EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0439

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista

OJ L 237, 24.8.1991, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 7 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Kumoaja 32006L0126 . Latest consolidated version: 26/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/oj

31991L0439

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista

Virallinen lehti nro L 237 , 24/08/1991 s. 0001 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0022
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0022


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991,

yhteisön ajokortista (91/439/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

on suotavaa, että yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä sellaisten henkilöiden liikkuvuuden helpottamiseksi, jotka sijoittautuvat toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he ovat läpäisseet kuljettajantutkinnon, otetaan käyttöön yhteisön malli kansalliseksi ajokortiksi, jonka jäsenvaltiot tunnustavat vastavuoroisesti ilman, että ajokortteja on pakko vaihtaa,

ensimmäinen askel tähän suuntaan oli yhteisön ajokortin käyttöönotosta 4 päivänä joulukuuta 1980 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 80/1263/ETY (), jolla otettiin käyttöön yhteisön malli kansalliseksi ajokortiksi ja järjestelmä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot vastavuoroisesti tunnustavat kansalliset ajokortit ja jonka mukaan jäsenvaltiosta toiseen pysyvää asuinpaikkaa tai työpaikkaa vaihtavien ajokortin haltijoiden kortit vaihdetaan; tällaisen tapahtuneen kehityksen on jatkuttava,

direktiivillä 80/1263/ETY käyttöönotettu yhteisön malli kansalliseksi ajokortiksi on syytä mukauttaa siten, että otetaan huomioon erityisesti ajoneuvoluokkien ja alaluokkien yhdenmukaistaminen, jotta ajokortit olisivat helpommin ymmärrettävissä sekä yhteisössä että yhteisön ulkopuolella,

liikenneturvallisuussäännösten toteuttamiseksi on tarpeen säätää ajokortin antamisen vähimmäisedellytyksistä,

direktiivin 80/1263/ETY 3 artiklassa säädetään, että loppusäännökset, joilla yhteisössä otetaan yleisesti käyttöön mainitussa artiklassa tarkoitetut ajoneuvoluokat, samoin kuin ajokorttien voimassaolon edellytykset, olisi annettava niin, että niistä ei voida poiketa,

on tarpeen säätää mahdollisuudesta jakaa edellä tarkoitetut ajoneuvoluokat alaluokkiin erityisesti, jotta kelpoisuus tällaisten ajoneuvojen kuljettamiseen voisi syntyä asteittain, niin että otettaisiin erityisesti huomioon liikenneturvallisuuden tavoite ja olemassa olevat kansalliset tilanteet,

olisi annettava erityissäännökset, joilla helpotetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kuljettaa ajoneuvoja,

direktiivin 80/1263/ETY 10 artiklassa säädetään kuljettajantutkintoon ja ajokortin antamismenettelyyn liittyviä kokeita koskevien säännösten tarkemmasta yhdenmukaistamisesta; tätä tarkoitusta varten on määriteltävä ajoneuvojen kuljettamiseen liittyvät tiedot, ajotaito ja ajotapa, ja rakennettava kuljettajantutkinto siten, että se perustuu näille seikoille sekä määriteltävä uudelleen tällaisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavan fyysisen ja henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset,

direktiivin 80/1263/ETY 8 artiklassa annetut säännökset ja erityisesti velvollisuus vaihtaa ajokortti yhden vuoden kuluessa vakinaisen asuinpaikan muuttumisesta, estävät henkilöiden vapaata liikkuvuutta eikä niitä voida hyväksyä ottaen huomioon toteutunut Euroopan yhdentymiskehitys, ja

liikenneturvallisuuden ja tieliikenteen vuoksi jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava soveltaa kansallisia ajokorttien poisottamista tai määräaikaista tai lopullista peruuttamista koskevia kansallisia säännöksiä kaikkiin ajokortin haltijoihin, joiden vakituinen asuinpaikka on niiden alueella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön liitteessä I esitettyyn yhteisön mallin mukainen kansallinen ajokortti tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden antamat ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti.

3. Jos kansallisen ajokortin haltija muuttaa ajokortin voimassaollessa vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, joka on antanut ajokortin, se jäsenvaltio, johon ajokortin haltija muuttaa vakinaisesti asumaan, voi soveltaa ajokortin haltijaan kansallisia ajokortin voimassaoloaikaa, lääkärintarkastuksia ja verotusta koskevia määräyksiä ja tehdä ajokorttiin välttämättömiksi katsottavat merkinnät.

2 artikla

1. Yhteisön mallin mukaisen ajokortin 1 sivulla olevassa soikiossa on oltava ajokortin antavan jäsenvaltion kansallisuustunnus.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet ajokorttien väärentämismahdollisuuksien estämiseksi.

3. Jäsenvaltiot voivat komission suostumuksella tehdä liitteessä I olevaan malliin muutoksia, jotka ovat tarpeellisia, jotta ajokortteja voidaan käsitellä tietokoneella.

3 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu ajokortti oikeuttaa kuljettamaan seuraaviin luokkiin kuuluvia ajoneuvoja:

A luokka

- moottoripyöriä joko sivuvaunulla tai ilman;

B luokka

- moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enintään 3 500 kg ja joissa on enintään 8 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jolloin yhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 3 500 kg ja jolloin perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun paino;

B + E luokka

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, silloin kuin ajoneuvoyhdistelmä ei kuulu B luokkaan;

C luokka

- muita kuin D luokkaan kuuluvia ajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enemmän kuin 3 500 kg; tähän luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;

C + E luokka

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat C luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on enemmän kuin 750 kg;

D luokka

- matkustajien kuljettamiseen käytettyjä ajoneuvoja, joissa on enemmän kuin 8 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin moottoriajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;

D + E luokka

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat D luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on enemmän kuin 750 kg.

2. A, B, B + E, C, C + E, D ja D + E luokissa voidaan antaa erillinen ajokortti seuraaviin alaluokkiin kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen:

A1 alaluokka

- kevyet moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm³ ja joiden enimmäisteho on 11 kW;

B1 alaluokka

- kolmi- ja nelipyöräistä moottoripyörää;

C1 alaluokka

- ajoneuvoja, jotka eivät kuulu D luokkaan ja joiden suurin sallittu paino on enemmän kuin 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg; tähän alaluokkaan kuuluviin ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;

C1 + E alaluokka

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on enemmän kuin 750 kg, jos näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 12 000 kg ja jos perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun paino;

D1 alaluokka

- matkustajien kuljettamiseen käytettäviä ajoneuvoja, joissa on enemmän kuin 8 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi mutta enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi; tähän alaluokkaan kuuluviin ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;

D1 + E alaluokka

- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat D1 alaluokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on enemmän kuin 750 kg, jos:

- näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 12 000 kg ja perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun omaa painoa ja

- perävaunua ei käytetä matkustajien kuljettamiseen.

3. Tässä artiklassa:

- "moottoriajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia tiellä omalla käyttövoimalla liikkuvia ajoneuvoja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja;

- "kolmipyöräisellä moottoripyörällä" ja "nelipyöräisellä moottoripyörällä" tarkoitetaan kaikkia B luokkaan kuuluvia kolmi- tai nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on enemmän kuin 50 km/h tai joiden voimanlähteenä on sylinteritilavuudeltaan yli 50 cm³:n polttomoottori tai muu vastaavan tehoinen moottori. Kuormaamattomana ajoneuvon oma paino saa olla enintään 550 kg. Sähkövoimalla kulkevien ajoneuvojen kuormittamattomaan painoon ei lasketa paristojen painoa.

