EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0378

Neuvoston direktiivi 88/378/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988, lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 187, 16.7.1988, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 106 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 106 - 117
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 240 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 231 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 231 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 3 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/378/oj

31988L0378

Neuvoston direktiivi 88/378/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988, lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 187 , 16/07/1988 s. 0001 - 0013
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 8 s. 0106
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 8 s. 0106


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 3 päivänä toukokuuta 1988,

lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (88/378/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

eri jäsenvaltioissa voimassa olevat lelujen turvallisuusominaisuuksia koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset eroavat laajuudeltaan ja sisällöltään; tällaiset erot ovat omiaan muodostamaan kaupan esteitä ja luomaan epäyhtenäisiä kilpailuolosuhteita sisämarkkinoilla eivätkä välttämättä anna yhteismarkkinoiden kuluttajille, varsinkaan lapsille, tehokasta suojaa kyseisten tuotteiden aiheuttamien vaarojen varalta,

nämä esteet tulisi poistaa, koska ne haittaavat sellaisten sisämarkkinoiden toteuttamista, joilla myydään vain riittävän turvallisia tuotteita; tätä tarkoitusta varten lelujen saattamisesta markkinoille ja niiden vapaasta liikkuvuudesta tulisi olla yhtenäiset säännökset, jotka perustuvat kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta koskeviin tavoitteisiin, sellaisina kuin ne ovat Euroopan talousyhteisön harjoittaman politiikan tulevasta suunnasta kuluttajien etujen suojelemiseksi ja edistämiseksi 23 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(4),

tarvitaan yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, jotka koskevat erityisesti lelujen suunnittelua ja rakennetta, jotta olennaisten vaatimusten mukaisuus olisi helpompi todentaa, niin että näiden standardien mukaisten tuotteiden voidaan olettaa täyttävän olennaiset vaatimukset; nämä yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit ovat yksityisten toimielinten laatimia ja niiden on pysyttävä ei-velvoittavina; tätä tarkoitusta varten Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) tunnustetaan toimivaltaisiksi toimielimiksi vahvistamaan yhdenmukaistettuja standardeja 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettujen komission ja näiden kahden toimielimen välisestä yhteistyöstä annettujen yleisten suuntaviivojen mukaisesti; tässä direktiivissä yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan teknistä eritelmää (eurooppalaista standardia tai yhdenmukaistamisasiakirjaa), jonka toinen tai molemmat edellä mainituista toimielimistä on vahvistanut komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY(5) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, sekä edellä mainittujen yleisten suuntaviivojen perusteella,

teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annetun neuvoston päätöslauselman(6) tavoitteena olevan yhdenmukaistamisen tulisi sisältää sellaisten olennaisten turvallisuusvaatimusten toteuttamisen, jotka kaikkien markkinoille saatettavien lelujen on täytettävä,

lelumarkkinoiden koon ja liikkuvuuden sekä kyseisten tuotteiden moninaisuuden vuoksi tämän direktiivin soveltamisala tulisi määritellä siten, että `lelut` määritellään riittävän laajasti; on kuitenkin tehtävä selväksi, että joitakin tuotteita ei tässä direktiivissä pidetä leluina joko sen vuoksi, että niitä ei itse asiassa ole tarkoitettu lasten käyttöön, tai sen vuoksi, että ne vaativat valvontaa tai erityisiä käyttöolosuhteita,

markkinoille saatettavat lelut eivät saisi vaarantaa niiden käyttäjien tai ulkopuolisten turvallisuutta tai terveyttä; lelujen turvallisuuden tasot tulisi määritellä käyttämällä arviointiperusteena tuotteen käyttämistä tarkoitetulla tavalla, mutta samalla tulisi myös ottaa huomioon ennakoitavissa oleva käyttö ja muistaa, että lapset eivät yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen keskivertokäyttäjä,

lelun turvallisuuden taso on otettava huomioon lelua markkinoille saatettaessa samoin kuin tarve varmistua siitä, että kyseinen taso säilyy koko lelun ennakoitavissa olevan ja tavanomaisen käyttöajan,

olennaisten vaatimusten noudattaminen todennäköisesti takaa kuluttajan terveyden ja turvallisuuden; kaikkien markkinoille saatettavien lelujen on oltava näiden vaatimusten mukaisia, ja jos ne vastaavat vaatimuksia, niiden vapaalle liikkuvuudelle ei saa asettaa esteitä,

lelujen voidaan katsoa olevan edellä tarkoitettujen olennaisten vaatimusten mukaisia, kun ne vastaavat niitä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä,

lelujen, jotka vastaavat hyväksytyn tarkastuslaitoksen hyväksymää mallia, voidaan myös katsoa olevan olennaisten vaatimusten mukaisia; tällainen vaatimustenmukaisuus on varmennettava kiinnittämällä leluun eurooppalainen merkki,

