EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0496

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta

EYVL L 268, 24.9.1991, p. 56–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoava ja korvaava 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/496/oj

31991L0496

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 268 , 24/09/1991 s. 0056 - 0068
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0045
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0045


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991,

kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (91/496/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo, että

elävät eläimet ovat perustamissopimuksen liitteen II luettelossa,

kolmansista maista tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevien periaatteiden vahvistaminen yhteisön tasolla parantaa osaltaan hankintojen turvallisuutta ja varmistaa markkinoiden vakauttamista yhdenmukaistaen eläinten terveyden suojaamisen edellyttämät toimenpiteet,

eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(3) 23 artiklassa säädetään erityisesti, että neuvosto vahvistaa kolmansista maista tuotavien, mainitussa direktiivissä tarkoitettujen eläinten tarkastuksiin sovellettavat säännöt ja yleiset periaatteet,

on tärkeää, että jokaiselle kolmansista maista tulevalle eläinerälle tehdään asiakirjojen tarkastus ja tunnistamistarkastus heti sen saavuttua yhteisön alueelle,

olisi vahvistettava koko yhteisössä voimassa olevat periaatteet, jotka koskevat toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten tekemien fyysisten tarkastusten järjestämistä ja niihin liittyviä jatkotoimenpiteitä,

on tärkeää säätää suojatoimenpiteistä; niiden mukaisesti komission on voitava toimia erityisesti tulemalla paikalle ja toteuttamalla tilanteeseen sopivat toimenpiteet,

tarkastusjärjestelmän sujuva toiminta edellyttää hyväksymismenettelyä ja rajatarkastusasemien tarkastamista sekä kolmansista maista tuotavien elävien eläinten tarkastamiseen valtuutettujen virkamiesten vaihtoa,

yhteisten periaatteiden vahvistaminen yhteisön tasolla on tarpeen etenkin, kun yhteisön sisäiset rajatarkastukset lopetetaan sisämarkkinoiden toteuttamista varten,

direktiivit 89/662/ETY(4), 90/425/ETY ja 90/675/ETY olisi mukautettava niiden mukauttamiseksi tähän direktiiviin,

on ilmeisen tarpeellista säätää mahdollisista määräaikaisista siirtymätoimenpiteistä, jotta helpotetaan tällä direktiivillä käyttöön otettuun uuteen tarkastusjärjestelmään, ja

komission tehtäväksi olisi annettava tämän direktiivin soveltamista koskevien toimenpiteiden toteuttaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin säännösten mukaisesti tehtävä eläinlääkintätarkastukset kolmansista maista yhteisöön tuotaville eläimille.

2 Tätä direktiiviä ei hevoseläimiä lukuun ottamatta sovelleta matkustajien mukana ilman kaupallista tarkoitusta matkustavien lemmikkieläinten eläinlääkintätarkastuksiin.

2 artikla

1 Tässä direktiivissä sovelletaan tarvittaessa direktiivin 90/425/ETY 2 artiklan määritelmiä.

2 Lisäksi tarkoitetaan:

a) 'asiakirjojen tarkastuksella` eläimen mukana seuraavien todistusten tai eläinlääkintäasiakirjojen tarkastamista;

b) 'tunnistamistarkastuksella` asiakirjojen tai todistusten ja eläinten keskinäisen vastaavuuden sekä eläimiin kuuluvien merkkien silmämääräistä tarkastamista;

c) 'fyysisellä tarkastuksella` itse eläimen tarkastusta, johon voi kuulua näytteenotto ja näiden näytteiden laboratoriotutkimus sekä tarvittaessa lisätarkastuksia karanteenin kuluessa;

d) 'tuojalla` luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esittää eläimet yhteisöön tuotaviksi;

e) 'erällä` samaan eläinlajiin kuuluvien, samaan todistukseen tai eläinlääkintäasiakirjaan sisältyvien eläinten joukkoa, joka kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä ja tulee samasta kolmannesta maasta tai sen samasta osasta;

f) 'rajatarkastusasemalla` jonkin kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY(5) liitteessä I tarkoitetun alueen ulkorajan välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa tarkastusasemaa, joka on määrätty ja hyväksytty 6 artiklan mukaisesti.

I LUKU Tarkastusten järjestäminen ja jatkotoimenpiteet

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) tuojat velvoitetaan antamaan sen rajatarkastusaseman, johon eläimet tuodaan, eläinlääkintähenkilöstölle yksi työpäivä etukäteen tieto eläinten määrästä ja luonteesta sekä arvioidusta saapumisajasta;

b) eläimet on virallisessa valvonnassa vietävä suoraan 6 artiklassa mainitulle rajatarkastusasemalle tai tarvittaessa karanteeniasemalle 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti;

c) eläimet voidaan viedä pois tältä asemalta tai karanteeniasemalta ainoastaan, jos;

i) 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tai 8 artiklassa säädetyn todistuksen avulla osoitetaan, että mainittujen eläinten eläinlääkintätarkastukset on tehty 4 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a, b ja d alakohdan sekä 8 ja 9 artiklan mukaisesti toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla; sekä

ii) eläinlääkärintarkastusten kustannukset on maksettu ja on tarvittaessa annettu 10 artiklan 1 kohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa ja 6 kohdassa sekä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset kustannukset kattava vakuus

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annettavien erityissäännösten soveltamista;

d) tulliviranomainen antaa luvan vapaaseen liikkeeseen laskemiseen direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetuille alueille ainoastaan, jos esitetään todiste c alakohdan vaatimusten noudattamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annettavien erityissäännösten soveltamista.

2 Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläinlääkintäviranomainen tekee direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetulla alueella sijaitsevalla ja tätä tarkoitusta varten hyväksytyllä rajatarkastusasemalla jokaiselle kolmansista maista tulevalle eläinerälle eläinten tulliselvitysmuodosta riippumatta asiakirjojen tarkastuksen ja tunnistamistarkastuksen, joiden avulla varmistetaan:

- eläinten alkuperä,

- eläinten myöhempi määräpaikka erityisesti, kun on kyse kauttakuljetuksesta tai eläimistä, joiden kauppaa yhteisössä ei ole yhdenmukaistettu, tai yhteisön päätöksellä hyväksytyistä, määrämaana olevaa jäsenvaltiota koskevista erityisvaatimuksista,

- että todistuksissa tai asiakirjoissa olevat merkinnät vastaavat yhteisön lainsäädännössä vaadittuja takeita tai, jos kyseisten eläinten kauppaa yhteisössä ei ole yhdenmukaistettu, tässä direktiivissä tarkoitettuihin eri tapauksiin soveltuvissa kansallisissa määräyksissä vaadittuja takeita.

