EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0692

Neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979, rehukasvien, viljakasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta

OJ L 205, 13.8.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 49 - 52
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 202 - 204
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 202 - 204
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 70
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 113 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 7 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/692/oj

31979L0692

Neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979, rehukasvien, viljakasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 205 , 13/08/1979 s. 0001 - 0004
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 26 s. 0049
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 16 s. 0202
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 16 s. 0202
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0068
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0068


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 1979,

rehukasvien, viljakasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta (79/692/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

olisi muutettava jäljempänä tarkoitetuista syistä tiettyjä siementen ja lisäysaineiston pitämisestä kaupan annettuja direktiivejä,

olisi helpotettava rehukasvien siementen osalta tiettyjä siementestausta koskevia edellytyksiä niillä yhteisön alueilla, joilla erittäin suotuisat ekologiset olosuhteet varmistavat asiaa koskevien yhteisön vahvistettujen vaatimusten noudattamisen,

rukiin siemeniä rehutarkoituksiin käytettäessä voitaisiin tietyillä yhteisön alueilla sallia väliaikainen lievennys yhteisön rukiinsiemeniin sovellettavista vaatimuksista, jotta selvittäisiin kyseisillä alueilla esiintyvistä näitä tuotteita koskevista väliaikaisista vaikeuksista,

viime aikoina kokeillut menetelmät tiettyjen vahingollisten organismien vähentämiseksi viljakasvien siemenissä näyttävät puoltavan eri siemenlajikkeiden seosten hyväksymistä, jos ryhdytään riittäviin varotoimenpiteisiin siementen tai lopputuotteen laadun varmistamiseksi,

viljelykasvilajien yleisen lajikeluettelon toimivuuden parantamiseksi olisi tietyt lajikkeiden kansallista hyväksyntää, lajikkeiden nimiä ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa koskevat säännökset mukautettava voimassa oleviin kansainvälisiin sääntöihin ja jäsenvaltioissa hyväksyttyjen lajikkeiden vapaata kaupan pitämistä koskevia sääntöjä olisi tiukennettava ainakin tiettyjen lajien osalta, ja

vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annetuissa säännöksissä säädetään, että lajikkeita koskevista kolmansissa maissa tehtävien toimenpiteiden vastaavuuksista ei enää 1 päivän heinäkuuta 1977 jälkeen voida päättää kansallisella tasolla; tietyt vastaavuuksia koskevat yhteisön tasolla tehdyt päätökset tulivat voimaan vasta 1 päivästä heinäkuuta 1978; säädettyä ajanjaksoa, jonka aikana vastaavuudesta voidaan päättää kansallisella tasolla, olisi sen vuoksi pidennettävä yhdellä vuodella, jotta voidaan yhteisön päätöksiä odottaessa ottaa huomioon 1 päivän heinäkuuta 1977 jälkeen jatkuneet perinteiset kauppasuhteet,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/641/ETY (), 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 c. Jäsenvaltiot saavat noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä sallia olla soveltamatta yhden tai useamman lajin tuotannossa liitteessä II olevan I osan 2 kohdan B alakohdan 1 alakohdan edellytystä, jos ympäristöolosuhteiden ja saatujen kokemusten perusteella voidaan olettaa, että liitteessä II olevan I osan 2 kohdan taulukon 13 sarakkeessa vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu."

2 artikla

Muutetaan viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/402/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/641/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 c. Jäsenvaltiot saavat noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä sallia pitää kaupan 30 päivään kesäkuuta 1982 asti pääosin rehukäyttöön tarkoitettujen erityisten ruislajikkeiden siemeniä, vaikka ne eivät täytä:

P liitteessä II itävyyden osalta,

P ja liitteessä II olevan 2 kohdan A taulukon 6 sarakkeessa perussiementen osalta vahvistettuja edellytyksiä."

2. Lisätään 13 artiklaan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että viljakasvilajien siemeniä voidaan pitää kaupan eri lajikkeiden erityisinä seoksina, jos tieteellisen ja teknisen tietämyksen mukaan nämä seokset estävät tiettyjen vahingollisten organismien leviämistä, ja jos seoksen ainesosat ovat ennen sekoitusta niihin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien sääntöjen mukaisia."

3. Entisestä 13 artiklan 1 kohdasta tulee 2 kohta ja 2 kohdasta 3 tulee kohta.

4. Lisätään numero liitteessä IV olevan A kohdan b alakohtaan seuraavasti:

"8. Maininta "Saa pitää kaupan ainoastaan ...:ssa (kyseinen jäsenvaltio)"."

3 artikla

Muutetaan viljelykasvilajien yleistä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettua neuvoston direktiiviä 70/457/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/55/ETY (), seuraavasti:

1. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Lajike katsotaan erotettavaksi, jos, riippumatta siitä, onko lajikkeen syntymiseen johtanut alkuperäinen vaihtelu ollut keinotekoista tai luonnollista, se voidaan yhden tai useamman tärkeän ominaisuuden perusteella selvästi erottaa kaikista muista lajikkeista yhteisössä.

Ominaisuuksien perusteella on oltava mahdollista tarkkaan tunnistaa ja määritellä lajike.