on saatava aikaan varmentamismenettelyt sen määrittelemiseksi, miten kansallisten hyväksyttyjen tarkastuslaitosten on hyväksyttävä sellaisten lelujen mallit, jotka eivät ole standardien mukaisia, ja miten niiden on annettava tyyppitarkastustodistukset niille ja standardien mukaisille leluille, joista tarkastuslaitokselle on toimitettu malli hyväksymistä varten,

jäsenvaltioille, komissiolle ja kaikille edellä tarkoitetuille hyväksytyille tarkastuslaitoksille on annettava riittävät tiedot varmentamis- ja tarkastusmenettelyjen eri vaiheista,

jäsenvaltioiden on nimettävä tarkastuslaitokset, joita kutsutaan `hyväksytyiksi tarkastuslaitoksiksi`, soveltamaan leluja varten käyttöön otettua järjestelmää; näistä tarkastuslaitoksista on annettava riittävät tiedot ja kaikkien niiden on täytettävä niiden hyväksymiselle asetetut vähimmäisvaatimukset,

saattaa ilmetä tapauksia, joissa lelu ei täytä olennaisia turvallisuusvaatimuksia; tällaisissa tapauksissa sen jäsenvaltion, joka toteaa asian, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet poistaakseen tuotteet markkinoilta tai kieltääkseen niiden saattamisen markkinoille; tällainen päätös on perusteltava, ja jos syynä on yhdenmukaistettujen standardien puutteellisuus, standardit tai osa niistä on poistettava komission julkaisemasta luettelosta,

komission on varmistettava se, että kaikilla niillä aloilla, joita liitteessä II luetellut olennaiset vaatimukset koskevat, laaditaan yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit niin hyvissä ajoin, että jäsenvaltiot kykenevät hyväksymään ja julkaisemaan tarvittavat säännökset 1 päivään heinäkuuta 1989 mennessä; tämän direktiivin perusteella annettujen kansallisten säännösten olisi siten tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990,

on säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä, joihin ryhdytään sitä vastaan, joka väärin kiinnittää tuotteeseen vaatimustenmukaisuusmerkin,

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava markkinoilla jo olevien lelujen turvallisuustarkastuksia,

joidenkin erityisen vaarallisten tai hyvin pienille lapsille tarkoitettujen lelujen ryhmien osalta on annettava myös varoituksia tai yksityiskohtaisia ohjeita mahdollisista varotoimenpiteistä,

komissiolle on annettava säännöllisesti tietoja niistä toimenpiteistä, joita hyväksytyt tarkastuslaitokset tämän direktiivin mukaisesti suorittavat,

niiden, joita jokin tämän direktiivin mukaisesti tehtävä päätös koskee, on tiedettävä päätöksen perustelut ja heidän käytössään olevat muutoksenhakukeinot, ja

neuvoa-antavan tiedekomitean lausunto kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyydestä ja ympäristövaarallisuudesta on otettu huomioon asetettaessa niitä terveysrajoja, jotka koskevat lelujen sisältämien metalliyhdisteiden siirtymistä lasten elimistöön,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tätä direktiiviä sovelletaan leluihin. "Lelulla" tarkoitetaan sellaista tuotetta tai materiaalia, joka on suunniteltu tai selvästi tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin.

2 Liitteessä I lueteltuja tuotteita ei tässä direktiivissä pidetä leluina.

2 artikla

1 Leluja saadaan saattaa markkinoille vain, jos ne eivät vaaranna niiden käyttäjien tai ulkopuolisten turvallisuutta tai terveyttä silloin kun niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla ottaen huomioon lasten tavanomainen käyttäytyminen.

2 Kun lelu saatetaan markkinoille, sen on täytettävä tässä direktiivissä säädetyt turvallisuus- ja terveysvaatimukset ottaen huomioon lelun ennakoitavissa oleva ja tavanomainen käyttöaika.

3 Tässä direktiivissä "markkinoille saattamisella" tarkoitetaan sekä myyntiä että ilmaisjakelua.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että leluja ei voida saattaa markkinoille, elleivät ne täytä liitteessä II säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

4 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän direktiivin säännösten mukaisten lelujen saattamista markkinoille alueellaan.

5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on katsottava sellaisten lelujen täyttävän 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset, joissa on 11 artiklassa tarkoitettu EY-merkki, jäljempänä "EY-merkki", joka osoittaa lelun vastaavan asiaa koskevia kansallisiksi standardeiksi otettuja yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on julkaistava edellä tarkoitettujen kansallisten standardien viitenumerot.

2 Jäsenvaltioiden on katsottava sellaisten lelujen, joihin valmistaja ei ole soveltanut 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja tai joihin se on soveltanut niitä vain osittain taikka joita varten vastaavia standardeja ei ole, täyttävän 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos niiden vaatimustenmukaisuus hyväksytyn mallin kanssa on EY-tyyppitarkastustodistuksen antamisen jälkeen varmennettu leluun kiinnitetyllä EY-merkillä.

6 artikla

1 Jos jäsenvaltio tai komissio katsovat, että 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät täysin täytä 3 artiklassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komission tai jäsenvaltion on saatettava asia perusteluineen direktiivin 83/189/ETY mukaisesti perustetun pysyvän komitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi. Komitea antaa lausuntonsa asiasta kiireellisenä.

