EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0189

Neuvoston direktiivi 83/189/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä

OJ L 109, 26.4.1983, p. 8–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 34 - 38
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 34 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 154 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 154 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998; Kumoava ja korvaava 398L0034

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/189/oj

31983L0189

Neuvoston direktiivi 83/189/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä

Virallinen lehti nro L 109 , 26/04/1983 s. 0008 - 0012
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 14 s. 0034
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 14 s. 0034
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 12 s. 0154
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 12 s. 0154


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983,

teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (83/189/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 213 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

tavaroiden liikkuvuutta koskevien määrällisten rajoitusten ja vaikutuksiltaan niitä vastaavien toimenpiteiden kieltäminen on yksi yhteisön perusperiaatteista,

tuotteita koskevista teknisistä määräyksistä johtuvat kaupan esteet voivat olla sallittuja vain, jos ne ovat välttämättömiä olennaisten vaatimusten täyttämiseksi ja niiden tarvoite liittyy yleiseen etuun, jonka pääasiallisen takeen ne muodostavat,

komission on tärkeää saada tarvittavat tiedot käyttöönsä ennen teknisten määräysten antamista; siten jäsenvaltioiden, joiden perustamissopimuksen 5 artiklan mukaan on autettava komissiota sen tehtävien suorittamisessa, on ilmoitettava komissiolle teknisiä määräyksiä koskevat hankkeensa,

kaikkien jäsenvaltioiden on myös saatava tietoonsa jonkin jäsenvaltion suunnittelemat tekniset määräykset,

komissiolle ja jäsenvaltioille on myös annettava riittävästi aikaa ehdottaa muutoksia suunniteltuun toimenpiteeseen siitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle mahdollisesti aiheutuvien esteiden poistamiseksi tai vähentämiseksi, komissiolla

on myös oltava mahdollisuus ehdottaa tai antaa suunnitellun kansallisen toimenpiteen kohdetta sääntelevä yhteisön direktiivi,

edellä tarkoitetuissa kahdessa tapauksessa kyseisen jäsenvaltion täytyy perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyjen yleisten velvollisuuksiensa mukaisesti lykätä suunnitellun toimenpiteen toteuttamista niin pitkäksi ajaksi, että on mahdollista joko tarkastella ehdotettuja muutoksia yhteisesti taikka valmistella ehdotus neuvoston direktiiviksi tai komission direktiiviksi; määräajat, joista määrätään jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 28 toukokuuta 1969 neuvostossa pitämässä kokouksessa tehdyssä, odotusaikaa ja komissiolle ilmoittamista koskevassa sopimuksessa(4), sellaisena kuin se on muutettuna 5 maaliskuuta 1973 tehdyllä sopimuksella(5), ovat osoittautuneet riittämättömiksi kyseisissä tapauksissa, ja niitä pitäisi sen vuoksi pidentää,

odotusaikaa ja komissiolle ilmoittamista koskevaa menettelyä, joka sisältyy edellä mainittuun 28 toukokuuta 1969 tehtyyn sopimukseen, sovelletaan edelleen tuon menettelyn alaisiin tuotteisiin, joita tämä direktiivi ei koske,

kansallisilla teknisillä standardeilla voi käytännössä olla samat vaikutukset tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen kuin teknisillä määräyksillä,

näyttää sen vuoksi välttämättömältä ilmoittaa standardiehdotukset komissiolle samoin edellytyksin kuin teknisiin määräyksiin sovellettavat; komissio voi perustamissopimuksen 213 artiklan nojalla sekä neuvoston perustamissopimuksen määräysten mukaisesti vahvistamin rajoituksin ja edellytyksin kerätä tietoja ja tehdä tarkastuksia tehtäviensä suorittamiseksi,

jäsenvaltioiden ja standardointielinten on myös välttämätöntä saada tietoonsa toisten jäsenvaltioiden standardointielinten suunnittelemat standardit, ja

on myös välttämätöntä asettaa pysyvä komitea, jonka jäsenet ovat jäsenvaltioiden nimittämiä ja jonka tehtävänä on auttaa komissiota tutkimaan kansallisia standardiehdotuksia ja ponnistella yhteisvoimin niistä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. "teknisellä eritelmällä" asiakirjaan sisältyvää eritelmää tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten laadusta, suorituskyvystä, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan lukien tuotteita koskevat termistöä, tunnuksia, kokeita ja testausmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai selostetta koskevat vaatimukset;

