EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0689

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä

OJ L 377, 31.12.1991, p. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 199 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 199 - 207
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 78 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 91 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 91 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; Kumoaja 32008L0098 . Latest consolidated version: 12/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/689/oj

31991L0689

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä

Virallinen lehti nro L 377 , 31/12/1991 s. 0020 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0199
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0199


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 12 päivänä joulukuuta 1991,

vaarallisista jätteistä (91/689/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä 20 päivänä maaliskuuta 1978 annetulla neuvoston direktiivillä 78/319/ETY(4) annettiin vaarallisista jätteistä huolehtimista koskeva yhteisön säännöstö; mainitun direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi direktiiviä olisi muutettava ja korvattava direktiivi 78/319/ETY tällä direktiivillä,

neuvoston 7 päivänä toukokuuta 1990 jätepolitiikasta antamassa päätöslauselmassa(5) ja Euroopan yhteisöjen ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa, jota neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien Euroopan yhteisöjen ympäristöä koskevan politiikan ja toimintaohjelman jatkamisesta ja toteuttamisesta (1987 1992) 19 päivänä lokakuuta 1987 antama päätöslauselma(6) koskee, esitetään yhteisön toimenpiteet vaarallisten jätteiden huolehtimis- ja hoito-olosuhteiden parantamiseksi,

jätehuoltoa koskeva yleinen säännöstö, joka on vahvistettu jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla neuvoston direktiivillä 75/442/ETY(7), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY(8), koskee myös vaarallisten jätteiden hoitoa,

moitteeton vaarallisten jätteiden hoito vaatii uuden entistä tiukemman säännöstön tällaisten jätteiden erityislaadun huomioon ottamiseksi,

vaarallisten jätteiden hoidon tehostamiseksi yhteisössä on tarpeellista käyttää kokemukseen perustuvaa täsmällistä ja yhtenäistä vaarallisen jätteen määritelmää,

on tärkeää varmistaa, että vaarallisista jätteistä huolehtimista ja hyödyntämistä valvotaan mahdollisimman täydellisesti, ja

tämä direktiivi olisi voitava mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen nopeasti, ja direktiivillä 75/442/ETY perustetun komitean on myös oltava toimivaltainen mukauttamaan tämä direktiivi mainittuun kehitykseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tämän, direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 2 kohdan mukaan laaditun direktiivin tavoitteena on vaarallisten jätteiden valvottua hoitoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen.

2 Jollei tästä direktiivistä muuta johdu, direktiiviä 75/442/ETY sovelletaan vaarallisiin jätteisiin.

3 `Jätteen` ja muiden tässä direktiivissä käytettyjen käsitteiden määritelmät ovat samat kuin direktiivissä 75/442/ETY.

4 Tässä direktiivissä tarkoitetaan `vaarallisella jätteellä`:

- jätteitä, jotka sisältyvät direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tämän direktiivin liitteen I ja II perusteella viimeistään kuusi kuukautta ennen tämän direktiivin täytäntöönpanopäivää laadittavaan luetteloon. Näillä jätteillä on oltava yksi tai useampi liitteessä III lueteltu ominaisuus. Luettelossa otetaan huomioon jätteiden alkuperä ja koostumus, sekä tarvittaessa pitoisuuden raja-arvot. Luettelo tarkistetaan säännöllisesti, ja sitä muutetaan tarvittaessa saman menettelyn mukaisesti.

- muita jätteitä, joilla jäsenvaltio katsoo olevan jonkun liitteessä III luetelluista ominaisuuksista. Näistä tapauksista on ilmoitettava komissiolle, ja ne on tarkistettava direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti luettelon mukauttamiseksi.

5 Tämä direktiivi ei koske kotitalousjätteitä. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta viimeistään vuoden 1992 loppuun mennessä erityissäännöt, joissa otetaan huomioon kotitalousjätteiden erityislaatu.

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaaralliset jätteet kirjataan ja yksilöidään kussakin paikassa, johon tällaisia jätteitä kaadetaan (tyhjennetään).