Saatuaan komitean lausunnon komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, onko kyseiset standardit tai osa niistä poistettava 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista julkaisuista.

2 Komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle eurooppalaiselle standardointielimelle ja antaa tarvittaessa uuden standardointimuistion.

7 artikla

1 Jos jäsenvaltio toteaa, että lelu, jossa on EY-merkki ja jota käytetään sen tarkoituksen tai 2 artiklan mukaisesti, saattaa vaarantaa kuluttajien tai ulkopuolisten turvallisuutta tai terveyttä, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuote poistetaan markkinoilta, tuotteen saattaminen markkinoille kielletään tai tuotteen markkinoille saattamista rajoitetaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tällaisesta toimenpiteestä välittömästi sekä ilmoitettava perustelut ja erityisesti se, johtuuko vaatimustenmukaisuuden puuttuminen:

a) edellä 3 artiklassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten täyttämättä jättämisestä, jos lelu ei ole 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen standardien mukainen;

b) edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen standardien virheellisestä soveltamisesta;

c) edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen standardien puutteellisuudesta.

2 Komissio kuulee asianomaisia osapuolia niin pian kuin mahdollista. Jos komissio näitä kuultuaan havaitsee, että 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa tästä viipymättä toimenpiteeseen ryhtyneelle jäsenvaltiolle sekä muille jäsenvaltioille. Jos 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen katsotaan johtuvan standardien puutteellisuudesta ja jos toimenpiteeseen ryhtynyt jäsenvaltio aikoo pitää kyseiset standardit voimassa, komissio saattaa asianomaisia osapuolia kuultuaan asian komitean käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa ja ryhtyy 6 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn.

3 Jos lelussa, joka ei ole vaatimustenmukainen, on EY-merkki, asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ja toimitettava tästä tieto komissiolle, joka toimittaa tiedon tästä muille jäsenvaltioille.

4 Komissio huolehtii, että jäsenvaltioille annetaan tiedot tämän menettelyn edistymisestä ja lopputuloksesta.

8 artikla

1. a) Ennen kuin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti valmistettuja leluja saatetaan markkinoille, niihin on kiinnitettävä EY-merkki, jolla lelun valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja vahvistaa, että lelut ovat kyseisten standardien mukaisia;

b) Lelun valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen valmistajan edustajan on tarkastusta varten pidettävä saatavilla seuraavat tiedot:

- kuvaus niistä menetelmistä (kuten testausseloste tai tekninen tiedosto), joilla valmistaja varmistaa tuotannon 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen standardien mukaisuuden, ja tarvittaessa hyväksytyn tarkastuslaitoksen laatima EY-tyyppitodistus; jäljennökset niistä asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut hyväksytylle tarkastuslaitokselle; kuvaus niistä menetelmistä, joilla valmistaja varmistaa, että tuote vastaa hyväksyttyä mallia;

- valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet;

- yksityiskohtaiset tiedot tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta;

Jos valmistaja tai valmistajan edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, henkilö, joka saattaa lelun markkinoille yhteisössä on vastuussa siitä, että asiakirjat pidetään saatavilla.

2. a) Leluihin, jotka eivät joko kokonaan tai osittain täytä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja, on ennen niiden saattamista markkinoille kiinnitettävä EY-merkki, jolla valmistaja tai yhteisöön sijoittautunut valmistajan edustaja vahvistaa, että kyseinen lelu vastaa 10 artiklassa säädetyllä tavalla tarkastettua mallia, jonka hyväksytty tarkastuslaitos on ilmoittanut täyttävän 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset;

b) lelun valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen valmistajan edustajan on tarkastusta varten pidettävä saatavilla seuraavat tiedot:

- yksityiskohtainen kuvaus tuotteen valmistuksesta;

- kuvaus niistä menetelmistä (kuten testausseloste tai tekninen tiedosto), joilla valmistaja varmistaa, että tuote vastaa hyväksyttyä mallia;

- valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet;

- jäljennökset niistä asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut hyväksytylle tarkastuslaitokselle 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- näytteen testaustodistus tai oikeaksi todistettu jäljennös siitä.

Jos valmistaja tai valmistajan edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, henkilö, joka saattaa lelun markkinoille yhteisössä on vastuussa siitä, että asiakirjat pidetään saatavilla.

3 Jos 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä velvoitteita ei noudateta, toimivaltaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että velvoitteita noudatetaan.

Jos velvoitteiden noudattamatta jättäminen on ilmeistä, jäsenvaltio voi erityisesti vaatia, että valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on tietyn ajan kuluessa omalla kustannuksellaan järjestettävä hyväksytyn tarkastuslaitoksen suorittama testi sen näyttämiseksi toteen, että yhdenmukaistettuja standardeja ja olennaisia turvallisuusvaatimuksia on noudatettu.

9 artikla

1 Liitteessä III on lueteltu ne vähimmäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on asetettava, kun ne nimeävät tässä direktiivissä tarkoitettuja hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia.

