EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0425

Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa

OJ L 224, 18.8.1990, p. 29–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 146 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 146 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 138 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 53 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 53 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 66 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoava ja korvaava 32017R0625 . Latest consolidated version: 01/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/425/oj

31990L0425

Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa

Virallinen lehti nro L 224 , 18/08/1990 s. 0029 - 0041
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0146
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0146


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa (90/425/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

yhteisön on määrä hyväksyä toimenpiteet sisämarkkinoiden toteuttamiseksi asteittain 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvän kauden kuluessa,

eläinten ja eläimistä valmistettavien tuotteiden yhteisen markkinajärjestelmän yhdenmukainen toiminta edellyttää kyseisten eläinten ja tuotteiden yhteisön sisäisen kaupan kehityksen eläinjalostusta ja eläinlääkintää koskevien esteiden purkamista; tässä suhteessa eläinten ja maataloustuotteiden vapaa liikkuvuus on olennainen osa markkinoiden yhteistä järjestelyä ja sen olisi helpotettava maataloustuotannon järkiperäistä kehittämistä ja tuotannontekijöiden parasta mahdollista käyttöä,

eläinlääkinnän alalla ihmisten ja eläinten terveyden turvaamiseksi tarkoitetut tarkastukset suoritetaan nykyisin rajoilla,

lopullisena päämääränä on eläinlääkärintarkastusten rajoittaminen lähetyspaikkaan; tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää eläinten terveyden turvaamiseen liittyvien perusvaatimusten yhdenmukaistamista,

sisämarkkinoiden toteuttamiseksi on tarpeen painottaa lähetyspaikassa suoritettavia tarkastuksia ja sellaisten tarkastusten järjestämistä, jotka voitaisiin suorittaa määräpaikassa; tällainen ratkaisu johtaa yhteisön sisäisillä rajoilla suoritettavien eläinlääkärintarkastusten poistamiseen, ja tässä yhteydessä on syytä säilyttää yhteisön määräyksissä oleva terveystodistus tai tunnisteasiakirja,

tämä ratkaisu edellyttää luottamuksen lisääntymistä lähettäjävaltiossa suoritettuja eläinlääkärintarkastuksia kohtaan erityisesti aikaansaamalla järjestelmä nopeaa tietojen vaihtoa varten;

on tärkeää, että lähettävä jäsenvaltio huolehtii tällaisten eläinlääkärintarkastusten asianmukaisesta suorittamisesta,

määrävaltiona olevassa valtiossa olisi voitava suorittaa eläinlääkärintarkastuksia pistokokein; siinä tapauksessa, että on vakava olettamus poikkeavuudesta, eläinlääkärintarkastus voitaisiin suorittaa eläinten ja tuotteiden ollessa matkalla, ja on mahdollista edelleen säätää karanteeniin asettamisesta alueilla, joita ei ole yhdenmukaistettu,

on tärkeää säätää jatkotoimista silloin, kun eläinlääkärintarkastus paljastaa lähetyksen olevan säännöistä poikkeavaa,

on tarpeen säätää menettelystä niiden riitojen ratkaisemiseksi, joita saattaa syntyä joltakin tilalta, keskuksesta tai järjestöstä tulevien lähetysten osalta,

on tärkeää säätää suojatoimenpiteistä; tällä alalla vastuun on oltava erityisesti tehokkuussyistä ensisijaisesti lähettävällä jäsenvaltiolla; komission on pystyttävä toimimaan nopeasti, erityisesti vierailemalla kyseisessä paikassa ja hyväksymällä tilanteessa tarvittavat toimenpiteet,

tämän direktiivin säännösten olisi katettava kaikki eläimet ja tuotteet, joihin yhteisön sisäisessä kaupassa sovelletaan eläinlääkinnällisiä vaatimuksia, jotta säännökset olisivat tehokkaita,

nykyinen yhdenmukaistamisen tilanne huomioon ottaen ja kunnes asiassa annetaan yhteisön säännöt, olisi eläinten ja tuotteiden, joita yhdenmukaistetut määräykset eivät koske, kuitenkin oltava määrävaltion vaatimusten mukaisia edellyttäen, että nämä ovat perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisia,

edellä mainittuja sääntöjä olisi sovellettava eläinjalostusta koskeviin tarkastuksiin,

nykyisten direktiivien säännökset olisi mukautettava tässä direktiivissä säädettyihin uusiin säännöksiin,

näitä säännöksiä olisi tarkasteltava uudelleen ennen vuoden 1993 loppuun mennessä, ja

komission tehtäväksi olisi annettava toteuttaa toimenpiteet tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi; tätä varten olisi säädettävä menettelytavoista tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden välillä pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että eläinlääkärintarkastuksia, jotka suoritetaan liitteessä A lueteltuihin direktiiveihin kuuluville eläville eläimille ja tuotteille tai kauppaa varten tarkoitetuille 21 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuille eläville eläimille ja tuotteille, ei enää suoriteta rajoilla, vaan ne suoritetaan tämän direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on lisäksi huolehdittava siitä, että eläinjalostusta koskevien asiakirjojen tarkastuksiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä valvontamääräyksiä.

Tämä direktiivi ei vaikuta eläinten hyvinvointia koskeviin tarkastuksiin kuljetuksen aikana eikä tarkastuksiin, jotka lakien yleisestä täytäntöönpanosta jäsenvaltiossa vastaavat viranomaiset suorittavat tehtäviensä hoitoon liittyen ketään syrjimättä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) 'eläinlääkärintarkastuksella` 1 artiklassa tarkoitettujen eläinten tai tuotteiden fyysistä tarkastusta ja/tai hallinnollista muodollisuutta, jonka tarkoituksena on joko välittömästi tai muulla tavoin vaikuttaa ihmisten tai eläinten terveyden turvaamiseen,

2) 'eläinjalostusta koskevalla tarkastuksella` liitteessä A olevassa II jaksossa mainituissa direktiiveissä säädettyjä eläimiä koskevaa fyysistä tai hallinnollista menettelyä, joka on tarkoitettu rotujen välittömään tai välilliseen parantamiseen,

3) 'kaupalla` perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kauppaa,

4) 'tilalla` kansallisten voimassa olevien säännösten määritelmän mukaista maatalouslaitosta tai kauppiaan kiinteistöä, joka sijaitsee jäsenvaltion alueella ja jossa pidetään tai säilytetään säännöllisesti liitteessä A ja B tarkoitettuja eläimiä, lukuun ottamatta hevoseläimiä, ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY(4) 2 artiklan a alakohdassa olevan määritelmän mukaista tilaa,

5) 'keskuksella tai laitoksella` yritystä, joka tuottaa, varastoi, jalostaa tai käsittelee 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita,

6) 'toimivaltaisella viranomaisella` jäsenvaltion keskusviranomaista, jolla on toimivalta suorittaa eläinlääkärin- tai eläinjalostusta koskevia tarkastuksia tai viranomaista, jolle se on myöntänyt nämä valtuudet,

7) 'virkaeläinlääkärillä` toimivaltaisen viranomaisen nimittämää eläinlääkäriä.

