EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0602

Neuvoston direktiivi 81/602/ETY, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1981, tiettyjen hormonaalista ja kaikkien tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltämisestä

OJ L 222, 7.8.1981, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 38 - 39
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 38 - 39
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 214 - 215
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 214 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; Kumoava ja korvaava 396L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/602/oj

31981L0602

Neuvoston direktiivi 81/602/ETY, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1981, tiettyjen hormonaalista ja kaikkien tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltämisestä

Virallinen lehti nro L 222 , 07/08/1981 s. 0032 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 13 s. 0214
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0038
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 13 s. 0214
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0038


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 1981,

tiettyjen hormonaalista ja kaikkien tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltämisestä (81/602/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

tyreostaattista, estrogeenista, androgeenista tai gestageenista vaikutusta omaavat aineet voivat lihaan kertyvien jäämiensä vuoksi olla vaaraksi kuluttajille; aineet voivat myös vaikuttaa lihan laatuun,

on kuluttajien edun mukaista, että stilbeenien ja tyreostaattisten aineiden antaminen eläimille kielletään, samoin niiden saattaminen markkinoille, ja että muiden aineiden käyttöä säädellään,

mikäli tiettyjen aineiden käyttö sallitaan terapeuttisiin tarkoituksiin, on käyttöä valvottava,

17beta-Estradiolin, Progesteronin, Testosteronin, Trenbolonin ja Zeranolin käytön vaikutuksia on vielä selvitettävä yksityiskohtaisesti; siihen asti kunnes mainittuja aineita koskeva päätös annetaan, on niitä koskevat toimenpiteet pidettävä voimassa varotoimenpiteenä ottaen huomioon perustamisasiakirjan yleiset määräykset, ja

tämän direktiivin nojalla annettavien määräysten soveltamisen tehokasta valvontaa varten on annettava oma säädös,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivien 64/433/ETY(), 71/118/ETY() ja 77/99/ETY() määritelmiä lihasta ja lihasta saatavista tuotteista.

2. Lisäksi tarkoitetaan:

P kotieläimillä: tilalla kasvatettavaa kesyä nautakarjaa, sikoja, lampaita, vuohia, kavioeläimiä, siipikarjaa, näiden lajien luonnonvaraisia yksilöitä ja luonnonvaraisia märehtijöitä,

P terapeuttisella hoidolla: 4 artiklan 1 kohdassa mainitun aineen antamista kotieläimelle eläinlääkärin tutkimuksensa perusteella toteaman tautitilan hoitamiseksi.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, jollei 4 ja 5 artiklan säännöksistä muuta johdu, että kielletään:

a)

tyreostaattista, estrogeenista, androgeenista tai gestageenista vaikutusta omaavien aineiden antaminen missään muodossa kotieläimille;

b)

kotieläinten, joille on annettu edellä mainittuja aineita, saattaminen markkinoille tai teurastaminen;

c)

edellä b kohdassa mainituista eläimistä peräisin olevan lihan saattaminen markkinoille;

d)

edellä c kohdassa tarkoitetun lihan sekä siitä valmistetun tai sitä sisältävän valmisteen saattaminen markkinoille.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on 9 artiklan a alakohdassa mainitusta päivämäärästä lukien kiellettävä stilbeenien, stilbeenijohdannaisten, niiden suolojen ja estereiden sekä tyreostaattisten aineiden saattaminen markkinoille eläimille annettavaksi.

4 artikla

1. Sen estämättä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia annettavaksi kotieläimille muuta kuin 3 artiklassa mainittua estrogeenista, androgeenista tai gestageenista vaikutusta sisältävää ainetta, joka eläinten lääkintään tarkoitetuista tuotteista annetuissa direktiiveissä on hyväksytty käytettäväksi terapeuttiseen tarkoitukseen, kiiman säätelyyn, tiineyden keskeyttämiseen, hedelmällisyyden parantamiseen sekä luovuttajan ja vastaanottajan valmistamiseen alkionsiirtoa varten.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun aineen saa antaa kotieläimille vain eläinlääkäri. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että kiiman säätelyyn sekä luovuttajan ja vastaanottajan valmistamiseen alkionsiirtoa varten liittyviä toimenpiteitä ei suorita eläinlääkäri, vaan ne suoritetaan hänen välittömällä vastuullaan.

5 artikla

Neuvosto päättää mahdollisimman pian yksimielisesti komission ehdotuksesta 17beta-Estradiolin, Progesteronin, Testosteronin, Trenbolonin ja Zeranolin käytöstä kotieläinten lihotuksessa.

Siihen asti kunnes päätös mainituista aineista on tehty, sovelletaan voimassa olevia jäsenvaltioiden kansallisia määräyksiä ja järjestelyjä ottaen huomioon perustamisasiakirjan yleiset määräykset ja ne toimenpiteet, jotka on annettu kansallisten määräysten ja järjestelyjen lähentämiseksi tarkoitetun yhteisön menettelyn mukaisesti.

Jäsenvaltiot eivät siirtymävaiheessa saa hyväksyä käyttöön uusia aineita.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siihen asti kunnes asiasta annetaan yhteisön säännöt, kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin sovellettavat kansalliset säädökset eivät ole sallivampia kuin ne, joita sovelletaan tämän direktiivin mukaiseen yhteisön sisällä tapahtuvaan kauppaan.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotieläimiä, niistä saatavaa lihaa ja lihatuotteita valvotaan.

Neuvosto päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta yksityiskohtaisista määräyksistä valvonnan suorittamiseksi ja rahoittamiseksi.

8 artikla

Komission on toimitettava neuvostolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1984 selvitys saaduista kokemuksista ja tieteellisestä kehityksestä sekä tarvittaessa ehdotus kehityksen huomioon ottamisesta.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan toimenpiteet:

a)

3 artiklan noudattamiseksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä direktiivi annettiin tiedoksi;

b)

muiden artiklojen noudattamiseksi kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun tämä direktiivi on annettu niille tiedoksi.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 1981.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. WALKER

() EYVL N:o C 305, 22.11.1980, s. 2

() EYVL N:o C 50, 9.3.1981, s. 87

() EYVL N:o C 138, 9.6.1981, s. 29

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

() EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85

Top