EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0354

Neuvoston direktiivi 86/354/ETY, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1986, suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 77/101/ETY ja rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

OJ L 212, 2.8.1986, p. 27–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 211 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 211 - 216
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 187 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 187 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Implisiittinen kumoaja 32009R0767 . Latest consolidated version: 04/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/354/oj

31986L0354

Neuvoston direktiivi 86/354/ETY, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1986, suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 77/101/ETY ja rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 212 , 02/08/1986 s. 0027 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 21 s. 0211
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 21 s. 0211


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä heinäkuuta 1986,

suurimmista sallituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY, suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 77/101/ETY ja rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta (86/354/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

olisi mukautettava suoraan käytettävien rehujen ja erityyppisten rehuseosten määritelmät direktiiveissä 74/63/ETY (), 77/101/ETY () ja 79/373/ETY (), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina komission direktiiveillä 86/299/ETY (), 83/87/ETY () ja 82/957/ETY (), rehujen lisäaineista annetun direktiivin 70/524/ETY () muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta 1984 annetussa neuvoston direktiivissä 84/587/ETY olevia uusia määritelmiä vastaavaksi; olisi myös määriteltävä, mitä tarkoitetaan "juottorehuilla",

on tarpeen täsmentää, että direktiivien 74/63/ETY, 77/101/ETY ja 79/373/ETY säännökset eivät vaikuta 30 päivänä kesäkuuta 1982 annettuun neuvoston direktiiviin 82/471/ETY tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (),

direktiivi 74/63/ETY koskee haitallisia aineita ja tuotteita rehuissa; sen vuoksi direktiivin liitteessä esitettyjä suurimpia sallittuja pitoisuuksia ei sovelleta rehuseosten valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin,

tällä hetkellä haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimpien sallittujen pitoisuuksien vahvistamista tai niiden esiintymisen rajoittamista raaka-aineissa säännellään jäsenvaltioissa toisistaan poikkeavin tavoin,

haitallisten aineiden ja tuotteiden esiintyminen tiettyjen pitoisuuksien ylittävinä määrinä voi todennäköisesti vaaraksi ihmisten terveydelle ja sen vuoksi on tarpeen varmistaa aiheellisella ja yhdenmukaisella tavalla kyseisten aineiden ja valmisteiden turvallinen käyttö kaikkialla yhteisössä,

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön eroavuudet muodostuvat lisäksi huomattaviksi esteiksi yhteisön sisäiselle kaupalle ja on suotavaa päättää aiheellisista toimenpiteistä direktiivin 74/63/ETY osalta,

lisäksi direktiivejä 77/101/ETY ja 79/373/ETY olisi muutettava siten, että ne enemmän helpottuisivat suoraan käytettävien rehujen ja rehuseosten pitämistä kaupan,

on suotavaa määritellä raaka-aineen käsite, jota myös tarkoitetaan termillä "ainekset" muissa eläinten rehuja koskevissa direktiiveissä, jotta voidaan selkeästi rajata kyseistä tuoteryhmää koskevien toimenpiteiden soveltamisala,

kyseessä olevia määräyksiä sovelletaan yksinomaan sellaisiin eläinten ruokintaan tarkoitettuihin raaka-aineisiin, jotka on tarkoitettu suoraan käytettäväksi rehuksi tai lisäaine-esiseosten kantaja-aineeksi taikka rehuseokseksi sen jälkeen, kun raaka-aineet on sekoitettu muiden tuotteiden kanssa,

sen varmistamiseksi, että rehu ei sisällä tiettyjä erityisen haitallisia aineita ja tuotteita, on tarpeen rajoittaa niiden esiintymistä raaka-aineissa hyväksyttävään enimmäispitoisuuteen asti ja myös rajoittaa oikeus käyttää kyseisiä raaka-aineita sellaisiin henkilöihin, joilla on riittävä taito sekä laimentamiseen sopivat laitteet ja välineet, joilla varmistetaan, että rehuseoksista annetussa direktiivissä säädetyt enimmäispitoisuudet otetaan huomioon,