I LUKU Tarkastukset lähetyspaikassa

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että vain sellaiset 1 artiklassa tarkoitetut eläimet ja tuotteet voivat olla kauppaan tarkoitettuja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) jäljempänä liitteessä A tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden on täytettävä kyseisessä liitteessä lueteltujen asiaa koskevien direktiivien vaatimukset ja liitteessä B tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden on täytettävä määrävaltiona olevan jäsenvaltion terveysvaatimukset,

b) niiden on tultava tiloilta, keskuksista tai laitoksista, jotka ovat 3 kohdan mukaisten säännöllisten virallisten eläinlääkärintarkastusten alaisia,

c) ne on toisaalta oltava tunnistettu yhteisön määräysten mukaisesti ja toisaalta oltava siten rekisteröityjä, että alkuperä- tai kauttakulkutila, keskus tai järjestö voidaan tunnistaa; kansallisista tunnistus- tai rekisteröintijärjestelmistä on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksiannosta.

Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että yhteisön sisäisessä kaupassa sovellettavat tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmät laajennetaan koskemaan eläinten siirtämistä niiden alueella,

d) niiden mukana on kuljetettaessa oltava terveystodistus tai muut mahdolliset asiakirjat, joista liitteessä A tarkoitetuissa direktiiveissä säädetään, ja muiden eläinten ja tuotteiden osalta määrävaltiona olevan jäsenvaltion määräämä terveystodistus,

Näiden alkuperätilasta, keskuksesta tai järjestöstä vastaavan virkaeläinlääkärin antamien todistusten tai asiakirjojen ja toimivaltaisen viranomaisen antamien liitteessä A olevassa II jaksossa mainitussa eläinjalostuslainsäädännössä vaadittavien asiakirjojen on oltava eläimen, eläinten ja tuotteiden mukana sen/niiden vastaanottajalle/vastaanottajille saakka,

e) taudeille alttiit eläimet tai taudeille alttiista eläimistä valmistetut tuotteet eivät saa olla peräisin:

i) tiloilta, keskuksista, laitoksista, alueilta tai alueilta, joita yhteisön määräysten mukaiset rajoitukset koskevat, kun niitä sovelletaan kyseisiin eläimiin tai kyseisistä eläimistä valmistettuihin tuotteisiin jonkin liitteessä C tarkoitettua tautia koskevan epäilyn, taudin puhkeamisen tai esiintymisen tai suojatoimenpiteiden soveltamisen vuoksi,

ii) tilalta, keskuksesta, laitoksesta, alueelta tai alueelta, johon sovelletaan virallisia rajoituksia jotakin muuta kuin liitteessä C tarkoitettua tautia koskevan epäilyn, taudin puhkeamisen tai esiintymisen tai suojatoimenpiteiden soveltamisen vuoksi,

iii) tilalta, joka ei anna kyseisen jäsenvaltion, muiden kuin liitteessä C lueteltujen tautien osalta, mahdollisesti vaatimia takuita, kun ne on tarkoitettu tiloille, keskuksiin tai laitoksiin, jotka sijaitsevat niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat saaneet direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan tai muiden vastaavien yhteisön käytössä olevien tai käyttöön otettavien sääntöjen mukaiset takeet, tai yhteisön lainsäädännön koko alueeltaan tai alueen osasta taudista vapaaksi tunnustamassa valtiossa,

iv) tilalta, keskuksesta tai laitoksesta tai mahdollisesti sellaisesta alueen osasta, jolla ei ole säädettyjä lisätakeita, kun ne on tarkoitettu sellaiseen jäsenvaltioon tai jäsenvaltion alueen osaan, joka on saanut direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan tai muiden yhteisön käytössä olevien tai käyttöön otettavien sääntöjen mukaiset lisätakeet.

Alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että ennen todistuksen tai lähetyksen mukana olevan asiakirjan antamista tilat, keskukset tai laitokset täyttävät tässä alakohdassa säädetyt vaatimukset,

f) kun kuljetukseen sisältyy useita määräpaikkoja, eläimet ja tuotteet on ryhmiteltävä lähetyksiksi määräpaikkojen lukumäärän mukaan. Kunkin lähetyksen mukana on seurattava d kohdassa mainitut todistukset ja/tai asiakirjat,

g) kun liitteessä A tarkoitetuissa direktiiveissä olevat eläimet ja tuotteet, jotka ovat yhteisön määräysten mukaisia, on tarkoitettu vietäväksi kolmanteen maahan toisen jäsenvaltion alueen kautta, kuljetuksen on - lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia, jotka toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti sallinut eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi - tapahduttava tullin valvonnassa yhteisön alueelta poistumiseen saakka komission 18 artiklassa tai tarvittaessa 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antamien yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti.

Kun kyseessä ovat lisäksi eläimet tai tuotteet, jotka eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia, tai liitteessä B tarkoitetut eläimet tai tuotteet, kauttakulku voi tapahtua vain, jos kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on sen nimenomaan sallinut.

2 Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava siitä, että:

- edellä 1 artiklassa tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita, jotka on mahdollisesti teurastettava kansallisen sellaisia tauteja koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti, jota ei ole tarkoitettu liitteessä C, ei lähetetä toisen jäsenvaltion alueelle,

- jäljempänä liitteessä A tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita tai liitteessä B tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita ei lähetetä toisen jäsenvaltion alueelle, jos niitä ei voida pitää kaupan niiden omalla alueella terveyteen ja eläinten terveyteen liittyvin perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisin perustein.

