EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R0352

Neuvoston asetus (ETY) N:o 352/78 annettu 20 päivänä helmikuuta 1978 yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettujen vakuuksien, vakuustalletusten tai takuiden jaosta ja menettämisestä

OJ L 50, 22.2.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 102 - 103
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 249 - 250
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 301 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 8 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/352/oj

31978R0352

Neuvoston asetus (ETY) N:o 352/78 annettu 20 päivänä helmikuuta 1978 yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettujen vakuuksien, vakuustalletusten tai takuiden jaosta ja menettämisestä

Virallinen lehti nro L 050 , 22/02/1978 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 9 s. 0173
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 20 s. 0102
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 9 s. 0173
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 13 s. 0249
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 13 s. 0249


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 352/78 annettu 20 päivänä helmikuuta 1978 yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettujen vakuuksien, vakuustalletusten tai takuiden jaosta ja menettämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2788/72(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(3),

sekä katsoo, että

maataloustuotteita koskevien toimien yhteydessä annettavista vakuuksista säädetään yhteisön asetuksissa; on tarpeen määrätä vakuuksien jaosta, jos ne menetetään,

useimmissa niistä tapauksista, joissa vakuudet menetetään, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) kärsii taloudellisen vahingon joko siksi, että se on rahoittanut toimenpiteen ja toimija ei ole noudattanut velvollisuuksiaan tai siksi, että toimijan velvollisuuksiensa noudattamatta jättäminen aiheuttaa myöhemmin EMOTR:lle kustannuksia; on tämän vuoksi tarpeen korvata tämä vahinko käyttämällä menetetyt vakuudet EMOTR:in kustannusten pienentämiseen,

olisi kuitenkin säädettävä, että ne vakuudet, jotka eivät kata riskiä EMOTR:n taloudellisesta haitasta, menetetään jäsenvaltioille,

elintarvikeavun yhteydessä menettävät vakuudet olisi käytettävä kyseisen elintarvikeavun kustannusten pienentämiseen,

on lisäksi syytä säätää, että määrättyjen toimien yhteydessä menetetyt vakuudet ovat käytettävissä kyseistä toimintatyyppiä vastaavien kustannusten vähentämiseen, ja

tietyillä aloilla vastaavanlaisia sääntöjä on jo voimassa ja ne olisi kumottava

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä annettavien säännösten nojalla annettuihin vakuuksiin, vakuustalletuksiin tai takuisiin, jäljempänä "vakuudet".

2. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta vakuuksiin, jotka annetaan

a) esitettäessä vienti- tai tuontitodistukset ennakkovahvistuksen kanssa tai sitä ilman;

b) tarjouskilpailun yhteydessä, jotta taattaisiin, että tarjousten tekijät esittävät ainoastaan vakavasti otettavia tarjouksia;

c) sellaisen maksun suorittamisen varmistamiseksi, joka muodostaa yhteisöille oman maksulähteen päätöksen 70/243/EHTY, ETY, Euratom(4) mukaisesti silloin, kun tämän maksun määrä on jo todettu asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2891/77(5) 2 artiklan 1 kohdan nojalla ja asetettu komission käyttöön.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden maksavat laitokset ja elimet käyttävät kokonaisuudessaan edellä 1 artiklassa tarkoitetut menetetyt vakuudet EMOTR:in kustannusten pienentämiseen.

2. Jäsenvaltioiden maksavat laitokset ja elimet käyttävät kuitenkin vakuudet elintarvikeapuun liittyvien toimien yhteydessä kyseisen elintarvikeavun kustannusten pienentämiseen.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vakuuksista vähennetään:

a) kyseiset tuet, jos toteutettu tai suunniteltu toimi, jonka yhteydessä vakuus on annettu, kohdistuu kauppaan kolmannen maan kanssa;

b) kyseiset interventiokustannukset muissa tapauksissa.

2. Jos EMOTR:in vastuulla olevat kustannukset määritetään tilien avulla, niihin merkitään 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vakuudet.

4 artikla

Kumotaan maito- ja maitotuotealan sisämarkkinoiden interventiokustannusten rahoittamisesta 10 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2306/70(6) 14 artikla ja rasva-alan sisämarkkinoiden interventiokustannusten rahoittamisesta 22 päivänä huhtikuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 786/69(7) 3 artiklan 1 kohta.

5 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta annetaan asetuksen (ETY) N:o 729/70 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan menetettyihin vakuuksiin 1 päivästä tammikuuta 1978.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Per HÆKKERUP

(1) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(2) EYVL N:o L 295, 30.12.1972, s. 1

(3) EYVL N:o C 125, 8.6.1976, s. 34

(4) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 19

(5) EYVL N:o L 336, 27.12.1977, s. 1

(6) EYVL N:o L 249, 17.11.1970, s. 4

(7) EYVL N:o L 105, 2.5.1969, s. 1

Top