EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0654

Neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, siirtymätoimenpiteistä ja mukautuksista kasvien terveyteen, siemeniin, kasveihin ja eläinten rehuihin liittyviin direktiiveihin sekä eläinlääkintä- ja kotieläinjalostuslainsäädäntöön Saksan yhdistymisen vuoksi

OJ L 353, 17.12.1990, p. 48–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 63 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 63 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/654/oj

31990L0654

Neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, siirtymätoimenpiteistä ja mukautuksista kasvien terveyteen, siemeniin, kasveihin ja eläinten rehuihin liittyviin direktiiveihin sekä eläinlääkintä- ja kotieläinjalostuslainsäädäntöön Saksan yhdistymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 353 , 17/12/1990 s. 0048 - 0056
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0063
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0063


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 4 päivänä joulukuuta 1990,

siirtymätoimenpiteistä ja mukautuksista kasvien terveyteen, siemeniin, kasveihin ja eläinten rehuihin liittyviin direktiiveihin sekä eläinlääkintä- ja kotieläinjalostuslainsäädäntöön Saksan yhdistymisen vuoksi (90/654/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(2), ja erityisesti sen 4 b artiklan 1 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/461/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(4), ja erityisesti sen 13 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(5),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(6),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(7),

sekä katsoo, että

yhteisö on hyväksynyt säännöstön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panemiseksi,

yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan kokonaisuudessaan entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella Saksan yhdistymispäivästä alkaen,

entinen Saksan demokraattinen tasavalta on, helpottaakseen alueellaan harjoitettavan maatalouden yhdentämistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan, toteuttanut itsehallinnollisena toimenpiteenä jo 1 päivästä heinäkuuta 1990 alkaen yhteisen maatalouden sääntelyä tietyiltä osin,

maataloutta koskeviin yhteisiin säännöksiin on kuitenkin tarpeen tehdä tiettyjä tarkennuksia kyseisen alueen erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi,

tässä yhteydessä säädettävien poikkeusten olisi pääsääntöisesti oltava väliaikaisia ja niiden vaikutuksen yhteisen maatalouspolitiikan toimintaan ja yhteisön perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamiseen olisi oltava mahdollisimman vähäistä,

tiettyjä yhteisön laatu- ja terveysmääräyksiä entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella ei nykyisessä tilanteessa voida välittömästi soveltaa; tätä varten sovellettavien poikkeusten aiheuttamaa sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan häiriötä on vältettävä: sen vuoksi tuotteita, jotka eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia, ei saisi, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, pitää kaupan yhteisössä,

tiedot entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen maanviljelystä eivät ole riittäviä muutosten ja poikkeusten laajuuden yksityiskohtaiseksi määrittämiseksi; tilanteen muutoksen huomioon ottamiseksi on tarpeen säätää yksinkertaistetusta menettelystä perustamissopimuksen 145 artiklan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti, jotta tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä voidaan mukauttaa ja täydentää tarpeen mukaan, ja

Saksan viranomaiset ovat sitoutuneet laajentamaan klassisen sikaruton hävittämisohjelmansa koskemaan Saksan yhdistymispäivästä alkaen myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta; ne ovat myös vakuuttaneet, että tautien ilmoitusjärjestelmä tulee voimaan kyseisellä alueella samasta ajankohdasta alkaen; tämän vuoksi alueelle tulisi myöntää alueen eläinten terveystilanteen ja annettujen takuiden perusteella klassisesta sikarutosta vapaan alueen asema Saksan yhdistymispäivästä alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Sen varmistamiseksi, että entisen Saksan demokraattisen tasavallan alue yhdentyy sopusointuisesti yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tässä direktiivissä säädetään siirtymäjärjestelyistä ja mukautuksista, jotka ovat Saksan yhdistymisen vuoksi tarpeen tehdä kasvien terveyttä, siemeniä, kasveja ja eläinten rehuja koskeviin direktiiveihin sekä eläinlääkintä- ja kotieläinjalostuslainsäädäntöön.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut mukautukset ja siirtymäjärjestelyt ovat tämän direktiivin liitteinä.

3 artikla

1 Tässä direktiivissä tarkoitetut toimenpiteet voidaan antaa ilmeisten aukkojen poistamiseksi ja teknisten mukautusten toteuttamiseksi 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 Tällaisten mukautustoimenpiteiden on oltava omiaan varmistamaan yhteisön sääntöjen yhtenäinen soveltaminen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla alalla, ottaen aiheellisella tavalla huomioon kyseisen alueen erityisolosuhteet ja sääntöjen soveltamiseen liittyvät erityiset vaikeudet entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella.