2 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaarallisista jätteistä huolehtivat tai niitä hyödyntävät, keräilevät tai kuljettavat liikkeet ja yritykset eivät sekoita eri luokkiin kuuluvia vaarallisia jätteitä keskenään tai sekoita vaarallisia jätteitä vaarattomien jätteiden kanssa.

3 Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, vaarallisten jätteiden sekoittaminen muiden vaarallisten jätteiden kanssa tai muiden jätteiden, aineiden tai ainesten kanssa voidaan sallia ainoastaan silloin kun direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja erityisesti kun se tehdään turvallisuuden parantamiseksi jätteistä huolehdittaessa ja niitä hyödynnettäessä. Tällainen toiminta on direktiivin 75/442/ETY 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti luvanvaraista.

4 Siinä tapauksessa, että jätteet on jo sekoitettu muiden jätteiden, aineiden tai ainesten kanssa, ne on tarvittaessa direktiivin 75/442 ETY 4 artiklan mukaisesti erotettava toisistaan, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

3 artikla

1 Omista jätteistään huolehtivia laitoksia koskeva direktiivin 75/442/ETY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu poikkeus toimilupaa koskevasta vaatimuksesta ei koske tässä direktiivissä tarkoitettuja vaarallisia jätteitä.

2 Direktiivin 75/442/ETY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti jäsenvaltio voi olla soveltamatta mainitun direktiivin 10 artiklaa niihin jätteitä hyödyntäviin laitoksiin tai yrityksiin, joihin sovelletaan tätä direktiiviä:

- jos jäsenvaltio antaa yleiset säännöt, joissa luetellaan kyseessä olevat jätelajit ja -määrät ja määritellään erityisedellytykset (jätteen sisältämien vaarallisten aineiden raja-arvot, päästöjen raja-arvot, toiminnan laatu) ja muut eri hyödyntämismenetelmien käyttämisen edellytykset, ja

- jos jätelajit tai -määrät ja hyödyntämismenetelmät ovat sellaisia, että direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät.

3 Toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä 2 kohdassa tarkoitetut laitokset tai yritykset.

4 Jos jäsenvaltio aikoo soveltaa 2 kohdan säännöksiä, tuossa kohdassa tarkoitetut säännöt on toimitettava komissiolle viimeistään kolme kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Komissio kuulee jäsenvaltioita. Tämän kuulemisen perusteella komissio ehdottaa sääntöjen vahvistamista direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

1 Direktiivin 75/442/ETY 13 artiklaa sovelletaan myös vaarallisten jätteiden tuottajiin.

2 Direktiivin 75/442/ETY 14 artiklan säännöksiä sovelletaan myös vaarallisten jätteiden tuottajiin ja kaikkiin vaarallisia jätteitä kuljettaviin laitoksiin ja yrityksiin.

3 Direktiivin 75/442/ETY 14 artiklassa tarkoitetut asiakirjat on säilytettävä vähintään kolme vuotta; kuitenkin vaarallisia jätteitä kuljettavien laitosten ja yritysten on säilytettävä nämä asiakirjat vain vähintään 12 kuukautta. Asiakirjatodisteet suoritetuista jätehuoltotoimista on pyynnöstä esitettävä toimivaltaisille viranomaisille tai jätteen aikaisemmalle haltijalle.

5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätteet on keräilyn, kuljetuksen ja väliaikaisen varastoinnin aikana asianmukaisesti pakattu ja merkitty voimassa olevien kansainvälisten ja yhteisön säännösten mukaisesti.

2 Direktiivin 75/442/ETY 13 artiklan perusteella suoritettujen vaarallisten jätteiden keräily- ja kuljetustoimien tarkastusten on kohdistuttava erityisesti mainittujen jätteiden alkuperään ja määränpäähän.

3 Vaarallisia jätteitä siirrettäessä niiden mukana on oltava tunnistuslomake, jossa on ne tiedot, jotka on merkitty vaarallisten jätteiden rajan yli tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta Euroopan yhteisössä 6 päivänä joulukuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/631/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi direktiivillä 86/279/ETY(10) muutettuna, liitteessä I olevaan A jaksoon.

