EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0883

Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi

OJ L 378, 31.12.1982, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 11 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; Kumoaja 32010L0075 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/883/oj

31982L0883

Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi

Virallinen lehti nro L 378 , 31/12/1982 s. 0001 - 0014
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0042
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0003
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0042
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0003


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 3 päivänä joulukuuta 1982,

menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi (82/883/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon titaanidioksiditeollisuuden jätteistä 20 päivänä helmikuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/176/ETY(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

sekä katsoo, että

riippumatta titaanidioksiditeollisuudesta syntyvien jätteiden käsittelymenetelmästä ja -laajuudesta tulee tällaisten jätteiden vesistöihin päästöön tai upottamiseen, varastoimiseen tai kaatopaikalle sijoittamiseen taikka maahan johtamiseen liittyä toimenpiteitä, joilla valvotaan ja tarkastetaan alttiina olevia alueita fysikaaliselta, kemialliselta, biologiselta ja ekologiselta kannalta,

tällaisten alueiden ympäristön tilan tarkkailemiseksi olisi näytteitä otettava vähintään niin usein, että liitteissä eritellyt muuttujat voidaan mitata; saatujen tulosten perusteella voitaisiin näytteenottotoimintaa vähentää; sen varmistamiseksi, että tarkkailu on tehokasta, olisi näytteitä otettava, mikäli mahdollista, myös alueelta, johon kyseisten päästöjen ei pitäisi vaikuttaa,

jäsenvaltioiden suorittamien analyysien yhteydessä olisi sovittava yhteisesti suositeltavista mittausmenetelmistä niiden muuttujien arvojen määrittelemiseksi, joilla alttiina olevien alueiden fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja ekologisia ominaisuuksia määritellään,

alttiina olevien alueiden valvomiseksi ja tarkastamiseksi jäsenvaltiot saavat milloin tahansa määrätä muita muuttujia tässä direktiivissä määrättyjen lisäksi,

olisi aiheellista määritellä valvonta- ja tarkastusmenetelmiä koskevat keskeiset tiedot, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tiedoksi; komission on sovittuaan asiasta etukäteen jäsenvaltioiden kanssa julkaistava yhteenvetokertomus näistä tiedoista,

tietyissä luonnonolosuhteissa valvonta- ja tarkastustoimenpiteet voivat osoittautua vaikeiksi; sen vuoksi on säädettävä mahdollisuudesta poiketa tietyissä tapauksissa tästä direktiivistä, ja

tekniikan ja tieteen kehityksen vuoksi voi tiettyjen liitteessä olevien määräysten nopea mukauttaminen muodostua välttämättömäksi; tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi on suositeltavaa antaa säännökset menettelystä, jolla saataisiin aikaan jäsenvaltioiden ja komission kiinteä yhteistyö tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään direktiivin 78/176/ETY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vesistöön päästöjen, vesistöön upottamisen, varastoimisen tai kaatopaikalle viemisen ja maahan johtamisen aiheuttamien ympäristövaikutusten valvomiseksi ja tarkastamiseksi ottaen huomioon fysikaaliset, kemialliset, biologiset sekä ekologiset näkökohdat.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- 'alttiina olevalla alueella' vettä, maanpintaa, maanalaisia kerroksia ja ilmaa, joissa tai joihin titaanidioksiditeollisuudesta syntyviä jätteitä päästetään, upotetaan, varastoidaan, viedään kaatopaikalle tai imeytetään;

- 'näytteenottopaikalla' paikkaa, josta näytteitä otetaan.

3 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetut valvonnassa ja tarkastamisessa sovellettavat muuttujat on eritelty liitteissä.

2. Jos muuttuja mainitaan liitteissä sarakkeessa "pakollinen", on näytteenotto ja näytteiden analysointi suoritettava osoitetuista osaympäristöistä.

3. Jos muuttuja mainitaan liitteissä sarakkeessa "vapaaehtoinen", on jäsenvaltioiden annettava näytteenotto ja näytteiden analysointi suoritettavaksi osoitetuista osaympäristöistä, jos ne pitävät sitä tarpeellisena.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on valvottava ja tarkastettava alttiina olevia alueita ja niiden ulkopuolella olevia vyöhykkeitä, joihin vaikutuksen ei katsota ulottuvan, ottaen erityisesti huomioon paikalliset ympäristötekijät sekä jätehuoltoon kyseisen jätteen osalta liittyvät tekijät, kuten onko se ajoittaista vai jatkuvaa.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä tapauskohtaisesti tarkat paikat, joista näytteitä on otettava, näiden paikkojen etäisyys lähimmästä haitallisten aineiden käsittelypaikasta ja syvyys tai korkeus, paitsi milloin liitteissä on tästä poikkeavia määräyksiä.

Näytteet on otettava samasta paikasta ja syvyydestä ja samoissa olosuhteissa, kun näytteenotto on jatkuvaa; esimerkiksi jos kyseessä on vuorovesialue, samaan aikaan suhteessa vuoroveteen.

3. Alttiina olevien alueiden valvomiseksi ja tarkastamiseksi jäsenvaltioiden on määriteltävä näytteiden ottokertojen ja analysoinnin tiheys jokaista liitteissä olevaa muuttujaa varten.