Toimenpiteiden on oltava kyseisten sääntöjen mukaisia ja liityttävä läheisesti johonkin tässä direktiivissä säädettyyn poikkeukseen.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa 31 päivään joulukuuta 1992 asti. Niiden soveltamisaika on rajoitettava samaan ajanjaksoon; jos tässä direktiivissä kuitenkin asetetaan poikkeuksia varten myöhempiä määräpäiviä, sovelletaan näitä määräpäiviä.

4 Jos osoittautuu välttämättömäksi lykätä tässä direktiivissä säädettyä poikkeusten soveltamisen määräajan päättymistä, kyseistä päivämäärää voidaan lykätä 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ei kuitenkaan myöhemmäksi kuin 31 päivään joulukuuta 1992.

4 artikla

Jos tätä artiklaa on noudatettava, toimenpiteet annetaan yksityiskohtaisten soveltamisohjeiden antamista koskevassa artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa säännöksissä.

5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on osana tuotteen vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä varmistettava, että tuotteita, jotka eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia, ei saateta markkinoille yhteisön alueella, lukuun ottamatta entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2 Saksan on liitteissä määrätyn mukaisesti toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotteita, jotka eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia, ei saateta markkinoille yhteisön alueella, lukuun ottamatta entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta. Näiden toimenpiteiden on oltava sopusoinnussa perustamissopimuksen ja erityisesti sen 8 a artiklan tavoitteiden kanssa, eivätkä ne saa olla aiheena valvonnan tai rajamuodollisuuksien lisäämiselle jäsenvaltioiden välisillä rajoilla.

3 Jäsenvaltiot voivat saattaa minkä hyvänsä ongelman komission käsiteltäväksi. Komissio tutkii ongelman kiireellisenä asiana ja tekee päätelmänsä sekä antaa mahdolliset aiheelliset toimenpiteet. Kyseisistä toimenpiteistä päätetään 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Saksan on annettava mahdollisimman pian komissiolle tieto niistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut tässä direktiivissä säädettyjen valtuuksien nojalla.

Siirtymätoimenpiteiden soveltamiseksi vahvistettujen määräaikojen päätyttyä Saksan on laadittava kertomus toimenpiteiden soveltamisesta. Kertomus on toimitettava komissiolle, joka toimittaa sen muille jäsenvaltioille.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DE MICHELIS

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(2) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(3) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24

(4) EYVL N:o L 395, 30.12.1972, s. 13

(5) EYVL N:o L 263, 26.9.1990, s. 24, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä lokakuuta 1990

(6) Lausunto annettu 21 päivänä marraskuuta 1990

(7) Lausunto annettu 20 päivänä marraskuuta 1990

LIITE I

KASVIEN TERVEYTTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1 Neuvoston direktiivi 86/362/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986 (EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 88/298/ETY (EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 53).

Lisätään 16 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalle annetaan kuitenkin oikeus enintään 31 päivään joulukuuta 1992 asti pitää kaupan entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella liitteessä I lueteltuja tuotteita, joiden vetysyanidipitoisuus ylittää liitteessä II vahvistetut pitoisuudet; kyseinen poikkeus koskee ainoastaan tuotteita, jotka ovat peräisin entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueelta.

Sallitut pitoisuudet eivät missään tapauksessa saa ylittää entisen Saksan demokraattisen tasavallan lainsäädännön mukaisesti sovellettuja enimmäispitoisuuksia.

Saksan on huolehdittava siitä, että kyseisiä tuotteita ei tuoda yhteisön muihin osiin, lukuun ottamatta entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta."

2 Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 (EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/490/ETY (EYVL N:o L 271, 3.10.1990, s. 28).

Lisätään 20 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

"6 Perinteisessä kaupankäynnissä ja voidakseen vastata entisen Saksan demokraattisen tasavallan yritysten tuotannon tarpeisiin, Saksan voidaan sen esittämästä pyynnöstä 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti sallia noudattavan 4 artiklan 1 kohtaa, 5 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan kyseistä asiaa koskevia säännöksiä entisen Saksan demokraattisen tasavallan osalta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua myöhempään ajankohtaan asti kuin on viitattu 1 kohdan b alakohdassa, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen. Kyseisissä pyynnöissä on määriteltävä kyseeseen tuleva tuote ja sen määrät. Lupaa ei saa antaa ennen kuin kaikki aiheutuvat kasvien terveysvaarat on selvitetty.

Saksan on huolehdittava siitä, että kyseisiä tuotteita ei tuoda yhteisön muihin osiin lukuun ottamatta entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta, ellei voida näyttää toteen, että tämän direktiivin säännöksiä on noudatettu."