neuvoston direktiivin 70/524/ETY liitteessä III olevia henkilölle asetettuja vähimmäisedellytyksiä kansalliseen rehuseosten valmistajien luetteloon pääsemiseksi olisi sovellettava myös niihin rehuseosten valmistajiin, jotka käyttävät enemmän haitallisia aineita ja tuotteita sisältäviä raaka-aineita kuin suoraan käytettävissä rehuissa on sallittu; on kuitenkin suotavaa, että jäsenvaltiot voisivat rajoittaa kyseisten erittäin saastuneiden raaka-aineiden toimittamista sellaisille valmistajille, jotka tuottavat rehuseoksia myyntiä varten, jos niiden tarkastustoiminnalla ei pystytä valvomaan maatiloilla rehuseosten valmistajia, jotka ovat myös kotieläintuottajia ja jotka käyttävät osan tai kaikki valmistamistaan rehuseoksista omiin tarpeisiinsa,

olisi säädettävä mahdollisuudesta säätää tiettyjen raakaaineiden, joiden haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuutta ei liitteessä II olevassa A osassa ole rajoitettu, asianmukaisista päällysmerkinnöistä niissä tapauksissa, joissa haitallisen aineen tai tuotteen pitoisuus raaka-aineessa ylittää vastaavanlaiselle suoraan käytettävälle rehulle määrätyn enimmäispitoisuuden; tämä toimenpide on välttämätön sen varmistamiseksi, ettei kyseisenlaista raaka-ainetta toimiteta kotieläintuottajille ja haitallisen aineen tai tuotteen laadun ja määrän ilmoittamiseksi valmistajille,

olisi aiheellista antaa jäsenvaltioille väliaikaisesti oikeus pitää voimassa antamansa kansalliset säännökset, jotka koskevat muita aflatoksiinin saastuttamia raaka-aineita kuin niitä, joita tarkoitetaan liitteessä II olevassa A osassa tai jotka liittyvät muihin raaka-aineiden laatuun vaikuttaviin haitallisiin aineisiin tai tuotteisiin kuin aflatoksiiniin; yhteisön päätös olisi tehtävä 3 päivään joulukuuta 1990 mennessä siten, että kyseiseen päivämäärään mennessä yhteisössä on yhdenmukaiset määräykset rehujen valmistukseen käytettävien raaka-aineiden sisältämistä haitallisista aineista tai valmisteista,

rehujen turvallisuuden takaamiseksi olisi annettava määräykset haitallisten aineiden tai tuotteiden esiintymisestä ja raaka-aineiden puhdistusmenettelyistä; saatujen tulosten perusteella olisi vahvistettava perusteet, joiden mukaisia tiettyjen puhdis- tusmenettelyjen läpikäyneiden raaka-aineiden on oltava,

olisi sovellettava menettelyä, jolla on saatu aikaan jäsenvaltioiden ja komission kesken tiivis yhteistyö pysyvässä rehukomiteassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi sekä muun muassa muutosten ja lisäysten tekemiseksi tiettyjen haitallisten aineiden tai tuotteiden enimmäispitoisuuksista ja tietyille haitallisille aineille tai valmisteille saastuneiden raaka-aineiden merkintöjä koskeviin määräyksiin sekä tiettyjen puhdistettujen raaka-aineiden hyväksymisperusteiden laatimiseksi,

direktiivin 74/63/ETY soveltamisen valvonnan aikaansaamiseksi tulee ottaa käyttöön jäsenvaltioiden välinen ilmoitusmenettely yhteisön säännösten noudattamisen laiminlyöntien tiedoksiantamiseksi,

direktiivin 79/373/ETY täytäntöönpanossa saadun kokemuksen perusteella on tarvetta tietyissä tapauksissa parantaa tai täydentää rehuseosten merkintöjä, ja

erityisesti tulee valmistajan nimi, toiminimi ja osoite merkitä, jos valmistaja ei ole vastuussa päällysmerkintätiedoista; kuitenkin tulee ottaa huomioon eräiden jäsenvaltioiden erityiset valvontajärjestelmät ja kyseisten jäsenvaltioiden tulisi saada korvata kyseiset tiedot kullekin valmistajalle annettavalla virallisella tunnusnumerolla omalla alueellaan rehujen valmistamiseksi ja pitämiseksi kaupan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 74/63/ETY seuraavasti:

1. Korvataan direktiivin otsikko seuraavasti:

"Neuvoston direktiivi haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa".

2. Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tämä direktiivi koskee haitallisia aineita ja tuotteita eläinten ruokinnassa".

b) Lisätään 2 kohtaan seuraava e alakohta:

"e) tietyt eläinten ruokintaan käytettävät tuotteet".

3. Muutetaan 2 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan a, b, ja h alakohta seuraavasti:

"a) rehulla: eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, käytettynä sellaisenaan tai seoksina, riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita;

b) suoraan käytettävällä rehulla: sellaisenaan eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläintuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita;

h) rehuseoksella: eläinten ruokintaan tarkoitettuja täysrehuja tai täydennysrehuja, jotka ovat eläin- tai kasviperäisten tuotteiden seoksia luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä tai niiden teollisia johdannaisia tai erilaisia orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita;"

b) Lisätään seuraava kohta:

"i) raaka-aineella (ainesosalla): rehuseosten valmistukseen tarkoitettuja eläin- tai kasviperäisiä tuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia, sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita, ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi suoraan käytettäväksi rehuksi, rehuseosten valmistukseen tai esiseoksen kantaja-aineeksi".

4. Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä I lueteltuja aineita ja tuotteita saa esiintyä rehuissa ainoastaan siinä asetetuin edellytyksin.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia liitteen I mukaisten enimmäispitoisuuksien ylitykset, kun rehu valmistetaan ja käytetään samalla tilalla ja jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi erityisistä paikallisista syistä. Kyseisten jäsenvaltioiden on huolehdittava, ettei tästä aiheudu vahinkoa eläinten tai ihmisten terveydelle."

5. Lisätään seuraavat artiklat:

"3 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä II olevassa A osassa lueteltuja raaka-aineita saa pitää kaupan vain, jos niissä olevien mainitussa liitteessä olevassa 1 sarakkeessa lueteltujen haitallisten aineiden tai tuotteiden pitoisuus ei ylitä kyseisessä liitteessä olevassa 3 sarakkeessa esitettyjä enimmäispitoisuuksia.

2. Jos liitteessä II olevassa A osan 1 sarakkeessa luetellun haitallisen aineen tai tuotteen pitoisuus suoraan käytettävässä rehussa ylittää liitteessä I olevassa 3 sarakkeessa esitetyn enimmäispitoisuuden, liitteessä II olevassa 2 sarakkeessa lueteltua raaka-ainetta saa pitää kaupan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, vain:

a) jos se on tarkoitettu rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY () 13 artiklan 3 kohdan mukaisessa kansallisista rehuseosten valmistajista laaditussa luettelossa olevan valmistajan käyttöön,

ja

b) jos rehun mukana olevasta asiakirjasta ilmenee:

P että raaka-aine on tarkoitettu sellaisten rehuseoksen valmistajien käyttöön, jotka täyttävät a kohdassa asetetut edellytykset,

P että raaka-ainetta ei saa syöttää eläimille käsittelemättömänä,

P haitallisen aineen tai tuotteen määrä raaka-aineessa.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 2 kohdan a ja b alakohdan säännökset koskevat myös liitteessä II olevassa B osassa lueteltuja raaka-aineita sekä haitallisia aineita tai tuotteita, joiden enimmäispitoisuutta ei ole rajoitettu liitteessä II olevassa A osassa, jos raaka-aineessa esiintyvän haitallisen aineen tai tuotteen pitoisuus raaka-aineessa ylittää liitteessä I olevassa 3 sarakkeessa vastaavanlaiselle rehulle määrätyn enimmäispitoisuuden.

3 b artikla

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 3 a artiklan 2 kohdan a alakohdan koskevaksi vain niitä rehuseosten valmistajia, jotka käyttävät kyseessä olevia aineita rehuseosten valmistukseen tai pitämiseen kaupan.