2 Virkaeläinlääkärin on tehtävä rajatarkastusasemalle tuotujen eläinten fyysinen tarkastus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklassa säädettyjen vapautusten soveltamista. Tähän tarkastukseen tulee erityisesti sisältyä:

a) eläinten kliininen tutkimus, jolla varmistetaan eläinten vastaavan niiden mukana seuraavan todistuksen tai asiakirjan merkintöjä ja olevan kliinisesti terveitä.

Jäljempänä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan tietyin edellytyksin ja samaa menettelyä noudattaen vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti poiketa eläinkohtaisten kliinisten tutkimusten periaatteesta tietyin edellytyksin ja samaa menettelyä noudattaen vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti siltä osin, kuin on kyse tietyistä eläinluokista ja -lajeista;

b) mahdolliset laboratoriotutkimukset, jotka arvioidaan tarpeellisiksi tai joista säädetään yhteisön lainsäädännössä;

c) mahdollisten virallisten näytteiden ottaminen sellaisten jäämien tutkimista varten, joiden määritys on teetettävä mahdollisimman pian;

d) eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana 18 päivänä heinäkuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/489/ETY(6) vähimmäisvaatimusten noudattamisen todentaminen.

Virkaeläinlääkärin on kuljetuksen myöhempää tarkastusta ja mahdollisesti määräpaikkana olevaa tilaa koskevien lisävaatimusten noudattamisen valvontaa varten annettava määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tarvittavat tiedot direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän avulla.

Virkaeläinlääkäriä voi tietyissä edellä mainituissa tehtävissä avustaa erityisesti tähän tarkoitukseen koulutettu ja virkaeläinlääkärin alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen henkilöstö.

3 Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, direktiivin 90/675/ETY liitteessä I määritellyn alueen satamaan tai lentokentälle tuotujen eläinten tunnistamistarkastus ja fyysinen tarkastus voidaan kuitenkin tehdä tässä määräpaikkana olevassa satamassa tai lentokentällä, jos siellä on käytettävissä 6 artiklassa tarkoitettu rajatarkastusasema ja jos eläimet jatkavat matkaa tapauksen mukaan meritse tai lentoteitse samassa aluksessa tai samassa lentokoneessa. Tällöin asiakirjojen tarkastuksen tehneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava määrämaana olevan jäsenvaltion tarkastusaseman virkaeläinlääkärille eläinten läpikulusta direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän avulla joko suoraan tai paikallisen eläinlääkintäviranomaisen välityksellä.

4 Kaikista tämän artiklan soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja ilman jäsenvaltion korvausta.

5 Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien apuhenkilöstön koulutusta ja heiltä edellytettävää ammattitaitoa koskevat säännöt, annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Tuominen direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetuille alueille kielletään, jos tarkastukset osoittavat että:

a) eläinlajeihin, joiden tuontia koskevat säännöt on yhteisön tasolla yhdenmukaistettu, kuuluvat eläimet tulevat sellaisen kolmannen maan alueelta tai alueen osasta, joka ei ole yhteisön lainsäädännön mukaisesti laadituissa asianomaista eläinlajia koskevissa luetteloissa, tai josta tuonti on kielletty yhteisön päätöksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 90/426/ETY(7) 19 artiklassa säädettyjen erityisten edellytysten soveltamista kolmansista maista tulevien hevoseläinten liikkumiseen ja tuontiin;

b) muut kuin a alakohdassa tarkoitetut eläimet eivät täytä tässä direktiivissä tarkoitettuja eri tapauksia vastaavassa kansallisessa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia;

c) eläimet ovat sairastuneet tai niiden epäillään sairastuneen tautiin, joka on tarttuva tai josta on vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka eläimet ovat saaneet tai niiden epäillään saaneen tällaisen taudin tartunnan taikka ilmenee muu yhteisön lainsäädännössä säädetty syy;

d) viejänä oleva kolmas maa ei noudata yhteisön lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä;

e) että eläimet eivät ole tarpeeksi hyvässä kunnossa jatkamaan matkaa;

f) eläinten mukana seuraava eläinlääkinnällinen todistus tai asiakirja ei vastaa yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettuja edellytyksiä tai, jos yhdenmukaistettuja määräyksiä ei ole, tässä direktiivissä tarkoitettuihin eri tapauksiin soveltuvissa kansallisissa määräyksissä säädettyjä edellytyksiä.

Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

1 Rajatarkastusasemien on oltava tämän artiklan säännösten mukaisia.

2 Rajatarkastusaseman on:

a) sijaittava direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetulle alueelle saapumispaikassa.

Tietty etäisyys saapumispaikasta voidaan kuitenkin sallia, jos se on maantieteellisten olosuhteiden asettamien rajoitusten (kuten purkauslaituri, rautatieasema, sola) vuoksi tarpeen ja jos tarkastusasema sijaitsee etäällä karjatiloista tai paikoista, joissa voi olla tartunnan saaneita eläimiä;

b) sijaittava tullitoimintapiirissä, jossa voidaan täyttää muut hallinnolliset muodollisuudet, mukaan lukien tuontia koskevat tullimuodollisuudet;

c) oltava määrätty ja hyväksytty 3 kohdan mukaisesti;

d) oltava tarkastuksista tosiasiallisesti vastaavan virkaeläinlääkärin toimivallan alainen. Virkaeläinlääkäriä voivat avustaa erityisesti tähän tarkoitukseen koulutetut ja virkaeläinlääkärin alaisuudessa toimivat avustajat.

