EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0166

Neuvoston direktiivi 88/166/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1988, yhteisön tuomioistuimen asiassa 131/86 antaman tuomion (häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä maaliskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/113/ETY julistaminen mitättömäksi) täytäntöönpanosta

OJ L 74, 19.3.1988, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 63 - 67
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; Kumoaja 399L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/166/oj

31988L0166

Neuvoston direktiivi 88/166/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1988, yhteisön tuomioistuimen asiassa 131/86 antaman tuomion (häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä maaliskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/113/ETY julistaminen mitättömäksi) täytäntöönpanosta

Virallinen lehti nro L 074 , 19/03/1988 s. 0083 - 0087
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 8 s. 0063
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 8 s. 0063


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 1988,

yhteisön tuomioistuimen asiassa 131/86 antaman tuomion (häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä maaliskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/113/ETY julistaminen mitättömäksi) täytäntöönpanosta (88/166/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 176 artiklan,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin julistaa 23 päivänä helmikuuta 1988 antamassaan tuomiossa(1) mitättömäksi häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä maaliskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/113/ETY tiettyjen kyseisen säädöksen tiedoksi annettuun toisintoon sen antamisen jälkeen tehtyjen toimituksellisten muutosten perusteella, ja

perustamissopimuksen 176 artiklan nojalla mitättömäksi julistetun säädöksen antaneen toimielimen on toteutettava toimenpiteet yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi; tätä varten riittää, että mitättömäksi julistetun direktiivin sisältö vahvistetaan neuvoston antamassa muodossa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista annettu neuvoston direktiivi 86/113/ETY katsotaan annetun liitteessä olevassa muodossa.

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KIECHLE

(1) Tuomio 131/86

LIITE

NEUVOSTON DIREKTIIVI häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

useimmat jäsenvaltiot ovat ratifioineet tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen; yhteisö on myös hyväksynyt tämän yleissopimuksen päätöksellä 78/923/ETY(3); munivien kanojen pitäminen häkeissä on yhteisössä yleisimmin käytetty munantuotantotapa ja se myötävaikuttaa erittäin suurelta osin tämän alan hyvään tuottavuuteen; tämä kanankasvatustapa voi kuitenkin tietyissä tapauksissa tuottaa tarpeetonta ja kohtuutonta kärsimystä eläimille,

tuotantoeläinten suojelun alalla voimassa olevissa kansallisissa lainsäädännöissä on kuitenkin eroavuuksia, jotka voivat vääristää kilpailun edellytyksiä ja siten vaikuttaa munien ja siipikarjan yhteisen markkinajärjestelyn sujuvaan toimintaan,

tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa ensisijaiset parametrit ja määritellä yhteiset vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin voimaperäisen tuotannon järjestelmiin markkinoiden tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi ottaen erityisesti huomioon perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteet ja tarpeen suojella eläimiä; tätä varten on aluksi tarpeen toteuttaa häkeissä pidettäviä munivia kanoja koskevia yhteisön toimenpiteitä,

perustan luomiseksi yhteisön myöhemmille toimenpiteille on jatkettava kanojen suojelua koskevia tutkimuksia niin häkkikasvatuksen kuin myös muiden mahdollisten kanankasvatustapojen osalta, ja

tietyissä jäsenvaltioissa nykyisten rakenteiden mukauttaminen tässä direktiivissä säädettyihin vaatimuksiin merkitsee tuotannon vähenemistä; tämän vuoksi olisi helpotettava tätä mukauttamista tässä direktiivissä säädettyihin edellytyksiin aiheuttamatta rakenteellista epätasapainoa tai markkinoiden epätasapainoa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan häkeissä pidettävien munivien kanojen suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1 munivilla kanoilla täysikasvuisia gallus gallus -lajiin kuuluvia kanoja, joita kasvatetaan munantuotantoa varten;

2 häkillä mitä tahansa suljettua tilaa, joka on tarkoitettu muniville kanoille häkkikasvatusjärjestelmässä;

3 häkkikasvatusjärjestelmällä riviin ja/tai päällekkäin asetettuja häkkejä.

