EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0737

Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen

OJ L 82, 29.3.1990, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 179 - 184
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 179 - 184
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 78 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 25 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 25 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/737/oj

31990R0737

Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen

Virallinen lehti nro L 082 , 29/03/1990 s. 0001 - 0006
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0179
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0179


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 737/90,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990,

kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä T Osernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

T Osernobylin ydinvoimalaitoksessa 26 päivänä huhtikuuta 1986 tapahtuneen onnettomuuden vuoksi huomattavia määriä radioaktiivisia alkuaineita levisi ilmakehään,

asetuksessa (ETY) N:o 3955/87(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 4003/89(2), vahvistetaan kolmansista maista peräisin olevien ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen maataloustuotteiden tuontia varten radioaktiivisuuden enimmäistasot, joiden noudattamista jäsenvaltioiden on valvottava; kyseistä asetusta sovelletaan ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 1990,

yhteisön tehtävänä on edelleen T Osernobylin onnettomuuden erityisseurannan osalta huolehtia siitä, että mahdollisesti saastuneita ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita tuodaan yhteisöön ainoastaan yhteisiä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden jälkeen tai muun säteilyhätätilan aikana 22 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89(4), säännösten soveltamista (tarvittaessa tulevaisuudessa),

kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen on suojattava kuluttajien terveyttä, ylläpidettävä markkinoiden yhtenäisyyttä vahingoittamatta tarpeettomasti yhteisön ja kolmansien maiden välistä kauppaa sekä estettävä kaupan vääristymät,

asetuksen (ETY) N:o 3955/87 antamiseen vaikuttaneet syyt ovat edelleen olemassa, erityisesti koska tiettyjen onnettomuuden koettelemista kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden radioaktiivinen saastuminen on edelleen suurempi kuin mainitussa asetuksessa vahvistettu enimmäistaso,

näiden enimmäistasojen noudattamista on edelleen valvottava soveltuvin tarkastuksin, jotka voivat johtaa tuontikieltoihin, jos tasoja ei noudateta,

monien maataloustuotteiden radioaktiivinen saastuminen on vähentynyt ja vähenee edelleen ennen T Osernobylin onnettomuutta vallinneelle tasolle; tämän vuoksi olisi otettava käyttöön menettely, jolla kyseiset tuotteet voidaan jättää mainitun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle,

ei ole syytä soveltaa direktiivin 72/462/ETY(5) 29 artiklassa säädettyä menettelyä, koska tämä asetus kattaa kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut maataloustuotteet ja jalostetut maataloustuotteet, ja

tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden selventämiseksi ja muuttamiseksi tarpeen mukaan olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja ihmisravinnoksi soveltumattomia tuotteita ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle mahdollisesti jätettäviä tuotteita, tätä asetusta sovelletaan tuotteisiin, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja joita tarkoitetaan:

- perustamissopimuksen liitteessä II,

- glukoosista ja laktoosista 29 päivänä lokakuuta 1975 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2730/75(6), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 222/88(7),

- muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2783/75(8), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 4001/87(9),

- tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 11 päivänä marraskuuta 1980 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3033/80(10), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3743/87(11),

- vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien tiettyjen maataloustuotteiden osalta 11 päivänä marraskuuta 1980 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3035/80(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3209/88(13).

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää 3 artiklassa vahvistettujen enimmäistasojen noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien säännösten noudattamista.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetut enimmäistasot ovat seuraavat:

suurin radioaktiivisuuskertymä isotooppeina cesium-134 tai cesium-137:

- 370 becquerelliä kilogrammassa liitteessä II lueteltujen maidon ja maitotuotteiden sekä 4 6 kuukauden ikäisten vauvojen erityisravinnoksi tarkoitettujen, sellaisenaan kyseisen henkilöryhmän ravitsemustarpeita vastaavien ja selvästi tunnistettavissa ja "äidinmaidonkorvike" merkinnöin varustetuissa vähittäismyyntipakkauksissa olevien elintarvikkeiden osalta(14),

- 600 becquerelliä kilogrammassa muiden kyseisten tuotteiden osalta.

4 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa vahvistettuja enimmäistasoja noudatetaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, ja otettava huomioon alkuperämaan saastumisaste. Tarkastukset voivat sisältää myös vientitodistusten esittämisen. Tarkastustuloksen mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava 2 artiklan soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen kieltäminen tapauskohtaisesti tai yleisesti tietyn tuotteen osalta.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät tiedot ja erityisesti tapaukset, joissa enimmäistasoja ei ole noudatettu. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Todettaessa toistuvasti, että enimmäistasoja ei ole noudatettu, tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä toimenpiteet voivat käsittää jopa kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevien tuotteiden tuontikiellon.

6 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta sekä liitteessä I olevaan tuotteiden luetteloon ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden luetteloon mahdollisesti tehtävät muutokset annetaan 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

1 Komissiota avustaa tilapäinen komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Tällöin noudatetaan seuraavaa:

- komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä,

- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä maaliskuuta 1995, jollei neuvosto ennen kyseistä päivämäärää toisin päätä, erityisesti jos 6 artiklassa tarkoitettu soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen tuotteiden luettelo kattaisi kaikki ihmisravinnoksi soveltuvat tuotteet, joihin tätä asetusta sovelletaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. FLYNN

(1) EYVL N:o L 371, 30.12.1987, s. 14

(2) EYVL N:o L 382, 30.12.1989, s. 4

(3) EYVL N:o L 371, 30.12.1987, s. 11

(4) EYVL N:o L 211, 27.7.1989, s. 1

(5) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(6) EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 20

(7) EYVL N:o L 28, 1.2.1988, s. 1

(8) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 104

(9) EYVL N:o L 377, 31.12.1987, s. 44

(10) EYVL N:o 323, 29.11.1980, s. 1

(11) EYVL N:o L 352, 15.12.1987, s. 29

(12) EYVL N:o L 323, 29.11.1980, s. 27

(13) EYVL N:o L 286, 20.10.1988, s. 6

(14) Tiivistettyihin tai kuivattuihin tuotteisiin sovellettava taso lasketaan nautintavalmiiksi saatetun tuotteen perusteella

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Maito ja maitotuotteet, joihin sovelletaan 370 Bq/kg enimmäistasoa

CN-koodit 0401

0402

0403 10 11 39

0403 90 11 69

0404

Top