EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0380

Neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY, 69/208/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta

OJ L 187, 16.7.1988, p. 31–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 251 - 268
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 251 - 268
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 86 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 256 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 256 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 76 - 93

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/380/oj

31988L0380

Neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY, 69/208/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 187 , 16/07/1988 s. 0031 - 0048
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 26 s. 0251
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 26 s. 0251


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988,

juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY, 69/208/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta (88/380/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo, että

jäljempänä tarkoitetuista syistä seuraavia direktiivejä siementen ja lisäysaineistojen pitämisestä kaupan olisi muutettava:

- juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/400/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/95/ETY(4),

- rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/401/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/480/ETY(6),

- viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/402/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/120/ETY(8),

- siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/403/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/374/ETY(10),

- öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi 69/208/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/480/ETY,

- viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/457/ETY(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 86/155/ETY(13),

- vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/458/ETY(14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/481/ETY(15),

yhteisössä kasvaneen merkityksensä vuoksi litteäkattara, kattara, aitohunajakukka, ruisvehnä, kiinankaali ja teollisuussikuri olisi sisällytettävä direktiivien soveltamisalaan; samasta syystä tiettyjen lisäviljalajien ja auringonkukan hybridilajikkeet olisi myös sisällytettävä direktiivien soveltamisalaan; näiden lajien ja lajiketyyppien kasvuston ja siementen täytettävien edellytysten olisi oltava Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vahvistamien, siementen kansainvälistä liikkumista koskevien järjestelmien mukaisia paitsi ristipölytteisten ruisvehnälajikkeiden osalta ja tiettyjen lisäviljalajien hybridilajikkeiden osalta, joille OECD ei vielä ole vahvistanut näitä edellytyksiä,

olisi toisaalta tarkasteltava tiettyjä säännöksiä jäsenvaltioissa tapahtuvan muiden kuin alkuperäisten siementen tuottamisen helpottamiseksi ja toisaalta säädettävä yhteisön toimenpiteistä, joilla varmistetaan tuotantoa varten kasvatettaviksi kaupan pidettävien siementen tunnistettavuus,

olisi annettava jäsenvaltioille lisäaikaa itsepölyttävien viljalajien, joille ei ole vielä tehty virallisia viljelystarkastuksia, siementen viralliseen varmentamiseen tietyillä edellytyksillä sekä sallittava sellaisten erityisten ruislajikkeiden pitäminen kaupan, jotka eivät täytä tiettyjä direktiivin 66/402/ETY liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä, jotta etenkin rukiin osalta voidaan saada yleisemmän ja luotettavamman ratkaisun tekemiseen tarvittava kokemus Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella,

direktiivien mukaisesti käyttöön otettujen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi olisi järjestettävä väliaikaisia kokeita erityisissä olosuhteissa; sen vuoksi olisi asiasta annettava oikeudelliset säännöt,

virallisessa etiketissä lajin ja lajikkeen nimen osalta ilmoitettavia tietoja koskevia säännöksiä olisi parannettava tavoitteena tiedon parempi välittäminen siementen käyttäjille ja yhteisön sisäisen kaupan helpottaminen,

olisi varmistettava, että kansallisissa säännöksissä vaaditut tavaran toimittajien etiketit on laadittu siten, että niitä ei voida sekoittaa virallisiin etiketteihin,

on suotavaa, että jäsenvaltiot voivat helpommin jättää taloudellisesti vähämerkityksisten viljalajien tai öljy- ja kuitukasvilajien siemenet direktiivien 66/402/ETY ja 69/208/ETY soveltamisalan ulkopuolelle,

direktiivin 70/458/ETY osalta tiettyjen vihanneslajien lajikkeita koskevia säännöksiä olisi mukautettava siten, että nykyinen kehitys voidaan ottaa huomioon tiettyjen lajikkeiden virallisen hyväksymisen uudistamisessa,

edellytyksiä lajikkeen viljelyn tai käyttöarvon osalta ei yleisesti pitäisi vaatia sellaisten lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) hyväksymiseksi, jotka on tarkoitettu vain hybridilajikkeiden ainesosiksi,

pitäisi olla mahdollista vaatia, että heinälajikkeiden, joita ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon, soveltuvuus erityisiin tarkoituksiin osoitetaan,

Helleenien tasavallan hakemukset saada kieltää alueellaan kokonaan tai osittain tiettyjen viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa tai vihanneslajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen tai lisäysaineistojen pitäminen kaupan olisi otettava huomioon, jotta Helleenien tasavalta saa mahdollisuuden saattaa loppuun siementen ja lisäysaineiston tuotannon ja kaupan pitämisen mukauttamisen yhteisön yleisten luettelojen vaatimusten mukaisiksi,

on tärkeätä selventää edellä mainittujen direktiivien tiettyjä säännöksiä, ja

on tarkoituksenmukaista lykätä edellä mainittuihin direktiiveihin neuvoston direktiivillä 86/155/ETY ja komission direktiivillä 86/320/ETY jo tehtyjen muutosten täytäntöönpanoa, jotta päivämäärä saadaan vastaavaksi tämän direktiivin pääasiallisen täytäntöönpanopäivämäärän kanssa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/400/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan E alakohdassa "bb" alakohdilla "aa, a ja bb".

2. Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 a. Tämän direktiivin säännösten mukaiseen varmentamiseen hyväksyttävien lajikkeiden eri tyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määritellä 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

3. Direktiivin 12 artiklasta tulee 12 artiklan 1 kohta.

4. Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu etiketti on laadittava sellaiseksi, että sitä ei voida sekoittaa 11 artiklan 1 koh-dassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin.".

5. Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

"13 a artikla

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi voidaan yhteisön tasolla väliaikaisten kokeiden järjestämisestä määritetyissä olosuhteissa päättää 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta.".

6. Korvataan 14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa "bb" alakohdilla "aa, a ja bb".

7. Korvataan 14 artiklan 3 kohdan c alakohdan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä annetun kasvitieteellisen nimen alla, tai sen tavallisen yleisen nimen tai molempien alla; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."8. Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että juurikkaiden siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, ja

- jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja direktiivin 70/457/ETY säännösten rajoittamatta virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi jäsenvaltiossa, jos siemenille on tehty viljelystarkastus, joka täyttää kyseiselle luokalle liitteessä I olevassa A kohdassa vahvistetut edellytykset ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä I olevassa B kohdassa samalle luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemen on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeneksi, jos sille luokalle säädetyt edellytykset täyttyvät.