3 Sen jälkeen, kun kansalliset viranomaiset ovat tehneet esivalinnan yhdessä komission yksiköiden kanssa liitteessä A määrättyjen vähimmäisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää tammikuuta 1992 annettava komissiolle luettelo rajatarkastusasemista, joissa eläimille tehdään eläinlääkintätarkastukset; tätä varten jäsenvaltioiden on annettava seuraavat tiedot:

a) rajatarkastusaseman laji:

- satama,

- lentokenttä,

- maantiekuljetusten tarkastusasema,

- rautatiekuljetusten tarkastusasema;

b) eläimet, joita käytettävissä olevan välineistön ja eläinlääkintähenkilöstön perusteella voidaan tarkastaa rajatarkastusasemalla, sekä mahdollisesti maininta eläimistä, joita kyseisillä raja-asemilla ei voida tarkastaa ja, kun on kyse rekisteröidyistä hevoseläimistä, erityishyväksytyn rajatarkastusaseman toimikausi;

c) eläinlääkintätarkastuksiin varatun henkilöstön määrä:

- virkaeläinlääkärien määrä; vähintään yhden virkaeläinlääkärin on oltava virantoimituksessa rajatarkastusaseman aukioloaikana,

- erityiskoulutetun apuhenkilöstön tai avustajien lukumäärä;

d) kuvaus käytettävissä olevasta välineistöstä ja tiloista, joiden avulla toteutetaan:

- asiakirjojen tarkastus,

- fyysinen tarkastus,

- näytteenotto,

- 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleiset määritykset,

- virkaeläinlääkärin määräämät erityismääritykset;

e) niiden eläinsuojien kapasiteetti, joissa eläimet voivat olla määritysten tulosten valmistumiseen asti;

f) laitteisto, jonka avulla tietoja voidaan vaihtaa nopeasti erityisesti muiden rajatarkastusasemien kanssa;

g) kaupankäynnin laajuus (rajatarkastusaseman kautta kulkevien eläinten tyypit ja määrät).

4 Yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa komissio tarkastaa 3 kohdan mukaisesti määrätyt rajatarkastusasemat sen varmistamiseksi, että eläinlääkintätarkastuksia koskevia määräyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti, että eri asemilla on tosiasiallisesti käytettävissään tarvittavat perusrakenteet ja että ne täyttävät liitteessä A määrätyt vähimmäisvaatimukset.

Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 1992 pysyvälle eläinlääkintäkomitealle kertomuksen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen tuloksista sekä kertomuksen johtopäätösten mukaisia ehdotuksia yhteisön luettelon laatimiseksi rajatarkastusasemista. Luettelo hyväksytään ja saatetaan tarvittaessa ajan tasalle 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Edellä mainitussa kertomuksessa otetaan huomioon mahdolliset vaikeudet, joita aiheutuu tietyille jäsenvaltioille, jos 3 kohdan johdantokappaleessa tarkoitetussa esivalinnassa joudutaan karsimaan suuri määrä rajatarkastusasemia 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä.

Mahdollisten vaikeuksien huomioon ottamiseksi tietyt rajatarkastusasemat voidaan pitää toiminnassa enintään kolmen vuoden ajan, jonka kuluessa niiden on mukauduttava tässä direktiivissä esitettyihin välineistöä ja rakenteita koskeviin vaatimuksiin.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon hyväksytyistä rajatarkastusasemista sekä sen mahdolliset ajan tasalle saatetut versiot.

5 Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

1 Jos sellaisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä, joiden tuontia koskevat säännöt on yhteisön tasolla yhdenmukaistettu, ei ole tarkoitus saattaa markkinoille 4 artiklassa määritellyt tarkastukset tehneen jäsenvaltion alueella, rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on:

- toimitettava asianomaiselle yksi tai, jos on kyse jaetusta erästä, useampi oikeaksi todistettu jäljennös eläimiä koskevista alkuperäisistä todistuksista; jäljennökset ovat voimassa 10 päivän ajan,

- annettava komission 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laatimaa mallia vastaava todistus, jossa todistetaan 4 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a, b ja d alakohdassa määritellyt tarkastukset tehdyiksi virkaeläinlääkäriä tyydyttävällä tavalla ja josta käy ilmi otettujen näytteiden laji ja mahdolliset laboratoriotutkimusten tulokset tai määräajat, joissa tulokset odotetaan saatavan,

- säilytettävä eläinten mukana seuraava alkuperäinen todistus tai todistukset,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta rekisteröityihin hevoseläimiin, joiden mukana seuraa direktiivissä 90/427/ETY(8) säädetty tunnistamisasiakirja, sovellettavien erityisvaatimusten soveltamista.

2 Edellä olevan 1 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Sen jälkeen, kun eläimet ovat läpäisseet rajatarkastusaseman, 1 kohdassa tarkoitettujen ja direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetuille alueille päästettyjen eläinten kaupassa noudatetaan direktiivillä 90/425/ETY vahvistettuja eläinlääkintätarkastuksia koskevia sääntöjä.

Erityisesti määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän välityksellä toimitetuista tiedoista on käytävä selvästi ilmi, esiintyykö jokin seuraavista tilanteista:

- tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, johon liittyy erityisvaatimuksia,

- näytteet on otettu, mutta tulokset eivät ole tiedossa kuljetusvälineen lähtiessä rajatarkastusasemalta.

8 artikla

A Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1 direktiivin 90/425/ETY liitteen A soveltamisalaan kuulumattomiin eläinlajeihin kuuluvien eläinten tuontiin liittyvät eläinlääkintätarkastukset tehdään seuraavien säännösten mukaisesti:

a) jos eläimet tuodaan suoraan yhdelle sen jäsenvaltion rajatarkastusasemista, joka aikoo tuoda eläimet maahan, eläimille on asemalla tehtävä kaikki 4 artiklassa säädetyt tarkastukset;

b) jos eläimet tuodaan toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle rajatarkastusasemalle, joka on etukäteen antanut suostumuksensa:

i) joko tehdään kaikki 4 artiklassa säädetyt tarkastukset määrämaana olevan jäsenvaltion puolesta, erityisesti kyseisen jäsenvaltion eläinten terveyttä koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi; tai

ii) kyseisten kahden jäsenvaltion ja tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisten keskusviranomaisten niin sopiessa asemalla tehdään ainoastaan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, jolloin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on tehtävä määrämaana olevassa jäsenvaltiossa.