Jäsenvaltiot voivat antaa kuormittamatonta painoa koskevia alhaisempia säännöksiä ja lisätä muita, esimerkiksi suurinta sallittua sylinteritilavuutta tai tehoa koskevia säännöksiä;

- "moottoripyörällä" tarkoitetaan kaikkia kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on enemmän kuin 50 km/h tai, jos ne ovat polttomoottorikäyttöisiä, joiden sylinteritilavuus on enemmän kuin 50 cm³. Moottoripyörän ja sivuvaunun yhdistelmään sovelletaan edellä olevia ajoneuvoa koskevia säännöksiä;

- "moottoriajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja kuin moottoripyöriä, joita käytetään tavanomaisesti matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen tiellä taikka matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettyjen ajoneuvojen vetämiseen tiellä. Tähän käsitteeseen sisältyvät johdinautot, eli sellaiset sähköjohtimeen kytketyt ajoneuvot, jotka eivät kulje kiskoilla. Siihen eivät sisälly maatalous- tai metsätraktorit;

- "maatalous- tai metsätraktorilla" tarkoitetaan kaikkia pyörillä tai kiskoilla liikkuvia, vähintään kaksiakselisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joiden pääasiallinen tarkoitus perustuu niiden vetovoimaan ja jotka on tarkoitettu erityisesti vetämään, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työkaluja, koneita tai perävaunuja, joita käytetään maa- tai metsätaloustöissä ja joita vain toissijaisesti käytetään matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen tiellä taikka matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen käytettyjen ajoneuvojen vetämiseen tiellä.

4. Jäsenvaltiot saavat komissiota kuultuaan poiketa 3 kohdan 2 ja 3 luetelmakohdassa mainituista nopeuksista, jos ne säätävät alhaisemmista nopeuksista, ja jos tämä mainitaan ajokortissa.

5. Jäsenvaltiot voivat säätää muita A1 alaluokkaa koskevia rajoituksia.

6. Jäsenvaltiot saavat komissiota kuultuaan jättää tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle tietyt erityiset moottorikäyttöiset ajoneuvot, esimerkiksi vammaisten erityisajoneuvot.

4 artikla

1. Ajokortissa on mainittava, millä edellytyksillä sen haltija saa kuljettaa ajoneuvoa.

2. Jos ajokortin haltija on vammaisuuden vuoksi oikeutettu kuljettamaan ainoastaan tietyntyyppisiä tai tietyllä tavalla varustettuja ajoneuvoja, 7 artiklassa tarkoitettu ajotaitoa koskeva koe ja ajokoe on suoritettava tällaisella ajoneuvolla.

5 artikla

1. Ajokorttien antamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

a) C ja D luokkien ajokortteja annetaan vain kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B luokan ajoneuvoja;

b) B + E, C + E, D + E luokkiin annetaan ajokortteja ainoastaan kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B, C tai D luokkien ajoneuvoja.

2. Ajokorttien kelpoisuus määritellään seuraavasti:

a) C + E tai D + E luokkiin kelpoisuuden antavat ajokortit oikeuttavat kuljettamaan myös B + E luokkaan kuuluvia ajoneuvoyhdistelmiä;

b) C + E luokkaan kelpoisuuden antavat ajokortit oikeuttavat myös D + E luokkaan, jos niiden haltijoilla on oikeus kuljettaa D luokkaan kuuluvia ajoneuvoja.

3. Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan hyväksyä seuraavat vastaavuudet:

a) moottorikäyttöisiä kolmi- ja nelipyöräisiä moottoripyöriä saa kuljettaa A tai A1 luokkien ajokortilla;

b) kevyitä moottoripyöriä saa kuljettaa B luokan ajokortilla.

4. Jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan oikeuttaa kuljettamaan alueellaan:

a) D1 luokan ajoneuvoja (joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi ja joiden suurin sallittu paino on 3 500 kg, ei kuitenkaan vammaisten matkustajien kuljettamiseen tarkoitettuja erityislaitteita), kun kuljettaja on yli 21-vuotias ja hänellä on ollut vähintään kaksi vuotta B luokan ajokortti, jos ajoneuvoa käyttää muu kuin kaupallinen yhteisö vapaa-ajan tarkoituksiin ja että kuljettaja kuljettaa ajoneuvoa korvauksetta;

b) ajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enemmän kuin 3 500 kg, jos kuljettaja on yli 21-vuotias ja hänellä on ollut vähintään kaksi vuotta B luokan ajokortti, jos ajoneuvot on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäviksi paikallaan koulutus- tai vapaa-ajan viettoalueella ja niitä käyttävät muut kuin kaupalliset yhteisöt vapaa-ajan tarkoituksiin ja että ajoneuvot on muutettu niin, että niitä ei voida käyttää useamman kuin yhdeksän henkilön eikä muiden kuin niiden käytön kannalta ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseen.

6 artikla

1. Ajokorttien antamiseen sovelletaan seuraavia alaikärajoja:

a) 16 vuotta:

- A1 alaluokassa;

- B1 alaluokassa;

b) 18 vuotta:

- A luokkaan; sellaisten moottoripyörien kuljettamiseen, joiden teho on enemmän kuin 25 kW tai joiden teho/painosuhde on enemmän kuin 0,16 kW/kg (taikka sivuvaunullisten moottoripyörien kuljettamiseen, kun niiden teho/painosuhde on enemmän kuin 0,16 kW/kg), vaaditaan kuitenkin vähintään kahden vuoden kokemus alhaisemmat määräykset täyttävien moottoripyörien kuljettamisesta A luokan ajokortilla. Tällaista aikaisempaa kokemusta ei kuitenkaan edellytetä, jos ajokokelas on vähintään 21-vuotias ja jos ajokokelas läpäisee erityisen ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen ja ajokokeen;

- B, B + E luokissa;

- C, C + E luokissa ja C1, C1 + E alaluokissa, edellä tarkoitetun kuitenkaan rajoittamatta ajoneuvojen kuljettamista koskevien tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3820/85 () vahvistettujen säännösten soveltamista;

c) 21 vuotta:

- D ja D + E luokissa ja D1, D1 + E alaluokissa, edellä tarkoitetun kuitenkaan rajoittamatta näiden ajoneuvojen kuljettamista koskevien asetuksessa (ETY) N:o 3820/85 vahvistettujen säännösten soveltamista.

2. Jäsenvaltiot voivat poiketa A, B ja B + E luokkia varten säädetyistä alaikärajavaatimuksista ja antaa tällaiset ajokortit jo 17-vuotiaille, lukuun ottamatta 1 kohdan b alakohdan 1 luetelmakohdan viimeisessä virkkeessä olevia A luokkaa koskevia säännöksiä.

3. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta alueellaan nuoremmille kuin 18-vuotiaille annettuja ajokortteja.

7 artikla

1. Ajokortin saa lisäksi antaa ainoastaan hakijoille:

a) jotka ovat liitteen II ja III mukaisesti suorittaneet ajotaitoa koskevan kokeen ja ajokokeen ja jotka täyttävät terveydelliset vaatimukset;

b) joiden vakituinen asuinpaikka on ajokortin antavan jäsenvaltion alueella tai jotka voivat näyttää toteen, että he ovat opiskelleet siellä vähintään 6 kuukautta.

2. Neuvoston tästä asiasta antamien säännösten lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on oikeus kansallisin perustein määrätä antamiensa ajokorttien voimassaoloaika.

3. Jäsenvaltiot voivat komission suostumuksella poiketa liitteen III säännöksistä, jos tällainen poikkeaminen vastaa lääketieteen kehitystä ja on mainitussa liitteessä vahvistettujen periaatteiden mukaista.

4. Jäsenvaltiot saavat komission suostumuksella soveltaa ajokorttien antamiseen kansallisten säännösten mukaisia edellytyksiä, jotka koskevat muita kuin tässä direktiivissä tarkoitettuja edellytyksiä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten rikoslakien ja yleistä järjestystä koskevien säännösten soveltamista.

5. Henkilöllä voi olla vain yhden jäsenvaltion antama ajokortti.

8 artikla

1. Jos jäsenvaltion antaman voimassa olevan kansallisen ajokortin haltija on muuttanut vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon, hän voi pyytää, että hänen ajokorttinsa vaihdetaan sitä vastaavaan ajokorttiin; vaihdon suorittavan jäsenvaltion asiana on tarvittaessa todentaa, onko sille esitetty ajokortti yhä voimassa.

2. Jollei rikoslain ja yleistä järjestystä koskevien säädösten alueellisen soveltamisen periaatteen huomioon ottamisesta muuta johdu, se jäsenvaltio, jossa toisen jäsenvaltion antaneen ajokortin haltijalla on vakituinen asuinpaikka, saa soveltaa ajokortin haltijaan kansallisia ajo-oikeuden rajoittamista tai poistamista taikka sen määräaikaista tai pysyvää peruuttamista koskevia kansallisia säännöksiä ja tarvittaessa vaihtaa ajokortin tätä tarkoitusta varten.