6. Korvataan 4 artiklan sanat "tässä direktiivissä" sanoilla "liitteessä I".

7. Muutetaan 5 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jos jäsenvaltiolla on uuden tutkimustiedon tai voimassa olevien säännösten antamisen jälkeen tapahtuneen olemassaolevan tiedon uudelleenarvioinnin perusteella syytä olettaa, että liitteessä I tai II määrätty lisäaineen enimmäispitoisuus tai aine tai tuote, jota ei ole liitteessä, on vaaraksi eläinten tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle, kyseinen jäsenvaltio voi tilapäisesti alentaa aineen tai valmisteen sallittua enimmäispitoisuutta, määrätä sille enimmäispitoisuuden tai kieltää aineen tai tuotteen esiintymisen rehussa tai raaka-aineessa. Sen on välittömästi ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja samalla esitettävä päätöksensä perustelut."

b) Korvataan 2 kohdassa sana "liite" sanalla "liitteet".

8. Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Jäljempänä 9 artiklassa säädetyn menettelytavan mukaisesti ja tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella:

a) annetaan liitteisiin tehtävät muutokset;

b) laaditaan liitteistä määräajoin ajan tasalle saatettu laitos, joka sisältää a alakohdassa edellytetyt muutokset;

c) voidaan määrittää hyväksymismenettely niille raaka-aineille, jotka on käsitelty jollakin haitallisuutta vähentävällä menetelmällä."

9. Lisätään seuraava artikla:

"6 a artikla

1. Siihen asti kunnes yhteisö tekee päätöksen, jäsenvaltiot saavat pitää voimassa alueellaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavien raaka-aineiden maahantuontia ja liikkeelle laskemista:

a) muut kuin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitetut aflatoksiinia sisältävät raaka-aineet ja

b) muita haitallisia aineita tai tuotteita kuin aflatoksiinia sisältävät raaka-aineet.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1987 niistä kansallisista säännöksistä, jotka ne aikovat pitää voimassa 1 kohdan perusteella.

3. Muutoksista, jotka tehdään liitteeseen II niiden erojen poistamiseksi, jotka aiheutuvat 1 kohdan soveltamisesta käytäntöön, on päätettävä 3 päivään joulukuuta 1990 mennessä."

10. Lisätään 7 artiklassa sanan "rehu" jälkeen "ja raaka-aineet".

11. Muutetaan 8 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rehut ja raaka-aineet tarkastetaan virallisesti vähintään satunnaisnäytteiden avulla tämän direktiivin määräysten noudattamisen varmistamiseksi;";

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"3. Jos on todennäköistä, että raaka-ainelähetys, jonka ei ole todettu olevan tämän direktiivin säännösten mukainen sen johdosta, että se sisältää suuria määriä haitallista ainetta tai tuotetta, aiotaan toimittaa toiseen jäsenvaltioon, alkuperämaan on välittömästi ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki tarpeelliset tiedot kyseisistä raaka-ainelähetyksistä."

12. Lisätään 11 artiklassa sanan "rehuihin" jälkeen "ja raaka-aineisiin".

13. Muutetaan liitettä seuraavasti:

a) sanan "LIITE" jälkeen lisätään "I";

b) numeroidaan liitteen I kolme saraketta tässä järjestyksessä 1, 2 ja 3;

c) korvataan liitteessä I olevan B osan 3 sarakkeen otsikko seuraavasti:

"Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehua kosteudeltaan 12 %."

14. Lisätään seuraava liite II:

"LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

15. Korvataan italiankielisessä direktiivin toisinnossa sanat "Alimenti per animali" sanalla "mangimi".

2 artikla

Muutetaan direktiivi 77/101/ETY seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) haitalliset aineet ja tuotteet eläinten rehuissa;"

b) Lisätään 2 kohtaan seuraava d alakohta:

"d) tietyt eläinten rehuissa käytettävät tuotteet."

2. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan suoraan käytettävällä rehulla eläinten ruokintaan sellaisenaan tarkoitettuja erilaisia kasvi- tai eläintuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä, ja niiden teollisia johdannaisia, sekä erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita."

3. Korvataan italiankielisessä direktiivin toisinnossa sanat "Alimenti per animali" sanalla "mangimi".

3 artikla

Muutetaan direktiiviä 79/373/ETY seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) haitalliset aineet ja tuotteet eläinten rehuissa;"

b) Lisätään seuraava alakohta:

"f) tietyt eläinten rehuissa käytettävät tuotteet."