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivästä tammikuuta 1988

- kaikki äskettäin yhteisön sisäiseen käyttöön rakennetut häkit,

- kaikki ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat häkit,

täyttävät vähintään seuraavat vaatimukset:

a) jokaista munivaa kanaa kohti on oltava rajoituksetta käytössä vähintään 450 cm² vakaatasossa mitattua häkkipinta-alaa, lukuun ottamatta erityisesti hukkaruokinnan estäviä kaarevia reunoja, jotka saattavat rajoittaa käytettävissä olevaa pinta-alaa;

b) häkissä on oltava rajoituksetta käytössä oleva ruokintakaukalo. Sen on oltava pituudeltaan vähintään 10 senttimetriä jokaista häkissä olevaa eläintä kohden;

c) jos juottolaitteita tai juomakuppeja ei ole, jokaisessa häkissä on oltava b alakohdassa tarkoitetun ruokintakaukalon pituinen juomakaukalo. Käytettäessä yhdistettyjä juottolaitteita niissä on oltava vähintään kaksi juottolaitetta tai juomakuppia kunkin häkin kanojen ulottuvilla;

d) häkin on oltava vähintään 40 cm korkea 65 prosentissa häkin pinta-alasta eikä missään kohdassa matalampi kuin 35 cm; sekä

e) häkin pohjan on oltava rakennettu siten, että se tukee riittävästi kummankin jalan jokaista etuvarvasta. Pohjan kaltevuus saa olla enintään 14 prosenttia tai 8 astetta. Jos pohja ei ole metalliverkosta, jonka silmät ovat suorakulmaiset, jäsenvaltiot voivat hyväksyä kaltevamman pohjan.

2 Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan a e alakohdissa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin häkkeihin 1 päivästä tammikuuta 1995.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että häkeissä pidettäviä munivia kanoja koskevat edellytykset ovat liitteessä vahvistettujen yleisten määräysten mukaiset.

5 artikla

Liitteen määräyksiä voidaan muuttaa 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltainen viranomainen tekee tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tätä direktiiviä ja sen liitettä sovelletaan.

7 artikla

1 Lisäksi, ja tämän direktiivin noudattamisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa, komissio tarkastaa sen soveltamisen paikalla, säännöllisesti ja riittävässä määrin, yhteistoiminnassa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

2 Tätä varten komission asiantuntijat toteuttavat tarkastustoimet yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa noudattaen tarkastusohjelmia, jotka on vahvistettu yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Siltä osin kuin todetaan, ettei tätä direktiiviä noudateta, komissio ilmoittaa asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Komissio laatii määräajoin yleisen kertomuksen tehtyjen tarkastusten tuloksista. Nämä kertomukset annetaan tiedoksi jäsenvaltioille.

3 Yhteisö vastaa riittävällä tavalla kustannuksista, jotka aiheutuvat komission osallistumisesta 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin.

4 Tämän artiklan soveltamista koskevat yleiset säännökset vahvistetaan 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen voidaan palauttaa käyttöön säännöt, joita on noudatettava tämän artiklan 1 kohdassa säädetyssä tarkastuksessa.

8 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa viipymättä pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä

«komitea», käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

2 Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa näistä toimenpiteistä kahden päivän kuluessa. Lausunto annetaan määräenemmistöllä perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4 Komissio vahvistaa toimenpiteet ja panee ne viipymättä täytäntöön, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio vahvistaa ehdotetut toimenpiteet ja panee ne viipymättä täytäntöön, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt kyseisiä toimenpiteitä.

9 artikla

Komissio antaa 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä kertomuksen tieteellisestä kehityksestä, joka koskee eri järjestelmissä kasvatettavien kanojen hyvinvointia ja liitteen määräyksiä; kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia mukauttamisehdotuksia.

