EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0055

Neuvoston direktiivi 78/55/ETY annettu 19 päivänä joulukuuta 1977 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, viiniköynnösten lisäysaineiston, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 69/208/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta

OJ L 16, 20.1.1978, p. 23–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 253 - 259
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 27

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/55/oj

31978L0055

Neuvoston direktiivi 78/55/ETY annettu 19 päivänä joulukuuta 1977 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, viiniköynnösten lisäysaineiston, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 69/208/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 016 , 20/01/1978 s. 0023 - 0029
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 19 s. 0253
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 13 s. 0185
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 13 s. 0185
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 9 s. 0158
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 9 s. 0158


NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 19 päivänä joulukuuta 1977 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, viiniköynnösten lisäysaineiston, öljy- ja kuitukasvien ja vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 69/208/ETY, 70/458/ETY ja 70/457/ETY muuttamisesta (78/55/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

jäljempänä tarkoitetuista syistä tiettyjä siementen ja lisäysaineiston pitämisestä kaupan annettuja direktiivejä olisi muutettava,

siementen ja lisäysaineiston merkinnöistä annetuissa näiden direktiivien nykyisissä säännöksissä ei oteta huomioon merkintämenetelmien teknistä kehitystä; tämän vuoksi niitä olisi muutettava,

tiettyjen direktiivien nopeutetusta menettelystä olisi säädettävä lajien risteytysten seurauksena tehtävien lajiluettelon kuvausten ja hybridien muutosten osalta,

"varmennettuina siemeninä" varmennettaviksi tarkoitetut siemenet on periaatteessa tuotettava perussiemenistä; mainituissa direktiiveissä sallitaan kuitenkin poikkeus tästä tiettyjen lajien osalta siten, että siemenet voidaan varmentaa "varmennetuiksi siemeniksi" myös silloin, kun ne on tuotettu virallisesti tarkastetuista esiperussiemenistä; jälkimmäistä mahdollisuutta ei kuitenkaan voida katsoa riittäväksi eräille lajeille, eikä erityisesti niille lajeille, joilla varmentaminen "toisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi" on sallittua; tämän vuoksi tätä mahdollisuutta olisi laajennettava ja riittävät takeet vahvistettava,

käytäntö on kuitupellavan siementoimituksissa osoittanut, että on tarpeen vielä neljä vuotta pitää käytössä luokka "varmennetut siemenet, kolmas sukupolvi"; tämä pidennys mahdollistaa myös sen, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuitupellavan siemeniä on riittävästi tarjolla luokissa "varmennetut siemenet, ensimmäinen sukupolvi" ja "varmennetut siemenet, toinen sukupolvi",

viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/457/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY(4), sekä vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetussa 29 päivänä syyskuuta 1970 neuvoston direktiivissä 70/458/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 76/307/ETY(6), säädetään, että jäsenvaltiot eivät 1 päivästä heinäkuuta 1977 alkaen enää voi kansallisella tasolla päättää kolmansia maita koskevista lajikkeiden virallisten tarkastusten ja ylläpitokäytäntöä koskevien tarkastusten vastaavuuksista; direktiivissä 70/458/ETY säädetään, että jäsenvaltiot eivät 1 päivästä heinäkuuta 1977 alkaen enää saa kansallisella tasolla päättää kolmansissa maissa korjattujen siementen vastaavuudesta, ja

on kuitenkin todennäköistä, että näitä vastaavuuksien antamista koskevia tarkastuksia ei yhteisön tasolla saada päätökseen edellä tarkoitettuihin ajankohtiin mennessä kaikissa niissä tapauksissa, joissa kansallisia vastaavuuksia on annettu; tämän vuoksi olisi voitava päättää nopeutetulla menettelyllä näiden määräaikojen mahdollisesta pidentämisestä tietyissä tapauksissa häiriöiden välttämiseksi perinteisissä kauppasuhteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/400/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 76/331/ETY(8), seuraavasti:

1. Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen ja varmennettujen siementen pakkaukset, lukuun ottamatta ETY-pienpakkauksiin pakattuja varmennettuja siemeniä:

a) on varustettava pakkauksen ulkopuolisella virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä III olevassa A osassa vahvistetut edellytykset, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen ja varmennettujen siementen sininen. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 4 artiklan a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet eivät täytä liitteessä I vahvistettuja edellytyksiä itävyyden osalta, on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava etiketin värisellä virallisella ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä III olevan A osan I kohdan 3, 4, 5, 10 ja 11 luetelmakohdassa vaaditut tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa tarkoitetun virallisen etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen, tai a alakohdan säännösten mukaisesti käytetään virallista itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun niissä on merkintä: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`".