LIITE II

JALOSTUS- TAI LISÄYSAINEISTO

I. Viljelykasvi- ja vihanneslajit

1. Neuvoston direktiivi 66/400/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966 (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/380/ETY (EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 31).

a) Lisätään 16 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueeseen 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta voidaan antaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Lisätään 23 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 3 artiklan 1 kohtaa, kun on kyse

- siemenistä, jotka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä tai yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen kyseistä päivää,

- muista siemenistä, jotka on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- 16 artiklaa perinteisessä kaupankäynnissä ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen toisen luetelmakohdan osalta eikä 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen ensimmäisen luetelmakohdan osalta.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisessa kohdassa tarkoitettua siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muihin yhteisön osiin entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää toteen, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

2. Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966 (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/100/ETY (EYVL N:o L 38, 10.2.1989, s. 36).

a) Lisätään 16 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueeseen 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta voidaan antaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Lisätään 23 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 3 artiklan 1 kohtaa, kun kyse on

- siemenistä, jotka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä tai yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen yhdistymispäivää,

- muista siemenistä, jotka on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- 8 artiklan 2 kohtaa, kun kysymyksessä ovat 'vähäisiä määriä` Pisum sativum L. (partim) ja Vicia faba L. (partim) -siemeniä koskevat rajoitukset;

- 16 artiklaa perinteisen kaupankäynnin puitteissa ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen kolmannen luetelmakohdan osalta eikä 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen muiden luetelmakohtien osalta.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisen kohdan siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muihin yhteisön osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, jollei voida todistaa, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

3. Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966 (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/2/ETY (EYVL N:o L 5, 7.1.1989, s. 31).

a) Lisätään 16 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta voidaan antaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Lisätään 23 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 3 artiklan 1 kohtaa, kun kyse on

- siemenistä, jotka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä tai yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen yhdistymispäivää,

- muista siemenistä, jotka on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- 8 artiklan 2 kohtaa, kun kysymyksessä ovat 'vähäisiä määriä` koskevat rajoitukset;

- 13 artiklan 1 kohtaa "Hordeum vulgare L:n" osalta;

- 16 artiklaa perinteisen kaupankäynnin rajoituksin ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan osalta eikä 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen toisen ja kolmannen luetelmakohdan osalta.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisessa kohdassa tarkoitettua siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muihin yhteisön osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää toteen, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

4. Neuvoston direktiivi 66/403/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966 (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/403/ETY (EYVL N:o L 208, 7.8.1990, s. 30).

Lisätään 21 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 3 artiklan 1 kohtaa, kun kyse on

- siemenperunasta, joka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä, tai siemenperunasta, joka on korjattu yhdistymisen jälkeen, jos ne on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- 8 artiklan 2 kohtaa, kun kysymyksessä ovat 'vähäisiä siemenmääriä` koskevat rajoitukset;

- 15 artiklaa perinteisessä kaupankäynnissä ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen ensimmäisen ja kolmannen luetelmakohdan osalta eikä 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen toisen luetelmakohdan osalta.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisen kohdan siemenperunaa, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muualle yhteisön alueelle, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää toteen sitä, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

5. Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969 (EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/380/ETY (EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 31).

a) Lisätään 15 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueeseen 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta voidaan antaa 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

b) Lisätään 23 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 3 artiklan 1 kohtaa, kun kyse on

- siemenestä, joka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä taikka yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen yhdistymispäivää,

- muusta siemenestä, joka on varmennettu 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- 16 artiklaa perinteisessä kaupankäynnissä ja ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisen luetelmakohdan toisen kohdan siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä muihin yhteisön osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää toteen, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

6. Neuvoston direktiivi 70/457/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970 (EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/380/ETY (EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 31).

a) Lisätään 3 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Korvataan entisen Saksan demokraattisen tasavallan osalta päivämäärät 1 päivänä heinäkuuta 1972 ja 30 päivänä kesäkuuta 1980, joihin tässä järjestyksessä viitataan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä, päivämäärillä 3 päivänä lokakuuta 1990 ja 31 päivänä joulukuuta 1994 niiden lajikkeiden osalta, jotka entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat aiemmin hyväksyneet. Tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin osin lajikkeisiin, joita ei ole virallisesti hyväksytty, mutta joiden siementä on alueella pidetty kaupan tai viljelty ennen Saksan yhdistymistä."

