EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0672

Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

OJ L 373, 31.12.1991, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 4 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/oj

31991L0672

Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

Virallinen lehti nro L 373 , 31/12/1991 s. 0029 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0060
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0060


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (91/672/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

on aiheellista pyrkiä luomaan yhteiset säännökset, jotka koskevat sisävesialusten purjehtimista yhteisön sisävesiväylillä,

vapaan purjehtimisen edistämiseksi yhteisön sisävesiväylillä on syytä ensimmäisenä toimenpiteenä huolehtia tavaroiden ja matkustajien sisävesikuljetukseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, ja

tietyillä sisävesiväylillä purjehtiminen saattaa edellyttää paikallisten olojen tuntemusta koskevien lisävaatimusten täyttämistä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Liitteessä I luetellut tavaroiden ja matkustajien sisävesikuljetukseen myönnetyt kansalliset pätevyyskirjat jaotellaan tässä direktiivissä seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Jollei 3 artiklan 5 kohdan säännöksistä muuta johdu, alusten päälliköille Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopimuksen mukaisesti myönnetyt Reinin purjehdusluvat ovat voimassa kaikilla yhteisön vesiväylillä.

3 artikla

1. Kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava vielä voimassa olevat ja liitteen I ryhmässä A luetellut pätevyyskirjat voimassa oleviksi liitteessä II luetelluilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä purjehtimista varten ikään kuin ne olisivat itse myöntäneet kyseiset pätevyyskirjat.

2. Jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti vielä voimassa olevat ja liitteen I ryhmässä B luetellut pätevyyskirjat voimassa oleviksi niiden sisävesiväylillä purjehtimista varten lukuun ottamatta väyliä, joita varten vaaditaan Reinin purjehduslupa tai jotka on lueteltu liitteessä II, ikään kuin ne olisivat itse myöntäneet kyseessä olevat pätevyyskirjat.

3. Jäsenvaltio voi asettaa liitteen I ryhmässä A tai B lueteltujen pätevyyskirjojen tunnustamisen edellytykseksi saman alaikärajan kuin se, joka kyseisessä jäsenvaltiossa on asetettu samaan ryhmään kuuluvan pätevyyskirjan myöntämiselle.

4. Pätevyyskirjan tunnustaminen jäsenvaltiossa voidaan rajoittaa niihin alusluokkiin, joissa tämä pätevyyskirja on voimassa sen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

5. Komissiota ja muita jäsenvaltioita kuultuaan jäsenvaltio voi vaatia, että saadakseen purjehtia tietyillä, muilla kuin liitteessä II tarkoitetuilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä muiden jäsenvaltioiden alusten päälliköt täyttävät paikallisten olojen tuntemusta koskevat lisävaatimukset, jotka vastaavat sen kansallisille alusten päälliköille asetettuja vaatimuksia.

6. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota edellyttämästä lisätietoja niiltä alusten päälliköiltä, jotka kuljettavat vaarallisia aineita sen alueella.

Jäsenvaltiot tunnustavat ADNR:n numero 10 170 mukaisesti myönnetyn todistuksen osoitukseksi näiden tietojen tuntemuksesta.

4 artikla

Tarvittaessa komissio tekee tarpeelliset aloitteet liitteessä I olevan pätevyyskirjaluettelon mukauttamiseksi noudattaen 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

5 artikla

Komission viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 antaman ehdotuksen perusteella neuvosto päättää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 määräenemmistöllä yhteisistä säännöksistä, jotka koskevat tavaroita ja matkustajia kuljettavia sisävesialuksia.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

7 artikla

1. Sovellettaessa 4 artiklaa komissiota avustaa komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen liitteen I muuttamisesta. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio hyväksyy liitteen I muutokset, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut muutokset eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut siinä vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista muutoksista.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. MAIJ-WEGGEN

() EYVL N:o C 120, 7.5.1988, s. 7

() EYVL N:o C 12, 16.1.1989, s. 41

() EYVL N:o C 318, 12.12.1988, s. 18

LIITE I

DIREKTIIVIN 1 ARTIKLASSA TARKOITETTU LUETTELO TAVAROIDEN JA MATKUSTAJIEN SISÄVESIKULJETUKSEEN MYÖNNETYISTÄ KANSALLISISTA PÄTEVYYSKIRJOISTA

RYHMÄ A: Liitteessä II luetelluilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat

Belgian kuningaskunta

- "Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...)"/"Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)".

Saksan liittotasavalta

- "Schifferpatent", jossa "Seeschiffahrtsstraßenia" koskeva lisäpätevyys (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Ranskan tasavalta

- Certificat général de capacité de catégorie "A" varustettuna leimalla, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) () (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

- "Certificats spéciaux de capacité" varustettuna leimalla, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Alankomaiden kuningaskunta

- "Groot Vaarbewijs II" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

RYHMÄ B: Yhteisön muilla sisävesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat, lukuun ottamatta Reiniä, Lekiä ja Waalia.

Belgian kuningaskunta

- "Brevet de conduite B (arrêté royal n° ... du ...)"/"Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)".

Saksan liittotasavalta

- "Schifferpatent" (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Ranskan tasavalta

- Certificat général de capacité de catégorie "A", ilman leimaa, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

- "Certificats spéciaux de capacité" ilman leimaa, josta ilmenee todistuksen pätevyys ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Alankomaiden kuningaskunta

- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

() EYVL N:o L 301, 28.10.1982, s. 1

LIITE II

DIREKTIIVIN 2 ARTIKLASSA TARKOITETTU LUETTELO MERIVÄYLÄN LUONTEISISTA VESIVÄYLISTÄ

Belgian kuningaskunta

Meriväylän luonteinen Scheldt.

Saksan liittotasavalta

Direktiivin 82/714/ETY liitteessä I olevat 1 ja 2 vyöhyke.

Alankomaiden kuningaskunta

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Itä- ja Länsi-Scheldt.

Top