2. Korvataan 11 b artiklassa ilmaisut `virallisesti merkitty ja suljettu` ilmaisulla seuraavasti: `suljettu ja merkitty virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena`.

3. Korvataan 14 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa `virallisesti merkitty ja suljettu` ilmaisulla seuraavasti: `merkitty ja suljettu virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena`.

4. Lisätään liitteessä III olevan A osan I kohtaan seuraava:

"12. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitettävällä virallisella tarralla."

2 artikla

Muutetaan rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/401/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 75/444/ETY(10), seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 a. Tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella 1 kohdan A osassa tarkoitettuun lajiluetteloon tehtävät muutokset, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien lajien risteytysten seurauksena tapahtuneita muutoksia kuvausten ja hybridien osalta, on annettava noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

1 b. Jäsenvaltiot voivat sallia noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä ja poiketen 1 kohdan C alakohdan a luetelmakohdan säännöksistä, että itsepölytteisten ja apomiktisten lajien perussiemeniksi varmennettuja perussiemeniä välittömästi edeltävästä sukupolvesta tuotettuja, virallisesti tarkastamattomia siemeniä, voidaan varmentaa varmennetuiksi siemeniksi. Tätä säännöstä ei sovelleta hybrideihin. Varmentaminen varmennetuiksi siemeniksi tehdään ainoastaan varmentamista hakevan pyynnöstä ja jalostajan suostumuksella ja jos kasvukauden aikana siemenistä otetuista virallisista näytteistä suoritettu virallinen jälkitarkastustesti osoittaa edellisen sukupolven siementen täyttävän perussiementen vaatimukset tunnistettavuuden ja puhtauden osalta. Tässä tapauksessa jalostajan on näytteenoton yhteydessä ilmoitettava edellisen sukupolven siementuotannon kokonaispinta-ala. Näitä edellytyksiä voidaan muuttaa noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luvan mukaisesti siementen, joita pidetään kaupan, etikettiin merkitään: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`; tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää, että viralliseen etikettiin merkitään myös: `tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lisäykseen`."

2. Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset, ETY:n B-pienpakkauksissa myytäviä varmennettuja siemeniä ja kauppasiemeniä lukuun ottamatta:

a) on varustettava pakkauksen ulkopuolisella virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä IV olevassa A osassa vahvistetut edellytykset, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen, perussiementen jälkeisen ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen sininen, sitä seuraavien sukupolvien varmennettujen siementen punainen ja kauppasiementen ruskea. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 4 artiklan a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet tai varmennetut siemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä itävyyden osalta, on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava virallisen etiketin värisellä ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä IV olevan A osan I kohdan a alakohdan 3, 4, 5 luetelmakohdassa vaaditut tiedot, ja kauppasiementen osalta b alakohdan 2, 4 ja 5 luetelmakohtien tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa tarkoitetun virallisen etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen, tai a alakohdan säännösten mukaisesti käytetään itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun ne on merkitty: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`."

3. Korvataan 10 b artiklassa ilmaisu `virallisesti merkitty ja suljettu` ilmaisulla seuraavasti: `suljettu ja merkitty virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena`.

4. Korvataan 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa `virallisesti merkitty ja suljettu` ilmaisulla seuraavasti: `merkitty ja suljettu virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena`.