3 Toimivaltainen viranomainen suorittaa tarkastuksia virkaeläinlääkärille yhteisön lainsäädännössä annettujen valvontavelvollisuuksien lisäksi tiloilla, hyväksytyillä markkinapaikoilla ja kokoontumispaikoilla, keskuksissa ja laitoksissa varmistuakseen, että kauppaan tarkoitetut eläimet ja tuotteet ovat yhteisön vaatimusten mukaisia ja erityisesti että ne täyttävät tunnistamisen osalta 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset.

Kun on perusteltua aihetta epäillä, ettei yhteisön vaatimuksia täytetä, toimivaltainen viranomainen suorittaa tarvittavat tarkastukset ja, jos epäilylle on saatu vahvistus, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joihin saattaa kuulua kyseisen tilan, keskuksen tai laitoksen eristäminen.

4 Komissio voi antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta 18 artiklassa tai tarvittaessa 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti kyseessä olevan lajin huomioon ottamiseksi.

4 artikla

1 Lähettävän jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) edellä 1 artiklassa tarkoitettujen kotieläinten ja tuotteiden haltijat noudattavat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia tai yhteisön terveyttä tai eläinjalostusta koskevia vaatimuksia kaikissa tuotannon ja myynnin vaiheissa,

b) liitteessä A tarkoitetut eläimet ja tuotteet tarkastetaan eläinlääkinnälliseltä kannalta ainakin yhtä huolellisesti kuin jos ne olisi tarkoitettu kansallisille markkinoille, jollei yhteisön määräyksissä erityisesti toisin määrätä,

c) eläimet kuljetetaan sopivilla kuljetusvälineillä, jotka ovat hygieniamääräysten mukaisia.

2 Alkuperämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat antaneet eläinten ja tuotteiden mukana olevan todistuksen tai asiakirjan, toimittavat niiden antamispäivänä 20 artiklassa säädetyn tietokonejärjestelmän avulla määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle keskusviranomaiselle ja määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka komissio määrittelee 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Lähettävän jäsenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet eläinlääkintälainsäädäntöä tai kotieläinjalostusta koskevaa lainsäädäntöä rikkonutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vastaan, jos yhteisön määräyksiä todetaan rikotun, varsinkin jos todetaan, että todistukset, asiakirjat tai tunnistusmerkit eivät vastaa eläinten luokitusta tai niiden alkuperätilaa tai tuotteen todellisia ominaisuuksia.

II LUKU Tarkastukset määräpaikassa

5 artikla

1 Määrävaltiona olevan jäsenvaltion on pantava täytäntöön seuraavat tarkastustoimenpiteet:

a) toimivaltainen viranomainen voi eläinten ja tuotteiden määräpaikoissa näyttää toteen pistokokein ketään syrjimättä suoritettavien eläinlääkärintarkastusten avulla, että 3 artiklassa olevat vaatimukset on täytetty, ja se voi samalla ottaa näytteitä.

Tarkastuksia voidaan lisäksi suorittaa myös eläinten ja tuotteiden kuljetuksen aikana sen alueella, jos kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion tai määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että sääntöjä on rikottu,

b) kun lisäksi toisesta valtiosta peräisin olevat 1 artiklassa tarkoitetut eläimet on tarkoitettu:

i) yhteisön määräysten mukaiseen markkinapaikkaan tai kokoontumispaikkaan, on kyseisen paikan pitäjä vastuussa sellaisten eläinten vastaanottamisesta, jotka eivät täytä 3 artiklan 1 kohdan vaatimuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen on todennettava ketään syrjimättä tehtävin eläinten mukana olevien todistusten tai asiakirjojen tarkastuksin, että eläimet täyttävät kyseiset vaatimukset,

ii) virkaeläinlääkärin valvonnan alaiseen teurastamoon; virkaeläinlääkärin on varmistettava erityisesti todistuksen tai mukana olevan asiakirjan perusteella, ettei hänen valvomaansa teurastamoon tuoda teurastettaviksi muita kuin 3 artiklan 1 kohdassa olevat vaatimukset täyttäviä eläimiä.

Teurastamon pitäjä on vastuussa sellaisten eläinten teurastuksesta, jotka eivät täytä 3 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan vaatimuksia,

iii) rekisteröidylle kauppiaalle, joka jakaa lähetykset tai laitokselle, joka ei ole pysyvän valvonnan alainen; toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä tätä kauppiasta tai laitosta eläinten vastaanottajana, jolloin sovelletaan toisessa alakohdassa säädettyjä edellytyksiä,

iv) tiloille, keskuksiin tai laitoksiin ja silloin, kun lähetys puretaan osittain kuljetuksen aikana; tällöin kunkin eläimen tai eläinryhmän mukana on oltava 3 artiklan mukaisesti terveystodistuksen tai mukana olevan asiakirjan alkuperäiskappale, kunnes lähetys saavuttaa siinä mainitun vastaanottajan.

Ensimmäisen alakohdan iii ja iv alakohdassa tarkoitettujen vastaanottajien on tarkastettava ennen lähetysten jakamista tai myöhemmin myymistä, että 3 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut tunnistusmerkit, todistukset tai asiakirjat ovat mukana, ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle rikkomuksista tai poikkeamista, ja eristettävä tällöin kyseessä olevat eläimet, kunnes toimivaltainen viranomainen on antanut niitä koskevan päätöksen.

Ensimmäisen alakohdan iii ja iv alakohdassa tarkoitetut takeet, jotka vastaanottajien on annettava, määritellään toimivaltaisen viranomaisen kanssa tehdyssä sopimuksessa, joka allekirjoitetaan 12 artiklassa säädetyn etukäteisrekisteröinnin yhteydessä. Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava tarkastuksia pistokokein varmistaakseen vastaavuuden näiden takeiden kanssa.

Tämä kohta koskee soveltuvin osin 1 artiklassa mainittujen tuotteiden vastaanottajia.

2 Kaikkien 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyssä todistuksessa tai asiakirjassa mainittujen vastaanottajien:

a) on määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tarvittavassa määrin 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten suorittamiseksi ilmoitettava etukäteen eläinten ja tuotteiden saapumisesta toisesta jäsenvaltiosta ja erityisesti lähetyksen laadusta ja ennakolta sovitusta saapumisajankohdasta.

