EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0182

Neuvoston direktiivi 88/182/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY muuttamisesta

OJ L 81, 26.3.1988, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 36 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/182/oj

31988L0182

Neuvoston direktiivi 88/182/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 081 , 26/03/1988 s. 0075 - 0076
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0036
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0036


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988,

teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY muuttamisesta (88/182/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a, 213 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tärkeää toteuttaa toimenpiteet sisämarkkinoiden asteittaiseksi toteuttamiseksi 31 joulukuuta 1992 mennessä; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jossa tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan,

direktiivin 83/189/ETY(4) täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että tietyt muutokset olisivat tarpeellisia direktiivin vaikuttavuuden lisäämiseksi uusien kaupan esteiden muodostumista estävänä ja siten tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä edistävänä välineenä,

direktiivin 83/189/ETY 5 artiklalla perustettua pysyvää komiteaa olisi kuultava direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista standardointiehdotuksia koskevista pyynnöistä, ja

kansallisten toimenpiteiden käyttöönottaminen ei saa vaarantaa komission samaa alaa koskevien ehdotusten hyväksymistä neuvostossa; sen vuoksi on tarpeen säätää edellä tarkoitettujen ehdotusten antamispäivästä voimaan tuleva 12 kuukauden odotusaika, jonka aikana jäsenvaltioiden on oltava antamatta teknisiä määräyksiä kyseiseltä alalta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 83/189/ETY seuraavasti:

1. Lisätään johdantokappale viidennen johdantokappaleen jälkeen seuraavasti:

"asianomaisen jäsenvaltion on otettava nämä muutokset huomioon laatiessaan suunniteltua toimenpidettä koskevan lopullisen tekstin sanamuotoa,".

2. Lisätään 1 artiklan 1 alakohtaan:

"sekä perustamissopimuksen 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeena ja eläinten ravintona käytettäviä tuotteita sekä direktiivin 65/65/ETY(¹), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/21/ETY(²), 1 artiklassa tarkoitettuja lääkkeitä koskevat tuotantotavat ja -menetelmät.

(¹) EYVL N:o 22, 9.2.1965, s. 369/65

(²) EYVL N:o L 15, 15.1.1987, s. 36".

3. Korvataan 1 artiklan 7 alakohta seuraavasti:

"7. `tuotteella` kaikkia teollisesti valmistettuja tuotteita ja kaikkia maataloustuotteita.".

4. Lisätään 6 artiklan 3 kohtaan seuraava luetelmakohta:

"- määrittää alat, joilla yhdenmukaistaminen vaikuttaa tarpeelliselta, ja jos aihetta ilmenee, toteuttaa tarvittavan yhdenmukaistamisen tietyllä alalla."

5. Lisätään 6 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

"e) edellä 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista standardointielimille esitetyistä pyynnöistä."

6. Lisätään 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohdan loppuun:

"Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toimitettava samanaikaisesti ehdotukseen pääasiallisesti ja suoraan liittyvät säädös- ja määräystekstit, jos niiden tunteminen on tarpeen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen vaikutusten arvioimiseksi.".

7. Korvataan 8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Komissio ilmoittaa muille jäsenvaltioille vastaanottamansa ehdotukset välittömästi; se voi myös toimittaa ehdotuksen 5 artiklassa tarkoitetulle komitealle ja tarvittaessa kyseisestä alasta vastuussa olevalle komitealle lausuntoa varten.".

8. Muutetaan 9 artiklaa seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdassa ilmaisu, "tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista" ilmaisulla "tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 2 a kohdan soveltamista";

b) lisätään 1 kohdan loppuun:

"Asianomaisen jäsenvaltion on annettava komissiolle kertomus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa sellaisten yksityiskohtaisten lausuntojen johdosta. Komissio esittää näistä toimenpiteistä huomautuksensa.";

c) lisätään seuraava kohta:

"2 a. Jos komissio toteaa, että 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiedoksianto liittyy neuvostolle annetun direktiivi- tai asetusehdotukseen sisältyvään aiheeseen, se ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiannon vastaanottamisesta.

Jäsenvaltioiden on oltava antamatta teknisiä määräyksiä komission ennen 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä tiedonantoa antaman direktiivi- tai asetusehdotuksen soveltamisalalta 12 kuukauden ajan ehdotuksen antamisesta.

Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 2 kohdan a alakohdan soveltaminen ei voi olla kumulatiivista.";

d) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Mitä 1 ja 2 kohdassa sekä 2 kohdan a alakohdassa säädetään, ei sovelleta, jos jäsenvaltio joutuu yleisen terveyden tai turvallisuuden taikka eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseen liittyvistä kiireellisistä syistä laatimaan teknisiä määräyksiä hyvin lyhyessä ajassa saadakseen ne heti annetuiksi ja otetuiksi käyttöön ehtimättä soveltaa minkäänlaista kuulemismenettelyä. Jäsenvaltioiden on 8 artiklassa tarkoitetussa tiedonannossa perusteltava toimenpiteidensä kiireellisyys. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jos tätä menettelyä käytetään väärin.".

9. Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

Edellä 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta, jos jäsenvaltiot noudattavat yhteisön direktiiveistä ja asetuksista johtuvia velvoitteitaan; sama koskee sellaisista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita, joiden seurauksena yhteisössä vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset eritelmät.".

10. Lisätään 11 artiklaan alakohta seuraavasti:

"Komissio antaa vuosittain kertomuksen Euroopan parlamentille tämän direktiivin soveltamisen tuloksista.".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 1 päivään tammikuuta 1989 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne toimittavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 maaliskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BANGEMANN

(1) EYVL N:o C 71, 19.3.1987, s. 12 ja EYVL N:o C 3, 7.1.1988, s. 6

(2) EYVL N:o C 345, 21.12.1987 ja 10 päivänä helmikuuta 1988 tehty päätös

(3) EYVL N:o C 319, 30.11.1987, s. 20

(4) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

Top