EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0183

Neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, direktiivin 76/116/ETY muuttamisesta nestemäisten lannoitteiden osalta

OJ L 83, 29.3.1988, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 38 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 38 - 44
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 65 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/183/oj

31988L0183

Neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, direktiivin 76/116/ETY muuttamisesta nestemäisten lannoitteiden osalta

Virallinen lehti nro L 083 , 29/03/1988 s. 0033 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0038
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0038


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988,

direktiivin 76/116/ETY muuttamisesta nestemäisten lannoitteiden osalta (88/183/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 76/116/ETY(4) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, on annettu säännökset kiinteiden lannoitteiden kaupasta; on osoittautunut tarpeelliseksi muuttaa edellä mainittua direktiiviä siten, että se kattaa myös nestemäiset lannoitteet, ja

on tarkoituksenmukaista, että direktiivi 76/116/ETY koskee sekä kiinteitä että nestemäisiä lannoitteita ja erityisesti, että merkintä "ETY-lannoite" koskee samoin sekä kiinteitä että nestemäisiä lannoitteita, jotka ovat koostumukseltaan tässä direktiivissä määriteltyjä yksi- ja moniravinteisia lannoitteita,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 76/116/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että merkintää `ETY-lannoitteet` käytetään ainoastaan lannoitteista, jotka ovat tyypiltään joitakin liitteen I luettelossa merkittyjä lannoitteita ja jotka ovat tässä direktiivissä ja sen liitteissä I-III vahvistettujen vaatimusten mukaisia."

2. Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Nestemäisiä lannoitteita saa pitää kaupan ainoastaan, jos niiden mukana on asianmukaiset ohjeet. Näissä ohjeissa on erityisesti oltava tiedot säilytyslämpötilasta ja varastoinnin aikaisesta onnettomuuksien ehkäisystä."

3. Lisätään liitteeseen I tämän direktiivin liitteeseen sisältyvä osa "C - Nestemäiset lannoitteet".

4. Liitteessä II olevan 1 kohdan c alakohtaan toisen alakohdan jälkeen lisätään seuraavat alakohdat:

"Nestemäisten lannoitteiden ravinteita koskevat lisätiedot voidaan ilmoittaa likimääräisesti ekvivalenttisina paino/tilavuus-mittoina (kilogrammaa/hehtolitra tai grammaa/litra).

Nestemäisten lannoitteiden määrät on ilmaistava massana. Nestemäisten lannoitteiden määrien ilmaiseminen tilavuutena on vapaaehtoista."

5. Lisätään liitteessä I olevaan A. I kohtaan seuraavat tuotteet ja poikkeamat:

"Typpilannoiteliuos 0,6 %

Ammoniumnitraatti - urealiuos 0,6 %".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään yhden vuoden kuluttua sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle(5).

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BANGEMANN

(1) EYVL N:o C 12, 16.1.1987, s. 3

(2) EYVL N:o C 125, 11.5.1987, s. 163

(3) EYVL N:o C 232, 31.8.1987, s. 6

(4) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 21

(5) Tämä direktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltioille 25 päivänä maaliskuuta 1988.

LIITE

C. NESTEMÄISET LANNOITTEET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top