3. Vaihdon suorittavan jäsenvaltion on palautettava aikaisempi ajokortti ajokortin antaneen jäsenvaltion viranomaisille sekä perusteltava tämä menettely.

4. Jäsenvaltio voi kieltäytyä hyväksymästä toisen jäsenvaltion sellaiselle henkilölle antamaa ajokorttia, johon ensin mainitun jäsenvaltion alueella on kohdistettu jokin 2 kohdassa mainittu toimenpide.

Jäsenvaltio voi samoin kieltäytyä antamasta jäsenkorttia hakijalle, johon on kohdistettu tällainen toimenpide toisessa jäsenvaltiossa.

5. Uuden ajokortin esimerkiksi hävinneen tai varastetun ajokortin tilalle saa sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa kortin haltijalla on vakinainen asuinpaikka; näiden viranomaisten on annettava uusi kortti hallussaan olevien tietojen perusteella tai hankittuaan tarvittaessa tiedot alkuperäisen ajokortin antaneen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta.

6. Jos jäsenvaltio vaihtaa yhteisöön kuulumattoman maan antaman ajokortin yhteisön mallin mukaiseksi ajokortiksi, vaihdosta samoin kuin mahdollisista myöhemmistä ajokortin uudistamisista tai ajokortin korvaamisesta on tehtävä merkintä ajokorttiin.

Tällainen vaihtaminen voidaan suorittaa ainoastaan, jos kolmannen maan antama ajokortti annetaan vaihdon suorittavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Jos tällaisen ajokortin haltija siirtyy asumaan vakinaisesti toiseen jäsenvaltioon, kyseisen jäsenvaltion ei tarvitse soveltaa 1 artiklan 2 kohtaa.

9 artikla

Tässä direktiivissä "vakinaisella" asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu tavanomaisesti eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa sellaisten henkilökohtaisten tai ammatillisten siteiden vuoksi tai, jos kyse on henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, sellaisten henkilökohtaisten siteiden vuoksi, jotka osoittavat läheistä yhteyttä tämän henkilön ja hänen asuinpaikkansa välillä.

Jos henkilön ammatilliset siteet ja henkilökohtaiset siteet ovat eri paikoissa ja henkilö tästä syystä asuu vuorotellen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa olevissa eri paikoissa, hänen vakituisena asuinpaikkanaan pidetään sitä paikkaa, jossa hänen henkilökohtaiset siteensä ovat, jos hän palaa sinne säännöllisesti. Viimeksi mainitun edellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos henkilö asuu jäsenvaltiossa suorittaakseen siellä tietyn ajan kestävän tehtävän. Opiskelu yliopistossa tai muussa koulussa ei merkitse vakinaisen asuinpaikan muutosta.

10 artikla

Jäsenvaltiot toteuttavat komission suostumuksella ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa annettujen ajokorttien luokkien ja 3 artiklassa määriteltyjen luokkien vastaavuuden.

Jäsenvaltiot voivat komission suostumuksella tehdä kansalliseen lainsäädäntöönsä 8 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten täytäntöönpanon edellyttämät muutokset.

11 artikla

Viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta neuvoston on komission ehdotuksesta tarkasteltava uudelleen kansallisia säännöksiä, jotka on annettu 3 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat säädettyjä valinnaisia alaluokkia, niiden mahdolliseksi yhdenmukaistamiseksi tai poistamiseksi.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on komissiota kuultuaan annettava 1 päivään heinäkuuta 1994 mennessä lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin noudattamiseksi 1 päivästä heinäkuuta 1996.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa ja niiden on tarvittaessa vaihdettava rekisteröimiään ajokortteja koskevat tiedot.

13 artikla

Kumotaan direktiivi 80/1263/ETY 1 päivästä heinäkuuta 1996.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN DEN BROEK

() EYVL N:o C 48, 27.2.1989, s. 1

() EYVL N:o C 175, 16.7.1990, s. 40

() EYVL N:o C 159, 26.6.1989, s. 21

() EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 1

() EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 1

LIITE I

YHTEISÖN AJOKORTTIMALLIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1. Yhteisön ajokorttimalli on väriltään vaaleanpunainen ja sen mitat ovat:

P korkeus: 106 mm,

P leveys: 222 mm.

2. Kortti koostuu kuudesta sivusta:

Sivulla 1 on:

P ajokortin antaneen jäsenvaltion kansainvälinen tunnus,

P ajokortin antaneen jäsenvaltion nimi, joka on vapaaehtoinen,

P ajokortin antavien jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B: Belgia IRL: Irlanti

DK: Tanska I: Italia

D: Saksa L: Luxemburg

GR: Kreikka NL: Alankomaat

E: Espanja P: Portugali

F: Ranska UK: Yhdistynyt kuningaskunta.

P sana "ajokortti" painettuna suurilla kirjaimilla kortin antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä; sopivan etäisyyden päässä tämä sana on oltava painettuna pienillä kirjaimilla Euroopan yhteisöjen muilla kielillä;

P sanat "Euroopan yhteisöjen malli" painettuna ajokortin antavan jäsenvaltion kielellä tai kielillä;

Sivulla 2 on:

1. haltijan sukunimi

2. haltijan etunimet

3. haltijan syntymäaika ja -paikka

4. ajokortin antavan toimivaltaisen viranomaisen nimi (mukaan lukien antamispaikka ja -päivä sekä viranomaisen leima)

5. ajokortin numero

6. haltijan valokuva

7. haltijan allekirjoitus

8. vakinainen asuinpaikka tai postiosoite (vapaaehtoinen)

Sivuilla 3 ja 4 on: ajoneuvoluokat tai alaluokat, ajokortin antamispäivä kyseistä (ala)luokkaa varten, sen voimassaoloaika, viranomaisen merkintä (leima jne.), kutakin (ala)luokkaa koskevat lisätiedot tai rajoitukset koodin muodossa.

Sellaiset alaluokat, jotka eivät sisälly jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, voidaan jättää pois tämän jäsenvaltion antamista ajokorteista.

Sivulla 4 käytettävät koodit ovat seuraavat:

P koodit 1 P99: yhdenmukaistetut yhteisön koodit,

P koodit 100 ja yli 100: kansalliset koodit, jotka ovat voimassa ainoastaan ajokortin antaneen jäsenvaltion alueella.

Päivämäärä, jolloin ajokortti on annettu kutakin luokkaa varten, on siirrettävä sivulle 3 ajokorttia korvattaessa tai vaihdettaessa;

sivulla 5 voi olla sellaisia tietoja, kuten:

P määräajat, jona ajokortti on peruutettu,

P vakinaisen asuinvaltion alueella suoritetut vakavat rikkomukset, jotka otetaan huomioon tuossa jäsenvaltiossa tapahtuvassa kuljettajien valvonnassa;

sivulla 6 on:

P kelpaavuuden voimassaolon rajoittaminen sen jäsenvaltion alueelle, joka on myöntänyt kelpaavuuden vastaavuuden perusteella, tai sellaisten ajoneuvoluokkien osalta, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan (mukaan lukien antamispäivät ja voimassaolo),

P tila haltijan vakinaisen asuinpaikan muutoksen (valinnaista) merkitsemistä varten.

3. Muiden kuin sivulla 1 olevien merkintöjen on oltava ajokortin antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä.

Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, saksa tai tanska, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.

4. Jos jäsenvaltion antaneen ajokortin haltija on muuttanut vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon, jälkimmäinen jäsenvaltio voi merkitä:

P asuinpaikan muutoksen tai muutokset sivulle 6,

P hallinnollisiin tarkoituksiin tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi vakavat sen alueella suoritetut rikokset sivulle 5,

jos se merkitsee tällaiset tiedot myös itse antamiinsa ajokortteihin ja jos ajokortissa on käytettävissä tähän tarvittava tila.