Määräaika ilmoituksen antamiselle ei yleensä saa olla enempää kuin yksi päivä, mutta jäsenvaltiot voivat kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa vaatia ilmoituksen kaksi päivää etukäteen.

Tätä ilmoitusta ei vaadita rekisteröidyistä hevosista, joiden mukana on direktiivissä 90/427/ETY säädetty tunnistusasiakirja,

b) on säilytettävä 3 artiklassa mainittuja todistuksia tai asiakirjoja toimivaltaisen viranomaisen määräämän vähintään kuuden kuukauden pituisen ajanjakson ajan niiden esittämiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tämä niin vaatii.

3 Yksityiskohtaiset säännökset tämän direktiivin täytäntöönpanosta annetaan 18 artiklassa tai tarvittaessa 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

1 Kun yhteisön määräyksissä tai perustamissopimuksen yleisten määräysten mukaisissa kansallisissa säännöksissä alueilla, joita ei vielä ole yhdenmukaistettu, vaaditaan, että elävät eläimet on asetettava karanteeniin, on tämä yleensä tehtävä määräpaikkana olevalla tilalla.

2 Jos se on eläinlääkinnälliseltä kannalta perusteltua, voidaan käyttää karanteenin asettamista karanteeniasemalla. Tällaista asemaa pidetään lähetyksen määräpaikkana. Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tällaisen toimenpiteen perusteista.

3 Karanteeniin asettamiseen liittyvät velvoitteet ja sen karanteenin sijaintipaikka määritellään 21 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa eläinlääkinnällisissä vaatimuksissa.

7 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että paikoissa, joissa 1 artiklassa tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita voidaan tuoda yhteisön alueelle kolmansista maista, kuten satamissa, lentokentillä ja kolmansien maiden rajoilla olevilla raja-asemilla, suoritettavien tarkastusten aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

a) eläinten ja tuotteiden mukana olevat todistukset ja asiakirjat tarkastetaan,

b) jos on kyse eläimistä ja tuotteista, jotka on tuotu kolmansista maista, ne on lähetettävä tullin valvonnassa tarkastusasemille eläinlääkärintarkastusten suorittamista varten.

Jäljempänä liitteessä A tarkoitetuille eläimille ja tuotteille ei saa antaa tulliselvitystä, elleivät nämä tarkastukset ole osoittaneet niiden olevan yhteisön määräysten mukaisia,

c) yhteisön eläimiin ja tuotteisiin sovelletaan 5 artiklassa säädettyjä valvontasääntöjä.

2 Jäljempänä liitteessä B tarkoitetut eläimet ja tuotteet sekä eläimet ja tuotteet, jotka tuodaan maahan kansallisten terveysvaatimusten perusteella, on tuotava suoraan yhteisön alueelle jonkin maahantuojana toimivan jäsenvaltion tarkastusaseman kautta ja tarkastettava siellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, joilla on kansallisiin terveysmääräyksiin perustuvaa tuontia kolmansista maista, on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, erityisesti kauttakulkumaina oleville jäsenvaltioille, tällaisesta maahantuonnista ja vaatimuksista, joita ne soveltavat tähän tuontiin.

Määrävaltioina olevien jäsenvaltioiden on kiellettävä eläinten lähettäminen eteenpäin alueeltaan, jolleivät ne ole olleet siellä yhteisön erityislainsäädännössä säädettyjä määräaikoja, samoin kuin toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden edelleen lähettäminen, jollei niitä ole tarkoitettu toiseen samaa mahdollisuutta käyttävään jäsenvaltioon ilman kauttakuljetusta.

Kyseisiä eläimiä ja tuotteita voidaan kuitenkin tuoda ennen yhteisön määräysten voimaantuloa muun kuin toisessa alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle tämän ja tarvittaessa kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion annettua etukäteen valvontajärjestelyjä koskevan yleisen suostumuksensa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa tämän poikkeuksen käytöstä sekä sovituista valvontajärjestelyistä.

3 Alkaen 1 päivästä tammikuuta 1993 ja sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kaikki säännöllisellä ja suoralla, kaksi yhteisön maantieteellistä paikkaa toisiinsa yhdistävällä kuljetustavalla kuljetetut eläimet ja tuotteet ovat kuitenkin 5 artiklassa säädettyjen tarkastusta koskevien sääntöjen alaisia.

8 artikla

1 Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset näyttävät toteen lähetyksen määräpaikassa tai kuljetuksen aikana suoritetussa tarkastuksessa:

a) direktiivissä 82/894/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 90/134/ETY(6), tarkoitettujen taudinaiheuttajien esiintymisen, zoonoosin tai taudin tai minkä tahansa muun seikan, joka todennäköisesti on vakava vaara eläimille tai ihmisille, taikka tuotteiden tulevan epitsoottisen eläintaudin saastuttamalta alueelta, viranomaisten on määrättävä eläin tai eläinlähetys asetettavaksi karanteeniin lähimmälle karanteeniasemalle tai teurastettavaksi tai tuhottavaksi.

Edellä ensimmäisessä kohdassa säädettyihin toimenpiteisiin liittyvistä kuluista vastaa lähettäjä tai hänen edustajansa tai tuotteista tai eläimistä vastaava henkilö.

Määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti sopivimmalla tavalla muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle saaduista tuloksista, tehdyistä päätöksistä ja näiden päätösten perusteista.

Jäljempänä 10 artiklassa säädettyjä suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa.

Komissio voi jonkin jäsenvaltion pyynnöstä 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa lisäksi tarvittavat toimenpiteet, jotta saataisiin aikaan jäsenvaltioiden yhdenmukainen lähestymistapa tilanteissa, joista ei ole yhteisön säännöksiä;

b) että eläimet ja tuotteet eivät täytä yhteisön direktiiveissä asetettuja edellytyksiä tai, että jäsenvaltio saa direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan tai vastaavien yhteisön käytössä olevien tai kansallisten terveysmääräysten perusteella käyttöön otettavien määräysten mukaiset takeet, ne voivat, tämän kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan soveltamista, edellyttäen, että ihmisiä tai eläimiä koskevat terveysnäkökohdat sen sallivat, antaa lähettäjän tai hänen edustajansa valita:

- eläinten tai tuotteiden hoitamisen valvonnassa, kunnes määräystenmukaisuus vahvistetaan, jos näissä on jäämiä, ja, jos määräystenmukaisuutta ei saavuteta, yhteisön lainsäädännössä säädettyjen toimenpiteiden soveltamiseen,

- eläinten teurastamisen tai tuotteiden tuhoamisen,

- eläimen tai lähetyksen palauttamisen lähettävän jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla, ilmoittaen siitä etukäteen läpikulkumaana olevalle/oleville jäsenvaltio(i)lle.

