EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0117

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa

OJ L 44, 16.2.1989, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 200 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 200 - 202
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 212 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 212 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 6 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/117/oj

31989L0117

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa

Virallinen lehti nro L 044 , 16/02/1989 s. 0040 - 0042
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0200
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0200


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 13 päivänä helmikuuta 1989,

jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa (89/117/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

Euroopan sisämarkkinoiden luominen edellyttää, että sellaisia luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltioissa, olisi käsiteltävä samalla tavoin kuin sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita, joiden kotipaikka on samassa jäsenvaltiossa; tämä tarkoittaa, että tilinpäätösasiakirjojen julkistamisen suhteen riittää, että sellaisten laitosten sivukonttorit, joiden kotipaikka on muissa jäsenvaltioissa julkistavat laitoksensa tilinpäätösasiakirjat kokonaisuudessaan,

sivukonttoreiden ilmoitusvelvollisuuden yhteensovittamisen jatkamiseen liittyen säädetään tietyistä, jäsenvaltiossa toimivia sivukonttoreita koskevista asiakirjoista ja erityistiedoista, jotka toisen jäsenvaltion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, mukaan luettuina pankit ja muut rahoituslaitokset, tulee julkistaa; tilinpäätöstietojen ilmoittamisen osalta viitataan erityisiin pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskeviin säännöksiin,

pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (4) antamisen jälkeen ei joidenkin jäsenvaltioiden nykyistä käytäntöä vaatia sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita julkistamaan omaa liiketoimintaa koskevat tilinpäätökset voi enää pitää perusteltuna; sivukonttoreiden tilinpäätösten julkistaminen ei missään tapauksessa anna yleisölle eikä varsinkaan velkojille asianmukaista kuvaa yrityksen taloudellisesta tilasta, sillä kokonaisuuden osaa ei voida tarkastella erillisenä,

yhdentymisen nykyinen vaihe huomioon ottaen ei toisaalta voida jättää huomiotta tarvetta saada tiettyjä tietoja joidenkin sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden toiminnasta jäsenvaltiossa, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa; näiden tietojen laajuus tulisi kuitenkin rajata koskemaan kilpailun vääristymisen estämistä,

tämä direktiivi kuitenkin koskee vain vaatimuksia antaa tilinpäätöstietoja eikä vaikuta mitenkään luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuuksiin antaa tietoja muista syistä, jotka johtuvat esimerkiksi sosiaalilainsäädännöstä, liittyvät yrityksen palveluksessa olevien oikeuteen saada tietoja, johtuvat isäntämaan oikeudesta valvoa luotto- tai rahoituslaitoksia ja verolainsäädännöstä sekä tilastojen laatimisesta,

kilpailun tasapuolisuudella tarkoitetaan sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden osalta, joiden kotipaikka ei ole yhteisössä, toisaalta että niiden täytyy tilinpäätösasiakirjoja julkistaessaan noudattaa yhteisössä voimassa olevaa tasoa tai sitä vastaavaa tasoa, ja toisaalta ettei tällaisia sivukonttoreita tulisi vaatia julkistamaan omaa liiketoimintaansa koskevia tilinpäätöksiä, jos ne ovat edellä olevan edellytyksen mukaisia, ja

tämän direktiivin mukainen vastaavuuden vaatimus, joka koskee sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten tilinpäätösasiakirjoja, joiden kotipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa voi johtaa arviointiongelmiin; tätä ja direktiivin alaan, etenkin sen täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia on siksi tarpeen käsitellä yhteyskomiteassa jäsenvaltioiden ja komission edustajien kesken; jotta tällaisten komiteoiden lukumäärä saataisiin pidetyksi kohtuullisena, yhteistyötä tulisi tehdä komiteassa, joka on perustettu tietyn tyyppisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY (5) 52 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/569/ETY (6); kun käsitellään luottolaitoksiin liittyviä ongelmia, komitean tulisi kuitenkin olla asianmukaisesti kokoonpantu,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tämän direktiivin mukaisia yhdenmukaistamistoimia sovelletaan jäsenvaltioon sijoittautuneisiin sivukonttoreihin, jotka direktiivin 86/635/ETY 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos, jonka kotipaikka ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa, on perustanut. Jos luotto- tai rahoituslaitoksen kotipaikka on muussa kuin yhteisöön kuuluvassa maassa, tätä direktiiviä sovelletaan, jos luotto- tai rahoituslaitoksen oikeudellinen muoto on edellä mainittuihin 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuihin oikeudellisiin muotoihin verrattavissa oleva.

2. Direktiivin 77/780/ETY (7) 1 artiklan kolmatta luetelmakohtaa sovelletaan soveltuvilta osin tässä direktiivissä tarkoitettuihin luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreihin.

2 artikla

Sellaisia luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita koskevat säännökset, joiden kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa

1. Jäsenvaltioiden tulee vaatia sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita, joiden kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa, julkistamaan direktiivin 86/635/ETY 44 artiklan mukaisesti siinä mainitut luotto- tai rahoituslaitoksen asiakirjat (tilinpäätös, konsolidoitu tilinpäätös, toimintakertomus, konsolidoitu toimintakertomus sekä tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen tilintarkastajan lausunnot).