2. Toisessa jäsenvaltiossa korjatut, 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut juurikkaiden siemenet on

- pakattava ja merkittävä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti virallisella etiketillä, joka täyttää liitteessä IV olevassa A ja B kohdassa vahvistetut edellytykset

ja

- varustettava virallisella asiakirjalla, joka täyttää liitteessä IV olevassa C kohdassa vahvistetut edellytykset.

3. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että juurikkaiden siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus,

ja

- jotka on korjattu kolmannessa maassa,

on pyynnöstä virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi niissä jäsenvaltioissa, jossa perussiemenet on tuotettu tai virallisesti varmennettu, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti annetun, vastaavuutta koskevan päätöksen edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä I olevassa B kohdassa samalle luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät. Myös muut jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen virallisen varmentamisen."

9. Korvataan liitteessä III olevan A kohdan I alakohdan 44 alakohta seuraavasti:

"4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen yleisen nimen tai molempien alla; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas."

10. Lisätään liitteessä III olevan A kohdan I alakohdan 5 alakohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin".

11. Korvataan liitteessä III olevan B kohdan 6 alakohta seuraavasti:

"6. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas."

12. Lisätään liitteessä III olevan B kohdan 7 alakohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

13. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE IV

Lopullisesti varmentamattomista, toisessa jäsenvaltiossa korjatuista siemenistä annettava etiketti ja asiakirja

A. Etiketissä ilmoitettavat tiedot

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen yleisen nimen tai molempien alla; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- pellon tai erän viitenumero,

- ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

- ilmaisu "lopullisesti varmentamattomia siemeniä".

B. Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C. Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

- asiakirjan antava viranomainen,

- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä annetun kasvitieteellisen nimen alla, tai sen yleisen nimen tai molempien alla; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

- pellon tai erän viitenumero,

- asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

- todistus siitä, että siementä tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

- tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset."

2 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/401/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan a alakohdassa ilmaisut

">TAULUKON PAIKKA>"

ilmaisujen

">TAULUKON PAIKKA>"

jälkeen,

ja lisätään 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan c alakohdassa ilmaisut

">TAULUKON PAIKKA>"

ilmaisujen

">TAULUKON PAIKKA>"

jälkeen;

2. Korvataan 2 artiklan 1 a kohdan englanninkielisessä toisinnossa ilmaisu "descriptions" ilmaisulla "names".

3. Direktiivin 2 artiklan 1 b ja 1 c kohdasta tulee 2 artiklan 1 c ja 1 d kohta.

4. Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 b. Tämän direktiivin säännösten mukaiseen varmentamiseen hyväksyttävien lajikkeiden eri tyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määritellä noudattaen 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä."

5. Direktiivin 11 artiklasta tulee 11 artiklan 1 kohta.

6. Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu etiketti on laadittava sellaiseksi, että sitä ei voida sekoittaa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin."

7. Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

"13 a artikla

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi voidaan yhteisön tasolla väliaikaisten kokeiden järjestämisestä erityisissä olosuhteissa päättää 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta".

8. Korvataan 14 artiklan 3 kohdan c alakohdan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

9. Lisätään 14 artiklan 3 kohtaan virke seuraavasti:

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan."

10. Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että rehukasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja direktiivin 70/457/ETY säännösten rajoittamatta virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi jäsenvaltiossa, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemenet on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeniksi, jos sille luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Toisessa jäsenvaltiossa korjatut, 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut rehukasvien siemenet on

- pakattava ja merkittävä 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti virallisella etiketillä, joka täyttää liitteessä V olevan A ja B kohdan edellytykset,

ja

- varustettava virallisella asiakirjalla, joka täyttää liitteessä V olevassa C kohdassa vahvistetut edellytykset.

3. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että rehukasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä,

ja

- jotka on korjattu kolmannessa maassa,

on pyynnöstä virallisesti varmennettava varmennetuksi siemeneksi jossakin niistä jäsenvaltioista, jossa edellä tarkoitetut perussiemenet tai varmennetut siemenet on joko tuotettu tai virallisesti varmennettu, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyssä vastaavuuspäätöksessä annetut edellytykset täyttävä viljelyskasvatus, ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät. Myös muut jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen virallisen varmentamisen."

11. Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan taulukon 1 sarakkeessa jokaisen ilmaisun "Brassica spp" jälkeen ilmaisu "Phacelia tanacetifolia".

12. Korvataan liitteessä I olevan 3 kohdan toisen virkkeen ranskankielisen toisinnon ilmaisu "la variété" ilmaisulla "l'espèce".

13. Korvataan liitteessä II olevan I kohdan 2 alakohdan A alakohdan 4 sarakkeessa otsikon ranskankielisen toisinnon ilmaisu "animale" ilmaisulla "minimale".

14. Lisätään liitteessä II olevan I kohdan 2 alakohdan A alakohtaan ilmaisujen "Arrhenatherum elatius" ja "Brassica oleracea convar. acephala" jälkeen seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>"

ja

">TAULUKON PAIKKA>"

15. Lisätään liitteessä II olevan II kohdan 2 alakohdan A alakohtaan ilmaisujen "Arrhenatherum elatius" ja "Brassica oleracea convar. acephala" jälkeen seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>"

ja

">TAULUKON PAIKKA>"

16. Lisätään liitteen III ilmaisujen "Arrhenatherum elatius" ja "Brassica oleracea convar. acephala" jälkeen seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>"

ja

">TAULUKON PAIKKA>"

17. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan a alakohdan 4 alakohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,".

18. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan a alakohtaan virke seuraavasti:

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.";

19. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan a ala-kohdan 5 alakohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

20. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan b alakohdan 5 alakohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin".

21. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan b ala-kohtaan seuraava:

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

22. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan c ala-kohdan 4 alakohtaan ilmaisun "joita osoittavat lajit ja tarpeen mukaan lajikkeet" jälkeen:

", jotka molemmat ilmoitetaan ainakin latinalaisin kirjaimin".

23. Korvataan liitteessä IV olevan A kohdan I alakohdan c alakohdan 4 alakohdan viimeisessä virkkeessä italialaisessa toisinnossa ilmaisu "al fornitore" ilmaisulla "all'acquirente".

24. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan a alakohdan 6 ala-kohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

25. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan a alakohdan 7 ala-kohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

26. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan b alakohdan 6 ala-kohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

27. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan c alakohdan 11 alakohtaan ilmaisun "joita osoittavat lajit ja tarpeen mukaan lajikkeet" jälkeen:

", jotka molemmat ilmoitetaan ainakin latinalaisin kirjaimin".

28. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE V

Lopullisesti varmentamattomista, toisessa jäsenvaltiossa korjatuista siemenistä annettava etiketti ja asiakirja

A. Etiketissä ilmoitettavat tiedot

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenne,

- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- pellon tai erän viitenumero,

- ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

- ilmaisu "lopullisesti varmentamattomia siemeniä".

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.;

B. Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C. Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

- asiakirjan antava viranomainen,

- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

- pellon tai erän viitenumero,

- asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

- varmennettujen siementen osalta perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä,

- todistus siitä, että siemenet tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

- tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset."

3 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/402/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan A alakohtaan

ilmaisun

">TAULUKON PAIKKA>"

jälkeen ilmaisu

">TAULUKON PAIKKA>".

2. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan saksankielisen toisinnon rivillä "Phalaris canariensis L" oleva ilmaisu "Kanariensaat" ilmaisulla "Kanariengras".

3. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan C alakohdan johdanto seuraavasti:

"C 'Perussiemenillä` (kaurat, ohra, riisi, kanarianhelpi, ruis, ruisvehnä, vehnä, kovavehnä ja spelttivehnä, muiden kuin hybridien): siemeniä".

4. Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan seuraava:

"C a. 'Perussiemenillä` (kaurojen, ohran, riisin, vehnän, kovavehnän ja spelttivehnän hybridit) siemeniä:

a) jotka on tarkoitettu hybridien tuottamiseen,

b) jotka 4 artiklan säännösten mukaisesti täyttävät perussiemenille liitteissä I ja II vahvistetut edellytykset, ja

c) joiden on virallisissa tarkastuksissa todettu täyttävän edellä tarkoitetut edellytykset.";

5. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan E alakohdan johdanto seuraavasti:

"E 'Varmennetuilla siemenillä` (kanarianhelpi ja ruis, muiden kuin hybridien, durra, sudaninruoho, maissi ja kaurojen, ohran, riisin, vehnän, kovavehnän ja spelttivehnän hybridit): siemeniä".

6. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan F alakohdan johdanto seuraavasti:

"F 'Ensimmäisen sukupolven varmennetuilla siemenillä` (kaurat, ohra, riisi, ruisvehnä, vehnä, kovavehnä ja spelttivehnä, muiden kuin hybridien): siemeniä".

7. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan G alakohdan johdanto seuraavasti:

"G 'Toisen sukupolven varmennetuilla siemenillä` (kaurat, ohra, riisi, ruisvehnä, vehnä, kovavehnä ja spelttivehnä, muut kuin kunkin tapauksen hybridit): siemeniä".

8. Korvataan 2 artiklan 1 a kohdan englanninkielisessä toisinnossa ilmaisu "descriptions" ilmaisulla "names".

9. Direktiivin 2 artiklan 1 b ja 1 c kohdasta tulee 2 artiklan 1 d ja 1 e kohta.

10. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 b. Kanarianhelpin, rukiin ja ruisvehnän hybridien sisällyttämiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan 1 kohdan C alakohdan C a alakohtaan ja E, F ja G alakohtaan tehtävät muutokset on annettava noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

1 c. Tämän direktiivin säännösten mukaisesti varmennettaviksi soveltuvat eri lajiketyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määrittää noudattaen 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä. Samaa menettelyä noudattaen 1 kohdan B alakohdan määrittelyjä on mukautettava vastaavasti."

11. Korvataan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa päivämäärä "30 päivänä kesäkuuta 1982" päivämäärällä "30 päivänä kesäkuuta 1987" ja poistetaan toinen luetelmakohta.

12. Korvataan 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa päivämäärä "31 päivänä joulukuuta 1982" päivämäärällä "30 päivänä kesäkuuta 1989".

13. Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Alueillaan pidettäväksi kaupan tarkoitetun ruisvehnän siemenen osalta jäsenvaltiot voivat vähentää liitteessä II vaaditun vähimmäisitävyyden 80 prosenttiin. Jos tällaisessa tapauksessa ruisvehnän siemenet eivät täytä liitteessä II itävyydelle vahvistettuja edellytyksiä ja siemenet on tarkoitettu pidettäväksi kaupan vain kyseisen jäsenvaltion alueella, se on ilmoitettava etiketissä."

14. Direktiivin 11 artiklasta tulee 11 artiklan 1 kohta.

15. Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu etiketti on laadittava sellaiseksi, että sitä ei voida sekoittaa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin."

16. Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

"13 a artikla

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi voidaan yhteisön tasolla väliaikaisten kokeiden järjestämisestä määritetyissä olosuhteissa päättää 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta.".

17. Lisätään 14 artiklan 2 kohdan a kohdassa ilmaisu "ruisvehnä" ilmaisun "riisi" jälkeen.

18. Korvataan 14 artiklan 3 kohdan c alakohdan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin.".

19. Lisätään 14 artiklan 3 kohtaan virke seuraavasti:

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

20. Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että viljakasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai joka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja direktiivin 70/457/ETY säännösten rajoittamatta virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi jäsenvaltiossa, jos siemenelle on tehty kyseiselle luokalle liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemenet on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeniksi, jos sille luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Toisessa jäsenvaltiossa korjatut, 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut viljakasvien siemenet on

- pakattava ja merkittävä 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti virallisella etiketillä, joka täyttää liitteessä V olevan A ja B kohdan edellytykset ja

- varustettava virallisella asiakirjalla, joka täyttää liitteessä V olevan C kohdan edellytykset.

3. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että viljakasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä ja joille 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai joka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu kolmannessa maassa,

on pyynnöstä virallisesti varmennettava varmennetuksi siemeneksi niissä jäsenvaltioissa, jossa perussiemenet on joko tuotettu tai virallisesti varmennettu, jos siemenelle on tehty kyseiselle luokalle 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tehdyssä vastaavuuspäätöksessä annetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät. Myös muut jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen virallisen varmentamisen."

21. Lisätään 21 b artikla seuraavasti:

"21 b artikla

Kaurojen, ohran, riisin, vehnän, kovavehnän, spelttivehnän ja muiden lajien, joiden hybridit 2 artiklan 1 b kohdan mukaisesti kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, sadon ja siementen täytettäväksi vahvistettujen sekä ristipölytteisten ruisvehnälajikkeiden sadon ja siementen täytettäväksi vahvistettujen edellytysten määrittämiseksi liitteiden sisältöön tehtävät muutokset on hyväksyttävä noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä."