Jos kuitenkin todistuksessa tai asiakirjoissa havaitaan puutteita, omistajalle tai hänen edustajalleen on myönnettävä lisäaikaa ennen turvautumista tähän viimeiseen mahdollisuuteen.

2 Komissio laatii 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista taudeista ja antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta.

9 artikla

1 Edellä 8 artiklassa säädetyissä tapauksissa määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava viipymättä yhteyttä lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin. Näiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ja annettava ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tieto suoritettujen tarkastusten luonteesta, tehdyistä päätöksistä ja näiden päätösten perusteista.

Jos määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen epäilee, että nämä toimenpiteet ovat riittämättömiä, näiden kahden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä pyrittävä löytämään tavat ja keinot tilanteen korjaamiseksi; tarvittaessa voidaan suorittaa tarkastus kyseisessä paikassa.

Jos 8 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa ilmenee toistuvia rikkomuksia, määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja ottaen huomioon todettujen rikkomusten luonteen, komissio voi:

- lähettää yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarkastajia kyseiseen paikkaan,

- määrätä virkaeläinlääkärin, jonka nimen on oltava komission jäsenvaltioiden esitysten perusteella tekemässä luettelossa ja jonka kaikki kyseiset osapuolet hyväksyvät, tarkastamaan tilanne paikalla,

- pyytää toimivaltaista viranomaista tehostamaan tarkastuksia kyseisellä tilalla, keskuksessa, järjestössä, hyväksytyllä markkinapaikalla tai keräilykeskuksessa tai alkuperäalueella.

Sen on ilmoitettava jäsenvaltioille päätelmistään.

Lähettävän jäsenvaltion on, kunnes komissio on antanut päätelmänsä, määrävaltiona olevan jäsenvaltion pyynnöstä tehostettava kyseiseltä tilalta, keskuksesta, laitoksesta, hyväksytyltä markkinapaikalta tai keräilykeskuksesta tai alueelta peräisin olevien eläinten ja tuotteiden tarkastuksia, ja jos on olemassa vakavaa ihmisten tai eläinten terveyteen liittyvää aihetta, lykättävä todistusten tai kuljetusasiakirjojen antamista.

Määrävaltiona oleva jäsenvaltio voi osaltaan tehostaa samaa alkuperää olevien eläinten tarkastuksia.

Komissio toteuttaa kyseisen toisen jäsenvaltion pyynnöstä, ja jos asiantuntijalausunnossa vahvistetaan rikkomisen olemassaolo, 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat toimenpiteet, ja voi oikeuttaa myös jäsenvaltiot kieltämään väliaikaisesti kyseiseltä tilalta, keskuksesta, laitoksesta, hyväksytyltä markkinapaikalta tai keräilykeskuksesta tai alueelta peräisin olevien eläinten tai tuotteiden tuomisen alueelleen. Toimenpiteet on vahvistettava tai niitä on tarkasteltava uudelleen mahdollisimman pian 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä koskeviin muutoksenhakukeinoihin, lukuun ottamatta neljännessä alakohdassa säädettyjä tapauksia.

Määrävaltiona olevan valtion toimivaltaisten viranomaisten tekemät päätökset ja niiden perusteet ilmoitettava lähettäjälle tai tämän edustajalle ja lähettävän jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos lähettäjä tai tämän edustaja niin pyytää, on kyseiset päätökset ja perustelut toimitettava hänelle kirjallisina samoin kuin tiedot määrävaltiona olevan jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaan hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista sekä muodoista ja määräajoista muutoksenhaulle.

Kuitenkin kun kyseessä on riita, molemmat asianosaiset voivat, jos ne siitä sopivat, viimeistään yhden kuukauden kuluessa jättää riidan sellaisen asiantuntijan arvioitavaksi, jonka nimi on komission laatimassa luettelossa yhteisön asiantuntijoista; yhteisö vastaa tästä asiantuntijan käytöstä aiheutuvista kuluista.

Tällaisten asiantuntijoiden on annettava lausuntonsa enintään 72 tunnin kuluessa tai saatuaan tutkimustulokset. Osapuolten on hyväksyttävä asiantuntijalausunto ottaen huomioon yhteisön eläinlääkintälainsäädäntö.

3 Lähetyksen palauttamisesta, eläinten säilyttämisestä tai eristämisestä, tai tarvittaessa niiden teurastuksesta tai tuhoamisesta aiheutuvista kuluista vastaa lähettäjä, hänen edustajansa taikka eläimistä tai tuotteista vastaava henkilö.

4 Yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan 18 artiklassa tai tarvittaessa 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

III LUKU Yhteiset säännökset

10 artikla

1 Kunkin jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle direktiivissä 82/894/ETY tarkoitettujen tautien esiintymisen lisäksi zoonoosien, sellaisten tautien tai muiden syiden, jotka ovat vakava vaara eläinten tai ihmisten terveydelle, esiintymisestä alueellaan.

Lähettävän jäsenvaltion on välittömästi pantava täytäntöön yhteisön säännöstössä edellytetyt toimenpiteet taudin torjumiseksi tai ehkäisemiseksi, erityisesti tässä säännöstössä edellytettyjen puskurivyöhykkeiden määrittäminen, tai otettava käyttöön muut mahdolliset toimenpiteet, joita se pitää sopivina.

Määrävaltiona tai kauttakulkualueena oleva jäsenvaltio, joka on 5 artiklassa tarkoitetun tarkastuksen aikana todennut yhden tai useamman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun taudin esiintymisen, voi tarvittaessa toteuttaa yhteisön säännöstössä edellytetyt ehkäisytoimenpiteet eläinten karanteeniin asettaminen mukaan lukien.