Pakollisesti määriteltävien muuttujien osalta näytteiden otto- ja analysointikertoja ei saa olla liitteissä vähimmäismääräksi määrättyä harvemmin. Kuitenkin sen jälkeen, kun jätteen käyttäytyminen, sen aiheuttama vaara ja vaikutukset ovat vakiintuneet niin pitkälti kuin mahdollista, ja edellyttäen ettei mitään huomattavaa huononemista tapahdu ympäristön laadussa, jäsenvaltiot voivat määrätä näytteiden otto- ja analysointitiheyden tätä pienemmäksi. Jos sen jälkeen tapahtuu huomattavaa ympäristön laadun huononemista jätteiden vuoksi tai jonkin jätehuollossa tapahtuvan muutoksen vuoksi, jäsenvaltion on palattava näytteiden otto- ja analysointitiheyteen, joka ei ole pienempi kuin liitteissä säädetty. Jos jäsenvaltio pitää välttämättömänä tai suositeltavana, se voi eritellä eri muuttujat niin, että tätä alakohtaa sovelletaan niihin muuttujiin, joissa mitään huomattavaa ympäristön laadun huononemista ei ole havaittu.

4. Valvoakseen ja tarkastaakseen tarkoitukseen soveltuvaa viereistä aluetta, johon vaikutuksen ei katsota ulottuvan, jäsenvaltion on määrättävä näytteiden otto- ja analysointitiheys. Jos jäsenvaltio havaitsee, ettei ole mahdollista määrätä tällaista viereistä aluetta, sen on ilmoitettava siitä komissiolle.

5 artikla

1. Suositeltavat mittausmenetelmät muuttujien arvojen määrittämiseksi on eritelty liitteissä. Muita menetelmiä käyttävien laboratorioiden on varmistettava, että saadut tulokset ovat vertailukelpoisia.

2. Näytteiden kuljettamiseen käytettävien astioiden, yhden tai useamman muuttujan analysoimiseksi tarkoitettujen osanäytteiden säilyttämiseen käytettyjen aineiden ja menetelmien,

analysoitavaksi tarkoitettujen näytteiden ja niiden kuljetuksen ja varastoinnin sekä esikäsittelyn analysointia varten on tapahduttava siten, että ne eivät olennaisesti vaikuta analyysin tuloksiin.

6 artikla

Alttiina olevien alueiden valvomiseksi ja tarkastamiseksi jäsenvaltiot saavat milloin tahansa määrätä muita muuttujia tässä direktiivissä säädettyjen lisäksi.

7 artikla

1. Kertomukseen, jonka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle direktiivin 78/176/ETY 14 artiklan mukaisesti, on sisällytettävä keskeiset tiedot saman direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettävien toimielimien suorittamista valvonta- ja tarkastustoimenpiteistä. Näihin keskeisiin tietoihin on sisällyttävä jokaisesta alttiina olevasta alueesta:

- näytteenottopaikan kuvaus, mukaan lukien sen pysyvät piirteet, jotka voidaan koodittaa, sekä muut hallinnolliset ja maantieteelliset tiedot. Nämä tiedot on annettava vain kerran, kun näytteenottopaikka on määrätty;

- kuvaus käytetyistä näytteenottomenetelmistä;

- pakollisina määriteltävien muuttujien mittaustulokset ja myös valinnaisesti määriteltävien muuttujien mittaustulokset, jos jäsenvaltio katsoo siitä olevan hyötyä;

- käytetyt mittaus- ja analysointimenetelmät ja tarvittaessa niiden määritysraja, mittaustarkkuus ja toistettavuus;

- muutokset, joita on tehty 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti näytteiden otto- ja analysointitiheyteen.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettava ilmoitus on annettava ensimmäisen kerran tämän direktiivin tiedoksi antamista seuraavan kolmannen vuoden aikana kerätyistä tiedoista.

3. Komissio julkaisee sovittuaan etukäteen kyseisen jäsenmaan kanssa yhteenvedon sille toimitetuista tiedoista.

4. Komissio arvioi alttiina olevien alueiden valvonnassa ja tarkastamisessa käytettävän menettelytavan tehokkuuden ja tarvittaessa viimeistään kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin tiedoksiannosta esittää neuvostolle ehdotukset menettelytapojen parantamiseksi, sekä tarvittaessa mittausmenetelmien yhdenmukaistamiseksi mukaan lukien niiden määritysrajan, mittaustarkkuuden ja toistettavuuden sekä näytteenottomenetelmät.

8 artikla

Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä direktiivistä tulvan tai luonnonkatastrofin sattuessa tai poikkeuksellisissa sääolosuhteissa.

9 artikla

Tarpeelliset muutokset liitteiden sisällön mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, koskien:

- sarakkeessa "vapaaehtoinen" lueteltuja muuttujia;

- suositeltavia mittausmenetelmiä;

on tehtävä 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

1. Perustetaan komitea tekniikan kehitykseen mukauttamista varten, jäljempänä 'komitea', jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella 45 äänen enemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

12 artikla

Korvataan direktiivin 78/176/ETY 8 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

c) "jos tulokset tarkastuksesta, jonka jäsenvaltiot ovat velvollisia suorittamaan vaikutuksen alaisella alueella, viittaavat alttiina olevan alueen huononemiseen, tai".

13 artikla

Jos jätteistä huolehtimisen edellytyksenä on, että direktiivin 78/176/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava ennakkoluvat, on kyseisten jäsenvaltioiden neuvoteltava keskenään tarkastusohjelman sisällöstä ja toimeenpanosta.

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1982.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Ch. CHRISTENSEN

(1) EYVL N:o L 54, 25.2.1978, s. 19

(2) EYVL N:o C 356, 31.12.1980, s. 32 ja EYVL N:o C 187, 22.7.1982, s. 10

(3) EYVL N:o C 149, 14.6.1982, s. 101

(4) EYVL N:o C 230, 10.9.1981, s. 5

LIITE I

JÄTTEISTÄ HUOLEHTIMISEN MENETELMÄ: PÄÄSTÖ ILMAKEHÄÄN

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

Top