22. Korvataan 22 artiklassa ilmaisu "liitteessä II oleva 2 kohta" ilmaisulla "liitteessä II oleva 3 kohta".

23. Korvataan 23 a artikla artiklalla seuraavasti:

"23 a artikla

Edellä 21 artiklassa säädetyllä tavalla käsiteltävästä jäsenvaltion hakemuksesta kyseinen valtio voidaan kokonaan tai osittain vapauttaa tämän direktiivin säännösten soveltamisesta, poikkeuksena 14 artiklan 1 kohta:

a) seuraavien lajien osalta:

- kanarianhelpi,

- durra,

- sudaninruoho;

b) muiden lajien osalta, joita ei tavallisesti tuoteta tai pidetä kaupan sen alueella."

24. Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan taulukkoon ennen ilmaisua "Zea mays" seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>".

25. Lisätään liitteessä I olevan 5 kohdan B alakohdan a alakohdassa ilmaisun "Phalaris canariensis" jälkeen ilmaisu "Triticosecale".

26. Korvataan liitteessä I olevan 5 kohdan B alakohdan b alakohdan ranskankielisessä toisinnossa ilmaisu "3" ilmaisulla "1" ja ilmaisu "1" ilmaisulla "3".

27. Lisätään liitteessä II olevan 1 kohdan A alakohtaan ilmaisun "Triticum spelta," jälkeen ilmaisu "muut kuin kunkin osalta hybridit".

28. Lisätään liitteessä II olevan 1 kohdan A alakohdan jälkeen seuraava:

"A a. Triticosecalen itsepölyttävät lajikkeet

>TAULUKON PAIKKA>

Lajikkeen vähimmäispuhtaus on tarkastettava pääosin liitteessä I vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoritettavissa viljelystarkastuksissa.".

29. Lisätään liitteessä II olevan 2 kohdan A alakohdassa ilmaisun "Sorghum spp." jälkeen seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>"

30. Lisätään liitteessä III ilmaisujen "Secale cereale" jälkeen ilmaisu ", Triticosecale".

31. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 4 ala-kohtaan seuraava:

"ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,".

32. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohtaan virke seuraavasti:

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

33. Korvataan liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

"- Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

34. Korvataan liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 9 alakohta seuraavasti:

"9. Hybridejä tai sisäsiitoslinjoja olevien lajikkeiden osalta:

- perussiemenistä, joiden hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty direktiivin 70/457/ETY mukaisesti:

lopulliseen lajikkeeseen viitaten tai viittaamatta tämän ainesosan virallisesti hyväksytty nimi, sekä siinä tapauksessa, että hybridit tai sisäsiitoslinjat on tarkoitettu ainoastaan lopullisten lajikkeiden ainesosiksi, ilmaisu "ainesosa";

- perussiemenistä muissa tapauksissa:

perussiemenen ainesosan nimi, joka voidaan antaa koodimuodossa ja jonka mukana on viite lopullisesta lajikkeesta, sen tehtävään (hede tai emi) viitaten tai viittaamatta, sekä ilmaisu "ainesosa";

- varmennetuista siemenistä:

siemenen lajikkeen nimi sekä ilmaisu "hybridi"."

35. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan b alakohdan 1 kohdassa ilmaisun "lajit" jälkeen ilmaisu "tai lajikkeet".

36. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan b alakohdan 4 ala-kohtaan seuraavasti:

"lajien ja lajikkeiden nimet on ilmaistava ainakin latinalaisin kirjaimin."

37. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE V

Lopullisesti varmentamattomista, toisessa jäsenvaltiossa korjatuista siemenistä annettava etiketti ja asiakirja

A. Etiketissä ilmoitettavat tiedot

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- laji, ilmaistuna kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin.

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin, ainoastaan hybridilajikkeiden ainesosiksi tarkoitettujen lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) osalta on lisättävä sana "ainesosa",

- luokka,

- hybridilajikkeiden osalta ilmaisu "hybridi"

- pellon tai erän viitenumero,

- ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

- ilmaisu "lopullisesti varmentamattomia siemeniä".

"Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

B. Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C. Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

- asiakirjan antava viranomainen,

- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellään mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

- pellon tai erän viitenumero,

- asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

- varmennettujen siementen osalta perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä,

- todistus siitä, että siemenet tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

- tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset."

4 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/403/ETY seuraavasti:

1. Direktiivin 11 artiklasta tulee 11 artiklan 1 kohta.

2. Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu etiketti on laadittava sellaiseksi, että sitä ei voida sekoittaa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin."

3. Korvataan 13 artiklan 4 kohdan c alakohdan neljäs ja viides luetelmakohta seuraavasti:

- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen yleisen nimen tai molempien alla;

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin.".

4. Lisätään liitteessä III olevan A kohdan 4 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

5 artikla

Muutetaan direktiiviä 69/208/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan B alakohdan ilmaisun "'Perussiemenillä`" jälkeen ilmaisu "(muut lajikkeet kuin auringonkukan hybridit)".

2. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan jälkeen seuraava:

"B a. 'Perussiemenillä` (auringonkukan hybridit):

1. Sisäsiitoslinjojen perussiemeniä: siemeniä,

a) jotka 4 artiklan säännösten mukaisesti täyttävät perussiemenille liitteissä I ja II vahvistetut edellytykset, ja

b) joiden on virallisessa tarkastuksessa todettu täyttävän edellä tarkoitetut edellytykset.

2. Yksinkertaisten hybridien perussiemeniä: siemeniä,

a) jotka on tarkoitettu kolmoisristeytyshybridien tai kaksoisristeytyshybridien tuotantoon,

b) jotka 4 artiklan säännösten mukaisesti täyttävät perussiemenille liitteissä I ja II vahvistetut edellytykset, ja

c) joiden on virallisessa tarkastuksessa todettu täyttävän edellä tarkoitetut edellytykset;"3. Korvataan 2 artiklan 1 a kohdan englanninkielisessä toisinnossa ilmaisu "descriptions" ilmaisulla "names".

4. Direktiivin 2 artiklan 1 b kohdasta tulee 2 artiklan 1 c kohta.

5. Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 b. Tämän direktiivin säännösten mukaiseen varmentamiseen hyväksyttävien lajikkeiden eri tyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määritellä noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä."

6. Lisätään 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan englanninkielisessä toisinnossa ilmaisun "flax" jälkeen ilmaisu "or linseed".

7. Direktiivin 11 artiklasta tulee 11 artiklan 1 kohta.

8. Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu etiketti on laadittava sellaiseksi, että sitä ei voida sekoittaa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin.".