6 artikla

1 Toimivaltaisten viranomaisten on direktiivin 75/442/ETY 7 artiklan mukaisesti laadittava joko erillisinä tai osana yleisiä jätehuoltosuunnitelmia vaarallisten jätteiden kuljetusta ja käsittelyä koskevat suunnitelmat ja pidettävä ne yleisesti saatavilla.

2 Komissio suorittaa näiden suunnitelmien keskinäisen vertailun erityisesti huolehtimis- ja hyödyntämismenetelmien osalta. Komissio antaa pyynnöstä tietoja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla

Hätätapauksissa tai vakavan vaaran uhatessa jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa tästä direktiivistä tehtävät väliaikaiset poikkeukset, jotta vaarallisista jätteistä ei aiheudu vaaraa väestölle tai ympäristölle. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista poikkeuksista.

8 artikla

1 Direktiivin 75/442/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa ja mainitun artiklan mukaisesti laaditun kyselyn perusteella jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

2 Direktiivin 75/442/ETY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteenvetokertomuksen lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

3 Lisäksi jäsenvaltioiden on viimeistään 12 päivänä joulukuuta 1984 toimitettava komissiolle kaikista laitoksista tai yrityksistä, jotka huolehtivat vaarallisista jätteistä tai hyödyntävät niitä ensisijaisesti kolmansien osapuolten lukuun ja jotka todennäköisesti kuuluvat direktiivin 75/442/ETY 5 artiklassa tarkoitettuun yhtenäiseen verkostoon, seuraavat tiedot:

- nimi ja osoite,

- jätteen käsittelymenetelmä,

- käsiteltäviksi kelpaavien jätteiden laatu ja määrä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain näiden tietojen muutoksista.

Komission on pyynnöstä annettava nämä tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Näiden tietojen toimittamistavasta komissiolle sovitaan direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

9 artikla

Tarvittavat muutokset tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, sekä 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun jäteluettelon muuttamiseksi annetaan direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 päivänä joulukuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Kumotaan direktiivi 78/319/ETY 12 päivästä joulukuuta 1993.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. G. M. ALDERS

(1) EYVL N:o C 295, 19.11.1988, s. 8 och

EYVL N:o C 42,22.2.1990, s. 19

(2) EYVL N:o C 158, 26.6.1989, s. 238

(3) EYVL N:o C 56, 6.3.1989, s. 2

(4) EYVL N:o L 84, 31.3.1978, s. 43

(5) EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2

(6) EYVL N:o C 328, 7.12.1987, s. 1

(7) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39

(8) EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32

(9) EYVL N:o L 326, 13.12.1984, s. 31

(10) EYVL N:o L 181, 4.7.1986, s. 13

LIITE I

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN LUOKAT TAI YLEISET TYYPIT LUETELTUNA NIIDEN LAADUN TAI SEN TOIMINNAN PERUSTEELLA, JOSSA NE OVAT SYNTYNEET(1*)(JÄTTEET VOIVAT OLLA NESTEMÄISIÄ, KIINTEITÄ TAI LIETTEITÄ)

LIITE I A

Jätteet, joilla on jokin liitteessä III luetelluista ominaisuuksista, ja jotka koostuvat:

1) anatomisista aineista: sairaalajätteistä tai muista sairaanhoidon jätteistä,

2) lääkeaineista, lääkkeistä ja eläinlääkintäaineista,

3) puunsuoja-aineista,

4) eliöntorjunta-aineista ja kasvinsuojeluaineista,

5) liuottimina käytettyjen aineiden jäämistä,

6) halogenoiduista orgaanisista aineista, joita ei ole käytetty liuottimina, lukuun ottamatta inerttejä polymeroituja materiaaleja,

7) syanideja sisältävistä karkaisusuoloista,

8) mineraaliöljyistä ja öljyisistä aineista (esim. leikkuuliete jne.),

9) öljyn ja veden sekä hiilivetyjen ja veden seoksista ja emulsioista,

10) PCB:tä tai PCT:tä sisältävistä aineista (esim. eristeet),

11) tervamaisista aineista, joita muodostuu öljynjalostuksessa, tislauksessa ja muussa pyrolyyttisessä käsittelyssä (esim. tislauskattilan pohjat jne.),