2 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne hyväksytyt tarkastuslaitokset, joiden vastuulla on 8 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitetun EY-tyyppitarkastuksen suorittaminen. Komissio julkaisee luettelon näistä tarkastuslaitoksista niille antamine tunnusnumeroineen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja komissio on myös vastuussa luettelon pitämisestä ajanmukaisena.

3 Jäsenvaltion, joka on hyväksynyt tarkastuslaitoksen, on peruutettava hyväksymisensä, jos se toteaa, ettei tarkastuslaitos enää täytä liitteessä III lueteltuja vaatimuksia. Jäsenvaltion on toimitettava tieto tästä komissiolle viipymättä.

10 artikla

1 EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla hyväksytty tarkastuslaitos toteaa ja varmentaa, että lelun malli täyttää 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset.

2 EY-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen tekee hyväksytylle tarkastuslaitokselle valmistaja tai yhteisöön sijoittautunut valmistajan edustaja.

Hakemuksessa on oltava:

- kuvaus lelusta;

- lelun valmistajan tai valmistajan edustajan tai edustajien nimi ja osoite sekä lelun valmistuspaikka;

- täydelliset valmistus- ja suunnittelutiedot, minkä lisäksi hakemukseen on liitettävä valmistettavan lelun malli.

3 Hyväksytyn tarkastuslaitoksen on suoritettava EY:n typpitarkastus jäljempänä kuvatulla tavalla:

- sen on tarkastettava hakijan sille toimittamat asiakirjat ja todettava, ovatko ne kunnossa;

- sen on tarkastettava, ettei lelu vaaranna turvallisuutta tai terveyttä 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

- sen on suoritettava tarvittavat tarkastukset ja testaukset, jos mahdollista 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen, sen tarkastamiseksi, täyttääkö malli 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset;

- se voi pyytää lelusta useampia mallikappaleita.

4 Jos malli on 3 artiklassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten mukainen, hyväksytyn tarkastuslaitoksen on laadittava EY-tyyppitarkastustodistus, josta on ilmoitettava hakijalle. Tässä todistuksessa on mainittava tarkastuksen perusteella tehdyt johtopäätökset ja todistukseen mahdollisesti sisältyvät ehdot ja siihen on liitettävä hyväksytyn lelun kuvaukset ja piirustukset.

Komissio, muut hyväksytyt tarkastuslaitokset ja muut jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen todistuksesta ja, perustellusta pyynnöstä, jäljennökset suunnitelmista ja valmistusaikataulusta sekä suoritetuista tarkastus- ja testausselosteista.

5 Tarkastuslaitoksen, joka kieltäytyy antamasta EY-tyyppitarkastustodistusta on ilmoitettava tästä tarkastuslaitoksen hyväksyneelle jäsenvaltiolle ja komissiolle sekä mainittava kieltäytymisperusteet.

11 artikla

1 Edellä 5, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettu EY-merkki ja valmistajan tai valmistajan edustajan tai lelua yhteisön alueelle tuovan maahantuojan nimi tai toiminimi tai merkki tai näistä kaksi tai kaikki kolme sekä osoite on pääsääntöisesti kiinnitettävä joko leluun tai lelun pakkaukseen siten, että merkinnät ovat näkyviä, helposti luettavia ja kestäviä. Pienten ja pienistä osista koostuvien lelujen osalta nämä tiedot voidaan edellä tarkoitetulla tavalla kiinnittää pakkaukseen tai lappuun tai lehtiseen. Jos mainittuja tietoja ei ole kiinnitetty leluun, kuluttajaa on neuvottava säilyttämään tiedot.

2 EY-merkin muodostaa tunnus "CE".

3 Leluihin kielletään kiinnittämästä sellaisia merkkejä tai kirjoituksia, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sekaannuksen EY-merkin kanssa.

4 Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot voidaan lyhentää, jos valmistaja, valmistajan edustaja tai lelua yhteisöön tuova maahantuoja voidaan tunnistaa lyhenteiden perusteella.

5 Liitteessä IV luetellaan tiettyjä leluja koskevia varoituksia ja mainintoja niistä varotoimenpiteistä, joihin leluja käytettäessä on ryhdyttävä. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että nämä varoitukset ja varotoimenpiteet, tai jotkut niistä, on yhdessä 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen kanssa ilmaistava kansallisilla kielillä kun kyseiset lelut saatetaan markkinoille.

12 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden markkinoilla oleville leluille suoritetaan pistokokeita, joilla näytetään toteen, että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

Tarkastuksesta vastuussa olevalla viranomaisella:

- on pyynnöstä oikeus päästä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun valmistus- tai varastointipaikkaan ja oikeus saada käyttöönsä edellä mainitussa artiklassa tarkoitetut tiedot;

- on oikeus pyytää valmistajaa tai valmistajan edustajaa tai lelun markkinoille saattamisesta vastuussa olevaa yhteisöön sijoittautunutta henkilöä toimittamaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot jäsenvaltion asettamassa määräajassa;

- on oikeus ottaa näyte ja viedä sen mukanaan tarkastusta ja testausta varten.

