EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0967

Neuvoston direktiivi 79/967/ETY, annettu 12 päivänä marraskuuta 1979, siemenperunoiden pitämisestä kaupan, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/403/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta

OJ L 293, 20.11.1979, p. 16–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 45 - 47
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 356 - 358
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 356 - 358
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 152 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/967/oj

31979L0967

Neuvoston direktiivi 79/967/ETY, annettu 12 päivänä marraskuuta 1979, siemenperunoiden pitämisestä kaupan, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/403/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 293 , 20/11/1979 s. 0016 - 0018
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 27 s. 0045
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 16 s. 0356
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 16 s. 0356
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0152
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0152


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 12 päivänä marraskuuta 1979,

siemenperunoiden pitämisestä kaupan, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/403/ETY, 70/457/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta (79/967/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

jäsenvaltiot voivat jakaa siemenperunoiden luokat eri vaatimukset täyttäviin laatuluokkiin; olisi säädettävä nopeutetulla menettelyllä yhteisön laatuluokista ja niiden vaatimuksista; on kuitenkin jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi, missä määrin ne soveltavat näitä laatuluokkia omassa tuotannossaan,

viljelykasvilajien ja vihanneslajien yleisten lajikeluetteloiden säännökset mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat alueellaan sallia määräajaksi niiden lajikkeiden siementen ja lisäysaineistojen myynnin, joiden hyväksymisen voimassaoloaika on päättynyt; olisi säädettävä tästä määräajasta yhteisön tasolla niiden lajikkeiden siementen tai lisäysaineistojen osalta, jotka luetellaan jommassa kummassa edellä tarkoitetuista luetteloista, ja

vihanneslajien yleisen lajikeluettelon toimivuuden parantamiseksi olisi tietyt lajikkeiden kansallista hyväksymistä, lajikkeiden nimiä ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa koskevat säännökset mukautettava olemassa oleviin kansainvälisiin sääntöihin ottaen huomioon se, että tietyt viljelykasvilajien yleistä lajikeluetteloa koskevat säännökset on jo vastaavasti mukautettu rehukasvien siementen pitämisestä kaupan, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan, vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla neuvoston direktiivillä 79/692/ETY (),

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/403/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/816/ETY (), 3 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Virallisesti varmennettujen siemenperunoiden osalta voidaan noudattaen 19 artiklassa säädettyä menettelyä määrittää:

P yhteisön laatuluokat,

P laatuluokkiin sovellettavat edellytykset,

P laatuluokista käytettävät nimitykset.

Jäsenvaltiot voivat säätää, missä määrin ne soveltavat yhteisön laatuluokkia oman tuotantonsa varmentamisessa."

2 artikla

Muutetaan viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettua neuvoston direktiiviä 70/457/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/692/ETY, seuraavasti:

1. Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltiot voivat alueellaan sallia siementen ja lisäysaineiston varmentamisen ja pitämisen kaupan enintään hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeisen kolmannen vuoden 30 päivään kesäkuuta asti.

Lajikkeiden osalta, jotka luetellaan 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti 18 artiklassa tarkoitetussa viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa, on kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava kaupan pitämiseen sitä eri jäsenvaltioiden ensimmäisen alakohdan nojalla myöntämistä hyväksymisen määräajoista, joka päättyy viimeisenä, jos kyseisen lajikkeen siemeniin tai lisäysaineistoon ei ole sovellettu lajiketta koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle."

2. Täydennetään 18 artiklaa seuraavalla:

"Julkaistavassa ilmoituksessa on lueteltava ne lajikkeet, joihin määräaikaa sovelletaan 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Siinä on ilmoitettava määräajan pituus sekä tarvittaessa ne jäsenvaltiot, joissa määräaikaa ei sovelleta."

3 artikla

Muutetaan vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annettua neuvoston direktiiviä 70/458/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/692/ETY, seuraavasti:

1. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Lajike on erotettava, lajikkeen syntymiseen johtaneen alkuperäisen vaihtelun keinotekoisuudesta tai luonnollisuudesta huolimatta, jos se voidaan yhden tai useamman lajikkeen merkittävän ominaisuuden perusteella selvästi erottaa muista lajikkeista yhteisössä.

Ominaisuudet on voitava tunnistaa ja määritellä tarkkaan.

Lajikkeeksi yhteisössä katsotaan lajike, joka haettaessa hyväksymistä asianmukaisesti arvioitavaksi jätettäessä:

P luetellaan joko vihanneslajien tai viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa,

P tai, jos sitä ei luetella näissä luetteloissa, se on hyväksytty tai sille on haettu hyväksymistä kyseisessä jäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa joko varmentamista ja pitämistä kaupan tai toista maata koskevaa varmentamista tai vakiosiemeneksi tarkastamista varten,

paitsi, jos edellä tarkoitetut edellytykset eivät enää täyty kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ennen hakemuksesta arvioitavaksi jätetyn lajikkeen hyväksymisestä päättämistä."