2. "standardilla" teknistä eritelmää, jonka tunnustettu standardointielin on hyväksynyt toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä varten ja jonka noudattaminen ei ole pakollista;

3. "standardointiohjelmalla" asiakirjaa kohteista, joita varten aiotaan laatia uusi standardi tai muuttaa voimassa olevaa standardia;

4. "standardiehdotuksella" asiakirjaa, joka sisältää tiettyä kohdetta koskevat tekniset eritelmät ja joka on tarkoitus vahvistaa kansallista standardointimenettelyä noudattaen sellaisena kuin se on valmistelun jälkeen ja lähetettynä julkiselle lausuntokierrokselle;

5. "teknisellä määräyksellä" teknistä eritelmää niihin liittyvine hallinnollisine määräyksineen, joiden noudattaminen on lain nojalla tai käytännössä pakollista saatettaessa tuote markkinoille tai käytettäessä sitä jäsenvaltion alueella tai suuressa osassa sen aluetta, lukuun ottamatta kuitenkaan paikallisten julkisyhteisöjen antamia määräyksiä;

6. "teknistä määräystä koskevalla ehdotuksella" teknistä eritelmää ja siihen liittyviä hallinnollisia määräyksiä käsittävää tekstiä, joka on tarkoitus tai voidaan saattaa voimaan teknisenä määräyksenä ja joka on sellaisessa valmisteluvaiheessa, että siihen voidaan vielä tehdä olennaisia muutoksia;

7. "tuotteella" teollisesti valmistettua tuotetta, lukuun ottamatta kuitenkaan perustamisopimuksen 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita, elintarvikkeena ja eläinten ravintona käytettäviä tuotteita, direktiivissä 65/65/ETY(6) tarkoitettuja lääkevalmisteita ja direktiivissä 76/768/ETY(7) tarkoitettuja kosmeettisia tuotteita.

2 artikla

1. Komissiolle ja liitteessä olevassa 1 luettelossa mainituille standardointielimille on ilmoitettava vuosittain 31 päivään tammikuuta mennessä liitteessä olevassa 2 luettelossa mainittujen kansallisten laitosten laatimat standardointiohjelmat. Nämä tiedot on saatettava ajan tasalle neljännesvuosittain. Komissio voi muuttaa tai täydentää näitä luetteloita jäsenvaltioiden tiedonantojen perusteella.

2. Standardointiohjelmissa on osoitettava erityisesti, merkitseekö standardi:

- kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa sellaisenaan,

- kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa tietyin kansallisin poikkeuksin tai muutoksin,

- uutta kansallista standardia,

- kansallisen standardin muutosta.

Komissio voi 5 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan laatia säännöt kyseisten tietojen koontaamiseksi sekä suunnitelman ja perusteet standardointiohjelmien esittämisestä niiden vertailun helpottamiseksi.

3. Komissio pitää nämä tiedot jäsenvaltioiden saatavilla sellaisessa muodossa, että eri ohjelmia voidaan vertailla.

3 artikla

Komissiolle ja standardointielimille on ilmoitettava, jos yksi tai useampi standardointielin:

- haluaa päästä osallistumaan passiivisesti tai aktiivisesti (lähettämällä tarkkailijan) toisen standardointielimen suunnittelemaan toimintaan,

- haluaa laadittavaksi eurooppalaisen standardin tai jonkin muun yhdenmukaisiin teknisiin eritelmiin johtavan asiakirjan.

4 artikla

Komissiolle ja 1 luettelossa mainituille standardointielimille on vähintään joka neljäs kuukausi ilmoitettava kaikki uudet standardiehdotukset, lukuun ottamatta sellaisia standardeja, jotka merkitsevät vain kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa sellaisenaan.

Ilmoitettaessa ehdotuksesta on ilmoitettava, merkitseekö standardi:

- kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa tietyin kansallisin poikkeuksin tai muutoksin,

- uutta kansallista standardia, tai

- kansallisen standardin muutosta.

5 artikla

Perustetaan pysyvä komitea, jossa on jäsenvaltioiden nimeämät edustajat, joita voi avustaa asiantuntijat tai neuvonantajat, ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

1. Komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa 1 luettelossa mainittujen standardointielinten edustajien kanssa.