Jälkimmäisessä tapauksessa eläimet voidaan kuitenkin viedä pois rajatarkastusasemalta, jossa asiakirjojen tarkastus ja tunnistamistarkastus suoritetaan, ainoastaan sinetöidyissä kuljetusvälineissä ja vasta, kun tämän aseman virkaeläinlääkäri on:

- tehnyt merkinnän läpikulusta ja suoritetuista tarkastuksista alkuperäisten todistusten jäljennökseen tai, jos on kyse jaetusta erästä, jäljennöksiin,

- ilmoittanut määräpaikan tai tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden eläinlääkintäviranomaiselle direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän välityksellä asemalle tuotujen eläinten läpikulusta,

- poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, antanut rajatarkastusaseman toimivaltaiselle tulliviranomaiselle vastuuvapauden sinne tuotujen eläinten osalta.

Kun on kyse teurastettaviksi tarkoitetuista eläimistä, jäsenvaltiot voivat soveltaa ainoastaan i alakohdassa säädettyä mahdollisuutta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden edustajille pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa tapaukset, joissa sovelletaan ii alakohtaa;

2 ennen yhteisön lainsäädännössä tarkoitettujen erityispäätösten voimaantuloa eläimet, joiden kauppa on yhteisön tasolla yhdenmukaistettu mutta jotka tulevat kolmannesta maasta, jota koskevia yhdenmukaisia eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ei ole vielä vahvistettu, on tuotava seuraavin edellytyksin:

- eläinten on täytynyt olla kolmannessa lähettäjämaassa vähintään määräajat, jotka säädetään terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(9) 10 artiklan 1 kohdassa,

- eläimille on täytynyt tehdä 4 artiklassa tarkoitetut tarkastukset,

- eläimet voidaan viedä pois rajatarkastusasemalta tai karanteeniasemalta ainoastaan, jos tarkastuksissa on todettu, että eläin tai eläinerä:

i) joko täyttää direktiivin 90/425/ETY liitteessä A tarkoitetuissa direktiiveissä asianomaisen eläinlajin kauppaa varten vahvistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset tai direktiivissä 72/462/ETY vahvistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseiseen kolmanteen maahan sovellettavia, yhteisössä esiintymättömiä tauteja koskevia erityisvaatimuksia; tai

ii) täyttää yhtä tai useampaa tiettyä tautia koskevat kolmannen maan ja yhteisön vaatimusten väliset vastaavuusedellytykset, jotka on hyväksytty vastavuoroisesti 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- jos eläimet on tarkoitettu jäsenvaltioon, joka on oikeutettu direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii ja iv alakohdissa tarkoitettuihin lisätakeisiin, eläinten on täytettävä vastaavat yhteisön sisäistä kauppaa koskevat edellytykset,

- sen jälkeen, kun eläimet ovat läpäisseet rajatarkastusaseman, ne on kuljetettava määräpaikkana olevaan teurastamoon, jos on kyse teurastettaviksi tarkoitetuista eläimistä, tai määräpaikkana olevalle tilalle, jos on kyse jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetuista eläimistä taikka vesiviljelyeläimistä;

3 jos 1 ja 2 alakohdassa säädetyt tarkastukset osoittavat, ettei eläin tai eläinerä täytä näissä alakohdissa esitettyjä vaatimuksia, erää tai eläintä ei saa viedä pois rajatarkastusasemalta tai karanteeniasemalta ja siihen sovelletaan 12 artiklaa;

4 jos 1 alakohdassa tarkoitettuja eläimiä ei ole tarkoitus saattaa markkinoille sen jäsenvaltion alueella, jossa eläinlääkärintarkastukset on tehty, sovelletaan 7 artiklan erityisesti todistuksen toimittamiseen liittyviä säännöksiä;

5 jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetut eläimet pidetään määräpaikassa toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten virallisessa valvonnassa. Jäljempänä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän tarkastelujakson jälkeen eläimillä voidaan käydä kauppaa yhteisön sisällä direktiivissä 90/425/ETY säädetyin edellytyksin.

Teurastettaviksi tarkoitettuihin eläimiin sovelletaan määräpaikkana olevassa teurastamossa kyseisten eläinlajien teurastusta koskevia yhteisön määräyksiä.

B Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

1 Jäsenvaltioiden on sallittava yhdestä kolmannesta maasta tulevien eläinten kuljetus toiseen kolmanteen maahan, jos:

a) lupa tähän kuljetukseen on etukäteen saatu sen jäsenvaltion rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäriltä, jonka alueelle eläimet on tuotava 4 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia varten, ja tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaiselta keskusviranomaiselta;

b) asianomainen esittää todisteen siitä, että ensimmäinen kolmas maa, johon eläimet kuljetetaan, ei missään tapauksessa direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetun alueen kautta tapahtuneen kuljetuksen jälkeen kieltäydy vastaanottamasta tai lähetä edelleen eläimiä, joiden tuonnin tai kauttakuljetuksen kyseinen kolmas maa on sallinut, ja siitä että kyseinen kolmas maa sitoutuu direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetuilla alueilla noudattamaan kuljetuksen aikaiseen suojaamiseen liittyviä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia;

c) edellä 4 artiklassa määritelty tarkastus osoittaa, tarvittaessa virkaeläinlääkäriä tyydyttävän karanteeniasemalla käynnin jälkeen, että eläimet täyttävät tämän direktiivin vaatimukset tai, jos on kyse direktiivin 90/425/ETY liitteessä A tarkoitetuista eläimistä, niistä annetaan vähintään mainittuja vaatimuksia vastaavat terveystakeet, jotka hyväksytään 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

d) rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen ilmoittaa eläinten läpikulusta kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai -valtioiden sekä poistumispaikan raja-aseman toimivaltaisille viranomaisille 12 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän avulla;

e) direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetun alueen kautta tapahtuvassa kuljetuksessa noudatetaan yhteisön passitusmenettelyä (ulkoinen passitus) tai muuta yhteisön lainsäädännössä määrättyä passitusmenettelyä; ainoa kuljetuksen aikana sallittu käsittely on joko kyseiselle alueelle saapumispaikassa tai siltä poistumispaikassa tai eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet.