5. Lisätään liitteessä IV olevan A osan I kohdan a alakohtaan seuraava:

"12. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

6. Lisätään liitteessä IV olevan A osan I kohdan b luetelmakohtaan seuraava:

"9. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksessa vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

7. Lisätään liitteessä IV olevan A osan I kohdan c luetelmakohtaan seuraava:

"7. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

3 artikla

Muutetaan viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/402/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 75/444/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 a. Tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella 1 kohdan A alakohdassa tarkoitettuun lajiluetteloon tehtävät muutokset, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien lajien risteytysten seurauksena tapahtuneita muutoksia kuvausten ja hybridien osalta, on annettava noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

1 b. Jäsenvaltiot voivat sallia noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä, poiketen 1 kohdan F alakohdan a luetelmakohdan ja G kohdan a luetelmakohdan säännöksistä, että perussiemeniksi varmennettaviksi tarkoitettuja perussiemeniä aikaisemmasta sukupolvesta tuotetut, virallisesti tarkastamattomat siemenet, voidaan varmentaa ensimmäisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi, tai itsepölytteisillä lajeilla, toisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi. Tätä säännöstä ei sovelleta hybrideihin. Varmentaminen varmennetuiksi siemeniksi tehdään ainoastaan varmentamista hakevan pyynnöstä ja jalostajan suostumuksella, ja jos kasvukauden aikana otetuista virallisista näytteistä kasvukauden aikana suoritettu virallinen jälkitarkastustesti osoittaa edellisen sukupolven siementen täyttävän perussiementen vaatimukset tunnistettavuuden ja puhtauden osalta. Tässä tapauksessa jalostajan on näytteenoton yhteydessä ilmoitettava edellisen sukupolven siementuotannon kokonaispinta-ala. Näitä edellytyksiä voidaan muuttaa noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 1 alakohdassa tarkoitetun luvan mukaisesti siementen, joita pidetään kaupan, etikettiin merkitään: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`; tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää, että viralliseen etikettiin merkitään myös: `tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lisäykseen`."

2. Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen ja varmennettujen siementen pakkaukset:

a) on varustettava pakkausten ulkopuolisella virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä IV vahvistetut edellytykset, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen, varmennettujen siementen ja ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen sininen ja toisen sukupolven varmennettujen siementen punainen. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet tai maissin siemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä itävyyden osalta, on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava etiketin värisellä virallisella ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 3, 4 ja 5 luetelmakohdassa vaaditut tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa mainitun virallisen etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen, tai a kohdan säännösten mukaisesti, käytetään itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun ne on merkitty: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`.

3. Jäsenvaltiot voivat noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä sallia 30 päivään kesäkuuta 1980 asti pitää voimassa säännökset viljakasvien siementen pitämisestä kaupan pakkauksissa, joissa säädetyt tiedot ilmoitetaan 1 kohdan a alakohdan kuudennessa virkkeessä säädetystä poiketen."

3. Korvataan 14 artiklan 1 kohdassa ilmaisu `virallisesti merkitty ja suljettu` ilmaisulla seuraavasti: `merkitty ja suljettu virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena`.

4. Lisätään liitteessä IV olevan A osan a alakohtaan seuraava:

"10. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

5. Lisätään liitteessä IV olevan A osan b alakohtaan seuraava:

"7. Kun vähintään kaikkien seoksen ainesosien itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . .` (kuukausi ja vuosi ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

4 artikla

Lisätään viiniköynnösten lisäysaineiston pitämisestä kaupan 9 päivänä huhtikuuta 1968 annettuun neuvoston direktiivin 68/193/ETY (12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 74/648/ETY(13), 10 artiklaan seuraavasti:

"1 a. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että kymmenen pakkausta tai ominaisuuksiltaan samaa juurrutetun köynnöksen nippua, tai viisi pakkausta tai ominaisuuksiltaan samaa juurrutetun pistokkaan nippua, voidaan merkitä yhdellä liitteen IV vaatimusten mukaisella etiketillä. Tällöin pakkaukset tai niput on sidottava yhteen siten, että kun ne erotetaan, suljin vahingoittuu eikä sitä voida käyttää uudelleen. Etiketti kiinnitetään sulkimeen. Pakkauksen uudelleen sulkeminen on kiellettyä."