10 artikla

Tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen ja siirtymäkauden loppuun asti voidaan perustamissopimuksen 92 94 artiklan perusteella pitää yhteismarkkinoille soveltuvana kansallista tukea, joka on tarkoitettu sellaisten rakennusten toiminnalliseen laajentamiseen, joissa on entisen suuruisen eläinmäärän pitämiseksi tarvittavat häkit, ottaen huomioon myös näitä rakennuksia koskevat poistot.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1987 mennessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(1) EYVL N:o C 125, 17.5.1982, s. 183

(2) EYVL N:o C 343, 31.12.1981, s. 48

(3) EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12

LIITE

1 Häkkien rakennusaineiden muodon ja tyypin sekä häkkien mallin ja ominaisuuksien on oltava sellaiset, että vältetään eläinten vahingoittuminen siltä osin kuin se on mahdollista tekniikan kehityksen nykyvaiheessa.

2 Häkin oviaukon mallin ja koon on oltava sellaiset, että täysikasvuinen kana voidaan ottaa ulos ilman, että sille tuotetaan tarpeetonta kärsimystä tai että sitä vahingoitetaan.

3 Häkkien on oltava sopivasti varustetut siipikarjan karkaamisen estämiseksi.

4 Siipikarjalla on oltava joka päivä saatavilla riittävästi ravitsevaa ja hygieenistä rehua ja koko ajan riittävästi puhdasta vettä, paitsi parantavan tai ennaltaehkäisevän hoidon yhteydessä.

5 Rakennuksen eristyksen ja ilmanvaihdon avulla on varmistettava, että ilman vaihtumisnopeus, pölyisyys, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja kaasupitoisuudet pysyvät sellaisina, ettei siipikarjalle aiheudu haittaa.

6 Keinovalaistusta käytettäessä siipikarjan on saatava joka päivä olla asianmukaisen ajan levossa, jolloin valaistuksen voimakkuutta on vähennettävä niin, että siipikarja voi hyvin levätä.

7 On huolehdittava siitä, että kanoja hoitaa riittävän suuri henkilöstö, jolla on asianmukainen pätevyys ja kokemus munivista kanoista sekä käytetystä tuotantojärjestelmästä.

8 Siipikarjaparvi tai -ryhmä on tarkastettava vähintään kerran päivässä ja tätä varten on asennettava riittävän voimakas valonlähde, jotta jokainen lintu voidaan nähdä selvästi ja tarvittaessa tutkia huolellisesti.

9 Yli kolmesta häkkikerroksesta koostuvat tilat sallitaan ainoastaan, jos kaikki kerrokset voidaan vaivattomasti tarkastaa sopivien välineiden tai toimenpiteiden avulla.

10 Jos siipikarja vaikuttaa huonokuntoiselta tai käyttäytyy poikkeavasti, on selvitettävä tämän syy ja toteutettava sen edellyttämät toimenpiteet eli hoidettava niitä, eristettävä tai teurastettava ne tai tarkkailtava ympäristöä. Jos syy on tuotantoyksikön ympäristössä eikä sen välitön korjaaminen ole välttämätöntä, se korjataan ennen seuraavan siipikarjaerän tuomista, kun tilat on tyhjennetty.

11 Kaikki eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömät automaattiset tai mekaaniset laitteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Jos vikoja havaitaan, ne on korjattava viipymättä tai, jos se on mahdotonta, on toteutettava aiheelliset toimenpiteet eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi, kunnes vika voidaan korjata. Laitteiden rikkoutumisen varalta on oltava vaihtoehtoisia ratkaisuja siipikarjan ruokkimiseksi ja ympäristön pitämiseksi tyydyttävässä kunnossa.

Siipikarjan kasvattajan on saatava heti hälytysjärjestelmän välityksellä tieto välttämättömän automaattisen tuuletuslaitteen osan rikkoutumisesta.

12 Häkin osat, jotka ovat kosketuksissa siipikarjaan, on puhdistettava ja desinfioitava kokonaan joka kerta, kun häkki tyhjennetään ja ennen uuden siipikarjaerän tuomista. Häkin ollessa käytössä sen pinnat ja koko laitteisto on pidettävä tyydyttävän puhtaina.

Top