Siitä poiketen, mitä liitteen 2 kohdassa määrätään, Yhdistyneen kuningaskunnan antamissa ajokorteissa ei tarvitse olla kortin haltijan valokuvaa enintään 10 vuoden ajan tämän direktiivin antamisesta.

YHTEISÖN AJOKORTIN MALLI

AJONEUVOLUOKAT, JOITA KOSKEVAT AJOKORTIT

OVAT KANSALLISESTI VOIMASSA

JÄSENVALTIO

KAT

MISTÄ

MIHIN

LISÄTIETOJA LEIMA

ASUINPAIKAN MUUTOS

AJOKORTTI

EUROOPAN YHTEISÖJEN

Malli

1. SUKUNIMI

AJOKORTIN KELPOISUUSLUOKAT

VOIMASSAOLOAIKA

ALKAA

PÄÄTTYY

RAJOITUKSET/LISÄTIEDOT

LEIMA

2. ETUNIMET

3. SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

4. MYÖNNETTY:

PÄIVÄNÄ

SSA

6. VALOKUVA

5. NUMERO

(8. ASUINPAIKKA)

7. HALTIJAN

ALLEKIRJOITUS

YHTEISÖN AJOKORTIN MALLI: BELGIAN AJOKORTTI

(Tiedoksi)

AJOKORTTI

AJOKORTTI

LIITE II

I. MOOTTORIAJONEUVON KULJETTAMISEEN VAADITTAVAT TEOREETTISET TIEDOT, AJOTAITO JA AJOTAPA

Tämän liitteen soveltamiseksi jäljempänä olevat määräykset koskevat sekä ajoneuvoluokkia että niiden alaluokkia, jollei niissä erityisesti viitata jälkimmäisiin.

1. Johdanto

Ajaakseen turvallisesti kaikkien moottoriajoneuvojen kuljettajilla on oltava sellaiset teoreettiset tiedot ja sellainen ajotaito ja ajotapa, että he voivat:

- tunnistaa liikenteen vaaratilanteet ja arvioida niiden vakavuuden;

- hallita ajoneuvonsa niin hyvin, että he eivät aiheuta vaaratilanteita ja että he toimivat tällaisissa tilanteissa asianmukaisesti;

- noudattaa liikenteen sääntöjä ja erityisesti niitä, joiden tarkoituksena on estää liikenneonnettomuudet ja ylläpitää sujuvaa liikennettä;

- havaita ajoneuvoissaan olevat merkittävät tekniset puutteet ja erityisesti sellaiset, jotka vaarantavat turvallisuuden, ja korjauttaa ne asianmukaisesti;

- ottaa huomioon kaikki ajamiseen vaikuttavat seikat (esimerkiksi alkoholi, väsymys, huono näkö jne.), jotta heillä on kaikki turvallisen ajon edellyttämät ominaisuudet;

- osaltaan varmistaa kaikkien ja erityisesti heikoimpien ja vaaralle alttiimpien tien käyttäjien turvallisuus ottamalla toiset asianmukaisesti huomioon.

2. Teoreettiset tiedot

Kuljettajien on pystyttävä osoittamaan, että heillä on tarvittavat tiedot ja hyvä käsitys seuraavilta alueilta:

2.1 valppauden ja muiden tienkäyttäjien huomioon ottamisen tärkeys;

2.2 liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset seikat: kuljettajien on pystyttävä havaitsemaan tavallisimmat viat, jotka voivat vaikuttaa erityisesti ohjaukseen, jousitus- ja jarrujärjestelmiin, renkaisiin, valoihin ja suuntamerkinantolaitteisiin, heijastimiin, taustapeileihin, tuulilasiin ja tuulilasinpyyhkimiin, pakoputkistoon ja turvavöihin;

2.3 tärkeimmät ajoneuvojen välistä turvaväliä, jarrutusmatkoja ja tiellä pysymistä koskevat periaatteet erilaisissa sää- ja tieolosuhteissa;

2.4 alkoholiin, huumeisiin ja lääkkeisiin, mielentilaan ja väsymykseen liittyvät muutokset kuljettajan havaintokyvyssä, arviointikyvyssä ja päätöksenteossa, erityisesti reaktioajassa sekä ajotavassa;

2.5 erityiset vaaratekijät, jotka aiheutuvat muiden tien käyttäjien ja erityisesti heistä vaaralle alttiimpien osapuolten, kuten esimerkiksi lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja liikuntarajoitteisten kokemattomuudesta liikenteessä;

2.6 vaaratekijät, jotka liittyvät erityyppisten ajoneuvojen liikkumiseen ja ajamiseen ja niiden kuljettajien erilaisiin näköolosuhteisiin;

2.7 vaarat, jotka liittyvät erilaisiin tieolosuhteisiin ja erityisesti niiden muutoksiin sään, vuorokaudenajan ja yön johdosta;

2.8 erityyppisten teiden ominaisuudet ja niitä koskevat lain säännökset;

2.9 ajoneuvon turvavarusteet ja erityisesti turvavöiden ja lasten turvaistuinten käyttö;

2.10 ympäristöön liittyvät ajoneuvon käyttöä koskevat määräykset (äänimerkinantolaitteiden asianmukainen käyttö, kohtuullinen polttoaineen kulutus, päästöjen rajoittaminen, jne.);

2.11 tieliikenteen säännöt, erityisesti liikennemerkit, mukaan luettuina opasteet, etuajo-oikeus- ja nopeusrajoitusmerkinnät;

2.12 ajoneuvojen käyttöön liittyviä hallinnollisia asiakirjoja koskevat määräykset;

2.13 yleiset säännöt, jotka koskevat kuljettajan käyttäytymistä onnettomuustilanteessa (varoitusmerkkien asettaminen ja hälytyksen suorittaminen) ja toimenpiteitä, joilla hän voi tarvittaessa auttaa liikenneonnettomuuden uhreja;

2.14 ajoneuvoon ja matkustajiin liittyvät turvallisuustekijät.

3. Ajotaito

Seuraavia määräyksiä sovelletaan vain sikäli kuin ne koskevat kyseistä ajoneuvoa.

3.1 Kuljettajien on pystyttävä vaikuttamaan ennalta ajoturvallisuuteen:

3.1.1 tarkistamalla renkaiden, valojen, heijastimien, ohjauksen, jarrujen, suuntamerkin- ja äänimerkinantolaitteiden kunto;

3.1.2 säätämällä tarvittaessa istuinta oikean istumisasennon saavuttamiseksi;

3.1.3 säätämällä taustapeilejä ja turvavöitä;

3.1.4 tarkistamalla, että ovet ovat kiinni.

3.2 Kuljettajien on pystyttävä käyttämään ajoneuvon hallintalaitteita, eli:

- ohjauspyörää,

- kaasupoljinta,

- kytkintä,

- vaihteita,

- ajo- ja seisontajarrua

seuraavin edellytyksin:

3.2.1 moottoria käynnistettäessä ja tasaisessa liikkeelle lähdössä ja (tasaisessa maastossa ylämäkeen ja alamäkeen);

3.2.2 kiihdytettäessä sopivaan nopeuteen ajoneuvon kulkusuunta säilyttäen ja vaihdettaessa nopeutta;

3.2.3 hiljennettäessä nopeutta risteyksissä käännyttäessä vasemmalle tai oikealle ja mahdollisissa ahtaissa tiloissa ajoneuvon hallinta säilyttäen;

3.2.4 peruutettaessa suoraan taaksepäin ja säilyttäen suoran ajolinjan ja käyttäen oikealle tai vasemmalle kääntymiseen tarkoitettua ajokaistaa; tai kulman ympäri

3.2.5 U-käännös ajo- ja peruutusvaiheita käyttäen;

3.2.6 pysähtyminen jarruttamalla tarvittaessa hätäjarrutuksella;

3.2.7 ajoneuvon pysäköinti (ajoradan suuntaisesti tai vinosti tai suorassa kulmassa ajorataa vastaan) ja pysäköintipaikalta lähteminen sekä eteenpäin että taaksepäin tasaisella maalla, ylämäkeen ja alamäkeen.

3.3 Edellä 3.2 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa kuljettajien on pystyttävä käyttämään ajoneuvon lisähallintalaitteita: tuulilasinpyyhkimiä, tuulilasin pesulaitetta, huurteenpoistolaitetta ja ilmastointilaitetta, valoja, jne.