2 Jäsenvaltion on joka kolmas vuosi lähetettävä komissiolle kertomus tämän direktiivin säännösten soveltamisesta.

3 Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja EY-tyyppitarkastusta koskevia jäljennöksiä käsitellään salassapitovelvollisuutta noudattaen.

13 artikla

Jäsenvaltion on säännöllisesti ilmoitettava komissiolle niistä toimista, joita niiden hyväksymät tarkastuslaitokset ovat tämän direktiivin mukaisesti toteuttaneet, jotta komissio voi varmistua siitä, että tarkastukset suoritetaan oikealla tavalla ja ilman syrjintää.

14 artikla

Tämän direktiivin mukaisesti tehty lelun markkinoille saattamista rajoittava päätös on yksityiskohtaisesti perusteltava. Päätöksestä on mahdollisimman pian ilmoitettava sille, jota päätös koskee, ja samalla on ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista sekä niitä koskevista määräajoista.

15 artikla

1 Jäsenvaltioiden on 30 päivään kesäkuuta 1989 mennessä annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 1988

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BANGEMANN

(1) EYVL N:o C 282, 8.11.1986, s. 4

(2) EYVL N:o C 246, 14.9.1987, s. 91 ja 9 päivänä maaliskuuta 1988 tehty päätös

(3) EYVL N:o C 232, 31.8.1987, s. 22

(4) EYVL N:o C 167, 5.7.1986, s. 1

(5) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(6) EYVL N:o C 136, 4.6.1985, s. 1

LIITE I

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ EI PIDETÄ LELUINA: (1 artiklan 1 alakohta)

1 joulukoristeita

2 aikuisille keräilijöille tarkoitettuja tarkkoja pienoismalleja

3 välineitä, jotka on tarkoitettu yhteiseen käyttöön leikkikentillä

4 urheiluvälineitä

5 välineitä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi syvässä vedessä

6 aikuisille keräilijöille tarkoitettuja kansallispuku- ja koristenukkeja sekä vastaavia tuotteita

7 julkisilla paikoilla (ostoskeskuksissa, asemilla ja vastaavilla) olevia yleisesti käytettäväksi tarkoitettuja leluja

8 asiantuntijoille tarkoitettuja palapelejä, joissa on enemmän kuin 500 palaa tai joissa ei ole mallikuvaa

9 ilmakivääreitä ja ilmapistooleita

10 ilotulitusvälineitä mukaan lukien nallit(1)11 linkoja ja heittokoneita

12 tikkapelin metallikärkisiä tikkoja

13 yli 24 voltin nimellisjännitteellä toimivia sähköliesiä ja -rautoja tai muita sähköllä käyviä tuotteita

14 aikuisten valvonnassa opetukseen tarkoitettuja kuumentamislaitteen sisältäviä tuotteita

15 polttomoottoriajoneuvoja

16 leikkihöyrykoneita

17 polkupyöriä, jotka on tarkoitettu urheilukäyttöön tai pyöräilyyn julkisilla teillä

18 yli 24 voltin nimellisjännitteellä toimivia videoleluja, joita voidaan kytkeä videon näyttöruutuun

19 vauvojen tutteja

20 aitojen tuliaseiden tarkkoja malleja

21 lapsille tarkoitettuja jäljitelmäkoruja

(1) Lukuun ottamatta nimenomaan leluissa käytettäviksi tarkoitettuja nalleja ja ilman, että tämä säännös vaikuttaa eräissä jäsenvaltioissa jo voimassa oleviin tiukempiin säännöksiin

LIITE II

LELUJEN OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

I. YLEISET PERIAATTEET

1 Tämän direktiivin 2 artiklassa säädetään, että kun leluja käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla, lelujen käyttäjien ja ulkopuolisten on, ottaen huomioon lasten tavanomainen käyttäytyminen, oltava suojattuja terveysvaaroilta ja ruumiillisen vamman vaaroilta. Edellä tarkoitetut vaarat:

a) liittyvät lelun malliin, rakenteeseen tai koostumukseen;

b) johtuvat lelun käytöstä eikä niitä voida kokonaan poistaa muuttamatta samalla lelun rakennetta tai koostumusta niin, että lelun tarkoitus muuttuu tai sen olennaiset ominaisuudet häviävät.

2 a) Lelun käyttöön liittyvän vaaran on oltava sellainen, että lelun käyttäjät ja tarvittaessa heidän valvojansa voivat hallita sen. Tämä koskee erityisesti leluja, jotka toimintansa, kokonsa ja luonteensa vuoksi on tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön.

b) Tämän periaatteen noudattamiseksi on tarvittaessa ilmoitettava lelun käyttäjien alaikäraja tai se, että on tarpeen varmistua siitä, että leluja käytetään vain aikuisten valvonnassa.