2. Nämä asiakirjat on laadittava ja tarkastettava sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa luotto- tai rahoituslaitoksen kotipaikka direktiivin 86/635/ETY mukaan on.

3. Sivukonttoreita ei saa vaatia julkistamaan omaa liiketoimintaansa koskevia tilinpäätöksiä.

4. Ennen yhteensovittamista jäsenvaltiot voivat vaatia sivukonttoreita julkistamaan seuraavat lisätiedot:

- sivukonttorin tuotot ja kulut, jotka perustuvat direktiivin 86/635/ETY 27 artiklan 1, 3, 4, 6, 7, 8 ja 15 luetelmakohtaan tai 28 artiklan A 4, A 9, B 1-B 4, ja B 7 luetelmakohtaan;

- sivukonttorin henkilöstön keskimääräinen luku;

- sivukonttorin kaikki saamiset ja velat eriteltyinä luottolaitoksilta oleviin ja muilta asiakkailta oleviin, sekä noiden saamisten ja velkojen kokonaissumma sen jäsenvaltion valuutan määräisenä, jossa sivukonttori harjoittaa toimintaansa;

- kaikki varat ja erät, jotka ovat direktiivin 86/635/ETY 4 artiklassa ja sen rinnakkaisartikloissa olevien vastaavan 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan, vastattavan 1, 2 ja 3 kohdan ja taseen ulkopuolisten erien 1 ja 2 kohdan mukaisia, sekä vastaavan 2, 5 ja 6 kohdan osalta arvopapereiden erittely sen mukaan pidetäänkö niitä direktiivin 86/635/ETY 35 artiklan mukaisesti rahoituksessa tarvittavina käyttövaroina.

Jos nämä tiedot vaaditaan, niiden oikeellisuus ja tilinpäätöstietojen mukaisuus on yhden tai useamman sellaisen henkilön tarkastettava, joka on sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, johon sivukonttori on sijoittautunut, valtuutettu tarkastamaan tilejä.

3 artikla

Sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreita koskevat säännökset, joiden kotipaikka on valtiossa, joka ei ole yhteisön jäsen

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttorit, joiden kotipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa, julkistavat 2 artiklan 1 kohdassa mainitut, kotipaikan valtion lainsäädännön mukaisesti laaditut ja tarkastetut asiakirjat.

2. Jos nämä asiakirjat ovat yhdenmukaisia direktiivin 86/635/ETY mukaisesti laadittujen asiakirjojen kanssa tai vastaavat niitä, ja jos yhteisön luotto- ja rahoituslaitoksia koskeva vastavuoroisuuden vaatimus täyttyy valtiossa, joka ei ole yhteisön jäsen ja jossa kotipaikka on, 2 artiklan 3 kohtaa sovelletaan.

3. Jäsenvaltiot voivat muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia, että sivukonttorit julkistavat niiden omaa liiketoimintaa koskevan tilinpäätöksen.

4. Jäsenvaltiot voivat 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vaatia, että sivukonttorit julkistavat 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot ja perustamispääoman määrän.

5. Direktiivin 77/780/ETY 9 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti tässä direktiivissä tarkoitettuihin luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreihin.

4 artikla

Julkistamiskieli

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tässä direktiivissä tarkoitetut asiakirjat julkistetaan niiden virallisilla kielillä ja että niistä tehdyt käännökset on todistettu oikeaksi.

5 artikla

Yhteyskomitean työskentely

Direktiivin 78/660/ETY 52 artiklan mukaisesti asetetun yhteyskomitean tehtävänä on myös, kun se on asianmukaisesti kokoonpantu:

a) luoda edellytykset tämän direktiivin yhdenmukaiselle soveltamiselle pitämällä säännöllisesti kokouksia, joissa käsitellään erityisesti direktiivin soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia, kuten asiakirjojen vastaavuuden arviointi, sekä luoda edellytykset 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeudellisten muotojen vertailtavuutta ja vastaavuutta koskeville ratkaisuille, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklan soveltamista,

b) antaa komissiolle tarvittaessa ehdotuksia tähän direktiiviin tehtäviksi lisäyksiksi tai muutoksiksi.

Loppusäännökset

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1991. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan ensi kerran 1 tammikuuta 1993 alkavan tai kalenterivuonna 1993 alkavien tilivuosien tilinpäätöksiin.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Viiden vuoden kuluttua 6 artiklan 2 kohdassa mainitusta päivästä neuvosto tutkii komission ehdotuksesta sekä tarvittaessa muuttaa komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan 2 artiklan 4 kohdan sen kokemuksen perusteella, joka tämän direktiivin täytäntöönpanosta on saatu ja pyrkien poistamaan 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut lisätiedot sekä ottaen huomioon edistymisen pyrkimyksissä pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätösten yhdenmukaistamiseksi.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) EYVL N:o C 230, 11.9.1986, s. 4

(2) EYVL N:o C 319, 30.11.1987, s. 64 ja

EYVL N:o C 290, 14.11.1988, s. 66

(3) EYVL N:o C 345, 21.12.1987, s. 73

(4) EYVL N:o L 372, 31.12.1986, s. 1

(5) EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11

(6) EYVL N:o L 314, 4.12.1984, s. 28

(7) EYVL N:o L 322, 17.12.1977, s. 30

Top