EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

Neuvoston direktiivi 79/117/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; Kumoaja 32009R1107 . Latest consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117

Neuvoston direktiivi 79/117/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä

Virallinen lehti nro L 033 , 08/02/1979 s. 0036 - 0040
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0168
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 24 s. 0046
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0168
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 15 s. 0126
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 15 s. 0126


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1978,

tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä (79/117/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

kasvien tuotannolla on erittäin tärkeä asema Euroopan talousyhteisössä,

haitalliset organismit ja rikkakasvit vaikuttavat jatkuvasti heikentävästi viljelykasvien satoihin; on ehdottoman tärkeää suojella kasveja näiltä vaaroilta satojen vähentymisen estämiseksi ja varastojen turvaamiseksi,

torjunta-aineiden käyttö on yksi tärkeimmistä menetelmistä suojella kasveja ja kasvituotteita sekä lisätä maatalouden tuottavuutta,

näiden torjunta-aineiden vaikutukset eivät ehkä ole kaikin osin soveliaita kasvituotannolle; niiden käyttö voi aiheuttaa vaaroja ihmiselle ja ympäristölle, sillä torjunta-aineet ovat pääasiassa myrkyllisiä aineita tai valmisteita, joilla on vaarallisia vaikutuksia,

tiettyjen torjunta-aineiden kohdalla nämä vaaratekijät ovat niin suuret, ettei kyseisten torjunta-aineiden käyttöä voida enää kokonaan tai osittain sallia,

tämän vuoksi jäsenvaltiot eivät ole ainoastaan valvoneet torjunta-aineiden markkinoille saattamista, vaan myös asettaneet tiettyjen torjunta-aineiden käytölle rajoituksia tai kieltoja, jotka koskevat myös niiden markkinoille saattamista,

tätä tarkoitusta varten toteutetut toimenpiteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja aiheuttavat kaupan esteitä, joilla on suoria vaikutuksia yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan,

sen vuoksi on tärkeätä poistaa nämä esteet yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden asiaa koskevat lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset,

sen vuoksi vaikuttaa oikeutetulta ottaa perusperiaatteeksi se, että kielletään kaikki torjunta-aineet, jotka sisältävät sellaisia tehoaineita, jotka asianmukaisesti aiottuun tarkoitukseen käytettynäkin vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen tai aiheuttavat kohtuuttomia ympäristöhaittoja,

joidenkin kiellettyjen torjunta-aineiden kohdalla voidaan kuitenkin myöntää rajallinen määrä tiettyä maata koskevia poikkeuksia sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa kyseisten torjunta-aineiden käyttö on erityisen välttämätöntä ekologisista syistä ja joissa vahingonvaara on vähäisempi kuin niiden muissa, aiemmin hyväksytyissä käyttötarkoituksissa,

myös nämä poikkeukset on viipymättä peruutettava heti, kun käyttöön saadaan vähemmän haitallisia käsittelymenetelmiä,

toisaalta on tarpeen myöntää jäsenvaltioille rajallinen oikeus lykätä tilapäisesti omalla vastuullaan käyttökieltojen voimaantuloa, mikäli kasvituotantoa uhkaa ennalta arvaamaton vaara, joka ei muilla keinoilla ole torjuttavissa,

tätä direktiiviä ei sovelleta torjunta-aineisiin, jotka on tarkoitettu tutkimukseen ja analysointiin,

lisäksi, koska kolmansissa maissa sovelletaan erilaisia toimenpiteitä, ei näytä tarkoituksenmukaiselta soveltaa yhteisön säännöksiä torjunta-aineista kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuihin torjunta-aineisiin, ja

tämän direktiivin täytäntöönpano ja sen liitteen mukauttaminen teknisen ja tieteellisen tietämyksen kehitykseen edellyttää komission ja jäsenvaltioiden tiivistä yhteistoimintaa; pysyvän kasvinsuojelukomitean menettely, vaikka se on toistaiseksi vain määräaikainen ja tieteellisen pestisidikomitean mukanaolo tarjoavat tarkoituksenmukaisen perustan tälle yhteistoiminnalle,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämistä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. Torjunta-aineilla

Tehoaineita sekä yhtä tai useampaa tehoainetta sisältävät valmisteita, jotka on tarkoitettu

1.1. tuhoamaan kasveille tai kasvituotteille haitallisia organismeja tai suojelemaan niitä tällaisilta eliöiltä, mikäli näitä aineita tai valmisteita ei jäljempänä toisin määritellä;

1.2. vaikuttamaan kasvien elintoimintoihin muulla tavoin kuin ravinteina;

1.3. vaikuttamaan kasvituotteiden säilyvyyteen, mikäli nämä aineet tai tuotteet eivät ole neuvoston tai komission säilöntäaineita koskevien erityissäännöksien alaisia;

1.4. tuhoamaan muita kuin toivottuja kasveja; tai

1.5. tuhoamaan kasvin osia tai estämään kasvien muuta kuin suotavaa kasvua.

2. Aineilla

Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä siinä muodossa kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisina valmisteina.

3. Valmisteilla

Kahdesta tai useammasta aineesta tai mikro-organismeista tai viruksista koostuvia seoksia tai liuoksia, joita käytetään torjunta-aineina.