2. Lisätään 7 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan toisen virkkeen jälkeen virkkeet seuraavasti:

"Erotettavuuden osoittamiseksi on viljelykokeissa oltava mukana myös saatavilla olevia muita 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisössä tunnettuja vastaavia lajikkeita. Sovellettaessa 10 artiklaa, on kokeissa oltava mukana myös muita saatavilla olevia vastaavia lajikkeita."

3. Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot, on jäsenvaltioiden myös varmistettava, että lajikkeesta, joka ei ole selvästi erotettava:

P lajikkeesta, joka aiemmin on hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa, tai

P lajikkeesta, joka on arvioitu erotettavuutensa, pysyvyytensä tai yhtenäisyytensä osalta tätä direktiiviä vastaavien sääntöjen mukaisesti ja joka kuitenkaan ei ole 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteisössä tunnettu lajike,

käytetään tämän lajikkeen nimeä. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos kyseinen nimi voi lajikkeen osalta johtaa harhaan tai aiheuttaa sekaannusta, tai lajikkeiden nimiä koskevat muut jäsenvaltioiden säännökset estävät nimen käytön taikka ulkopuolisten oikeudet estävät nimen vapaan käytön kyseisen lajikkeen yhteydessä."

4. Entisestä 10 artiklan 3 kohdasta tulee 10 artiklan 4 kohta.

5. Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kaikista lajikkeen hyväksymiseksi tehdyistä hakemuksista tai niiden peruuttamisista, kaikista lajikeluetteloon hyväksytyistä lajikkeista sekä kaikista luetteloon tehtävistä muutoksista on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle."

6. Lisätään artikla seuraavasti:

"13 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tutkitaan kaikki lajikkeeksi hyväksymisen jälkeen ilmenevät epäilyt lajikkeen erotettavuudesta tai sen hyväksymisen aikaisesta nimestä.

2. Jos lajikkeen hyväksymisen jälkeen todetaan, että 5 kohdassa tarkoitettua lajikkeen erotettavuutta koskevaa edellytystä ei oltu täytetty lajiketta hyväksyttäessä, hyväksyminen korvataan toisella, tämän direktiivin mukaisella päätöksellä tai tarvittaessa kumotaan.

Jälkimmäisessä tapauksessa lajike ei enää ole alkuperäisestä hyväksymispäivästä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteisössä tunnettu lajike.

3. Jos lajikkeen hyväksymisen jälkeen todetaan, että 10 artiklassa tarkoitettu nimi ei ole ollut mahdollinen lajiketta hyväksyttäessä, on nimeä mukautettava tämän direktiivin mukaiseksi. Jäsenvaltiot voivat väliaikaisesti sallia edellisen nimen käytön lisänimenä. Yksityiskohtaisista järjestelyistä, joiden mukaisesti edellistä nimeä voidaan käyttää lisänimenä, päätetään 40 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

7. Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltiot voivat alueellaan sallia siementen varmentamisen, vakiosiementen tarkastamisen ja siementen pitämisen kaupan enintään hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeisen kolmannen vuoden 30 päivään kesäkuuta asti.

Siinä tapauksessa, että lajikkeet luetellaan 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti 17 artiklassa tarkoitetussa viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa, on kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava kaupan pitämiseen sitä eri jäsenvaltioiden 1 alakohdan nojalla myöntämistä hyväksymisen määräajoista, joka päättyy viimeisenä, jos kyseisen lajikkeen siemeniin ei ole sovellettu lajiketta koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle."

8. Täydennetään 17 artiklaa seuraavasti:

"Julkaistavassa ilmoituksessa on lueteltava ne lajikkeet, joihin määräaikaa sovelletaan 15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Siinä on ilmoitettava määräajan pituus sekä tarvittaessa ne jäsenvaltiot, joissa määräaikaa ei sovelleta."

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava:

P tämän direktiivin 1 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980;

P muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. GIBBONS

() EYVL N:o C 130, 3.6.1977, s. 2 ja

EYVL N:o C 174, 21.7.1978, s. 8

() EYVL N:o C 183, 1.8.1977, s. 64 ja

EYVL N:o C 239, 9.10.1978, s. 54

() EYVL N:o C 180, 28.7.1977, s. 29 ja

EYVL N:o C 114, 7.5.1979, s. 26

() EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 1

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66

() EYVL N:o L 281, 6.10.1978, s. 18

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

Top