2. Komissio antaa komitealle kertomuksen edellä mainittujen menettelyjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta sekä ehdotukset olemassa olevien tai ennakoitavien kaupan esteiden poistamiseksi.

3. Komitea antaa lausuntonsa 2 kohdassa tarkoitetuista tiedonannoista ja ehdotuksista ja se voi tässä yhteydessä ehdottaa erityisesti, että komissio:

- pyytää eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan eurooppalaisen standardin tietyssä määräajassa,

- kaupan esteiden välttämiseksi varmistaa tarvittaessa, että kyseiset jäsenvaltiot aluksi päättävät keskenään tarvittavista toimenpiteistä,

- toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet.

4. Komission on kuultava komiteaa:

a) ennen muutosten tekemistä liitteen luetteloihin (2 artiklan 1 kohta);

b) laatiessaan sääntöjä tietojen koontaamisesta sekä suunnitelmaa ja perusteita standardointiohjelmien esittämisestä (2 artiklan 2 kohta);

c) päättäessään varsinaisesta järjestelmästä, jolla tässä direktiivissä säädetty tietojenvaihto toteutetaan, ja kaikista muutoksista siihen;

d) arvioidessaan tällä direktiivillä muodostetun järjestelmän toimintaa (11 artikla).

5. Komissio voi kuulla komiteaa vastaanottamastaan teknistä määräystä koskevasta alustavasta ehdotuksesta.

6. Tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kysymykset voidaan saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtajan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

7. Komitean käsittelemät asiat ja sille esitetyt tiedot ovat luottamuksellisia.

Komitea ja kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin hankkia tarvitsemiansa asiantuntijalausuntoja luonnollisilta henkilöiltä taikka julkis- tai yksityisoikeudellisilta yhteisöiltä noudattaen tarvittavia varotoimia.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät niiden standardointielimet laadi tai vahvista standardeja silloin kun 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua eurooppalaista standardia ollaan kyseisellä alalla laatimassa. Tämä velvollisuus lakkaa, jollei eurooppalaista standardia ole vahvistettu kuuden kuukauden kuluessa mainitussa luetelmakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta standardointielimen työhön, johon on ryhdytty viranomaisten pyynnöstä laatia tietyille tuotteille tekniset eritelmät tai standardi näitä tuotteita koskevan teknisen määräyksen antamiseksi. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki edellisessä alakohdassa tarkoitetut pyynnöt komissiolle teknisiä määräyksiä koskevina ehdotuksina 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja esitettävä perusteet määräysten antamiselle.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle välittömästi tiedoksi kaikki teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, paitsi jos tekninen määräys on vain kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa sellaisenaan, jolloin tieto kyseisestä standardista riittää; jäsenvaltioiden on myös annettava lyhyt selvitys komissiolle niistä seikoista, joiden vuoksi teknisen määräyksen antaminen on välttämätöntä, jos perusteita ei ole selvitetty jo ehdotuksessa.

Komissio saattaa vastaanottamansa ehdotukset välittömästi muiden jäsenvaltioiden tietoon; se voi myös toimittaa ehdotuksen komitealle lausuntoa varten.

2. Komissio ja jäsenvaltiot voivat esittää teknistä määräystä koskevasta ehdotuksesta tiedon antaneelle jäsenvaltiolle huomautuksia; tämän jäsenvaltion on otettava esitetyt huomautukset myöhemmässä teknisen määräyksen valmistelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

3. Jäsenvaltion on toisen jäsenvaltion tai komission nimenomaisesta pyynnöstä toimitettava niille viivytyksettä teknisen määräyksen lopullinen teksti.

4. Tämän artiklan nojalla toimitettavat tiedot ovat luottamuksellisia.

Edellyttäen että tarvittaviin varotoimiin on ryhdytty, komitea ja kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin hankkia tarvitsemiansa asiantuntijalausuntoja luonnollisilta henkilöiltä taikka julkis- tai yksityisoikeudellisilta yhteisöiltä.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on lykättävä, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, teknisen määräyksen antamista kuuden kuukauden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltua toimenpidettä tulisi muuttaa siitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle mahdollisesti aiheutuvien esteiden poistamiseksi tai vähentämiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu aika on 12 kuukautta, jos komissio ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tiedoksiannosta aikomuksestaan ehdottaa tai antaa asiasta direktiivi.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos jäsenvaltio joutuu kansanterveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvistä kiireellisistä syistä laatimaan teknisiä määräyksiä hyvin lyhyessä ajassa saadakseen ne heti annetuiksi ja otetuksi käyttöön ehtimättä soveltaa minkäänlaista kuulemismenettelyä. Kyseisen jäsenvaltion on esitettävä 8 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa perustelut toimenpiteidensä kiireellisyydelle.