4. Tehoaineilla

Aineita, pieneliöitä ja viruksia, joilla on yleinen tai erityinen vaikutus:

4.1. haitallisia organismeja vastaan; tai

4.2. kasveihin, kasvin osiin tai kasvituotteisiin.

5. Kasveilla

Eläviä kasveja ja elävien kasvien osia tuoreet hedelmät ja siemenet mukaan lukien.

6. Kasvituotteilla

Jalostamattomia tuotteita tai yksinkertaisen valmistusvaiheen avulla, kuten jauhamalla, kuivaamalla tai pusertamalla valmistettuja kasviperäisiä tuotteita lukuun ottamatta itse kasveja, jotka on määritelty edellä kohdassa 5.

7. Haitallisilla organismeilla

Kasvi- tai eläinkuntaan kuuluvia kasvien tai kasvituotteiden tuholaisia sekä viruksia, mykoplasmoja ja muita taudinaiheuttajia.

8. Eläimillä

Eläinlajeja, joita ihminen tavallisesti ruokkii ja kasvattaa kotieläiminä tai käyttää ravinnoksi.

9. Markkinoille saattamisella

Omistusoikeuden siirtoa joko maksua vastaan tai ilmaiseksi.

10. Ympäristöllä

Ihmisten suhdetta veteen, ilmaan, maahan ja kaikkiin biologisiin muotoihin.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yhtä tai useampaa liitteessä lueteltua tehoainetta sisältäviä torjunta-aineita ei saateta markkinoille eikä käytetä.

Ensimmäinen kohta ei koske torjunta-aineita, jotka sisältävät merkityksettömiä valmistusmenetelmistä johtuvia epäpuhtauksia edellyttäen, etteivät ne vaikuta haitallisesti ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön.

4 artikla

1. Poiketen 3 artiklan säännöksistä voidaan jäsenvaltion alueella tilapäisesti sallia sellaisten torjunta-aineiden markkinoille saattaminen ja käyttö, jotka sisältävät tiettyjä liitteen 1 sarakkeessa lueteltuja tehoaineita, 2 sarakkeessa määritellyissä tapauksissa.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki tapaukset, joissa 1 kohtaa sovelletaan ja komission vaatiessa niiden on myös toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot kunkin tehoaineen käytön laajuudesta.

5 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta torjunta-aineisiin, jotka on tarkoitettu:

a) tutkimuksiin tai analysointiin; tai

b) vietäväksi kolmansiin maihin.

6 artikla

1. Kun komissio on kuullut päätöksellä 78/436/ETY(4) asetettua tieteellistä pestisidikomiteaa, on 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti annettava:

a) kaikki muutokset liitteen 1 sarakkeen aineiden A ryhmään (elohopeayhdisteet) ja B ryhmään (pysyvät orgaaniset klooriyhdisteet);

b) kaikki muutokset liitteen 2 sarakkeeseen. Jos poikkeus on peruutettava ei vaadita tieteellisen pestisidikomitean kuulemista edellyttäen, että kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät aio tai eivät enää aio käyttää poikkeusta. Nämä tiedot toimitetaan päätöksellä 76/894/ETY(5) asetetulle pysyvälle kasvinsuojelua käsittelevälle komitealle.

2. Edellä 1 kohta on voimassa viiden vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 1981 alkaen.

Neuvosto voi komission ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä pidentää 1 kohdan voimassaoloaikaa tai poistaa sen soveltamisen aikarajoitukset.

3. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta liitteeseen tehtävät muutokset, joita ei ole säädetty 1 kohdassa.

4. Komissio tutkii vähintään joka toinen vuosi, onko liitteen 2 saraketta muutettava ja missä määrin sitä on muutettava.

5. Kaikkien liitteeseen tehtävien muutosten on perustuttava tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehitykseen.

6. Tehoaine sisällytetään liitteeseen, jos se aiottuun tarkoitukseensa asianmukaisesti käytettynäkin aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa:

a) haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle;

b) kohtuuttomia ympäristöhaittoja.

7 artikla

1. Jos vaikuttaa välttämättömältä kasvituotantoa uhkaavan ennalta arvaamattoman vaaran vuoksi, joka ei muilla keinoin ole torjuttavissa, että jäsenvaltiossa käytetään yhtä tai useampaa liitteessä lueteltua tehoainetta sisältävää torjunta-ainetta, voi kyseinen jäsenvaltio sallia sellaisen tuotteen markkinoille saattamisen ja käytön korkeintaan 120 päivän ajaksi. Sen on viipymättä ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Edellä 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti on viipymättä päätettävä voidaanko ja tarvittaessa millä edellytyksillä jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet 1 kohdan mukaisesti voidaan pitää voimassa tai uudistaa.

8 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän kasvinsuojelukomitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2. Komiteassa jäsenvaltioiden antamat äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää toimenpiteistä ja soveltaa niitä välittömästi, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja soveltaa niitä välittömästi.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1981. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Otto Graf LAMBSDORFF

(1) EYVL N:o C 200, 26.8.1976, s. 10

(2) EYVL N:o C 30, 7.2.1977, s. 38

(3) EYVL N:o C 114, 11.5.1977, s. 16

(4) EYVL N:o L 124, 12.5.1978, s. 16

(5) EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 25

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top