5 artikla

Muutetaan öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettua neuvoston direktiiviä 69/208/ETY (14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 75/444/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 a. Tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella 1 kohdan A alakohdassa tarkoitettuun lajiluetteloon tehtävät muutokset, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien lajien risteytysten seurauksena tapahtuneita muutoksia kuvausten ja hybridien osalta, on annettava noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä.

1 b. Jäsenvaltiot voivat sallia noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä, poiketen 1 kohdan D kohdan a luetelmakohdan ja E kohdan a luetelmakohdan säännöksistä, että perussiemeniksi varmennettaviksi tarkoitettuja perussiemeniä aikaisemmasta sukupolvesta tuotetut, virallisesti tarkastamattomat siemenet voidaan varmentaa ensimmäisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi, tai itsepölytteisillä lajeilla, toisen sukupolven varmennetuiksi siemeniksi. Tätä säännöstä ei sovelleta hybrideihin. Varmentaminen varmennetuiksi siemeniksi tehdään ainoastaan varmentamista hakevan pyynnöstä ja jalostajan suostumuksella, ja jos kasvukauden aikana otetuista virallisista näytteistä kasvukauden aikana suoritettu jälkitarkastustesti osoittaa edellisen sukupolven siementen täyttävän perussiementen vaatimukset tunnistettavuuden ja puhtauden osalta. Tässä tapauksessa jalostajan on näytteenoton yhteydessä ilmoitettava edellisen sukupolven siementuotannon kokonaispinta-ala. Näitä edellytyksiä voidaan muuttaa noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luvan mukaisesti siementen, joita pidetään kaupan, etikettiin merkitään: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`; tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää, että viralliseen etikettiin merkitään myös: `tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lisäykseen`."2. Korvataan 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa päivämäärä "30 päivänä kesäkuuta 1978" päivämäärällä "30 päivänä kesäkuuta 1982".

3. Korvataan 10 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset:

a) on varustettava pakkauksen ulkopuolisella, virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä IV vahvistetut ehdot, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen, ensimmäisen perussiementen jälkeisen sukupolven varmennettujen siementen sininen, sitä seuraavien sukupolvien varmennettujen siementen punainen ja kauppasiementen ruskea. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 4 artiklan a alakohdan ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä itävyyden osalta on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava etiketin värisellä virallisella ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 4, 5 ja 6 luetelmakohdassa vaaditut tiedot ja kauppasiementen osalta b alakohdan 2, 5 ja 6 luetelmakohdan tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa tarkoitetun etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi suoraan pakkaukseen, tai a alakohdan säännösten mukaisesti käytetään itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun ne on merkitty: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`."

4. Korvataan 13 artiklan 1 kohdassa "virallisesti merkitty ja suljettu" ilmaisulla seuraavasti: "merkitty ja suljettu virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena".

5. Lisätään liitteessä IV olevan A osan a alakohtaan seuraavasti:

"11. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

6. Lisätään liitteessä IV olevan A osan b alakohtaan:

"10. Kun vähintään itävyys on testattu uudelleen, ilmaisu `testattu uudelleen . . . (kuukausi ja vuosi)` ja uudelleen testauksesta vastuussa oleva laitos voidaan ilmoittaa. Nämä tiedot voidaan antaa viralliseen etikettiin kiinnitetyllä virallisella tarralla."

6 artikla

Lisätään direktiivin 70/457/ETY 21 artiklan 2 kohtaan virke seuraavasti:

"Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmansien maiden osalta noudattaen 23 artiklassa säädettyä menettelyä, jos saatavilla olevan tiedon perusteella ei voida tehdä päätöstä 1 kohdan mukaisesti, niin pitkäksi aikaa kun päätöstä ei ole mahdollista tehdä."

7 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivi 70/458/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

"1 a. Tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella 1 kohdan A osassa tarkoitettuun lajiluetteloon tehtävät muutokset, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien lajien risteytysten seurauksena tapahtuneita muutoksia kuvausten ja hybridien osalta, on annettava noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä.