Tunnetuksi lajikkeeksi yhteisössä katsotaan lajike, joka silloin kun sen hyväksymistä koskeva hakemus on asianmukaisesti jätetty arvioitavaksi, on:

P joko lueteltu vihannesten tai viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa,

P tai, jos sitä ei ole lueteltu kyseisissä luetteloissa, se on hyväksytty tai sille on haettu hyväksyntää kyseisessä jäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa joko varmentamista ja pitämistä kaupan, tai toista maata koskevaa varmentamista varten,

jolleivat edellä tarkoitetut edellytykset ole täyttyneet kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ennen kuin päätös arvioitavan lajikkeen hyväksymisestä on tehty."

2. Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan seuraavasti:

"Lajikkeen osoittamiseksi erotettavaksi, on viljelykokeissa oltava mukana vähintään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisössä tunnetut vastaavat lajikkeet. Jäljempänä 9 artiklaa sovellettaessa, on oltava mukana muita saatavilla olevia vastaavia lajikkeita."

3. Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Saatavilla olevan tiedon perusteella jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että lajikkeesta joka ei selvästi ole erotettavissa:

P lajikkeesta, joka aiemmin on hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa, tai

P toisesta lajikkeesta, joka on arvioitu erotettavuutensa, pysyvyytensä tai yhtenäisyytensä osalta tätä direktiiviä vastaavien sääntöjen mukaisesti, ja joka kuitenkaan ei ole 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteisön lajike,

käytetään tämän lajikkeen nimeä. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos kyseinen nimi voi lajikkeen osalta johtaa harhaan tai aiheuttaa sekaannusta, tai lajikkeiden nimiä koskevat muut kyseisen jäsenvaltion säännökset estävät nimen käytön, tai kolmannen osapuolen oikeudet estävät nimen vapaan käytön kyseisen lajikkeen yhteydessä."

4. Entisestä 9 artiklan 3 kohdasta tulee 4 kohta.

5. Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kaikista lajikkeen hyväksymistä koskevista hakemuksista tai niiden peruuttamisista, kaikista lajikeluetteloon hyväksytyistä lajikkeista sekä kaikista luetteloon tehtävistä muutoksista on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä."

6. Lisätään 12 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

"12 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että selvitetään kaikki epäilyt, jotka syntyvät lajikkeeksi hyväksymisen jälkeen lajikkeen erotettavuudesta tai sen hyväksymisen aikaisesta nimestä.

2. Kun lajikkeeksi hyväksymisen jälkeen todetaan, että 5 artiklassa tarkoitettua lajikkeen erotettavuuden edellytystä ei oltu täytetty, kun lajike hyväksyttiin, hyväksyminen korvataan toisella päätöksellä tai tarvittaessa kumotaan tämän direktiivin mukaisesti.

Jälkimmäisessä tapauksessa lajiketta ei enää alkuperäisestä hyväksymispäivämäärästä alkaen katsota 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi yhteisön lajikkeeksi.

3. Kun lajikkeen hyväksymisen jälkeen todetaan, että 9 artiklassa tarkoitettu nimi ei ole ollut mahdollinen silloin kun lajike hyväksyttiin, on nimi mukautettava tämän direktiivin säännösten mukaiseksi. Jäsenvaltiot voivat väliaikaisesti sallia edellisen nimen käytön lisänimenä. Yksityiskohtaiset järjestelyt, joiden mukaisesti edellistä nimeä voidaan käyttää lisänimenä, vahvistetaan noudattaen 23 artiklassa säädettyä menettelyä."

7. Lisätään 15 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Vain neljä kuukautta ennen edellä tarkoitetun määräajan loppumista toimitetut hakemukset otetaan huomioon."

8. Lisätään 15 artiklan 5 kohtaan seuraava:

"Niiden beta vulgaris L:n ja solanum tuberosum L:n lajikkeiden, joiden osalta 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt ilmoitukset on annettu neljä kuukautta ennen kyseistä päivämäärää, katsotaan täyttävän tämän edellytyksen vuosittain 31 päivänä joulukuuta, jollei jäsenvaltio ilmoita komissiolle tai siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevälle pysyvälle komitealle, ettei se aio luopua 2 kohdan mukaisen hakemuksen tekemisestä. Komission ehdotuksesta neuvosto päättää sovelletaanko näitä säännöksiä myös muihin lajeihin."

9. Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "30 päivänä heinäkuuta 1977" päivämäärällä "30 päivänä heinäkuuta 1978".

4 artikla

Korvataan vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/458/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 79/641/ETY, 32 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "30 päivänä kesäkuuta 1977" päivämäärällä "30 päivänä kesäkuuta 1978".

5 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava:

P tämän direktiivin 1 ja 2 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivästä tammikuuta 1980 alkaen,

P tämän direktiivin 3 artiklan 9 kohdan ja 4 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivästä heinäkuuta 1977 alkaen,

P muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. GIBBONS

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

() EYVL N:o C 174, 21.7.1978, s. 8

() EYVL N:o C 239, 9.10.1978, s. 54

() EYVL N:o C 114, 7.4.1979, s. 26

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

() EYVL N:o L 183, 19.7.1979, s. 13

() EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

() EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

() EYVL N:o L 16, 20.1.1978, s. 23

Top