3 Leluissa tai niiden pakkauksissa ja lelujen mukana olevissa käyttöohjeissa on selkeästi kiinnitettävä lelun käyttäjien tai heidän valvojiensa huomiota lelun käyttöön liittyviin vaaroihin ja siihen, miten nämä vaarat vältetään.

II ERITYISET VAARAT

1 Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet

a) Lelujen ja niiden osien sekä kiinnitettyjen lelujen kiinnitysalustojen on oltava mekaanisesti riittävän lujia ja tarvittaessa niin vakaita, että ne kestävät käytön aikana kohdistuvat rasitukset särkymättä tai vääntymättä niin, että ne olisivat omiaan aiheuttamaan ruumiillisen vamman vaaran.

b) Lelujen kosketeltavissa olevat reunat, ulkonemat, johdot, kaapelit ja kiinnikkeet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ruumiillisen vamman vaara, joka voi aiheutua leluja tai niiden osia kosketeltaessa, on mahdollisimman vähäinen.

c) Lelut on suunniteltava ja rakennettava siten, että niiden osien liikkumisesta mahdollisesti aiheutuva ruumiillisen vamman vaara on mahdollisimman vähäinen.

d) Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden rakenneosien ja niiden irrotettavien osien on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä.

e) Lelut ja niiden osat ja vähittäismyyntipakkaukset eivät saa aiheuttaa kuristumis- tai tukehtumisvaaraa.

f) Matalassa vedessä käytettäviksi tarkoitetut lelut, jotka pitävät lapsen pinnalla tai auttavat häntä pysymään pinnalla, on suunniteltava ja rakennettava siten, että lelun suositeltu käyttötarkoitus huomioon ottaen vaara, että lelu menettää kelluvuutensa ja lapselle antamansa tuen, on mahdollisimman vähäinen.

g) Leluissa, joiden sisään voi mennä ja jotka siten muodostavat suljetun tilan, on oltava ulospääsy, jonka voi helposti avata sisältä päin.

h) Leluissa, joilla niiden käyttäjä voi liikkua, on, jos mahdollista, oltava kyseiseen lelutyyppiin soveltuva ja lelun kehittämään liike-energiaan nähden riittävä jarrujärjestelmä. Edellä tarkoitetun jarrujärjestelmän on oltava helppokäyttöinen, eikä se saa aiheuttaa lelun käyttäjälle tai ulkopuolisille sinkoutumisvaaraa eikä ruumiillisen vamman vaaraa.

i) Leluammusten muodon ja koostumuksen ja sen liike-energian, jonka ne saattavat kehittää, kun ne laukaistaan tähän tarkoitukseen suunnitellusta lelusta, on oltava sellainen, että lelu ei sen luonne huomioon ottaen aiheuta käyttäjälleen tai ulkopuolisille kohtuutonta ruumiillisen vamman vaaraa.

j) Lelut, joissa on lämmönlähde, on rakennettava siten, että:

- lelun esillä olevien ulkopintojen enimmäislämpötila ei pintaa kosketeltaessa aiheuta palovamman vaaraa;

- lelun sisältämät nesteet ja kaasut eivät saavuta sellaista lämpötilaa tai painetta, että ne muulla tavoin kuin lelun toimintaan kuuluvina vuotavat ulos lelusta ja saattavat aiheuttaa palovammoja, haavoja tai muita ruumiillisia vammoja.

2 Syttyvyys

a) Lelut eivät saa muodostaa lapsen ympäristössä palovaaraa. Siksi lelujen materiaalien on oltava sellaisia, jotka

1 eivät pala joutuessaan suoraan kosketukseen liekin tai kipinän tai muun mahdollisen sytytyslähteen kanssa; tai

2 eivät ole helposti syttyviä (liekki sammuu heti, kun sytytyslähteen vaikutus lakkaa); tai

3 syttyessään palavat hitaasti, ja liekki leviää alhaisella nopeudella; tai

4 riippumatta lelun kemiallisesta koostumuksesta on käsitelty siten, että palaminen hidastuu.

Tällaiset palavat materiaalit eivät saa aiheuttaa muiden lelussa käytettyjen materiaalien syttymisvaaraa.

b) Toimintansa kannalta välttämättömistä syistä neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(1) määriteltyjä vaarallisia aineita tai valmisteita sisältävissä leluissa, erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan tarkoitetut materiaalit ja välineet eivät saa sellaisenaan sisältää aineita tai valmisteita, jotka voivat muuttua syttyviksi menettäessään haihtuvia syttymättömiä aineosia.

c) Lelut eivät saa olla räjähtäviä eivätkä ne saa sisältää osia tai aineita, jotka voivat räjähtää käytettäessä leluja tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tätä säännöstä ei sovelleta lelunalliin, jonka osalta viitataan liitteessä I olevaan 10 kohtaan ja siihen liittyvään alaviitteeseen.

d) Lelut, erityisesti kemialliset pelit ja lelut, eivät saa sellaisinaan sisältää aineita tai valmisteita,

- jotka sekoitettaessa saattavat räjähtää

- kemiallisen reaktion tai kuumentamisen johdosta, taikka

- sekoittuessaan hapettavien aineiden kanssa;

- jotka sisältävät sellaisia haihtuvia aineita, jotka syttyvät herkästi ilmassa taikka muodostavat syttyvän tai räjähtävän kaasuilmaseoksen.