12) painoväreistä, väriaineista, pigmenteistä, maaleista, lakoista, vernissoista,

13) hartseista, latekseista, muovien pehmittimistä, liimoista/sideaineista,

14) kemiallisista aineista, jotka muodostuvat tutkimus- ja kehitys- tai opetustoiminnan yhteydessä, ja joita ei ole yksilöity, tai jotka ovat uusia, ja joiden vaikutuksia ihmisiin tai ympäristöön ei tunneta (esim. laboratoriojätteet jne.),

15) räjähteistä ja muista räjähtävistä aineista,

16) valokuvauskemikaaleista ja kehitteistä,

17) polykloorattujen dibentsofuraanien johdannaisten saastuttamista materiaaleista,

18) polykloorattujen dibentso-p-dioksiinien johdannaisten saastuttamista materiaaleista.

LIITE I B

Jätteet, jotka sisältävät jotakin liitteessä II luetelluista aineista ja joilla on jokin liitteessä III luetelluista ominaisuuksista, ja jotka koostuvat:

19) eläin- tai kasviperäisistä saippuoista, rasvoista, vahoista,

20) halogenoimattomista orgaanisista aineista, joita ei käytetä liuottimina,

21) epäorgaanisista aineista, jotka eivät sisällä metalleja tai metalliyhdisteitä,

22) tuhkasta tai kuonasta,

23) mullasta, hiekasta, savesta, mukaan lukien ruoppausmassat,

24) syanidittomista karkaisusuoloista,

25) metallipölystä, metallijauheesta,

26) käytetyistä katalyyttimateriaaleista,

27) nesteistä tai lietteistä, jotka sisältävät metalleja tai metalliyhdisteitä,

28) ympäristönsuojelutoimien tuloksena muodostuvista jätteistä (esim. letkusuodatuskammiopöly jne.), paitsi 29, 30 ja 33 kohdassa luetelluista aineista,

29) kaasunpesulaitteiden lietteistä,

30) vedenpuhdistamoiden lietteistä,

31) hiilenpoistossa muodostuvista jätteistä,

32) ioninvaihtopylväiden jäämistä,

33) käsittelemättömistä tai maatalouskäyttöön soveltumattomista puhdistamolietteistä,

34) säiliöiden tai laitteistojen puhdistamisessa muodostuneista jätteistä,

35) saastuneista välineistöistä,

36) puhdistamattomista säiliöistä (esim. pakkaukset, kaasupullot jne.), joiden sisältö on koostunut yhdestä tai useammasta liitteessä II luetellusta aineesta,

37) paristoista ja muista sähkökennoista,

38) kasviöljyistä,

39) materiaaleista, jotka ovat peräisin kotitalouksien lajiteltujen jätteiden erilliskeräyksistä ja joilla on jokin liitteessä III luetelluista ominaisuuksista,

40) kaikista muista jätteistä, jotka sisältävät jotakin liitteessä II luetelluista aineista ja joilla on jokin liitteessä III luetelluista ominaisuuksista.

(1*) Tietyt liitteessä II esiintyvät nimikkeet toistetaan tarkoituksellisesti

LIITE II

AINEET, JOTKA TEKEVÄT LIITTEEN I. B JÄTTEISTÄ VAARALLISIA, KUN NIILLÄ ON JOKIN LIITTEESSÄ III LUETELLUISTA OMINAISUUKSISTA(1*)

Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita:

C1 beryllium, berylliumyhdisteet,

C2 vanadiiniyhdisteet,

C3 kromi (6)yhdisteet,

C4 kobolttiyhdisteet,

C5 nikkeliyhdisteet,

C6 kupariyhdisteet,

C7 sinkkiyhdisteet,

C8 arseeni, arseeniyhdisteet,

C9 seleeni, seleeniyhdisteet,

C10 hopeayhdisteet,

C11 kadmium, kadmiumyhdisteet,

C12 tinayhdisteet,

C13 antimoni, antimoniyhdisteet,

C14 telluuri, telluuriyhdisteet,

C15 bariumyhdisteet, lukuun ottamatta bariumsulfaattia,

C16 elohopea, elohopeayhdisteet,

C17 tallium, talliumyhdisteet,

C18 lyijy, lyijy-yhdisteet,

C19 epäorgaaniset sulfidit,

C20 epäorgaaniset fluoriyhdisteet,lukuun ottamatta kalsiumfluoridia,

C21 epäorgaaniset syanidit,

C22 seuraavat alkali- tai maa-alkalimetallit: litium, natrium, kalium, kalsium, magnesium sitoutumattomassa muodossa,