9. Lisätään 12 artiklan jälkeen seuraava:

"12 a artikla

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi voidaan yhteisön tasolla väliaikaisten kokeiden järjestämisestä määritetyissä olosuhteissa päättää 21 artiklan säännösten mukaisesti.

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta.".

10. Korvataan 13 artiklan 3 kohdan c alakohdan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin.".

11. Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan virke seuraavasti:

"Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

12. Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että öljy- ja kuitukasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä ja joille 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja direktiivin 70/457/ETY säännösten rajoittamatta virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi jäsenvaltiossa, jos siemenelle on tehty kyseiselle luokalle liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemenet on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeniksi, jos sille luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Toisessa jäsenvaltiossa korjatut, 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut öljy- ja kuitukasvien siemenet on

- pakattava ja merkittävä 9 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti virallisella etiketillä, joka täyttää liitteessä V olevassa A ja B kohdassa vahvistetut edellytykset ja

- varustettava virallisella asiakirjalla, joka täyttää liitteessä V olevan c kohdan edellytykset.

3. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että öljy- ja kuitukasvien siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä ja joille 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu kolmannessa maassa,

on pyynnöstä virallisesti varmennettava varmennetuksi siemeneksi niissä jäsenvaltiossa, jossa perussiemenet on joko tuotettu tai virallisesti varmennettu, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tehdyssä vastaavuuspäätöksessä vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät. Myös muut jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen virallisen varmentamisen.".

13. Korvataan 22 artikla seuraavasti:

"22 artikla

Jäsenvaltio voidaan hakemuksestaan, joka tutkitaan 20 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti kokonaan tai osittain vapauttaa tämän direktiivin säännösten soveltamisesta, poikkeuksena 13 artiklan 1 kohta:

a) seuraavien lajien osalta:

- saflori,

b) muiden lajien osalta, joita ei tavallisesti tuoteta tai pidetä kaupan sen alueella.".

14. Poistetaan liitteessä I olevan 2 kohdan taulukon 1 kohdasta ilmaisu "Helianthus annuus".

15. Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan taulukkoon seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>"

16. Korvataan liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

"3. Kasvuston lajikkeellisen tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittävä, tai Helianthus annuusin sisäsiitoslinjan osalta tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittävä sen ominaisuuksiin nähden.

Helianthus annuusin hybridilajikkeiden siementen tuotantoa varten edellä tarkoitetut säännökset koskevat myös ainesosien ominaisuuksia, mukaan lukien heteen steriliteetti tai hedelmällisyyden palauttaminen.

Erityisesti Brassica juncean, Brassica nigran, Cannabis sativan, Carthamus tinctoriusin, Carum carvin ja Gossypium spp.: n sekä Helianthus annuusin hybridien on täytettävä seuraavat vaatimukset tai muut edellytykset:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi ja Gossypium spp.:

Kasvuston selvästi lajikkeeseen kuulumattomiksi tunnistettavissa olevien kasvien määrä ei saa olla enemmän kuin:

- yksi 30 m²:ä kohti perussiementen tuotantoa varten,

- yksi 10 m²:ä kohti varmennettujen siementen tuotantoa varten.

B. Helianthus annuusin hybridit:

a) sisäsiitoslinjan tai ainesosan vastaisiksi selvästi tunnistettavissa olevien kasvien määrän prosenttiosuus ei saa olla enemmän kuin:

>TAULUKON PAIKKA>

b) seuraavat muut vaatimukset tai edellytykset on täytettävä hybridilajikkeiden siementen tuotantoa varten:

aa) hedeainesosan kasvien on tuotettava riittävästi siitepölyä, kun emiainesosan kasvit kukkivat;

bb) kun emiainesosan kasveilla on vastaanottavat luotit, siitepölyn varistaneiden tai varistavien emiainesosakasvien prosenttiosuus ei saa olla enemmän kuin 0,5;

cc) perussiementen tuotantoa varten selvästi ainesosan vastaisiksi tunnistettavissa olevien emiainesosan kasvien, jotka ovat varistaneet tai varistavat siitepölyn, määrän kokonaisprosenttiosuus ei saa olla enemmän kuin 0,5;

dd) jos liitteessä II olevan I kohdan 1 a alakohdassa vahvistettua edellytystä ei voida täyttää, seuraava edellytys on täytettävä: heteeltään steriiliä ainesosaa on käytettävä varmennettujen siementen tuotantoon käyttämällä hedeainesosaa, joka sisältää tietyn palautuslinjan tai linjoja, niin että ainakin kolmasosa tuloksena saatavasta hybridistä kasvatetuista kasveista tuottaa kaikin puolin tavanomaiselta vaikuttavaa siitepölyä.";

17. Korvataan liitteessä I olevan 5 kohdan B alakohta seuraavasti:

"B. Muiden kuin auringonkukan hybridien kasvuston osalta on suoritettava vähintään yksi viljelystarkastus. Auringonkukan hybridien osalta on oltava vähintään kaksi viljelystarkastusta.".

18. Lisätään liitteessä II olevan 1 kohdan jälkeen seuraava:

"1a. Kun liitteessä I olevan 3 kohdan B alakohdan b alakohdan dd alakohdan edellytystä ei voida täyttää, seuraava edellytys on täytettävä: kun auringonkukan hybridien varmennettujen siementen tuotantoon on käytetty hedesteriiliä emiainesosaa ja hedeainesosaa, joka ei palauta heteen hedelmällisyyttä, hedesteriilin vanhemman tuottama siemen on sekoitettava täysin hedelmällisen siemenvanhemman tuottamaan siemeneen. Hedesteriilin vanhemman ja heteeltään hedelmällisen vanhemman siemenen suhteen ei saa ylittää kahden suhdetta yhteen."

19. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 5 ala-kohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin kasvitieteellisen nimen alla mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä latinalaisin kirjaimin."

20. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohtaan seuraava:

"Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

21. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 6 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin".

22. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 10 alakohdan jälkeen seuraava:

"10 a. Hybridejä tai sisäsiitoslinjoja olevien lajikkeiden osalta:

- perussiemenistä, joiden hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty neuvoston direktiivin 70/457/ETY mukaisesti:

lopulliseen lajikkeeseen viitaten tai viittaamatta tämän ainesosan virallisesti hyväksytty nimi,

sekä siinä tapauksessa, että hybridit tai sisäsiitoslinjat on tarkoitettu ainoastaan lopullisten lajikkeiden ainesosiksi, ilmaisu "ainesosa",

- perussiemenistä muissa tapauksissa:

perussiemenen ainesosan nimi, joka voidaan antaa koodimuodossa lopulliseen lajikkeeseen viitaten, sen tehtävään (hede tai emi) viitaten tai viittaamatta, sekä ilmaisu "ainesosa",

- varmennetuista siemenistä:

siemenen lajikkeen nimi sekä ilmaisu "hybridi".",

23. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan b alakohdan 6 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin kasvitieteellisen nimen alla mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä latinalaisin kirjaimin."

24. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan b alakohtaan seuraava:

"Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisestä kaupan."

25. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE V

Lopullisesti varmentamattomista, toisessa jäsenvaltiossa korjatuista siemenistä annettava etiketti ja asiakirja

A. Etiketissä ilmoitettavat tiedot

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisen nimen alla sen mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen yleisen nimen tai molempien alla latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin; ainoastaan hybridilajikkeiden ainesosiksi tarkoitettujen lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) osalta on lisättävä ilmaisu "ainesosa",

- luokka,

- hybridilajikkeiden osalta ilmaisu "hybridi",

- pellon tai erän viitenumero,

- ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

- ilmaisu "lopullisesti varmentamattomia siemeniä".

"Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiot voidaan yksittäisten lajien osalta vapauttaa kasvitieteellisen nimen ilmoittamisvaatimuksesta sekä vapauttaa siitä tarvittaessa määräajaksi, jos vaatimuksen täytäntöönpanon aiheuttamat haitat todetaan suuremmiksi kuin odotettavissa olevat edut siementen pitämisessä kaupan.".

B. Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C. Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

- asiakirjan antava viranomainen,

- laji, ilmaistuna ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä latinalaisin kirjaimin,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

- pellon tai erän viitenumero,

- asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

- varmennettujen siementen osalta perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä,

- todistus siitä, että siemenet tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

- tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset."

6 artikla

Muutetaan direktiiviä 70/457/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

"1. Ainoastaan lopullisten lajikkeiden ainesosiksi tarkoitettujen lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) osalta 1 kohdan säännöksiä sovelletaan vain siinä määrin, että niihin kuuluvia siemeniä on pidettävä kaupan niiden nimillä.

Edellytyksistä, joiden mukaisesti 1 kohdan säännöksiä sovelletaan myös muihin ainesosalajikkeisiin, voidaan 1 päivän heinäkuuta 1992 jälkeen päättää noudattaen 23 artiklassa säädettyä menettelyä. Muiden viljakasvien kuin maissin tapauksessa jäsenvaltiot voivat siihen asti itse soveltaa kyseisiä säännöksiä muihin ainesosalajikkeisiin alueellaan varmennettaviksi tarkoitettujen siementen osalta.

Ainesosalajikkeet on ilmoitettava sellaisenaan.".

2. Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"c) ainoastaan 1 kohdan vaatimukset täyttävien hybridilajikkeiden ainesosiksi tarkoitettujen lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) hyväksymistä varten."

3. Lisätään 4 artiklaan kohta seuraava:

"3. Niiden lajikkeiden osalta, joihin sovelletaan 2 a kohtaa, voidaan päättää noudattaen 23 artiklassa säädettyä menettelyä ja sikäli kun se on oikeutettua yhteisössä tapahtuvan siementen vapaan liikkuvuuden vuoksi, että lajikkeet on asianmukaisessa tarkastuksessa osoitettava sopiviksi ilmoitettuun tarkoitukseen. Tällaisissa tapauksissa tarkastuksen edellytykset on määriteltävä.".

4. Lisätään 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

"Tätä säännöstä ei sovelleta niihin lajikkeisiin (sisäsiitoslinjat, hybridit), jotka on tarkoitettu ainoastaan lopullisten lajikkeiden ainesosiksi.".

5. Lisätään 15 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Kreikan osalta, kun kyseessä on ennen 1 päivää tammikuuta 1986 yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa hyväksytty lajike, jota ei ennen tuota päivämäärää ole koskaan saanut pitää kaupan Kreikassa, tuon jäsenvaltion viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1986 toimittamat hakemukset on otettava huomioon 1 kohdan säännösten rajoittamatta, jos hakemukset on tehty 3 kohdan c alakohdan ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkoitetun perustein.".

6. Lisätään 15 artiklan 7 kohtaan seuraava:

"Kreikan osalta ja tuon jäsenvaltion 3 kohdan c alakohdan toisessa vaihtoehdossa tarkoitetuin perustein tekemien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1985 toimittamien hakemusten perusteella 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan pidentää 30 päivään kesäkuuta 1989."

7 artikla

Muutetaan direktiiviä 70/458/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohdan A alakohdassa

">TAULUKON PAIKKA>"

ilmaisujen

">TAULUKON PAIKKA>"

jälkeen.

korvataan "salaattisikuri"

ilmaisuilla "witloof-sikuri,

isolehtisikuri (italiansikuri)",

ja lisätään

">TAULUKON PAIKKA>"

ilmaisujen

">TAULUKON PAIKKA>"

jälkeen.

2. Korvataan 2 artiklan 1 a kohdan englanninkielisessä toi-sinnossa ilmaisu "descriptions" ilmaisulla "names".

3. Direktiivin 2 artiklan 1 b kohdasta tulee 2 artiklan 1 c kohta.

4. Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 b. Lajikkeiden eri tyypit, mukaan lukien ainesosat, voidaan eritellä ja määritellä noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä."

5. Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

"Teollisuussikurin osalta lajikkeen on oltava viljelyn ja käytön kannalta riittävän arvokas."

6. Lisätään 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen seuraava:

"Korvataan Kreikan osalta päivämäärät 30 päivänä kesäkuuta 1975 ja 1 päivänä heinäkuuta 1972 päivämäärillä 31 päivänä joulukuuta 1988 ja 1 päivänä tammikuuta 1986."

7. Lisätään 10 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Jäljempänä 13 artiklan 3 kohdan toisen ja neljännen lauseen mukaisesti virallisesti hyväksytyistä lajikkeista johdettujen ja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kyseisessä säännöksessä tarkoitettujen virallisten toimenpiteiden tuloksena hyväksyttyjen lajikkeiden osalta voidaan noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä päättää, että kaikkien hyväksymisen antaneiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajikkeilla on saman menettelyn mukaisesti vahvistetut ja edellä olevien periaatteiden mukaiset nimet."

8. Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Edellä 12 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettujen lajikkeiden osalta hyväksyminen voidaan 37 artiklan säännösten rajoittamatta uusia vain, jos ylläpidosta vastaavan henkilön tai siitä vastaavien henkilöiden nimi on virallisesti rekisteröity ja julkaistu 10 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti."