2 Kaikista tämän artiklan soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja ilman jäsenvaltion korvausta.

10 artikla

1 Jos yhteisön lainsäädännössä tai, kun on kyse vielä yhdenmukaistamattomista aloista, perustamissopimuksen yleisten määräysten mukaisessa määräpaikan kansallisessa lainsäädännössä säädetään elävien eläinten asettamisesta karanteeniin tai eristämisestä, tämä voidaan tehdä:

- muiden tautien kuin suu- ja sorkkataudin, raivotaudin ja Newcastlen taudin osalta alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa sijaitsevalla karanteeniasemalla, jos se on hyväksytty 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja komission eläinlääkintäasiantuntijat tarkastavat sen säännöllisesti,

- yhteisön alueella sijaitsevalla karanteeniasemalla, joka täyttää liitteen B vaatimukset,

- määräpaikkana olevalla tilalla.

Jäljempänä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa erityiset takeet, joita on noudatettava karanteeniaseman, alkuperätilan ja määräpaikkana olevan tilan ja rajatarkastusasemien välisen kuljetuksen aikana sekä ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuilla karanteeniasemilla.

2 Jos rajatarkastusaseman vastaava virkaeläinlääkäri päättää karanteeniin asettamisesta, karanteeni on virkaeläinlääkärin määrittämän vaara-asteen mukaan toteutettava:

- joko itse rajatarkastusasemalla tai sen välittömässä läheisyydessä, tai

- määräpaikkana olevalla tilalla, tai

- määräpaikkana olevan tilan läheisyydessä sijaitsevalla karanteeniasemalla.

3 Edellä 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja karanteeniasemia koskevat yleiset edellytykset esitetään liitteessä B.

Eri eläinlajeihin sovellettavat hyväksymisen erityiset edellytykset määritetään 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 Edellä 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa sekä 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen karanteeniasemien luetteloiden hyväksyminen ja mahdollinen ajan tasalle saattaminen on tehtävä 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Karanteeniasemat tarkastetaan 19 artiklassa säädetyllä tavalla.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon karanteeniasemista sekä sen mahdolliset ajan tasalle saatetut versiot.

5 Tämän artiklan 1 kohdan toista alakohtaa sekä 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta 8 artiklan A kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuille eläimille varattuihin karanteeniasemiin.

6 Kaikista tämän artiklan soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja ilman jäsenvaltion korvausta.

7 Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 1996 neuvostolle kertomuksen ja mahdolliset ehdotukset siitä, onko suotavaa säätää yhteisön karanteeniasemista ja yhteisön osallistumisesta niiden toiminnan rahoitukseen.

11 artikla

1 Jos on aihetta epäillä, ettei eläinlääkintälainsäädäntöä noudateta tai ettei eläin vastaa tunnistetietoja, virkaeläinlääkärin tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kaikki aiheellisina pitämänsä eläinlääkärintarkastukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän luvun säännösten soveltamista.

2 Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset hallinnolliset tai rangaistustoimenpiteet seuraamusten määräämiseksi tapauksessa, jossa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön todetaan rikkoneen yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä, erityisesti jos todetaan, että laaditut todistukset tai asiakirjat eivät vastaa eläinten todellista tilaa, että tunnistamismerkit eivät ole kyseisen lainsäädännön mukaiset, että eläimiä ei ole tuotu rajatarkastusasemalle tai että eläimiä ei ole viety säädettyyn määräpaikkaan.

12 artikla

1 Jos tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset osoittavat, että eläimet eivät täytä yhteisön lainsäädännössä tai, kun on kyse vielä yhdenmukaistamattomista aloista, kansallisessa lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä tai että on harjoitettu vilppiä, toimivaltaisen viranomaisen on tuojaa tai tämän edustajaa kuultuaan päätettävä:

a) eläinten panemisesta eläinsuojaan, ruokkimisesta ja juottamisesta sekä tarvittaessa hoidosta;

b) tarvittaessa erän asettamisesta karanteeniin tai eristämisestä;

c) eläinerän lähettämisestä edelleen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamassa määräajassa direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitettujen alueiden ulkopuolelle, jos eläinten terveyttä tai eläinsuojelua koskevat vaatimukset eivät ole sille esteenä.

Tällöin rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on:

- ilmoitettava 4 kohdan mukaisesti muille rajatarkastusasemille erän käännyttämisestä mainiten todetut rikkomukset

- mitätöitävä käännytetyn erän mukana seuraava eläinlääkintätodistus tai -asiakirja 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti,

- ilmoitettava erikseen määritettävin välein komissiolle todettujen säännösten rikkomusten luonne ja tiheys toimivaltaisen keskusviranomaisen välityksellä.

Jos edelleen lähettäminen on mahdotonta erityisesti eläinsuojeluun liittyvistä syistä:

- virkaeläinlääkäri voi toimivaltaisen viranomaisen annettua suostumuksensa ja ante mortem- tarkastuksen jälkeen antaa luvan eläinten teurastukseen ihmisravinnoksi yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin,

- muussa tapauksessa virkaeläinlääkärin on määrättävä eläimet teurastettaviksi muuhun tarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi tai määrättävä ruhot tai raadot hävitettäviksi ilmoittaen selvästi näin saatujen tuotteiden käytön valvontaan liittyvät edellytykset.

Toimivaltaisen keskusviranomaisen on ilmoitettava komissiolle 4 kohdan mukaisesti näiden poikkeusten soveltamisesta. Komissio antaa tiedot säännöllisesti tiedoksi pysyvälle eläinlääkintäkomitealle.

2 Edellä 1 kohdassa säädetyistä toimenpiteistä, lihan hävittäminen tai muuhun tarkoitukseen käyttäminen mukaan lukien, aiheutuvista kustannuksista vastaa tuoja tai tämän edustaja.

Edellä 1 kohdan c alakohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden myynnistä saatava tuotto, josta on vähennetty edellä mainitut kustannukset, kuuluu eläinten omistajalle tai tämän edustajalle.

3 Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 Tietojen antaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, rajatarkastusasemille ja komissiolle tapahtuu eläinlääkinnällisten tarkastusmenettelyjen tietokoneistamisen kehittämisohjelmassa.

Tätä varten komissio ottaa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen käyttöön tietokantoja sisältävän tietojärjestelmän, joka yhdistää rajatarkastusasemien viranomaiset ja komission toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset sekä sisältää kaikki kolmansista maista tulevien eläinten tuontia koskevat tekijät (Shift-projekti) ja joka kytketään direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitettuun tietojenvaihtojärjestelmään.