10 artikla

Edellä 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta, kun jäsenvaltiot täyttävät yhteisön direktiiveistä tai kansainvälisestä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, joiden seurauksena yhteisössä vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset eritelmät.

11 artikla

Komissio tarkastelee uudelleen neljän vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta tiiviissä yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitetun komitean kanssa tässä direktiivissä säädettyjen menettelyjen toimivuutta ja tekee tarvittaessa aiheelliset ehdotukset niiden muuttamiseksi.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 12 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1983.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ERTL

(1) EYVL N:o C 253, 1.10.1980, s. 2

(2) EYVL N:o C 144, 15.6.1981, s. 122

(3) EYVL N:o C 159, 29.6.1981, s. 23

(4) EYVL N:o C 76, 17.6.1969, s. 9

(5) EYVL N:o C 9, 15.3.1973, s. 3

(6) EYVL N:o 22, 9.2.1965, s. 369/65

(7) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 169

LIITE

1 LUETTELO

Standardointielimet

AFNOR (Ranska):

Association française de normalisation,

Tour Europe, Cedex 7,

F-92080 Paris-La-Défense

UTE (Ranska):

Union technique de l'électricité (UTE),

12, place des États-Unis,

F-75703 Paris Cedex 16

BSI (Iso-Britannia):

British Standards Institution,

2 Park Street,

UK-London W1A 2BS

BEC (Iso-Britannia):

British Electrotechnical Committee,

British Standards Institution,

2 Park Street,

UK-London W1A 2BS

DS (Tanska):

Dansk Standardiseringsråd,

Aurehøjvej 12,

Postboks 77,

DK-2900 Hellerup 12

DEK (Tanska):

Dansk Elektroteknisk Komite (DEK),

Strandgade 36 st.,

DK-1401 København K

DIN (Saksan Liittotasavalta):

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.,

Burggrafenstrasse 4-10,

Postfach 1107,

D-1000 Berlin 30

DKE (Saksan Liittotasavalta):

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE),

Stresemannallee 15,

D-6000 Frankfurt am Main 70

ELOT (Kreikka):

Hellenic Organization for Standardization (ELOT),

Didotou 15,

GR-Athens 144

IBN (Belgia):

Institut belge de normalisation, Belgisch Instituut voor Normalisatie,

29, avenue de la Brabançonnelaan,

B-1040 Bruxelles/Brussel

CEB (Belgia):

Comité électrotechnique (CEB)

(Belgisch Elektrotechnische Comité (BEC)),

3, galerie Ravenstein, bte 11,

B-1000 Bruxelles

IIRS (Irlanti):

Institute for Industrial Research and Standards,

Ballymun Road,

EI-Dublin 9

ETCI (Irlanti):

Electro-Technical Council of Ireland (ETCI),

Institute for Industrial Research and Standards,

Ballymun Road,

EI-Dublin 9

Luxemburg:

Inspection du travail et des mines,

2, rue des Girondins,

L-Luxembourg

NNI (Alankomaat):

Nederlands Normalisatie Instituut,

Postbus 5059,

NL-2600 GB Delft

NEC (Alankomaat):

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC),

Kalfjeslaan 2,

NL-2623 AA Delft T

UNI (Italia):

Ente nazionale italiano di unificazione,

piazza Armando Diaz 2,

I-20123 Milano

CEI (Italia):

Comitato elettrotecnico italiano (CEI),

viale Monza 259,

I-20126 Milano

CEN:

Comité Européen de Normalisation,

rue de Brederode,

Bruxelles

CENELEC:

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique,

rue de Brederode,

Bruxelles

2 LUETTELO

Kansalliset standardointielimet Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa

(Samat kuin 1 luettelossa paitsi CEN ja CENELEC)

Top