9. Lisätään 13 artiklan 3 kohtaan seuraava:

"Ennen 1 päivää heinäkuuta 1972 hyväksyttyjen lajikkeiden osalta 1 kohdan toisessa virkkeessä mainittua aikaa voidaan 40 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yksittäisten lajikkeiden osalta pidentää enintään 30 päivään kesäkuuta 1990 asti, jos ennen 1 päivää heinäkuuta 1982 yhteisössä on toteutettu virallisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan niiden hyväksymisen uudistamiselle tai niistä johdettujen lajikkeiden hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttyminen.

Korvataan Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta päivämäärä 1 päivänä heinäkuuta 1972 päivämäärällä 1 päivänä tammikuuta 1973.

Kreikan, Espanjan ja Portugalin osalta tiettyjen asianomaisissa jäsenvaltioissa ennen 1 päivää tammikuuta 1986 hyväksyttyjen lajikkeiden hyväksymisajan päättymisajaksi voidaan asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä 40 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistaa myös 30 päivä kesäkuuta 1990, ja kyseiset lajikkeet voidaan sisällyttää edellä tarkoitettuihin yhteisössä toteutettaviin virallisiin toimenpiteisiin."

10. Lisätään 16 artiklaan seuraava:

"5. Kreikan osalta, ja kun kyseessä ovat yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ennen 1 päivää tammikuuta 1986 hyväksytyt lajikkeet, joita ei ole koskaan saanut pitää kaupan Kreikassa ennen tuota päivämäärää, 2 kohdassa säädetty aika päättyy 31 päivänä joulukuuta 1988."

11. Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että teollisuussikurin siemeniä ei saa pitää kaupan, ellei niitä ole virallisesti varmennettu "perussiemeniksi"tai "varmennetuiksi siemeniksi", ja elleivät ne täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä.

1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että muiden vihanneslajien siemeniä ei saa pitää kaupan, ellei niitä ole virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi", tai elleivät ne ole vakiosiemeniä ja elleivät ne täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä."

12. Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Lajikkeiden osalta, jotka ovat 1 päivänä heinäkuuta 1970 laajalti tunnettuja, etiketissä voidaan myös viitata johonkin lajikkeen ylläpitoon, josta on ilmoitettu tai ilmoitetaan 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sellaisiin erityisiin ominaisuuksiin, jotka voitaisiin yhdistää tähän ylläpitoon, viittaaminen on kiellettyä. Korvataan Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta päivämäärä päivänä heinäkuuta 1970 päivämäärällä 1 päivänä tammikuuta 1973. Korvataan kyseinen päivämäärä Espanjan osalta päivämäärällä 1 päivänä maaliskuuta 1986.

Tämän viittauksen on seurattava lajikkeen nimeä, josta se on selkeästi erotettava mieluiten vinoviivalla. Sitä ei saa korostaa enempää kuin lajikkeen nimeä.

Noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä ennen 1 päivää heinäkuuta päätettävän päivämäärän jälkeen etiketissä saadaan viitata ainoastaan ylläpitoihin, joista on ilmoitettu ennen näin päätettyä päivämäärää."

13. Direktiivin 26 artiklan 3 kohdasta tulee 1 b kohta ja lisätään seuraava:

"Lukuun ottamatta pieniä, nettopainoltaan enintään 100 gramman painoisia vakiosiementen pakkauksia, tämän säännöksen mukaisesti säädetyt tai sallitut tiedot on pidettävä selvästi erillään kaikista muista etiketeistä tai pakkauksessa annetuista tiedoista, mukaan lukien ne, joista säädetään 28 artiklassa.

Noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan 30 päivän kesäkuuta 1992 jälkeen päättää, että pienet, nettopainoltaan enintään 100 gramman painoisiin vakiosiementen pakkauksiin sovelletaan tätä vaatimusta tai että säädetyt tai sallitut tiedot on jollakin muulla tavalla selkeästi erotettava muista tiedoista, jos erottava ominaisuus ilmenee selvästi sellaisenaan etiketistä tai pakkauksesta."

14. Direktiivin 28 artiklasta tulee 28 artiklan 1 kohta.

15. Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Perussiementen ja varmennettujen siementen osalta 1 kohdassa tarkoitettu etiketti tai painatus on laadittava siten, että sitä ei voida sekoittaa 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun viralliseen etikettiin."

16. Lisätään 29 a artikla seuraavasti:

"29 a artikla

Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen varmentamisjärjestelmien tiettyjen osien parempien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi voidaan yhteisön tasolla väliaikaisten kokeiden järjestämisestä määritetyissä olosuhteissa päättää 40 artiklan säännösten mukaisesti.

Tällaisten kokeiden yhteydessä jäsenvaltiot voidaan vapauttaa tietyistä tässä direktiivissä säädetyistä velvoitteista. Tämän vapautuksen laajuus on määritettävä viittaamalla sovellettaviin säännöksiin. Kokeen kesto ei saa olla pidempi kuin seitsemän vuotta."

17. Korvataan 30 artiklan 3 kohdan c alakohdan viides ja kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimensä alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä tai sen tavallisen nimen tai molempien alla,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,".

18. Korvataan 31 artikla seuraavasti:

"31 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että vihannesten siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä ja joille 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa,

on pyynnöstä ja rajoittamatta muiden tämän direktiivin säännösten soveltamista, virallisesti varmennettava varmennetuiksi siemeniksi kaikissa jäsenvaltioissa, jos siemenelle on tehty kyseiselle luokalle liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Jos siemenet on tällaisissa tapauksissa tuotettu suoraan perussiemeniä aikaisempien sukupolvien virallisesti varmennetuista siemenistä, voivat jäsenvaltiot myös sallia virallisen varmentamisen perussiemeniksi, jos sillä luokalle vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Toisessa jäsenvaltiossa korjatut, 1 kohdan säännösten mukaisesti varmennettaviksi tarkoitetut vihannesten siemenet on

- pakattava ja merkittävä 25 artiklan 1 kohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti virallisella etiketillä, joka täyttää liitteessä V olevassa A ja B kohdassa vahvistetut edellytykset ja

- varustettava virallisella asiakirjalla, joka täyttää liitteessä V olevan C kohdassa vahvistetut edellytykset.

3. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että vihannesten siemenet,

- jotka on tuotettu suoraan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa virallisesti varmennetuista perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä, joille 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti on annettu vastaavuus, tai jotka on tuotettu suoraan jossakin jäsenvaltiossa virallisesti varmennetun perussiemenen ja sellaisessa kolmannessa maassa virallisesti varmennetun perussiemenen risteytyksestä, ja

- jotka on korjattu kolmannessa maassa,

on pyynnöstä virallisesti varmennettava varmennetuksi siemeneksi jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa perussiemen on joko tuotettu tai virallisesti varmennettu, jos siemenille on tehty kyseiselle luokalle 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tehdyssä vastaavuuspäätöksessä annetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja virallinen tarkastus on osoittanut, että samalle luokalle liitteessä II vahvistetut edellytykset täyttyvät. Myös muut jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen virallisen varmentamisen."

19. Korvataan 37 artiklan 2 kohdan englanninkielisessä toisinnossa ilmaisu "to methods for the maintenance" ilmaisulla "to a given maintenance".

20. Lisätään 42 artiklan a kohdassa ilmaisu "kiinankaali" ilmaisun "kukkakaali" jälkeen ja korvataan "sikuri" ilmaisulla:

"Witloof-sikuri, isolehtisikuri (italiansikuri), teollisuussikuri".

21. Lisätään liitteessä I olevan 4 kohdan A alakohtaan seuraava:

">TAULUKON PAIKKA>".

22. Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa "Beta vulgaris (cheltenham-juurikaslajike)" ilmaisulla "Beta vulgaris (cheltenham-juurikas)" ja korvataan ilmaisu "Beta vulgaris (kaikki lajit)" ilmaisulla "Beta vulgaris (muut kuin cheltenham-juurikas)".

23. Lisätään liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa ilmaisu "(partim) (witloof-sikuri, isolehtisikuri (italiansikuri))" ilmaisujen "Cichorium intybus" jälkeen,ja lisätään ilmaisujen "Brassica oleracea (muut lajit) ja Cichorium intybus (partim) (witloof-sikuri, isolehtisikuri (italiansikuri))" jälkeen seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

ja

">TAULUKON PAIKKA>".

24. Lisätään liitteessä III olevassa 2 kohdassa ilmaisu "(partim) (witloof-sikuri, isolehtisikuri (italiansikuri))" ilmaisujen

"Cichorium intybus" jälkeen, ja lisätään

ilmaisujen

"Brassica oleracea (muut lajit) ja Cichorium intybus (partim) (witloof-sikuri, isolehtisikuri (italiansikuri))" jälkeen seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

ja

">TAULUKON PAIKKA>".

25. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 5 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen mahdollisesti lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä annetun kasvitieteellisen nimen alla, tai sen yleisen nimen tai molempien alla."

26. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 6 kohtaan seuraavasti:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

27. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a alakohdan 10 alakohtaan seuraava:

"10 a. Hybridejä tai sisäsiitoslinjoja olevien lajikkeiden osalta:

- perussiemenistä, joiden hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty tämän direktiivin mukaisesti:

lopulliseen lajikkeeseen viitaten tai viittaamatta tämän ainesosan virallisesti hyväksytty nimi, sekä siinä tapauksessa, että hybridit tai sisäsiitoslinjat on tarkoitettu ainoastaan lopullisten lajikkeiden ainesosiksi, sana "ainesosa",

- perussiemenistä muulloin:

perussiemenen ainesosan nimi, joka voidaan antaa koodimuodossa ja jonka mukana on viite lopullisesta lajikkeesta, sen tehtävään (hede tai emi) viitaten tai viittaamatta, sekä sana "ainesosa",

- varmennetuista siemenistä:

siemenen lajikkeen nimi sekä sana "hybridi".";

28. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan a alakohdan 4 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

29. Lisätään liitteessä IV olevan B kohdan a alakohdan 5 alakohtaan seuraava:

", ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin."

30. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE V

Lopullisesti varmentamattomista, toisessa jäsenvaltiossa korjatuista siemenistä annettava etiketti ja asiakirja

A. Etiketissä ilmoitettavat tiedot

- viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen yleisen nimen tai molempien alla,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- pellon tai erän viitenumero,

- ilmoitettu netto- tai bruttopaino,

- ilmaisu "lopullisesti varmentamattomia siemeniä".

B. Etiketin väri

Etiketin on oltava harmaa.

C. Asiakirjassa ilmoitettavat tiedot

- asiakirjan antava viranomainen,

- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin sen kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä, tai sen tavallisen nimen tai molempien alla,

- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin,

- luokka,

- peltoon kylvettyjen siementen viitenumero ja maa tai maat, jotka ovat varmentaneet kyseiset siemenet,

- pellon tai erän viitenumero,

- asiakirjan kattaman erän tuottamiseen viljelty ala,

- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä,

- todistus siitä, että siemenet tuottavalle kasvustolle asetetut edellytykset on täytetty,

- tarvittaessa alustavan siemenanalyysin tulokset."

8 artikla

Muutetaan direktiiviä 86/155/ETY seuraavasti:

Korvataan 7 artiklan toisessa luetelmakohdassa päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1987" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1988".

9 artikla

Muutetaan direktiiviä 86/320/ETY seuraavasti:

Korvataan 2 artiklassa päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1987" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1988".

10 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava

- tämän direktiivin 3 artiklan 11 kohdan ja 7 artiklan 9 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982,

- tämän direktiivin 3 artiklan 12 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983,

- tämän direktiivin 6 artiklan 5 ja 6 kohdan ja 7 artiklan 6 ja 10 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986,

- tämän direktiivin 2 artiklan 8, 17, 20 ja 28 kohdan, 3 artiklan 18, 31 ja 37 kohdan ja 5 artiklan 10, 19, 23 ja 25 kohdan noudattamisen edellyttämät, sikäli kun nuo säännökset edellyttävät lajin kasvitieteellisen nimen ilmoittamista siementen etiketissä sekä 1 artiklan 8 kohdan, 2 artiklan 10 kohdan, 3 artiklan 20 kohdan, 5 artiklan 12 kohdan ja 7 artiklan 18 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1992,

- muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KIECHLE

(1) EYVL N:o C 356, 31.12.1985, s. 37

(2) EYVL N:o L 68, 24.3.1986, s. 155

(3) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

(4) EYVL N:o L 56, 2.3.1988, s. 42

(5) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

(6) EYVL N:o L 273, 26.9.1987, s. 43

(7) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(8) EYVL N:o L 49, 18.2.1987, s. 39

(9) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66

(10) EYVL N:o L 197, 18.7.1987, s. 36

(11) EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

(12) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

(13) EYVL N:o L 118, 7.5.1986, s. 23

(14) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

(15) EYVL N:o L 273, 26.9.1987, s. 45

Top