4. Ajotapa

4.1 Kuljettajien on pystyttävä suorittamaan kaikki tavanomaiset toimenpiteet täysin turvallisesti tavanomaisissa liikenneolosuhteissa ja ryhtyen kaikkiin tarvittaviin varotoimiin:

4.1.1 ottaen huomioon (myös taustapeilejä käyttämällä) tien suunta, liikennemerkit ja uhkaavat tai todelliset vaaratekijät;

4.1.2 pitäen yhteyttä muihin tien käyttäjiin asianmukaisin menetelmin;

4.1.3 reagoiden asianmukaisesti todellisiin vaaratilanteisiin;

4.1.4 noudattaen tieliikenteen sääntöjä sekä liikenteen ohjaamiseen oikeutettujen henkilöiden ohjeita;

4.1.5 ottaen asianmukaisesti huomioon muut tien käyttäjät.

4.2 Kuljettajilla on myös oltava tarvittava ajotaito pystyäkseen liikenteessä turvallisesti:

4.2.1 lähtemään liikkeelle ajoradan reunasta tai pysäköintialueelta;

4.2.2 kuljettamaan ajoneuvoa tiellä oikealla ajolinjalla mukauttaen nopeutta liikenneolosuhteisiin ja tien kaarevuuteen;

4.2.3 pitämään oikean turvavälin ajoneuvojen välillä;

4.2.4 vaihtamaan kaistaa;

4.2.5 ohittamaan pysäköityjä tai paikallaan olevia ajoneuvoja ja esteitä;

4.2.6 ohittamaan vastaantulevia ajoneuvoja myös ahtaissa paikoissa;

4.2.7 ohittamaan eri tilanteissa;

4.2.8 lähestymään ja ylittämään tasoristeykset;

4.2.9 lähestymään ja ylittämään risteykset;

4.2.10 kääntymään risteyksissä oikealle ja vasemmalle tai jättämään ajoväylä;

4.2.11 noudattamaan tarvittavaa varovaisuutta ajoneuvosta noustaessa.

5. A, B, C, D, B + E, C + E ja D + E ajokorttiluokkia koskevat erityismääräykset

5.1 A luokka

A luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien on myös osattava:

5.1.1 säätää turvakypärä ja tarkistaa ajoneuvon muut turvalaitteet;

5.1.2 poistaa moottoripyörä sivuseisontatuen varasta ja siirtää sitä moottoria käyttämättä kävelemällä ajoneuvon vieressä;

5.1.3 pysäköidä moottoripyörä sivuseisontatuen varaan;

5.1.4 suorittaa U-käännös;

5.1.5 pitää ajoneuvo tasapainossa erilaisissa nopeuksissa, myös alhaisilla nopeuksilla ja eri ajoasennoissa myös matkustajaa kuljetettaessa;

5.1.6 kallistaa moottoripyörää kääntymistä varten.

5.2 C, D, C + E ja D + E luokat

Näihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien on osoitettava, että heillä on tiedot ja hyvä käsitys myös jäljempänä tarkoitetuilta aloilta:

5.2.1 ajoneuvojen rakenteesta kuljettajan ja muiden käyttäjien näkökentälle aiheutuvat esteet;

5.2.2 tuulen vaikutuksesta ajoneuvon kulkuun;

5.2.3 ajoneuvon painoa ja mittoja koskevista määräyksistä;

5.2.4 ajo- ja lepoaikoja sekä ajopiirturia koskevista määräyksistä;

5.2.5 jarrujärjestelmien ja nopeuden rajoittimien toimintaperiaatteista;

5.2.6 edellä ajavaa ohitettaessa mahdollisesti roiskuvan veden tai mudan aiheuttaman vaaran edellyttämistä varotoimenpiteistä;

5.2.7 tiekartan lukemisesta.

Kuljettajien on lisäksi pystyttävä:

5.2.8 tarkistamaan jarru- ja ohjaustehostinjärjestelmät;

5.2.9 käyttämään eri jarrujärjestelmiä;

5.2.10 käyttämään muita nopeuden alennusjärjestelmiä kuin jarruja;

5.2.11 mukauttamaan ajoneuvon kulkusuunta käännyttäessä ajoneuvon pituuden ja sen pyyhkäisyalan huomioon ottamiseksi.

5.3 B, B + E, C, C + E, D + E luokat

Näihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien on:

5.3.1 tunnettava ajoneuvon kuormaukseen liittyvät turvatekijät.

5.4 B + E, C + E, D + E luokat

Näihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien on osattava:

5.4.1 kytkeä perävaunu tai puoliperävaunu vetovaunuun ja irti vetovaunusta:

5.5 D luokka

Tähän luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien on osoitettava, että he:

5.5.1 tuntevat matkustajia koskevat määräykset;

5.5.2 osaavat toimia onnettomuustilanteessa;

5.5.3 osaavat myös ryhtyä asianmukaisiin ajoneuvoa koskeviin erityisiin turvatoimenpiteisiin.

6. Ajoneuvon käyttö

Kuljettajien on pystyttävä kuljettamaan ajoneuvojaan erityyppisillä teillä sekä taajamissa että maaseudulla, erilaisissa olosuhteissa (sää-, valaistus-, liikennetiheys-, jne.).

II. AJOKOKEIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tulevilla kuljettajilla on moottoriajoneuvon kuljettamisessa teoreettiset tiedot, ajotaito ja ajotapa. Tämän toteamiseksi käyttöön otettavassa kokeessa on oltava:

- teoreettinen koe;

- ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe.

Tämä koe on suoritettava jäljempänä esitetyissä olosuhteissa.

7. Teoreettinen koe

7.1 Muoto

Valitun muodon on oltava sellainen, että se osoittaa, että hakijalla on vaadittavat tiedot tämän liitteen 2 ja 5 kohdassa luetelluista aiheista.

Sellainen ajokortin hakija, jolla jo on jonkin toisen luokan ajokortti, voidaan vapauttaa tämän liitteen 7 kohdan yhteisistä määräyksistä.

7.2 Kaikkia ajoneuvoluokkia koskevan kokeen sisältö

Jäljempänä olevissa kohdissa viitataan tämän liitteen 2 kohtaan.

7.2.1 Kokeen on käsitettävä kaikki seuraavia aiheet, mutta kunkin kohdan sisältö jätetään kunkin jäsenvaltion harkintaan:

7.2.1.1 tieliikenteen säännöt (2.11 kohta),

7.2.1.2 kuljettaja (2.1 ja 2.4 kohta),

7.2.1.3 tie (2.3, 2.7 ja 2.8 kohta),

7.2.1.4 muut tien käyttäjät (2.5 ja 2.6 kohta)

7.2.1.5 yleiset säännöt ja määräykset sekä muut asiat (2.12, 2.13 ja 2.14 kohta)

7.2.2 Edellä 7.2.1 kohdassa tarkoitettua koetta on täydennettävä pistokokein suoritettavin tarkastuksin seuraavien ajoneuvoa koskevien kohtien osalta: 2.2, 2.9 ja 2.10 kohta.

7.3 C, D, C + E ja D + E luokkia koskevat erityismääräykset

Edellä tämän liitteen 7.2 kohdassa tarkoitettua koetta on täydennettävä, kun kyseessä on luokan C, D, C + E ja D + E ajokortin hakija:

7.3.1 tarkistamalla aina kaikki tämän liitteen 5 kohdassa tarkoitetut seuraavat seikat.

7.3.1.1 C, D, C + E ja D + E luokat

Liitteen 5.2.3 (paitsi C1, C1 + E, D1 ja D1 + E luokissa), 5.2.4 (paitsi 9.1.3.1 kohdassa tarkoitettu ajopiirturin käyttö) ja 5.2.5 kohta (paitsi C1, C1 + E, D1 ja D1 + E luokissa),

7.3.1.2 D luokka

Liitteen 5.5.1 ja 5.5.2 kohta,

7.3.2 tarkistamalla pistokokein seuraavat kohdat: 5.2.1, 5.2.2 ja 5.2.6 kohta.

8. Ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe

8.1 Ajoneuvo ja sen varusteet

8.1.1 Käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon kuljettamiseksi ajokoe on suoritettava ajoneuvolla, jossa on käsivälitteinen vaihteisto.

Jos hakija suorittaa ajokokeen ajoneuvolla, jossa on automaattivaihteisto, tämä on merkittävä jokaiseen tällaisen kokeen perusteella annettavaan ajokorttiin. Tällaisella merkinnällä varustettuja ajokortteja saa käyttää ainoastaan sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joissa on automaattivaihteisto.

"Automaattivaihteistolla varustetulla ajoneuvolla" tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa moottorin ja pyörien välistä välityssuhdetta voidaan muuttaa ainoastaan kaasupolkimen ja jarrujen avulla.

8.1.2 Ajotaitoa ja ajotapaa koskevassa kokeessa käytettyjen ajoneuvojen on oltava jäljempänä lueteltujen vähimmäisvaatimusten mukaisia. Jäsenvaltiot voivat säätää ankarammista vaatimuksista tai lisävaatimuksista.

A luokka:

- portaittainen ajolupa (6 artiklan 1 kohdan b alakohdan 1 luetelmakohdan ensimmäinen virke): sivuvaunuttomat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enemmän kuin 120 cm³ ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 100 km/h;

- suora ajolupa (6 artiklan kohdan b alakohdan 1 luetelmakohdan toinen virke): sivuvaunuttomat moottoripyörät, joiden moottorin teho on vähintään 35 kW;

B luokka:

B luokan nelipyöräiset ajoneuvot, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 100 km/h;

B + E luokka:

ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat B luokan vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 1 000 kg, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 100 km/h ja jotka eivät kuulu B luokkaan;

C luokka:

C luokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu paino on vähintään 10 000 kg ja pituus vähintään 7 m ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

C + E luokka:

joko yksittäiset ajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 18 000 kg ja pituus vähintään 12 m ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h; tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat C luokan vetovaunusta ja perävaunusta, jonka pituus on vähintään 4 m, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 18 000 kg ja pituus vähintään 12 m ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

D luokka:

D luokan ajoneuvot, joiden pituus on vähintään 9 m ja suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

D + E luokka:

ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat D luokan vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on vähintään 1 250 kg, ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h.

Valinnaiset alaluokat

A1 alaluokka:

moottoripyörät ilman sivuvaunua ja joiden sylinteritilavuus on vähintään 75 cm³;

B1 alaluokka:

kolmi- tai nelipyöräiset moottoripyörät, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 60 km/h;

C1 alaluokka:

C1 alaluokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 4 000 kg ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

C1 + E alaluokka:

ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat C1 luokan vetoautosta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu paino on vähintään 2 000 kg ja pituus vähintään 8 metriä ja suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

D1 alaluokka:

D1 alaluokan ajoneuvot, joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h;

D1 + E alaluokka:

Ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat D1 alaluokan vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 1 250 kg, ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään 80 km/h.

8.2 Ajotaito ja ajotapa, jotka testataan kokeessa

Seuraavia määräyksiä sovelletaan ainoastaan, jos ne koskevat kyseistä ajoneuvoa.

8.2.1 Ajoa koskevat valmistelut

Hakijoiden on osoitettava, että he pystyvät valmistautumaan turvalliseen ajoon täyttämällä seuraavat vaatimukset, joita tarkoitetaan tämän liitteen 3.1 kohdassa: 3.1.2, 3.1.3 (turvavöitä koskevaa kohtaa sovelletaan vain, jos turvavyön käyttö on pakollista) ja 3.1.4 kohta.

8.2.2 Ajoneuvon tekninen hallinta

Hakijoiden on osoitettava, että he pystyvät käyttämään ajoneuvon hallintalaitteita suorittamalla hyväksyttävästi seuraavat toimenpiteet tämän liitteen 3.2 kohdassa):

Liitteen 3.2.1 kohta (liikkeelle lähtö tasamaalla ja mahdollisuuksien mukaan ylämäkeen), 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.6 kohta (lukuun ottamatta hätäjarrutusta, jota käsitellään 10.1.1 kohdassa).

Liitteen 3.2.4, 3.2.5 ja 3.2.7 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet testataan (vähintään kaksi toimenpidettä näistä kolmesta kohdasta, mukaan lukien yksi peruutusvaihteella). Liitteen 3.2.5 kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä ei tarvitse testata C, D, B + E, C + E ja D + E ajoneuvoluokkien osalta. Näihin luokkiin kuuluvien ajokorttien hakijoiden on peruutettava käyrää pitkin, jonka muoto jätetään jäsenvaltioiden harkintaan.

8.2.3 Ajotapa liikenteessä

Hakijoiden on suoritettava kaikki tämän liitteen 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tavanomaisissa liikennetilanteissa täysin turvallisesti ja kaikkia tarvittavia varotoimia noudattaen: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 ja 4.2.10 kohta sekä 4.2.6, 4.2.7 ja 4.2.8 kohdassa mainitut toimenpiteet, jos tilaisuus niihin tarjoutuu.

8.3 A, C, D, C + E ja D + E luokkia koskevat erityismääräykset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi A, C, D, C + E ja D + E luokkiin kuuluvien ajokorttien hakijoiden on suoritettava seuraavat toimenpiteet, joihin viitataan tämän liitteen 5 kohdassa:

8.3.1 A luokka:

Liitteen 5.1.2 (moottoripyörän poistaminen sivuseisontatuen varasta ja mahdollisesti sen kuljettaminen ilman moottoria moottoripyörän sivulla kävellen), 5.1.3 ja 5.1.6 kohta. Jos lain mukaan on käytettävä kypärää, kypärän säätö on tarkastettava. Osa 5.1.1 kohdassa luetelluista tarkistuksista on testattava pistokokein. Tasapainon säilyttäminen (5.1.5 kohta) on testattava eri nopeuksilla, myös alhaisilla nopeuksilla ja erilaisissa ajo-olosuhteissa, mutta ilman matkustajia, joiden kuljettamista käsitellään 9.1.2.1 kohdassa.

8.3.2 C, D, C + E ja D + E luokat:

Liitteen 5.2.8, 5.2.9 (paitsi C1 ja D1 luokissa), 5.2.10 (paitsi C1 ja D1 luokissa) ja 5.2.11 kohta (paitsi C1 ja D1 luokissa).

8.3.3 D luokka:

Liitteen 5.5.3 kohta.

9. Teoreettinen koe tai ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe

9.1 Hakijan ajotaito ja ajotapa on testattava seuraavilla alueilla, mutta jäsenvaltion harkintaan on jätetty, tehdäänkö se teoreettisen kokeen vai ajokokeen yhteydessä.

9.1.1 Kaikki luokat

9.1.1.1 renkaiden, valojen, heijastimien, ohjauksen, jarrujärjestelmän, suuntamerkintoantolaitteiden ja äänimerkinantolaitteen kunnon tarkistaminen pistokokein.

9.1.1.2 tarvittavat varotoimenpiteet ajoneuvosta noustaessa.

9.1.2 A luokka

9.1.2.1 tasapainon säilyttäminen matkustajaa kuljetettaessa.

9.1.3 C, D, C + E ja D + E luokat:

9.1.3.1 ajopiirturin käyttö.

9.1.4 C + E luokka:

9.1.4.1 perävaunun tai puoliperävaunun kytkeminen vetovaunuun ja irrottaminen siitä.

9.1.4.2 ajoneuvon lastaamiseen liittyvät turvatekijät.

10. Valinnainen ajokoe

Hakijan ajotaitoa ja ajotapaa voidaan jäljempänä olevien seikkojen osalta testata myös ajokokeen kuluessa.

10.1 Kaikki luokat

10.1.1 hätäjarrutus.

10.2 A luokka

10.2.1 U-käännös.

10.3 Tiekartan lukutaito voidaan testata joko teoreettisessa kokeessa tai ajokokeessa (paitsi C1, C1 + E, D1 ja D1 + E luokissa).

11. Ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen arvostelu

Arvostelun on kussakin edellä mainitussa ajotilanteessa osoitettava, kuinka helposti hakija pystyy käsittelemään ajoneuvon hallintalaitteita, ja hänen kykyään ajaa liikenteessä täysin turvallisesti. Katsastusmiehen on tunnettava olonsa turvalliseksi koko kokeen ajan. Ajovirheistä tai vaarallisesta ajotavasta, joka välittömästi vaarantaa koeajoneuvon, sen matkustajien tai muiden tien käyttäjien turvallisuuden, on rangaistava jättämällä koe hyväksymättä, riippumatta siitä, onko katsastusmiehen tai muun mukana olevan henkilön puututtava asiaan vai ei. Katsastusmies saa kuitenkin vapaasti päättää, onko ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe suoritettava loppuun.

Katsastusmiehillä on oltava koulutus hakijoiden turvallisen ajotavan arvioimiseksi. Jäsenvaltion valtuuttaman toimielimen on seurattava ja valvottava katsastusmiesten työtä huolehtiakseen siitä, että virheiden arviointi suoritetaan oikein ja johdonmukaisesti tämän liitteen määräysten mukaisesti.

12. Ajokokeen kesto

Ajokokeen keston ja ajetun matkan on oltava riittävät 8 ja 9 kohdassa määrätyn ajontaidon ja ajotavan arvioimiseksi. Ajoaika tiellä ei missään tapauksessa saisi olla vähemmän kuin 25 minuuttia A, B ja B + E luokissa ja 45 minuuttia muissa luokissa.

13. Kokeen suorituspaikka

Hakijan teknisen ajoneuvon hallintataidon arvioimiseksi suoritettava kokeen osa voidaan suorittaa erityisellä koealueella. Ajotaidon arvioimiseksi suoritettava kokeen osa olisi, jos mahdollista, suoritettava taajamien, pikateiden ja moottoriteiden ulkopuolisilla teillä sekä kaduilla, joilla tulisi esiintyä erilaisia kuljettajien kohtaamia vaikeuksia. On myös suotavaa, että koe suoritetaan erilaisilla liikennetiheyksillä.

14. Ajotaidon ja ajotavan testaamiseen käytettyjä ajoneuvoja, jotka on laskettu liikkeelle ennen 31 päivää heinäkuuta 1991, saadaan käyttää tuon päivän jälkeen enintään kolmen vuoden ajan, elleivät ne vastaa tämän liitteen 8.1.2 kohdan mukaisia tällaisia ajoneuvoja koskevia määräyksiä.

LIITE III

MOOTTORIAJONEUVON KULJETTAMISEEN VAADITTAVAA FYYSISTÄ JA HENKISTÄ TERVEYTTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

MÄÄRITELMÄT

1. Tässä liitteessä kuljettajat luokitellaan kahteen ryhmään:

1.1 1 ryhmä:

A, B ja B + E luokkien ja A1 ja B1 alaluokkien ajoneuvojen kuljettajat.

1.2 2 ryhmä:

C, C + E, D, D + E luokkien ja C1, C1 + E, D1 ja D1 + E alaluokkien ajoneuvojen kuljettajat.

1.3 Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että tämän liitteen ryhmän 2 kuljettajia tarkoittavia määräyksiä sovelletaan sellaisiin B luokan ajoneuvojen kuljettajiin, jotka käyttävät ajokorttiaan ammattimaisesti (taksit, ambulanssit, jne.).

2. Ensimmäistä ajokorttia tai ajokortin uudistamista hakevat henkilöt luokitellaan siihen ryhmään, johon he kuuluvat, kun ajokortti on annettu tai uudistettu.

LÄÄKÄRINTARKASTUKSET

3. Ryhmä 1:

Hakijoiden on läpäistävä lääkärintarkastus, jos asianmukaisia muodollisuuksia täytettäessä tai ajokortin antamisen edellytyksenä olevien kokeiden aikana ilmenee, että heillä on yksi tai useampi tässä liitteessä tarkoitetuista lääketieteellisistä vajavuuksista.

4. Ryhmä 2:

Hakijoiden on käytävä lääkärintarkastuksessa ennen ensimmäisen ajokortin antamista, ja sen jälkeen kuljettajien on käytävä kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti määrätyissä määräaikaistarkastuksissa.

5. Jäsenvaltiot voivat asettaa ajokortin antamiselle ja sen myöhemmälle uudistamiselle tämän liitteen vaatimuksia ankarampia vaatimuksia.

NÄKÖ

6. Kaikkien ajokortin hakijoiden on läpi käytävä asianmukainen tutkimus, jolla varmistetaan, että heillä on moottoriajoneuvojen kuljettamiseen tarvittava riittävä näkökyky. Jos on aihetta epäillä, että hakijan näkökyky on riittämätön, toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on tutkittava hänet. Tässä tutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityisesti näön tarkkuuteen, näkökenttään, hämäränäköön ja eteneviin silmäsairauksiin.

Tässä liitteessä piilolinssejä ei pidetä korjaavina linsseinä.

Ryhmä 1:

6.1 Ajokorttia tai ajokortin uudistamista hakevien henkilöiden binokulaarisen näön tarkkuuden on tarvittaessa korjaavia linssejä käytettäessä oltava vähintään 0,5 käytettäessä molempia silmiä yhdessä. Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa, jos lääkärintarkastuksessa ilmenee, että vaakasuora näkökenttä on alle 120°, ellei ajokortin antaminen poikkeustapauksessa ole asianmukaisesti perusteltua myönteisen lääkärinlausunnon tai hyväksytyn käytännön kokeen perusteella, taikka jos osoittautuu, että henkilö kärsii muusta silmäsairaudesta, joka voi haitata turvallista ajoa. Jos henkilöllä todetaan asteittain etenevä silmäsairaus, ajokortti voidaan myöntää tai uudistaa, jos hakija käy toimivaltaisen lääkintäviranomaisen suorittamissa säännöllisissä tarkastuksissa.

6.2 Jos ajokorttia tai ajokortin uudistamista hakeva henkilö on menettänyt kokonaan näön toisesta silmästä tai käyttää ainoastaan yhtä silmää, esimerkiksi diplopian ollessa kyseessä, hakijan näön tarkkuuden on oltava vähintään 0,6 tarvittaessa korjaavia linssejä käytettäessä. Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on vahvistettava, että tällainen monokulaarisen näön tila on jatkunut riittävän kauan, jotta henkilö on sopeutunut siihen, ja että silmän näkökenttä on normaali.

Ryhmä 2:

6.3 Ajokorttia tai ajokortin uudistamista hakevien henkilöiden näön tarkkuuden kahdella silmällä, tarvittaessa korjaavia linssejä käytettäessä on oltava vähintään 0,8 paremmassa silmässä ja vähintään 0,5 huonommassa silmässä. Jos henkilö käyttää korjaavia linssejä saavuttaakseen näön tarkkuuden 0,8 ja 0,5, kummankin silmän korjaamattoman näön tarkkuuden on oltava vähintään 0,05 tai näön tarkkuuden on noustava vaaditulle vähimmäistasolle (0,8 ja 0,5) joko käyttämällä korjaavia silmälaseja, joiden voimakkuus on enintään 4 diopteria, tai piilolinssejä käyttämällä (korjaamaton näön tarkkuus = 0,05). Henkilön on siedettävä korjaavia linssejä hyvin. Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa sellaisen kuljettajan hakemuksesta, jonka binokulaarinen näkökenttä ei ole normaali tai joka kärsii diplopiasta.

KUULO

7. Ajokortin saa antaa tai uudistaa ryhmän 2 hakijoille tai kuljettajille ainoastaan toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon perusteella; lääkärintarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten heikentynyt kuulo voidaan korvata.

LIIKUNTARAJOITTEISET HENKILÖT

8. Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka kärsivät sellaisesta liikuntaelinten sairaudesta tai vammasta, joka voi aiheuttaa vaaraa moottoriajoneuvoa kuljetettaessa.

Ryhmä 1:

8.1 Ajokortti voidaan tarvittaessa tietyin rajoituksin antaa fyysisesti vammaisille hakijoille tai kuljettajille toimivaltaisen lääkintäviranomaisen antaman lausunnon perusteella. Tämän lausunnon on perustuttava kyseisen sairauden tai vamman lääketieteelliseen arvioon ja tarvittaessa käytännön kokeeseen; lausunnossa on myös todettava, minkätyyppisiä muutoksia ajoneuvoon tarvitaan ja tarvitseeko kuljettaja ortopedista laitetta, sikäli kuin ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe osoittaa, että ajaminen tällaisen laitteen avulla ei olisi vaarallista.