b) Lisätään 12 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaisten antama hyväksyntä on voimassa ennen Saksan yhdistymistä hyväksytyille lajikkeille enintään 10 kalenterivuoden ajan siitä ajankohdasta, jolloin ne on otettu Saksan liittotasavallan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatimaan lajikeluetteloon."

c) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

"Korvataan Saksan osalta johdantovirkkeen ensimmäisen kohdan päivämäärä 1 päivänä heinäkuuta 1972 päivämäärällä 3 päivänä lokakuuta 1990 niiden lajikkeiden osalta, jotka entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat aiemmin hyväksyneet. Kaikkien lajikkeen lisäämiseen 1 kohdan c alakohdan mukaisesti käytettyjen maa-alueiden on sijaittava entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella."

d) Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:

"Korvataan 16 artiklan viimeisessä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ensimmäisen kohdan johdantovirkkeen päivämäärä 1 päivänä heinäkuuta 1972 päivämäärällä 3 päivänä lokakuuta 1990."

7. Neuvoston direktiivi 70/458/ETY, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970 (EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/380/ETY (EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 31).

a) Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Korvataan entisen Saksan demokraattisen tasavallan osalta päivämäärät 1 päivänä heinäkuuta 1972 ja 30 päivänä kesäkuuta 1980, joita tarkoitetaan ensimmäisessä virkkeessä, tässä järjestyksessä päivämäärillä 3 päivänä lokakuuta 1990 ja 31 päivänä joulukuuta 1994 niiden lajikkeiden osalta, jotka entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat aiemmin hyväksyneet.

Tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin osin lajikkeisiin, joita ei ole virallisesti hyväksytty, mutta joiden siementä on alueella pidetty kaupan tai kylvetty ennen Saksan yhdistymistä."

b) Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaisten antama hyväksyntä on voimassa ennen Saksan yhdistymistä hyväksytyille lajikkeille enintään 10 kalenterivuoden ajan laskettuna siitä ajankohdasta, kun ne on otettu Saksan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatimaan lajikeluetteloon."

c) Lisätään 16 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Korvataan Saksan osalta johdantovirkkeen ensimmäisen kohdan päivämäärä 1 päivänä heinäkuuta 1977, jota tarkoitetaan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä, päivämäärällä 3 päivänä lokakuuta 1990 niiden lajikkeiden osalta, jotka entisen Saksan demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat hyväksyneet."

d) Lisätään 43 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- 20 artiklan 1 kohtaa, kun on kyse siemenestä, joka on korjattu ennen Saksan yhdistymistä taikka yhdistymisen jälkeen, jos kylvö on tapahtunut ennen yhdistymispäivää;

- 32 artiklan 1 kohdan d alakohtaa perinteisessä kaupankäynnissä ottaen huomioon entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen yritysten tuotannon tarpeet,

vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen.

Saksan on huolehdittava, että muuta kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä yhteisön muihin osiin entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

8. Neuvoston päätös 78/476/ETY, tehty 30 päivänä toukokuuta 1978 (EYVL N:o L 152, 8.6.1978, s. 17), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 88/574/ETY (EYVL N:o L 313, 19.11.1988, s. 45), neuvoston päätöksellä 85/355/ETY (EYVL N:o L 195, 26.7.1985, s. 1), tehty 27 päivänä kesäkuuta 1985, neuvoston päätöksellä 85/356/ETY (EYVL N:o L 195, 26.7.1985, s. 20), tehty 27 päivänä kesäkuuta 1985, sellaisena kuin kaksi viimeksi mainittua on viimeksi muutettuna päätöksellä 90/402/ETY (EYVL N:o L 208, 7.8.1990, s. 27).

Poistetaan liitteissä olevat viittaukset Saksan demokraattiseen tasavaltaan.

II. Muut säännökset

1. Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968 (EYVL N:o L 93, 17.4.1968, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/332/ETY (EYVL N:o L 151, 17.6.1988, s. 82).

Lisätään 19 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen.

Saksan on huolehdittava, että siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä yhteisön muihin osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

2. Neuvoston direktiivi 66/404/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966 (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2326/66), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 88/332/ETY (EYVL N:o L 151, 17.6.1988, s. 82).

a) Lisätään 5 e artiklaan virke seuraavasti:

"Korvataan entisen Saksan demokraattisen tasavallan osalta päivämäärä 1 päivänä heinäkuuta 1977 päivämäärällä 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja vahvistetaan siirtymäkauden päättymisajaksi 31 päivänä joulukuuta 1994."

b) Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

"3a. Saksalla on oikeus noudattaa 4 artiklan 1 kohtaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen.