3 Kemialliset ominaisuudet

1 Lelut on suunniteltava ja rakennettava siten, että kun niitä käytetään tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ne eivät aiheuta terveydellistä haittaa tai ruumiillisen vamman vaaraa joutuessaan ruoansulatus- tai hengityselimiin taikka joutuessaan kosketuksiin ihon, limakalvojen tai silmien kanssa.

Niiden on aina oltava asiaa koskevan, tiettyjä tuoteryhmiä tai tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden kieltoa, käytön rajoittamista tai merkitsemistä koskevan yhteisön lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisia.

2 Lasten terveyden turvaamiseksi erityisenä tavoitteena on, että lelujen käytöstä aiheutuva aineiden liukeneminen elimistössä ei saa ylittää seuraavia määriä päivässä:

0,2 ìg antimonia,

0,1 ìg arseenia,

25,0 ìg bariumia,

0,6 ìg kadmiumia,

0,3 ìg kromia,

0,7 ìg lyijyä,

0,5 ìg elohopeaa,

5,0 ìg seleeniä,

tai muita vastaavia määriä, jotka yhteisön lainsäädännössä mahdollisesti asetetaan näille tai muille aineille tieteellisen näytön.

Näiden aineiden elimistöön siirtyvällä määrällä tarkoitetaan lelusta liukenevaa ainetta, jolla on toksikologista merkitystä.

3 Lelut eivät saa sisältää sellaisia määriä direktiivissä 67/548/ETY ja 88/379/ETY(2) tarkoitettuja vaarallisia aineita tai valmisteita, että ne saattavat vaarantaa leluja käyttävien lasten terveyden. Vaarallisten aineiden tai valmisteiden sisällyttäminen leluun on ankarasti kiellettyä aina, kun ainetta tai valmistetta on lelua käytettäessä tarkoitus käyttää sellaisenaan.

Jos kuitenkin rajallinen määrä edellä tarkoitettuja aineita tai valmisteita on välttämätöntä, jotta tiettyjen lelujen, erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun samankaltaiseen toimintaan tarvittavien materiaalien ja välineiden toimintaa varten, ne sallitaan siihen enimmäispitoisuuteen asti, jonka Euroopan standardointikomitea (CEN) toimeksiannosta erikseen määrittelee kullekin aineelle tai valmisteelle direktiivin 83/189/ETY mukaisesti perustetun komitean menettelyjen mukaisesti, jos sallittujen aineiden ja valmisteiden merkinnät ovat yhteisön luokitussääntöjen mukaiset noudattaen liitteessä IV olevan 4 kohdan säännöksiä.

4 Sähköominaisuudet

a) Sähkökäyttöisten lelujen virtalähteen nimellisjännite ei saa olla yli 24 volttia eikä lelun minkään osan jännite saa olla yli 24 volttia.

b) Lelujen osat, jotka on yhdistetty sähköiskun vaaraa aiheuttavaan sähkövoiman lähteeseen tai jotka saattavat joutua kosketuksiin tällaisen lähteen kanssa, sekä näihin osiin sähkövirtaa johtavat kaapelit tai muut johtimet on siten eristettävä ja mekaanisesti suojattava, että sähköiskun vaara vältetään.

c) Sähkökäyttöiset lelut on suunniteltava ja rakennettava siten, että niiden suoraan kosketettavissa olevat pinnat eivät aiheuta enimmäislämpötilassaan palovammoja niitä kosketettaessa.

5 Hygienia

Lelut on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttävät niille asetetut hygienia- ja puhtausvaatimukset niin, että ne eivät aiheuta infektio-, sairastumis- ja saastumisvaaraa.

6 Radioaktiivisuus

Lelut eivät saa sisältää radioaktiivisia alkuaineita tai muita radioaktiivisia aineita sellaisessa muodossa tai niin suurina määrinä, että ne saattavat olla vahingollisia lapsen terveydelle. Tähän sovelletaan neuvoston direktiiviä 80/836/Euratom(3).

(1) EYVL N:o 196, 16.8.1967, s. 1

(2) EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 14

(3) EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1

LIITE III

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOTKA HYVÄKSYTTYJEN TARKASTUSLAITOSTEN ONTÄYTETTÄVÄ (9 artiklan 1 kohta)

Jäsenvaltioiden nimeämien hyväksyttyjen tarkastuslaitosten on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1 henkilökuntaa ja tarpeellisia varoja ja välineitä on oltava saatavilla;

2 henkilökunnan on oltava teknisesti pätevää ja ammatillisesti rehellistä;

3 teknisen ja muun henkilökunnan on oltava riippumatonta kaikista lelujen kanssa suoraan tai välillisesti tekemisissä olevista piireistä, ryhmistä tai henkilöistä sen suorittaessa tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia, laatiessa selosteita, antaessa todistuksia ja suorittaessa valvontaa;

4 henkilökunnan on noudatettava salassapitovelvollisuutta;

5 tarkastuslaitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei valtio kansallisen lainsäädännön nojalla vastaa vahingosta.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määräajoin tarkastettava, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt ehdot täytetään.