Määrävaltiona oleva jäsenvaltio voi ennen 4 artiklan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista vakavien ihmisten tai eläinten terveyttä koskevien seikkojen vuoksi toteuttaa väliaikaiset varotoimenpiteet kyseisten tilojen, keskusten tai laitosten osalta tai, kun kyseessä on epitsoottinen eläintauti, yhteisön määräyksissä edellytetyn puskurivyöhykkeen osalta.

Toimenpiteistä, jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet, on annettava viipymättä tieto komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2 Yksi tai useampi komission edustaja voi 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta mennä välittömästi kyseiselle paikalle tutkiakseen yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa toteutetut toimenpiteet, ja antaa lausunnon näistä toimenpiteistä.

3 Jos komissiolle ei ole annettu tietoa toteutetuista toimenpiteistä, tai jos se pitää näitä toimenpiteitä riittämättöminä, se voi yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa ennen pysyvän eläinlääkintäkomitean kokousta toteuttaa väliaikaiset varotoimenpiteet epitsoottisen eläintaudin alaiselta alueelta tai tietyltä tilalta, keskuksesta tai järjestöstä peräisin olevien eläinten tai tuotteiden osalta. Toimenpiteet alistetaan pysyvän eläinlääkintäkomitean hyväksyttäväksi mahdollisimman pian noudattaen 17 artiklassa säädettyä menettelyä niiden vahvistamisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta.

4 Komissio tarkastelee kaikissa tapauksissa tilannetta uudestaan mahdollisimman pian pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa. Se hyväksyy tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa mainittujen eläinten ja tuotteiden osalta ja tilanteen vaatiessa, näistä eläimistä peräisin olevien tuotteiden osalta, 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio seuraa tilannetta ja muuttaa tehtyjä päätöksiä tai kumoaa ne samaa menettelyä noudattaen tilanteen kehittymisen mukaisesti.

5 Yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta ja erityisesti luettelo zoonooseista tai syistä, jotka todennäköisesti ovat vakavana vaarana ihmisten terveydelle, annetaan 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Kukin jäsenvaltio ja komissio nimeää sen tai ne eläinlääkintäyksiköt, jotka vastaavat eläinlääkärintarkastusten suorittamisesta ja yhteistoiminnasta muiden jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten kanssa.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki yhteisön sisäistä 1 artiklassa olevien eläinten tai tuotteiden kauppaa harjoittavat kauppiaat:

a) merkitään toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä etukäteen viralliseen rekisteriin,

b) pitävät kirjaa toimituksista ja eläinten ja tuotteiden myöhemmästä määräpaikasta 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen lähetysten osalta.

Tätä kirjaa on säilytettävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määräämän ajan, jolloin se voidaan pyynnöstä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava siitä, että niiden eläinlääkintäyksiköiden toimihenkilöt pystyvät, tarvittaessa yhteistyössä muiden tähän tarkoitukseen valtuutettujen yksiköiden toimihenkilöiden kanssa erityisesti:

- suorittamaan tilojen, laitteistojen, kuljetusvälineiden ja eläinten merkitsemiseen ja tunnistamiseen käytettyjen menetelmien tarkastuksia,

- tarkastamaan liitteessä A lueteltujen tuotteiden osalta, että henkilöstö noudattaa tässä liitteessä mainituissa säädöksissä säädettyjä vaatimuksia,

- ottamaan näytteitä:

i) myyntiä, liikkeelle laskemista tai kuljetusta varten säilytettävistä eläimistä,

ii) varastointia tai myyntiä, liikkeelle laskemista tai kuljetusta varten säilytettävistä tuotteista,

- tutkimaan asiakirja- tai ATK-aineistoa, joka liittyy tämän direktiivin mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden lisäksi suoritettuihin tarkastuksiin.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tarkastetut tilat, keskukset tai laitokset harjoittavat yhteistyötä siinä laajuudessa, joka on tarpeen mainittujen tehtävien suorittamiseksi.

14 artikla

1 Muutetaan direktiiviä 64/432/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(8), seuraavasti:

a) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Teurastettaviksi tarkoitetut eläimet, jotka on viety niiden saapuessa määrämaahan joko suoraan tai hyväksytyn markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta teurastamoon, on teurastettava siellä mahdollisimman pian eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Teurastettaviksi tarkoitetut eläimet, jotka on viety niiden saapuessa määrämaahan markkinapaikalle, jonka vieressä olevan teurastamon sääntöjen mukaan kaikki eläimet voidaan erityisesti markkinoiden jälkeen viedä ainoastaan toimivaltaisen keskusviranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymään teurastamoon, on teurastettava tässä teurastamossa viimeistään viiden päivän kuluttua niiden saapumisesta markkinapaikalle.

Määrämaan toimivaltainen viranomainen voi terveysnäkökohtien perusteella määrätä, mihin teurastamoon kyseiset eläimet on lähetettävä."

b) Poistetaan 7 artiklan 3 kohta ja 8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta.

c) Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1 Jäsenvaltio, jolla on kansallinen torjuntaohjelma sellaista tarttuvaa tautia varten, jota ei ole tarkoitettu liitteessä E, joko koko alueellaan tai sen osassa, voi saattaa kyseisen ohjelman komission hyväksyttäväksi esittäen siinä erityisesti:

- tautitilanteen alueellaan,

- ohjelman perusteet, ottaen huomioon taudin merkityksen ja ohjelman kulut suhteessa siitä saatavaan hyötyyn,

- maantieteellisen alueen, jossa ohjelma pannaan täytäntöön,

- laitoksiin sovellettavat aseman luokitukset, vaatimukset, jotka lajin on saavutettava ja käytettävät koemenettelyt,

- ohjelman valvontamenettelyt,

- toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos laitos jostakin syystä menettää asemansa,

- toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos ohjelman säännösten mukaisesti suoritettujen kokeiden tulokset ovat positiivisia.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmat voidaan hyväksyä 1 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita mahdollisesti vaaditaan yhteisön sisäisessä kaupassa, määritellään samaan aikaan tai viimeistään kolme kuukautta ohjelmien hyväksymisen jälkeen samaa menettelyä noudattaen. Nämä takeet eivät saa ylittää niitä takeita, jotka jäsenvaltio panee täytäntöön kansallisesti.