5 Toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava saatavilla olevat tiedot jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyöstä eläinlääkintää ja kotieläinjalostusta koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen varmistamiseksi 21 päivänä marraskuuta 1989 annetun direktiivin 89/608/ETY(10) säännösten mukaisesti.

13 artikla

Komissio antaa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toisessa alakohdassa tarkoitettujen suunnitelmien perusteella paikalliseen kulutukseen tarkoitettujen teuraseläinten tuontiin sekä direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitettujen alueiden tietyissä osissa tapahtuvaan jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen eläinten tuontiin sovellettavat säännöt, jotta otetaan huomioon näiden alueiden osien erityisten luonnonolosuhteiden asettamat rajoitukset ja erityisesti niiden ja yhteisön alueen mannerosan välinen etäisyys.

Tätä varten jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1991 annettava komissiolle suunnitelma, josta ilmenevät ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla alueilla kolmansista maista tuleville eläimille tehtyjen tuontitarkastusten tekemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Suunnitelmissa on tarkasti ilmoitettava tarkastukset, joilla voidaan kaikissa tilanteissa estää kyseisille alueille tuotujen eläinten tai näistä eläimistä saatujen tuotteiden lähettäminen muualle yhteisön alueelle.

14 artikla

Tämän direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tekemiseksi direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tunnistaminen ja rekisteröiminen on, teuraseläimiä ja rekisteröityjä hevoseläimiä lukuun ottamatta, tehtävä eläinten määräpaikassa, tarvittaessa tämän direktiivin 8 artiklan A kohdan 5 alakohdassa tarkoitetun tarkkailujakson jälkeen.

Teuraseläinten tunnistamista ja merkitsemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritetään 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ne kantavat tässä direktiivissä tarkoitettujen eläinten tuonnista terveystarkastusmaksun 4, 5 ja 8 artiklassa tarkoitetuista terveystarkastuksista ja -valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

2 Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen suuruuden sekä tämän direktiivin soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja periaatteet sekä määrittää poikkeustapaukset ennen 1 päivää heinäkuuta 1992.

16 artikla

Jäljempänä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan vastavuoroisesti, tietyin edellytyksin ja erityisesti tämän direktiivin antamista edeltäneiden tarkastusten tulosten perusteella sopia tunnistamistarkastusten ja/tai fyysisten tarkastusten tekemisestä harvemmin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuljetuksia koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattamiseen liittyviä tarkastuksia.

Kyseisten poikkeusten myöntämisessä komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a) kolmannen maan antamat takeet, jotka koskevat yhteisön vaatimusten ja erityisesti direktiivin 72/462/ETY ja direktiivin 90/426/ETY vaatimusten noudattamista;

b) kolmannen maan eläinten terveydellinen tilanne;

c) tiedot kolmannen maan yleisestä terveydellisestä tilasta;

d) kolmannen maan toteuttamien tautien valvontaa ja torjuntaa koskevien toimenpiteiden luonne;

e) eläinlääkintähallinnon rakenne ja toimivalta;

f) tiettyjen aineiden sallimista koskeva lainsäädäntö ja eläimissä ja tuoreessa lihassa olevien jäämien tutkimisesta 16 päivänä syyskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/469/ETY(11) 7 artiklassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen;

g) yhteisön tarkastuskäyntien tulokset; sekä

h) tuonnin yhteydessä tehtyjen tarkastusten tulokset.

17 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyihin mukaisiin muutoksenhakukeinoihin, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä.

Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemät päätökset perusteluineen on annettava tiedoksi tuojalle tai tämän edustajalle.

Tuojan tai tämän edustajan vaatimuksesta päätökset perusteluineen on annettava tälle tiedoksi kirjallisesti ilmoittaen siinä jäsenvaltiossa, jossa rajatarkastusasema sijaitsee, käytettävissä olevat voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt muutoksenhakukeinot sekä muutoksenhaun muoto ja määräajat.

II LUKU Suojatoimenpiteet

18 artikla

1 Jos kolmannen maan alueella ilmenee tai leviää eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/894/ETY(12) tarkoitettu tauti, zoonoosi taikka tauti tai seikka, josta voi olla vakavaa vaaraa eläimille tai ihmisten terveydelle, tai jos se mistä tahansa muusta painavasta eläinten terveyttä koskevasta syystä on perusteltua, erityisesti eläinlääkintäasiantuntijoidensa toteamien seikkojen perusteella, komissio toteuttaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä tilanteen vakavuuden perusteella yhden seuraavista toimenpiteistä:

- tuonnin keskeyttäminen koko asianomaisesta kolmannesta maasta tai sen osasta ja tarvittaessa kauttakulkumaana olleesta kolmannesta maasta,

- koko asianomaisesta kolmannesta maasta tai sen osasta tulevia eläimiä koskevien erityisten edellytysten vahvistaminen.

2 Jos jonkin tässä direktiivissä säädetyn tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että jokin eläinerä voi olla vaaraksi eläinten tai ihmisten terveydelle, toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on viipymättä toteutettava seuraavat toimenpiteet:

- kyseisen erän takavarikointi ja hävittäminen,

- välitön ilmoitus muille rajatarkastusasemille ja komissiolle todetuista seikoista ja eläinten alkuperästä 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3 Komissio voi 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa toteuttaa varotoimenpiteitä, jotka koskevat 9 artiklassa tarkoitettuja eläimiä.

4 Komission edustajat voivat tulla välittömästi paikalle.

5 Jos jäsenvaltio ilmoittaa virallisesti komissiolle tarpeesta toteuttaa suojatoimenpiteitä eikä komissio ole soveltanut 1 ja 3 kohdan säännöksiä tai ei ole saattanut asiaa pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi 6 kohdan mukaisesti, tämä jäsenvaltio voi toteuttaa kyseisten eläinten tuontia koskevia suojatoimenpiteitä.

Jos jäsenvaltio toteuttaa jotakin kolmatta maata koskevia suojatoimenpiteitä tämän kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

6 Kymmenen työpäivän kuluessa asia saatetaan 22 artiklassa säädetyin edellytyksin pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden jatkamiseksi, muuttamiseksi tai kumoamiseksi.

