tuotteiden yhteisöön suuntautuvaa tuontia koskevien tietokantojen ylläpito ja käyttö.

2 Edellä 1 kohdassa määrätty tietokoneistaminen toteutetaan voimassa olevien kansainvälisten standardien mukaisesti.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan tarvittaessa direktiiveissä 90/675/ETY, 91/496/ETY ja 91/628/ETY olevia määritelmiä.

3 artikla

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa määrätty tietojärjestelmä koskee rajatarkastusasemia, jäsenvaltioiden keskusviranomaisia sekä komission yksikköjä.

2 Edellä 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa määrätty tietojärjestelmä toteutetaan liitteessä I esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

4 artikla

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyvät kaikki eläinten ja tuotteiden yhteisöön suuntautuvan tuonnin edellytyksiä koskevat tiedot, ja erityisesti hyväksyttyjen kolmansien maiden, hyväksyttyjen laitosten sekä toteutettujen suojatoimenpiteiden luetteloita koskevat tiedot ja hyväksyttyjä todistusmalleja koskevat tiedot.

2 Edellä 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tietokantojen ylläpito ja käyttö järjestetään liitteessä II esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

5 artikla

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyvät kaikki kutakin yhteisöön tuotua eläin- ja tuote-erää koskevat tiedot, ja erityisesti direktiivin 91/628/ETY III osastossa säädettyjä eläinten kuljetusolosuhteita koskevat tiedot sekä direktiivien 90/675/ETY ja 91/496/ETY mukaisesti tehtyjen tarkastusten tuloksia koskevat tiedot.

2 Edellä 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tietokantojen ylläpito ja käyttö järjestetään liitteessä III esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

6 artikla

Rajatarkastusasemilla tämän päätöksen tarkoituksiin käytettävä välineistö voi olla eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo) 19 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyn komission päätöksen 91/398/ETY(7) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu välineistö.

7 artikla

Kumotaan päätös 88/192/ETY.

8 artikla

Muutetaan direktiivi 90/675/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- ettei erää ole eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti) 13 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyn neuvoston päätöksen 92/438/ETY(*) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun järjestelmän antaminen tietojen mukaan hylätty,

(*) EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27"

2) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"d) käytettävä päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tietokantoja."

3) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan iii alakohtaan virke seuraavasti:

"Virkaeläinlääkärin on varmistettava, että kaikki päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tietokantojen ylläpitämiseen tarvittavat toimet toteutetaan."

4) Korvataan 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- ilmoitettava määräpaikan tarkastusaseman virkaeläinlääkärille tuotteiden läpikulusta ja arvioidusta saapumisajasta eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) avulla."

5) Lisätään 11 artiklan 4 kohdan b alakohtaan virke seuraavasti:

"Tällöin tiedot on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) avulla."

6) Korvataan 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- pantava täytäntöön päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu tietojärjestelmä,"

7) Poistetaan 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmas luetelmakohta.

8) Korvataan 16 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5 Sovelletaan päätöksen 92/438/ETY määräyksiä."

9 artikla

Muutetaan direktiivi 91/496/ETY seuraavasti.

1) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- ettei erää ole eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti) 13 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyn neuvoston päätöksen 92/438/ETY(*)1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun järjestelmän antamien tietojen mukaan hylätty.

(*) EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27"

2) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

" Tarkastus on tehtävä sen jälkeen, kun on tutustuttu päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tietokantojen tietoihin."

3) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan virke seuraavasti:

" Virkaeläinlääkärin on varmistettava, että kaikki päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen tietokantojen ylläpitämiseen tarvittavat toimet toteutetaan."

4) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan ilmaisu "12 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun" ilmaisulla "direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun".

5) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- pantava täytäntöön päätöksen 92/438/ETY 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu tietojärjestelmä."

6) Poistetaan 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta.

7) Korvataan 12 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4 Sovelletaan päätöksen 92/438/ETY määräyksiä."

8) Korvataan 30 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ilmaisu "4 kohdan toisessa alakohdassa" ilmaisulla "4 kohdassa".

10 artikla

Lisätään direktiivin 91/628/ETY 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"5 Sovelletaan eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti) 13 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyn neuvoston päätöksen 92/438/ETY(*) määräyksiä.