C23 happamat liuokset tai kiinteässä muodossa olevat hapot,

C24 emäksiset liuokset tai kiinteässä muodossa olevat emäkset,

C25 asbesti (pöly ja kuidut),

C26 fosfori: fosforiyhdisteet, lukuun ottamatta mineraalifosfaatteja,

C27 metallikarbonyylit,

C28 peroksidit,

C29 kloraatit,

C30 perkloraatit,

C31 atsidit,

C32 PCB:t ja/tai PCT:t

C33 lääkeaineet tai eläinlääkinnälliset yhdisteet,

C34 eliöntorjunta-aineet ja kasvinsuojeluaineet (esim. torjunta-aineet jne.),

C35 tartuntavaaralliset aineet,

C36 kreosootit,

C37 isosyanaatit, tiosyanaatit,

C38 orgaaniset syanidit (esim. nitriilit jne.),

C39 fenolit, fenoliyhdisteet,

C40 halogenoidut liuottimet,

C41 orgaaniset liuottimet, lukuun ottamatta halogenoituja liuottimia,

C42 orgaaniset halogeeniyhdisteet, lukuun ottamatta inerttejä polymeerejä materiaaleja ja tässä liitteessä mainittuja muita aineita,

C43 aromaattiset yhdisteet, polysykliset ja heterosykliset orgaaniset yhdisteet,

C44 alifaattiset amiinit,

C45 aromaattiset amiinit,

C46 eetterit,

C47 räjähtävät aineet, lukuun ottamatta niitä, jotka on lueteltu muualla tässä liitteessä,

C48 orgaaniset rikkiyhdisteet,

C49 polykloorattujen dibentsofuraanien johdannaiset,

C50 polykloorattujen dibentso-p-dioksiinien johdannaiset

C51 hiilivedyt ja niiden happi-, typpi- tai rikkiyhdisteet, joita ei muutoin ole otettu huomioon tässä liitteessä.

(1*) Tietyt liitteessä I luetellut jätetyypit toistetaan tarkoituksellisesti

LIITE III

OMINAISUUDET, JOTKA TEKEVÄT JÄTTEISTÄ VAARALLISIA

H1 `Räjähtävä`: aineet ja valmisteet, jotka voivat räjähtää liekin vaikutuksesta, tai jotka ovat herkempiä iskuille tai hankaukselle kuin dinitrobentseeni.

H2 `Hapettava`: aineet ja valmisteet, jotka reagoivat erittäin eksotermisesti, kun ne joutuvat kosketuksiin muiden aineiden kanssa, erityisesti syttyvien aineiden kanssa.

H3-A `Helposti syttyvä`:

- nestemäiset aineet ja valmisteet, joiden leimahduspiste on alle 21 °C (mukaan luettuna erittäin helposti syttyvät nesteet), tai

- aineet ja valmisteet, jotka voivat kuumentua ja lopulta syttyä, kun ne joutuvat kosketuksiin ilman kanssa tavanomaisessa lämpötilassa ja ilman lisäenergiaa, tai

- kiinteät aineet ja valmisteet, jotka voivat helposti syttyä, kun ne joutuvat lyhytaikaiseen kosketukseen sytytyslähteen kanssa, ja jotka jatkavat palamistaan tai kulumistaan sytytyslähteen läheisyydestä poistamisen jälkeen, tai

- kaasumaiset aineet ja valmisteet, jotka ovat syttyviä joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa normaalissa ilmanpaineessa, tai

- aineet ja valmisteet, jotka joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa kehittävät vaarallisia määriä helposti syttyviä kaasuja.