3 Ohjelmia, joista jäsenvaltiot ovat tehneet esityksen, voidaan muuttaa tai täydentää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Muutokset tai lisäykset aiemmin hyväksyttyihin ohjelmiin tai 2 kohdan mukaisesti määriteltyihin takeisiin voidaan hyväksyä samaa menettelyä noudattaen.

10 artikla

1 Kun jäsenvaltio katsoo, että sen alue tai alueen osa on vapaa jostakin taudista, jolle nautaeläimet ja siat ovat alttiita, sen on esitettävä komissiolle tarvittavat asiaa koskevat perustelut. Sen on täsmennettävä erityisesti:

- taudin luonne ja sen aiempi esiintyminen valtion alueella,

- valvontakokeiden tulokset, jotka perustuvat serologiseen, mikrobiologiseen, patologiseen tai epidemiologiseen tutkimukseen ja siihen tosiseikkaan, että taudista on lain mukaan ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille,

- suoritetun valvonnan kesto,

- sen määräajan pituus, jolloin rokottaminen tautia vastaan on ollut kiellettyä, ja maantieteellinen alue, jota kielto koski, jos tämä soveltuu tapaukseen,

- säännökset, joiden mukaan varmistetaan, että tautia ei esiinny.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät asiakirjat. Yleiset tai erityiset lisätakeet, joita mahdollisesti vaaditaan yhteisön sisäisessä kaupassa, voidaan määritellä 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tällaiset takeet eivät saa ylittää niitä takeita, jotka jäsenvaltio panee täytäntöön omalla alueellaan. Jos perusteet esitetään 1 päivään heinäkuuta 1991 mennessä, päätökset lisätakeista tehdään 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

3 Sen jäsenvaltion, jota asia koskee, on ilmoitettava komissiolle tautia koskevista 1 kohdassa mainittujen perusteiden muutoksista. Edellä 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä takeita voidaan tällaisen ilmoituksen perusteella muuttaa tai ne voidaan peruuttaa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

2 Poistetaan direktiivin 88/407/ETY(9) 5 artiklan 2 kohdan toisesta viidenteen alakohdat sekä 7 ja 15 artikla.

3 Poistetaan direktiivin 89/556/ETY(10) 5 artiklan 2 kohdan toisesta viidenteen alakohdat sekä 14 artikla.

4 Korvataan direktiivin 72/462/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/227/ETY(12), 13 artiklan ensimmäisessä alakohdassa sana "kolme" sanalla "viisi".

15 artikla

1 Lisätään direktiiveihin 64/432/ETY ja 89/556/ETY seuraava artikla:

"14 artikla

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista(*) yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY, säädettyjä sääntöjä sovelletaan erityisesti alkuperää koskeviin tarkastuksiin, määrämaassa suoritettavien tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan sekä täytäntöön pantaviin suojatoimenpiteisiin.

* EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29"2 Lisätään direktiiviin 88/407/ETY seuraava artikla:

"15 artikla

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista(*) yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY säädettyjä sääntöjä sovelletaan erityisesti alkuperäpaikassa suoritettaviin tarkastuksiin, määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa suoritettavien tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan sekä täytäntöön pantaviin suojatoimenpiteisiin.

* EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29"3 Korvataan direktiivin 90/426/ETY 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista(*) yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY säädettyjä sääntöjä sovelletaan erityisesti alkuperäpaikassa suoritettaviin tarkastuksiin, määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa suoritettavien tarkastusten järjestämiseen ja seurantaan sekä täytäntöön pantaviin suojatoimenpiteisiin.

* EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29"

16 artikla

Komissio voi 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä C olevaa tautiluetteloa.

17 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, päätöksellä 68/361/ETY(13) perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea tekee päätökset direktiivin 89/662/ETY 17 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

18 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, pysyvä eläinlääkintäkomitea tekee päätökset direktiivin 89/662/ETY 18 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, päätöksellä 77/505/ETY(14) perustettu pysyvä eläinjalostusta käsittelevä komitea tekee päätökset direktiivin 88/661/ETY(15) 11 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

IV LUKU Loppu- ja siirtymäsäännökset

20 artikla

1 Komissio ottaa 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti käyttöön tietokonejärjestelmän, joka yhdistää eläinlääkintäviranomaiset ja jonka tarkoituksena on erityisesti helpottaa tietojen vaihtoa niiden alueiden toimivaltaisten viranomaisten, joissa eläinten ja eläimistä peräisin olevien tuotteiden mukana oleva terveystodistus tai asiakirja on annettu, ja määrävaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä.

2 Päätöksen 90/424/ETY 37 artiklassa määrättyjä menettelyjä yhteisön taloudellisesta avustuksesta, jotka ovat välttämättömiä tämän ohjelman täytäntöönpanossa, sovelletaan kyseisen päätöksen 42 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

3 Komissio antaa yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta sekä aiheelliset säännöt tietojen vaihtoa varten ja säännöt vaihdettuja tietoja koskevasta tietoturvasta 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

21 artikla

Liitteessä B lueteltujen eläinten ja tuotteiden kauppa on 31 päivään joulukuuta 1992 asti, kunnes annetaan yhteisön säännöt asiasta, ja tämän rajoittamatta lähetysten tunnistamiseksi tehtyjen kansallisten määräysten pitämistä voimassa, tässä direktiivissä säädettyjen valvontaa koskevien määräysten ja erityisesti 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa lauseessa tarkoitettujen määräysten alaista.

Jäsenvaltioiden annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen 22 artiklassa säädettyä ajankohtaa tieto edellytyksistä ja menettelyistä, joita sillä hetkellä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden päästämiseen niiden alueelle, tunnistamista koskevat määräykset mukaan lukien.

Komissio määrää toisessa alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen edellytysten tietokoneistamisessa tarvittavat toimenpiteet 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jäljempänä liitteessä A tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita varten säädetyt valvontamääräykset laajennetaan koskemaan niitä eläimiä ja eläimistä valmistettavia tuotteita, jotka eivät vielä kuulu tähän liitteeseen, kun niiden kauppaa koskevat yhdenmukaistetut säännöt otetaan käyttöön. Neuvosto päättää ennen 1 päivää tammikuuta 1992 sellaisten eläinten ja eläimistä peräisin olevien tuotteiden sisällyttämisestä 31 päivänä joulukuuta 1992 direktiiviin 89/662/ETY ja tähän direktiiviin, joita kyseiset direktiivit eivät koske.