(*) EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27"

11 artikla

Lisätään päätökseen 90/424/ETY artikla seuraavasti:

"37 a artikla

1 Päätöksessä 92/438/ETY(*) määrättyyn eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamiseen (Shift-projekti) voidaan myöntää yhteisön rahoitusta.

2 Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdassa määrätyn toiminnan toteuttamisesta ja yhteisön rahoituksen määrä vahvistetaan 41 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.(*) EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27"

12 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen soveltamisesta annetaan tarvittavin osin 13 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

1 Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY(8) perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, jäljempänä 'komitea`.

2 Jos tässä artiklassa määrättyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä

3 Komission edustaja tekee ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa hankkeesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 54 äänen enemmistöllä ja jäsenvaltioiden antamat äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4 a) Komissio vahvistaa toimenpiteet ja panee ne viipymättä täytäntöön, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio vahvistaa ehdotetut toimenpiteet ja panee ne viipymättä täytäntöön.

14 artikla

Tämän päätöksen määräyksiä tarkastellaan uudelleen ennen 1 päivää heinäkuuta 1995 teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja tarvittavien parannusten tekemiseksi ottaen huomioon erityisesti edistyksellisimmissä jäsenvaltioissa jo saavutettu kehitys.

15 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. GUMMER

(1) Lausunto on annettu 10 päivänä heinäkuuta 1992.

(2) EYVL N:o L 89, 6.4.1988, s. 32

(3) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktiivi on muutettu direktiivillä 91/496/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56).

(4) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi on muutettu direktiivillä 91/628/ETY (EYVL N:o L 340, 12.12.1991, s. 17).

(5) EYVL N:o L 340, 11.12.1991, s. 17

(6) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös on viimeksi muutettu asetuksella (ETY) N:o 3763/91 (EYVL N:o L 356, 24.12.1991, s. 1)

(7) EYVL N:o L 221, 9.8.1991, s. 30

(8) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE I

1 Järjestelmä perustuu siihen, että asianomaisille viranomaisille (rajatarkastusasema, jäsenvaltioiden keskusviranomaiset, komissio) annetaan mahdollisuus selata valikoiden atk-tiedostoa eläin- ja tuote-eristä, jotka on lähetetty edelleen direktiivin 91/496/ETY 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 90/675/ETY 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2 Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on syötettävä tiedot tiedostoon. Tiedot on toimitettava viipymättä yleisen pakettiverkon kautta.

3 Tiedosto on komission vastuulla. Pääkäyttäjä valitaan ja verkkoa koskevat tekniset vaatimukset vahvistetaan tämän päätöksen 13 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

4 Tiedostossa on tieto erän edelleen lähettämisen perusteista. Yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta annetaan 13 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

LIITE II

1 Komissio perustaa tietokannan elävien eläinten ja tuotteiden tuontia koskevista yhteisön edellytyksistä. Komissio antaa tietokannan jäsenvaltioiden ja rajatarkastusasemien käyttöön.

2 Kunkin jäsenvaltion on perustettava tietokanta sen alueelle suuntautuvaa elävien eläinten ja tuotteiden tuontia koskevista kansallisista edellytyksistä, jotka eivät sisälly 1 kohtaan. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tietokannat muiden jäsenvaltioiden, komission ja kaikkien yhteisön rajatarkastusasemien käyttöön.

3 Kunkin jäsenvaltion on määritettävä yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten niiden rajatarkastusasemat pääsevät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietokantoihin.

4 Komissio huolehtii 1 kohdassa tarkoitettujen tietokantojen päivityksestä. Jäsenvaltioiden on huolehdittava omalta osaltaan 2 kohdassa tarkoitettujen tietokantojen päivityksestä.

5 Tietokantojen yhtenäistämisen edellyttämät sekä niiden päivitystä koskevat tekniset vaatimukset vahvistetaan 13 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

LIITE III

1 Kunkin jäsenvaltioiden on perustettava alueelleen tuotuja eläimiä ja tuotteita koskeva tietokanta.

2 Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 13 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti määritettävin väliajoin 1 kohdassa tarkoitetuista tietokannoista poimitut tiedot.

3 Tietokantojen yhtenäistämisen edellyttämät sekä tietojen komissiolle toimittamista koskevat tekniset vaatimukset vahvistetaan 13 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

Top