7 Edellä olevien 1, 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti päätettyjen toimenpiteiden jatkamista, muuttamista tai kumoamista koskevat päätökset tehdään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 Tämän luvun soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

III LUKU Tarkastus

19 artikla

1 Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja siltä osin kuin se tämän direktiivin vaatimusten yhdenmukaiseksi soveltamiseksi on tarpeen tarkastaa, että 6 ja 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt rajatarkastusasemat ja karanteeniasemat ovat vastaavasti liitteissä A ja B esitettyjen perusteiden mukaiset.

2 Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdä tarkastuksia paikalla.

3 Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, on annettava komission eläinlääkintäasiantuntijoille kaikki apu, jota nämä tarvitsevat tehtävänsä suorittamiseen.

4 Komissio antaa jäsenvaltioille tiedon tehtyjen tarkastusten tuloksista.

5 Komissio tarkastelee tilannetta pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa, jos komissio arvioi sen olevan tarkastuksen tulosten mukaan perusteltua. Komissio voi tehdä tarvittavat päätökset 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 Komissio seuraa tilanteen kehitystä ja 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen muuttaa tai kumoaa 5 kohdassa tarkoitetut päätökset tämän kehityksen perusteella.

7 Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

20 artikla

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen paikalla, jossa eläimiä pidetään kaupan, tehtyjen tarkastusten tuloksia tarkasteltuaan arvioi, ettei tämän direktiivin säännöksiä noudateta toisen jäsenvaltion rajatarkastusasemalla, sen on viipymättä otettava yhteys kyseisen valtion toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen.

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ja annettava ensiksi mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi suoritettujen tarkastusten luonne, tehdyt päätökset ja näiden päätösten perustelut.

Jos ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen epäilee näitä toimenpiteitä riittämättömiksi, sen on yhdessä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa haettava menetelmiä ja keinoja tilanteen korjaamiseksi käymällä tarvittaessa paikalla.

Jos ensimmäisessä alakohdassa mainituissa tarkastuksissa ilmenee toistuvasti tämän direktiivin säännösten noudattamatta jättämistä, määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Määrämaana olevan jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa komissio lähettää paikalle tarkastusvaltuuskunnan. Valtuuskunta voi havaittujen rikkomusten luonteen perusteella jäädä paikalle viimeisessä alakohdassa säädettyjen päätösten tekemiseen asti.

Ennen kuin komissio tekee johtopäätöksensä, asianomaisen jäsenvaltion on määrämaana olevan jäsenvaltion pyynnöstä tehostettava tarkastuksia asianomaisella rajatarkastusasemalla tai karanteeniasemalla.

Määrämaana oleva jäsenvaltio voi osaltaan tehostaa samasta paikasta tulevien eläinten tarkastuksia.

Jommankumman asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä ja jos viidennessä alakohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa todetaan puutteita, komission on toteutettava aiheelliset toimenpiteet 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Toimenpiteet on vahvistettava tai tarkistettava mahdollisimman pian samaa menettelyä noudattaen.

21 artikla

1 Jokaisen jäsenvaltion on laadittava kolmansista maista tulevien eläinten tarkastamiseen määrätyn henkilöstön vaihto-ohjelma.

2 Komissio sovittaa 1 kohdassa mainitut ohjelmat yhteen jäsenvaltioiden kanssa pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa.

3 Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 2 kohdassa mainitun yhteensovittamisen tuloksena saatujen ohjelmien toteuttamiseksi.

4 Pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa tarkastellaan joka vuosi ohjelmien toteutumista jäsenvaltioiden kertomusten perusteella.

5 Jäsenvaltioiden on parannettava ja kehitettävä vaihto-ohjelmia saadun kokemuksen perusteella.

6 Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää vaihto-ohjelmien tehokkaan kehityksen mahdollistamiseksi. Tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja Euroopan yhteisöjen talousarviosta veloitettava avun ennakkomäärä vahvistetaan tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY(13).

7 Edellä olevien 1, 4 ja 5 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

IV LUKU Yleiset säännökset

22 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, sovelletaan direktiivin 89/662/ETY 17 artiklan säännöksiä.

23 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, sovelletaan direktiivin 89/662/ETY 18 artiklan säännöksiä.

24 artikla

Tämän direktiivin liitteitä voidaan tarvittaessa muuttaa 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

25 artikla

Tällä direktiivillä ei rajoiteta tullilainsäädännöstä johtuvia velvoitteita.

26 artikla

1 Poistetaan direktiivin 72/462/ETY 12 ja 28 artikla.

Ennen tämän direktiivin 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen päätösten voimaantuloa sovelletaan direktiivin 72/462/ETY 12 artiklan mukaisesti annettuja säännöksiä.

2 Poistetaan direktiivin 90/426/ETY 20 ja 21 artikla sekä direktiivin 90/539/ETY 27 artikla ja 29 artiklan 2 kohta.

27 artikla

1 Muutetaan direktiivi 89/662/ETY seuraavasti:

a) Korvataan 19 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "31 päivää joulukuuta 1992" päivämäärällä "31 päivää joulukuuta 1996".

b) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

"22 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä."

2 Muutetaan direktiivi 90/425/ETY seuraavasti.

a) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että paikoissa, joissa voidaan tuoda direktiivin 90/675/ETY liitteessä I tarkoitetuille alueille 1 artiklassa tarkoitettuja eläimiä tai tuotteita kolmansista maista, kuten satamissa, lentokentillä ja kolmansien maiden rajoilla olevilla rajatarkastusasemilla, tehdyissä tarkastuksissa:

a) tarkastetaan eläinten tai tuotteiden mukana seuraavat todistukset ja asiakirjat;

b) noudatetaan yhteisön eläinten ja tuotteiden osalta 5 artiklassa säädettyjä tarkastusta koskevia sääntöjä;

c) noudatetaan kolmansien maiden tuotteiden osalta direktiivin 90/675/ETY sääntöjä;

d) kolmansien maiden eläinten osalta noudatetaan direktiivin 91/496/ETY sääntöjä.