22 artikla

1 Jäsenvaltiot toimittavat komission päätettäväksi ennen 1 päivää lokakuuta 1991 ohjelman, jossa täsmennetään kansalliset toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa saavuttaakseen tässä direktiivissä säädetyt erityisesti tarkastusten taajuutta koskevat päämäärät.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden toimittamat ohjelmat 1 kohdan mukaisesti.

3 Komissio osoittaa vuodesta 1992 alkaen jokaisena vuonna jäsenvaltioille suosituksen tarkastusohjelmasta seuraavaksi vuodeksi; pysyvä eläinlääkintäkomitea on antanut lausuntonsa tästä suosituksesta etukäteen. Tätä suositusta voidaan mukauttaa myöhemmin.

23 artikla

1 Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ennen 1 päivää tammikuuta 1991 säännöistä ja yleisistä periaatteista, joita sovelletaan kolmansissa maissa suoritettaviin tarkastuksiin ja kolmansista maista tuotavien tämän direktiivin piiriin kuuluvien eläinten ja tuotteiden tarkastuksiin. Tarkastuspaikoista ulkomaiden rajoilla ja vaatimuksista, jotka näiden paikkojen on täytettävä, päätetään samalla tavoin ennen tätä ajankohtaa.

2 Neuvosto tarkastelee tämän direktiivin säännöksiä ja erityisesti 10 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksiä uudelleen 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä komission tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin perustuvan kertomuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien ehdotusten perusteella, joista se päättää määräenemmistöllä.

24 artikla

Jäsenvaltiot voivat, sen estämättä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, 31 päivään joulukuuta 1992 asti tai viimeistään 12 kuukautta sen ajankohdan jälkeen, jona jäsenvaltioiden on mukauduttava direktiiviin 90/423/ETY, ja jotta sallittaisiin asteittainen tässä direktiivissä säädettyjen tarkastusjärjestelyjen täytäntöönpano:

- ylläpitää asiakirjojen tarkastukset liitteeseen A ja B kuuluvien eläinten ja tuotteiden kuljetuksen aikana vakuuttuakseen siitä, että yhteisön määräyksissä olevia erityisvaatimuksia on noudatettu,

- suorittaa asiakirjojen tarkastuksia kolmansista maista tuotujen ja niihin tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden kuljetuksen aikana.

25 artikla

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 päivään lokakuuta 1992 mennessä järjestelyistä, joita sovelletaan 24 artiklassa säädettyjen siirtymäsäännösten voimassaoloajan päättyessä.

26 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan seuraavien kohtien noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset:

i) tämän direktiivin 10 artikla ja direktiivin 89/662/ETY 9 artikla kahden kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksiannosta,

ii) tämän direktiivin muut säännökset ajankohtana, joka määrätään, kun ennen 31 päivää joulukuuta 1990, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1991 tehtävä päätös on tehty.

Helleenien tasavallalla on kuitenkin lisäksi yhden vuoden pituinen määräaika, jonka kuluessa sen on noudatettava näitä muita säännöksiä.

27 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. O'KENNEDY

(1) EYVL N:o C 225, 31.8.1988, s. 4

(2) EYVL N:o C 326, 19.12.1988, s. 28

(3) EYVL N:o C 56, 6.3.1989, s. 20

(4) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

(5) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58

(6) EYVL N:o L 76, 22.3.1990, s. 23

(7) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

(8) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(9) EYVL N:o L 134, 22.7.1988, s. 10

(10) EYVL N:o L 302, 19.10.1972, s. 1

(11) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(12) EYVL N:o L 93, 6.4.1989, s. 25

(13) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

(14) EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 11

(15) EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 16

LIITE A

I ELÄINLÄÄKINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ

Eläinten terveyteen liittyvistä vaatimuksista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi 64/432/ETY.

EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/407/ETY.

EYVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10.

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/556/ETY.

EYVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1.

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/426/ETY(1).

EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42.

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/429/ETY.

EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62.

II ELÄINJALOSTUSLAINSÄÄDÄNTÖ

Puhdasrotuisista jalostusnaudoista 25 päivänä heinäkuuta 1977 annettu neuvoston direktiivi 77/504/ETY.

EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 8.

Jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista 19 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/661/ETY.

EYVL N:o 382, 31.12.1988, s. 36.

Puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä toukokuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/361/ETY.

EYVL N:o L 153, 8.6.1989, s. 30.

Jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/427/ETY.

EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55.

(1) 1 päivästä tammikuuta 1992 alkaen.

LIITE B

ELÄIMET JA TUOTTEET, JOITA YHDENMUKAISTAMINEN EI KOSKE, MUTTA JOIDEN KAUPPAAN SOVELLETAAN TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETTYJÄ TARKASTUKSIA

A. Seuraaviin lajeihin kuuluvat elävät eläimet

- lampaat ja vuohet

- elävä siipikarja

- kotieläiminä pidettävät kanit

B. Tuotteet

- eläinjätteet, jotka on muunnettu eläinten rehuksi

- siitosmunat

LIITE C

LUETTELO TAUDEISTA TAI EPITSOOTTISISTA ELÄINTAUDEISTA, JOTKA OVAT PAKOLLISTEN HÄTÄTOIMENPITEIDEN ALAISIA ALUEELLISIN RAJOITUKSIN (JÄSENVALTIOT, ALUEET TAI VYÖHYKKEET)

- suu- ja sorkkatauti (FMD)

- klassinen sikarutto (CSF)

- afrikkalainen sikarutto (ASF)

- swine vesicular -tauti (SVD)

- Newcastlen tauti (ND)

- karjarutto

- pienten märehtijäin rutto (PPR)

- vesicular stomatitis (VS)

- blue tongue -tauti

- afrikkalainen hevosrutto (AHS)

- hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus

- Teschenin tauti

- avian influenza

- lammas- ja vuohirokko

- lumpy skin -tauti

- Rift valley -kuume

- naudan tarttuva keuhkorutto

Top