8.2 Ajokortin saa antaa tai uudistaa hakijalle, jolla on etenevä sairaus, jos henkilö tutkitaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että hän yhä pystyy kuljettamaan ajoneuvoa täysin turvallisesti.

Jos vamma on pysyvä, ajokortin saa antaa tai uudistaa ilman, että hakijan on käytävä säännöllisissä lääkärintarkastuksissa.

Ryhmä 2:

8.3 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon tämän ryhmän määritelmän piiriin kuuluvien ajoneuvojen kuljettamisen aiheuttama lisääntynyt vaara.

SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET

9. Sairaus, jonka vuoksi ensimmäisen ajokortin hakijan tai ajokortin uudistamista hakevan kuljettajan sydän- ja verisuonijärjestelmä voi äkkiä pettää niin, että hänen aivotoimintansa äkillisesti heikkenee, vaarantaa liikenneturvallisuuden.

Ryhmä 1:

9.1 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijalle, jolla on vakava rytmihäiriö.

9.2 Ajokortin saa antaa tai uudistaa sellaiselle hakijalle tai kuljettajalle, jolla on sydämentahdistin, asiantuntijalääkärin lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

9.3 Kysymystä siitä, voidaanko ajokortti antaa tai uudistaa hakijoille tai kuljettajille, joilla on epänormaali verenpaine, on arvioitava ottaen huomioon tarkastuksen muut tulokset, mahdolliset sairauteen liittyvät komplikaatiot ja niiden liikenneturvallisuudelle mahdollisesti aiheuttama vaara.

9.4 Yleensä ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, joilla on angina pectoris -kipuja levon tai mielenliikutuksen aikana. Sellaiselle hakijalle tai kuljettajalle, joka on sairastanut sydänlihaksen infarktin, voidaan antaa tai uudistaa ajokortti toimivaltaisen lääkintäviranomaisen ja tarvittaessa säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

Ryhmä 2:

9.5 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon tämän ryhmän määritelmän piiriin kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen liittyvä lisääntynyt vaara.

SOKERITAUTI

10. Ajokortin saa antaa tai uudistaa sokeritautia sairastaville hakijoille tai kuljettajille toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja kunkin tapauksen kannalta asianmukaisten säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

Ryhmä 2:

10.1 Ajokortin saa antaa tai uudistaa tämän ryhmän hakijoille tai kuljettajille, jotka sairastavat sokeritautia ja tarvitsevat insuliinihoitoa, vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa ja silloin ainoastaan toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

HERMOSTOLLISET SAIRAUDET

11. Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka sairastavat vakavaa hermostollista sairautta, ellei hakemuksen tueksi esitetä toimivaltaisen lääkintäviranomaisen puoltavaa lausuntoa.

Sairauksista johtuvat hermostolliset häiriöt tai keskus- tai ääreishermostoon vaikuttavat kirurgiset toimenpiteet, jotka johtavat aistivammaan tai liikuntarajoitukseen taikka vaikuttavat tasapainoon ja koordinointikykyyn, on otettava asianmukaisesti huomioon niiden seurausten ja etenemisvaaran mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ajokortin antamiseen tai uudistamiseen voidaan liittää ehto, jonka mukaan sairauden paheneminen on arvioitava määräajoin.

12. Epileptiset kohtaukset tai muut äkilliset tajuntatilan häiriöt ovat vakava vaara liikenneturvallisuudelle, jos ne kohdistuvat moottoriajoneuvoa kuljettavaan henkilöön.

Ryhmä 1:

12.1 Ajokortti voidaan antaa tai uudistaa toimivaltaisen lääkintäviranomaisen suorittaman tarkastuksen ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella. Viranomaisen on päätettävä epilepsian tai muun tajunnan häiriön vakavuudesta, sen kliinisestä muodosta ja etenemisestä (esimerkiksi ei kohtauksia kahden viimeisen vuoden aikana), saadusta hoidosta ja sen tuloksista.

Ryhmä 2:

12.2 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka saavat tai voivat saada epileptisia kohtauksia tai muita äkillisiä tajunnan tilan häiriöitä.

PSYYKKISET HÄIRIÖT

Ryhmä 1:

13.1 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka kärsivät:

- vakavista psyykkisistä häiriöistä, riippumatta siitä, ovatko ne synnynnäisiä taikka sairauden, onnettomuuden tai neurokirurgisten toimenpiteiden aiheuttamia,

- vaikeasta henkisestä jälkeenjääneisyydestä,

- vakavista vanhenemiseen liittyvistä käytöshäiriöistä tai persoonallisuushäiriöistä, jotka johtavat vakavaan arvostelukyvyn, käytöksen tai sopeutuvuuden häiriöihin,

paitsi toimivaltaisen lääkintäviranomaisen puoltavan lausunnon ja tarvittaessa säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

Ryhmä 2:

13.2 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon lisääntynyt vaara, joka liittyy tämän ryhmän määritelmän soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen.

ALKOHOLI

14. Alkoholin käyttö on vakava vaara liikenneturvallisuudelle. Tämän ongelman vakavuuden vuoksi lääkintäviranomaisten on oltava erityisen valppaita.

Ryhmä 1:

14.1 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat riippuvaisia alkoholista tai jotka eivät pysty olemaan ajamatta alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ajokortin saa antaa tai uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat aikaisemmin olleet riippuvaisia alkoholista, toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella, jos nämä henkilöt osoittavat olleensa tietyn määräajan ilman alkoholia.

Ryhmä 2:

14.2 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon lisääntynyt vaara, joka liittyy tämän ryhmän määritelmän piiriin kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen.

HUUMEET JA LÄÄKKEET

15. Väärinkäyttö:

Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat riippuvaisia psyykeen vaikuttavista aineista tai jotka, olematta riippuvaisia tällaisista aineista, käyttävät niitä säännöllisesti väärin, riippumatta siitä, minkä luokan ajokortista on kyse.

Säännöllinen käyttö:

Ryhmä 1:

15.1 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka säännöllisesti käyttävät sellaisia missä tahansa muodossa olevia keskushermostoon vaikuttavia aineita, jotka voivat haitata ajoturvallisuutta, jos käytetty määrä on sellainen, että se voi haitata ajamista. Tätä sovelletaan kaikkiin lääkkeisiin tai lääkeyhdistelmiin, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn.

Ryhmä 2:

15.2 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava huomioon lisääntynyt vaara, joka liittyy tämän ryhmän määritelmän piiriin kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen.

MUNUAISSAIRAUDET

Ryhmä 1:

16.1 Ajokortin saa antaa tai uudistaa hakijalle tai kuljettajalle, joka kärsii vakavasta munuaisten vajaatoiminnasta, toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

Ryhmä 2:

16.2 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijalle tai kuljettajalle, joka kärsii vaikea-asteisesta ja palautumattomasta munuaisten vajaatoiminnasta paitsi poikkeustapauksissa toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Ryhmä 1:

17.1 Ajokortin saa antaa tai uudistaa hakijalle tai kuljettajalle, jolla on ajokykyyn vaikuttava elinsiirrännäinen tai keinoelin, toimivaltaisen lääkintäviranomaisen lausunnon ja tarvittaessa säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella.

Ryhmä 2:

17.2 Toimivaltaisen lääkintäviranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon lisääntynyt vaara, joka liittyy tämän ryhmän määritelmän soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen.

18. Ajokorttia ei yleensä saa antaa tai uudistaa hakijalle tai kuljettajalle, joka kärsii jostakin muusta kuin edellä mainitusta häiriöstä, joka saattaa muodostaa tai aiheuttaa liikenneturvallisuuteen vaikuttavan toimintahäiriön, paitsi jos hakemusta tukee toimivaltaisen lääkintäviranomaisen antama puoltava lausunto ja tarvittaessa säännölliset lääkärintarkastukset.

Top