2 Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kaikkiin säännöllisesti ja suoraan kahden yhteisön maantieteellisen paikan välillä liikennöivällä kuljetusvälineellä kuljetettuihin eläimiin ja tuotteisiin sovelletaan kuitenkin 5 artiklassa säädettyjä tarkastusta koskevia sääntöjä 1 päivästä tammikuuta 1993."

b) Korvataan 23 artikla seuraavasti:

"23 artikla

Komission kertomuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien ehdotusten perusteella, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä, neuvosto tarkastelee uudelleen:

- 10 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksiä ennen 1 päivää tammikuuta 1993,

- muita säännöksiä ennen 1 päivää tammikuuta 1996."

c) Direktiivin 26 artiklassa:

- korvataan ensimmäisen alakohdan ii alakohta seuraavasti:

"ii) tämän direktiivin muut säännökset 1 päivänä heinäkuuta 1992",

- poistetaan toinen alakohta.

3 Muutetaan direktiivi 90/675/ETY seuraavasti.

a) Korvataan 19 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"6 Kymmenen työpäivän kuluessa asia saatetaan 23 artiklassa säädetyin edellytyksin pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi 1, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden jatkamiseksi, muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Tarvittavat päätökset voidaan tehdä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tuotteiden kauttakuljetusta ja yhteisön sisäistä jakelua koskevat päätökset mukaan lukien."

b) Korvataan 32 artiklassa päivämäärä 31 päivänä joulukuuta 1991 päivämäärällä 1 päivänä heinäkuuta 1992.

28 artikla

Komissio voi 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toteuttaa kolmen vuoden ajan tarvittavia siirtymätoimenpiteitä tässä direktiivissä säädettyyn uuteen tarkastusjärjestelmään siirtymisen helpottamiseksi.

29 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää hyväkseen päätöksen 90/424/ETY 38 artiklassa tarkoitettua yhteisön taloudellista tukea tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi, erityisesti eläinlääkintäviranomaiset ja raja-asemat yhdistävän tietojenvaihtoverkon käyttöön ottamiseksi.

30 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan seuraavien kohtien noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan:

a) tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohta sekä 13, 18 ja 21 artikla 1 päivään joulukuuta 1991 mennessä;

b) muut tämän direktiivin säännökset 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Kun jäsenvaltiot antavat nämä säännökset, niissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on virallisen julkaisemisen yhteydessä liitettävä kyseinen viittaus. Jäsenvaltioiden on annettava tätä viittausta koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 Tämän direktiivin ja erityisesti 8 artiklan B kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on annettava ja 12 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu järjestelmä on saatettava voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Jos ensimmäisessä alakohdassa ilmoitettua päivämäärää ei voida noudattaa, 28 artiklassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet on toteutettava kyseisenä päivänä.

31 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. BUKMAN

(1) EYVL N:o C 89, 6.4.1991, s. 5

(2) EYVL N:o C 183, 15.7.1991

(3) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi on muutettu direktiivillä 91/174/ETY (EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 37)

(4) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(5) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1

(6) EYVL N:o L 200, 8.8.1977, s. 10

(7) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

(8) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55

(9) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 91/266/ETY (EYVL N:o L 134, 29.5.1991, s. 45)

(10) EYVL N:o L 351, 2.12.1989, s. 34

(11) EYVL N:o L 275, 26.9.1986, s. 36

(12) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi on viimeksi muutettu päätöksellä 90/134/ETY (EYVL N:o L 76, 22.3.1990, s. 23)

(13) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös on muutettu päätöksellä 91/133/ETY (EYVL N:o L 66, 13.3.1991, s. 18)

LIITE A

Rajatarkastusasemien hyväksymistä koskevat yleiset edellytykset

Yhteisön hyväksymisen saamiseksi rajatarkastusasemilla on oltava käytettävissä:

1) elävien eläinten kuljetuksille varattu ajokaista eläinkuljetusten turhan seisottamisen välttämiseksi;

2) helposti puhdistettavat ja desinfioitavat tilat kuorman purkamiseksi eri kuljetusvälineistä ja lastaamiseksi niihin sekä eläinten tarkastamiseksi, ruokkimiseksi, juottamiseksi ja hoitamiseksi; näissä tiloissa on tarkastettavien eläinten määrään nähden oltava sopiva pinta-ala, valaistus, tuuletusjärjestelmä ja ruokinta-alue;

3) rajatarkastusaseman käsittelemien eläinten määrään nähden riittävä määrä eläinlääkäreitä ja erityiskoulutettua apuhenkilöstöä tekemään mukana seuraavien asiakirjojen tarkastukset sekä tämän direktiivin 4, 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut kliiniset tarkastukset;

4) riittävän tilavat tilat, pukuhuoneet, suihkut ja käymälät eläinlääkärintarkastuksiin liittyvistä tehtävistä vastaavan henkilöstön käyttöön,

5) asianmukaiset tilat ja laitteet näytteiden ottoon ja käsittelyyn ja yhteisön lainsäädännössä määrättyjä tavanomaisia tarkastuksia varten;

6) sellaisen erikoislaboratorion palvelut, jossa voidaan tehdä kyseisellä asemalla otettujen näytteiden erikoismäärityksiä,

7) välittömässä läheisyydessä sijaitsevan sellaisen yrityksen palvelut, jolla on käytettävissä eläinsuojat sekä eläinten ruokkimiseen, juottamiseen, hoitoon ja tarvittaessa teurastukseen vaaditut tilat ja välineistö;

8) asianmukaiset tilat, joissa näiden asemien toimiessa pysähdyspaikkoina tai eläinten siirtopaikkoina kuljetuksen aikana eläimet voidaan purkaa kuormasta, juottaa ja ruokkia, tarvittaessa panna asianmukaiseen eläinsuojaan tai hoitaa taikka tarvittaessa teurastaa paikalla aiheuttamatta eläimille turhia kärsimyksiä;

9) direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitettu asianmukainen laitteisto nopeaan tietojen vaihtoon muiden rajatarkastusasemien ja toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten kanssa;

10) välineistö ja tilat puhdistukseen ja desinfiointiin.

LIITE B

Karanteeniasemien hyväksyntää koskevat yleiset edellytykset

1 Sovelletaan liitteessä A olevaa 2, 4, 5, 7, 9 ja 10 alakohtaa.

2 Lisäksi karanteeniaseman:

- on oltava virkaeläinlääkärin jatkuvassa valvonnassa ja tämän toimivallan alainen,

- on sijaittava kaukana karjatiloista tai muista paikoista, joissa voi olla tartunnan saaneita eläimiä,

- käytettävissä on oltava tehokas järjestelmä eläinten asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi.

Top