LIITE IV

LELUJEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOON OTETTAVIA VAROITUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ (11 artiklan 5 kohta)

Leluihin on liitettävä asianmukaiset selkeät varoitukset niiden käyttöön liittyvien ja olennaisiin vaatimuksissa tarkoitettujen vaaratekijöiden vähentämiseksi, erityisesti seuraavissa tapauksissa:

1 Lelut, joita ei ole tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille

Leluissa, jotka saattavat olla vaarallisia alle 36 kuukauden ikäisille lapsille, on oltava varoitus, esimerkiksi: "Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille" tai "Ei sovellu alle 3-vuotiaille", ja leluihin tai niiden käyttöohjeisiin on lisäksi liitettävä lyhyt maininta tämän rajoituksen syynä olevista erityisistä vaaroista.

Tämä määräys ei koske leluja, jotka toimintansa, kokonsa, luonteensa, ominaisuuksiensa tai muun painavan syyn vuoksi ovat selvästi sopimattomia alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.

2 Liukuradat, ripustettavat keinut ja renkaat, trapetsit, köydet ja muut vastaavat poikkipalkkiin kiinnitettävät lelut

Edellä tarkoitettujen lelujen mukana on oltava ohjeet, joissa korostetaan sitä, että lelujen keskeiset osat (kannattimet, kiinnittimet, ankkuroinnit ja muut vastaavat osat) on tarkistettava ja huollettava säännöllisin väliajoin, ja joissa huomautetaan, että jos näitä tarkistuksia ei tehdä, lapsi saattaa pudota tai lelu saattaa kääntyä ympäri.

Lelun oikeasta kokoamistavasta on myös annettava ohjeet, joissa mainitaan ne osat, jotka väärin koottuina saattavat aiheuttaa vaaraa.

3 Toimintalelut

Toimintaleluissa tai niiden pakkauksissa on oltava merkintä: "Varoitus: lelua saa käyttää vain aikuisen välittömässä valvonnassa".

Näiden lelujen mukana on lisäksi oltava käyttöohjeet ja ohjeet tarvittavista varotoimenpiteistä sekä varoitus, että näiden varotoimenpiteiden laiminlyönti saattaa lelun käyttäjän alttiiksi erikseen luetelluille vaaroille, jotka yleensä liittyvät siihen laitteeseen tai tuotteeseen, jonka pienoismalli tai jäljitelmä lelu on. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.

Toimintalelulla tarkoitetaan lelua, jota käytetään samalla tavalla kuin jotakin sellaista laitetta, joka on tarkoitettu aikuisille ja jonka pienoismalli lelu yleensä on.

4 Lelut, jotka niiden luonteesta johtuen sisältävät vaarallisia aineita tai valmisteita. Kemialliset lelut.

a) Sen lisäksi mitä vaarallisten aineiden tai valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja merkitsemistä koskevien yhteisön direktiivien säännösten soveltaminen edellyttää, vaarallisia aineita tai valmisteita sisältävien lelujen käyttöohjeissa on oltava varoitus näiden aineiden tai valmisteiden vaarallisuudesta ja maininta varotoimenpiteistä, jotka ovat selkeästi eriteltävä lelutyyppien mukaan, niihin liittyvien vaarojen välttämiseksi. Käyttöohjeissa on myös annettava ensiapuohjeet tällaisen lelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vakavan onnettomuuden varalta. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.

b) Edellä a alakohdassa lueteltujen ohjeiden lisäksi kemiallisten lelujen pakkauksissa on oltava seuraava merkintä: "Varoitus: tarkoitettu vain yli (1)-vuotiaille. Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

(1) Iän määrää valmistaja"

Kemiallisina leluina pidetään erityisesti seuraavia: kemian harrastesarjoja, muovinvalusarjoja, välinesarjoja keramiikan tekoa, emalointia ja valokuvausta varten sekä muita vastaavia leluja.

5 Lasten luistimet ja rullalaudat

Jos näitä tuotteita myydään leluina, niissä on oltava merkintä:

"Varoitus: käytettävä suojavarusteita."

Jotta lelun käyttäjät ja ulkopuoliset eivät loukkaisi itseään kaatuessaan tai törmätessään, käyttöohjeissa on lisäksi oltava maininta siitä, että lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttäminen vaatii erityistä taitoa. Suositeltavista suojavarusteista (esimerkiksi kypärät, suojakäsineet, polvi- ja kyynärpääsuojukset ja vastaavat) on myös oltava maininta.

6 Vesilelut

Liitteessä II olevan II osan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuissa vesileluissa on oltava varoitus, joka on standardissa EN/71 olevan 1 ja 2 osan mukauttamista koskevan CENin muistion mukainen:

"Varoitus: lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa ja vain vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan."

Top