H3-B `Syttyvä`: nestemäiset aineet ja valmisteet, joiden leimahduspiste on yhtä suuri tai suurempi kuin 21 °C ja pienempi tai yhtä suuri kuin 55 °C.

H4 `Ärsyttävä`: syövyttämättömät aineet tai valmisteet, jotka ollessaan hetkellisesti, pitkäaikaisesti tai toistuvasti kosketuksessa ihon tai limakalvon kanssa voivat aiheuttaa tulehduksen.

H5 `Epäterveellinen`: aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nautittuina tai ihon läpi saatuina voivat aiheuttaa rajoitettuja terveysriskejä.

H6 `Myrkyllinen`: aineet ja valmisteet (mukaan luettuna erittäin myrkylliset aineet ja valmisteet), jotka hengitettyinä tai nautittuina tai ihon läpi saatuina voivat aiheuttaa vakavia akuutteja tai kroonisia terveysriskejä ja jopa kuoleman.

H7 `Syöpää aiheuttava`: aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nautittuina tai ihon läpi saatuina voivat aiheuttaa syövän tai lisätä sen todennäköisyyttä.

H8 `Syövyttävä`: aineet ja valmisteet, jotka voivat tuhota elävää kudosta ollessaan siihen kosketuksessa.

H9 `Tartuntavaarallinen`: aineet, jotka sisältävät eläviä pieneliöitä tai niiden myrkkyjä ja joiden tiedetään tai uskotaan aiheuttavan tauteja ihmisissä tai muissa elävissä olennoissa.

H10 `Epämuodostumia aiheuttava`: aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nautittuina tai ihon läpi saatuina voivat aiheuttaa periytymättömiä synnynnäisiä epämuodostumia tai lisätä niiden todennäköisyyttä.

H11 `Perimän muutoksia aiheuttava`: aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nautittuina tai ihon läpi saatuina voivat aiheuttaa perinnöllisiä geneettisiä vaurioita tai lisätä niiden todennäköisyyttä.

H12 Aineet ja valmisteet, joista vapautuu myrkyllisiä tai erittäin myrkyllisiä kaasuja niiden joutuessa kosketuksiin veden, ilman tai hapon kanssa.

H13 Aineet ja valmisteet, joista voi käsittelyn jälkeen muodostua toista ainetta, esim. suotonestettä, jolla on jokin edellä mainituista ominaisuuksista.

H14 `Ympäristölle vaarallinen`: aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa välittömästi tai myöhemmin vaaraa ympäristölle.

Huomautukset

1 Vaarallisuusominaisuudet `myrkyllinen` (ja `erittäin myrkyllinen`), `haitallinen`, `syövyttävä` ja `ärsyttävä` on määritelty vaarallisten aineiden luokitusta, pakkausta ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY(1), sellaisena kuin se on neuvoston direktiivillä 79/831/ETY(2) muutettuna, liitteessä VI olevissa IA ja IIB osassa vahvistettuja tunnusmerkkejä noudattaen.

2 Ominaisuuksien `syöpää aiheuttava`, `epämuodostumia aiheuttava` ja `perimän muutoksia aiheuttava` määrittelemiseksi ja nykyisen tiedon tason huomioon ottamiseksi tarvittavia lisätunnusmerkkejä annetaan vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokittelu- ja etiketöintioppaassa, joka sisältyy direktiivin 67/548/ETY liitteeseen VI (osa II. D), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 83/467/ETY(3).

Testausmenetelmät

Testausmenetelmien tarkoituksena on täsmentää liitteessä III esitettyjä määritelmiä.

Käytettävät menetelmät on esitetty direktiivin 67/548/ETY liitteessä V, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 84/449/ETY(4), tai myöhemmillä komission direktiiveillä, joilla direktiivi 67/548/ETY mukautetaan tekniikan kehitykseen. Nämä menetelmät perustuvat toimivaltaisten kansainvälisten elinten, erityisesti OECD:n työhön ja suosituksiin.

(1) EYVL N:o L 196, 16.8.1967, s. 1

(2) EYVL N:o L 259, 15.10.1979, s. 10

(3) EYVL N:o L 257, 16.9.1983, s. 1

(4) EYVL N:o L 251, 19.9.1984, s. 1

Top