1 b. Jäsenvaltiot voivat sallia noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä, poiketen 1 kohdan C alakohdan a luetelmakohdan säännöksistä, että itsepölytteisten lajien perussiemeniksi varmennettaviksi tarkoitettuja perussiemeniä aikaisemmasta sukupolvesta tuotetut, virallisesti tarkastamattomat siemenet voidaan varmentaa varmennetuiksi siemeniksi. Tätä säännöstä ei sovelleta hybrideihin. Varmentaminen varmennetuiksi siemeniksi tehdään ainoastaan varmentamista hakevan pyynnöstä ja jalostajan suostumuksella, ja jos kasvukauden aikana otetuista virallisista näytteistä suoritettu virallinen jälkitarkastustesti osoittaa edellisen sukupolven siementen täyttävän perussiementen siementen vaatimukset tunnistettavuuden ja puhtauden osalta. Tässä tapauksessa jalostajan on näytteenoton yhteydessä ilmoitettava edellisen sukupolven siementuotannon kokonaispinta-ala. Näitä edellytyksiä voidaan muuttaa noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 alakohdassa tarkoitetun luvan mukaisesti siementen, joita pidetään kaupan, etikettiin merkitään: `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`; tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää, että viralliseen etikettiin merkitään myös: `tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lisäykseen`."

2. Korvataan 26 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen ja varmennettujen siementen pakkaukset, varmennettujen siementen pienpakkauksia lukuun ottamatta:

a) on varustettava pakkauksen ulkopuolisella virallisella käyttämättömällä etiketillä, joka täyttää liitteessä IV olevassa A osassa vahvistetut edellytykset, ja jossa tiedot ilmoitetaan yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Etiketti voidaan sijoittaa läpinäkyvän päällyksen sisäpuolelle, jos se voidaan lukea. Perussiementen etiketin on oltava valkoinen ja varmennettujen siementen sininen. Jos etiketti kiinnitetään langalla, on kiinnitys aina varmistettava virallisella sulkimella. Jos 21 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa perussiemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyttä koskevia edellytyksiä, on siitä ilmoitettava etiketissä. Virallisten itseliimautuvien etikettien käyttö on sallittua. Noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan sallia, että säädetyt tiedot painetaan virallisen valvonnan alaisena pysyvästi pakkaukseen etiketin mallin mukaisesti;

b) on varustettava etiketin värisellä virallisella ilmoituksella, joka sisältää vähintään liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 4, 5, 6 ja 7 luetelmakohdassa vaaditut tiedot. Ilmoitus on laadittava siten, ettei a alakohdassa tarkoitetun etiketin kanssa synny sekaannusta. Ilmoitus ei ole välttämätön, jos tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen, tai a alakohdan säännösten mukaisesti, käytetään itseliimautuvaa etikettiä tai kestävästä materiaalista valmistettua etikettiä."

3. Lisätään 26 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun ne on merkitty : `voidaan pitää kaupan ainoastaan . . . :ssa (kyseinen jäsenvaltio)`."

4. Korvataan 30 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "virallisesti merkitty ja suljettu" ilmaisulla seuraavasti: "merkitty ja suljettu virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena".

5. Lisätään 32 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmansien maiden osalta noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä, jos saatavilla olevan tiedon perusteella ei voida tehdä päätöstä 1 kohdan mukaisesti, niin pitkäksi aikaa kun päätöstä ei ole mahdollista tehdä."

8 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava:

- tämän direktiivin 6 artiklan ja 7 artiklan 5 kohdan 1 päivänä heinäkuuta 1977;

- tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdan 1 päivänä heinäkuuta 1978;

- muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1979.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1977.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SIMONET

(1) EYVL N:o L 183, 1.8.1977, s. 64

(2) EYVL N:o C 180, 28.7.1977, s. 29

(3) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

(4) EYVL N:o L 356, 27.12.1973, s. 79

(5) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

(6) EYVL N:o L 72, 18.3.1976, s. 16

(7) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

(8) EYVL N:o L 83, 30.3.1976, s. 34

(9) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

(10) EYVL N:o L 196, 26.7.1975, s. 6

(11) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(12) EYVL N:o L 93, 17.4.1968, s. 15

(13) EYVL N:o L 352, 28.12.1974, s. 43

(14) EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

Top