Saksan on huolehdittava, että siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä yhteisön muihin osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, ellei voida näyttää toteen, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

3. Neuvoston direktiivi 71/161/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971 (EYVL N:o L 87, 17.4.1971, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella ETY N:o 3768/85 (EYVL N:o L 362, 31.12.1985, s. 8).

Lisätään 19 artiklaan kohdat seuraavasti:

"Saksalla on oikeus noudattaa 5 artiklan 1 kohtaa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella vielä edellä tarkoitettua ajankohtaa myöhemmin, ei kuitenkaan 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen.

Saksan on huolehdittava, että siementä, jonka osalta se käyttää tätä oikeutta hyväkseen, ei viedä yhteisön muihin osiin, entisen Saksan demokraattisen tasavallan aluetta lukuun ottamatta, jollei voida näyttää toteen, että direktiivin säännöksiä on noudatettu."

LIITE III

ELÄINTEN REHUJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1 Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970 (EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/412/ETY (EYVL N:o L 209, 8.8.1990, s. 25).

Lisätään 26 artiklaan seuraava kohta:

"Saksa saa kuitenkin entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella:

- pitää voimassa säännökset, joita on sovellettu ennen yhdistymistä ja joiden mukaan seuraavien lisäaineiden käyttö rehussa on sallittu:

- olakvindoksi,

- nourseothricine,

- ergambur.

Tämän poikkeuksen voimassaolo päättyy samana päivänä kuin edellä mainittujen lisäaineiden käytön sallimisesta tai kieltämisestä tehdään päätös 7 kohdan mukaisesti, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Saksan on varmistettava, ettei kyseisiä lisäaineita tai niitä sisältäviä rehuja toimiteta yhteisön muihin osiin;

- poiketa 31 päivään joulukuuta 1991 asti 14, 15 ja 16 artiklan merkintöjä koskevista säännöksistä kyseisellä alueella valmistettujen sellaisten lisäaineiden, lisäaine-esiseosten ja rehuseosten osalta, joihin lisäaineita on lisätty."

2 Neuvoston direktiivi 77/101/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976 (EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/234/ETY (EYVL N:o L 102, 14.4.1987, s. 31).

Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

"Saksa voi kuitenkin 31 päivään joulukuuta asti poiketa 7 artiklan merkintöjä koskevista säännöksistä entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella valmistettujen suoraan käytettävien rehujen osalta."

3 Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979 (EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/44/ETY (EYVL N:o L 27, 31.1.1990, s. 25).

Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

"Saksa voi kuitenkin 21 päivään tammikuuta 1992 asti poiketa merkintöjä koskevista 5 artiklan säännöksistä entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella valmistettujen rehuseosten osalta."

4 Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982 (EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/439/ETY (EYVL N:o L 227, 21.8.1990, s. 33).

Lisätään 4 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

"3 N-alkaaneilla tuotetuista Candida-suvun hiivoista saatujen tuotteiden käyttöä rehuissa ei saa kieltää entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella 31 päivään joulukuuta 1991 asti. Saksan on huolehdittava, että kyseisiä tuotteita ei toimiteta yhteisön muihin osiin."

Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:

"Saksa voi kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1991 asti poiketa 5 artiklan merkintöjä koskevista säännöksistä entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella valmistettujen rehujen osalta."

LIITE IV

ELÄINLÄÄKINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ

1 Neuvoston päätös 88/303/ETY, tehty 24 päivänä toukokuuta 1988 (EYVL N:o L 132, 28.5.1988, s. 76), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 90/63/ETY (EYVL N:o L 43, 17.2.1990, s. 32).

Lisätään liitteessä II olevaan 1 lukuun alueet seuraavasti:

"Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Dresden, Leipzig, Chemnitz ja Berliini."

2 Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971 (EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13).

Lisätään artikla seuraavasti:

"15 d artikla

1 Saksa saa 31 päivään joulukuuta 1992 asti poiketa entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella seuraavista säännöksistä:

- 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan a ja e alakohta,

- 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan c alakohta niiden edellytysten osalta, joihin viitataan liitteessä I olevan V luvun 28 a ja 28 b kohdassa,

- 3 artiklan 1 kohdan B alakohdan a alakohta,

- 3 artiklan 1 kohdan B alakohdan e alakohta A alakohdan e alakohdassa säädettyjen edellytysten osalta.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten tuotteiden on oltava tuotettu yksinomaan entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueella käytettäväksi.

3 Tässä artiklassa tarkoitetuista laitoksista on laadittava eri luettelo ja kullekin laitokselle annetaan erityinen eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero, joka ei saa olla sekoitettavissa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteisön sisäisessä kaupassa käytettävään hyväksyntänumeroon."

Top