2. Muutetaan 2 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

"a) rehulla: eläinten ruokintaan tarkoitettuja eläin- tai kasviperäisiä tuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita käytettynä yksin tai seoksina, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita;

b) rehuseoksella: eläinten ruokintaan tarkoitettuja täysrehuja tai täydennysrehuja, jotka ovat eläin- tai kasviperäisten tuotteiden seoksia luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä, ja niiden teollisia johdannaisia sekä erilaisia orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita."

b) Lisätään seuraavat kohdat:

"j) juottorehulla: nuorten eläinten täydennysruokintaan ja täysruokintaan tai teurasvasikoiden ruokintaan tarkoitettuja kuivia tai nesteeseen sekoitettavia rehuseoksia.

k) ainesosalla (raaka-aineella): suoraan käytettäväksi rehuksi, rehuseosten valmistukseen tai esiseosten kantaja-aineeksi tarkoitettuja eläin- tai kasviperäisiä tuotteita luonnollisessa olomuodossaan, tuoreena tai säilöttynä, ja niiden teollisia johdannaisia, sekä erilaisia orgaanisia tai epäorgaanisia aineita, riippumatta siitä sisältävätkö ne lisäaineita."

3. Muutetaan 5 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) sopivin tavoin kuvaus "rehuseos", "täydennysrehu", "kivennäisrehu", "melassirehu", "juottorehu" tai "maidon korviketiiviste";"

b) Lisätään 4 kohtaan seuraava alakohta:

"g) valmistajan nimi tai toiminimi ja osoite tai kotipaikka, jos tämä ei ole vastuussa päällysmerkintätiedoista;"

c) Lisätään seuraava kohta:

"4 a. Jäsenvaltiot saavat hyväksyä alueellaan valmistettavien rehujen ja rehujen osalta, joita pidetään kaupan, 5 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen sijasta ilmoitettavaksi alueellaan toimivien valmistajien virallisen tunnistusnumeron."

d) Lisätään 5 kohtaan seuraava alakohta:

"h) merkintä rehun olomuodosta tai käytetystä valmistusmenetelmästä."

e) Lisätään seuraava kohta:

"7 a. 7 kohtaa ei sovelleta siinä tapauksessa, että ainekset (raaka-aineet) on mainittava rehuseoksen etiketissä direktiivissä 82/471/ETY edellytetyllä tavalla."

f) Täydennetään 8 kohtaa seuraavalla alakohdalla:

"Nämä tiedot:

P eivät saa johtaa harhaan ostajaa erityisesti osoittamalla rehulle ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai vakuuttamalla, että sillä on erikoisominaisuuksia, kun tosiasiassa kaikilla vastaavanlaisilla rehuilla on nämä ominaisuudet,

P on perustettava puolueettomiin tai mitattavissa oleviin seikkoihin, jotka voidaan näyttää toteen."

4. Lisätään seuraavat artiklat:

"5 a artikla

Englanninkieliset ilmaisut "complementary feedingstuff" ja "complete feedingstuff" saadaan korvata lemmikkieläimille tarkoitetuissa rehuissa ilmaisuilla "complementary pet food" ja "complete pet food".

5 b artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lemmikkieläinten ruokintaan tarkoitettujen rehuseosten päällysmerkinnöissä voidaan myös erityisesti korostaa rehuseoksen sisältämän yhden tai useamman ominaisuuden kannalta olennaisen ainesosan pitoisuutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista. Tällöin ainesten vähimmäis- tai enimmäispitoisuus painoprosentteina ainesten kokonaismäärästä on merkittävä selvästi ainesten yhteyteen ainesluetteloon tai lueteltava ko. ainekset pitoisuuksineen erikseen."

5. Korvataan italiankielisessä direktiivin toisinnossa sanat "Alimenti per animali" sanalla "mangimi".

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 3 päivänä joulukuuta 1988. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä heinäkuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. HOWE

() EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1"

() EYVL N:o C 258, 26.9.1984, s. 7

() EYVL N:o C 175, 15.7.1985, s. 21

() EYVL N:o C 87, 9.4.1985, s. 4

() EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31

() EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 1

() EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30

() EYVL N:o L 189, 11.7.1986, s. 40

() EYVL N:o L 56, 3.3.1983, s. 31

() EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 42

() EYVL N:o L 319, 29.11.1984, s. 13

() EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8

Top