EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0805

Neuvoston direktiivi 77/805/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta

OJ L 338, 28.12.1977, p. 22–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 93 - 95
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 100 - 101
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 69 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 69 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/805/oj

31977L0805

Neuvoston direktiivi 77/805/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 338 , 28/12/1977 s. 0022 - 0023
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0069
Kreikank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0093
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0069
Espanjank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0100
Portugalink. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0100


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1977,

muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 72/464/ETY muuttamisesta (77/805/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista, kuin liikevaihtoveroista 19 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/464/ETY() mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 74/318/ETY(), 75/786/ETY() ja 76/911/ETY(), neuvosto antaa vähintään kuusi kuukautta ennen ensimmäisen vaiheen päättymistä direktiivin, jossa vahvistetaan seuraavan vaiheen aikana sovellettavat erityiset arviointiperusteet,

ensimmäinen vaihe päättyy 31 päivänä joulukuuta 1977, ja tämän vaiheen pidentäminen on osoittautunut tarpeelliseksi,

ensimmäisen vaiheen aikana sovellettavat erityiset arviointiperusteet ovat tehneet mahdolliseksi ensimmäisen savukkeiden valmisteveron rakenteiden yhdenmukaistamisen seitsemässä yhdeksästä jäsenvaltiosta ilman, että tämä olisi vaikuttanut olennaisesti jäsenvaltion verotuloihin tai markkinaolosuhteisiin,

savukkeiden valmisteveron rakenteeseen on kuuluttava tuoteyksikkökohtaisesti lasketun erityisen osan lisäksi vähittäismyyntihintaan kaikkine veroineen perustuva suhteellinen osa; savukkeisiin sovellettavalla liikevaihtoverolla on sama vaikutus kuin suhteellisella valmisteverolla, mikä pitäisi ottaa huomioon vahvistettaessa valmisteveron ja kokonaisverotason erityisen osan välinen suhde,

toisen vaiheen aikana sovellettavat erityissäännökset on määriteltävä siten, että ne johtavat jäsenvaltioiden savukkeista perimien valmisteverojen yhteiseen rakenteeseen,

Tanskalle olisi annettava oikeus olla saattamatta voimaan Grönlannissa direktiivin 72/464/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ottaen huomioon tämän alueen erityistilanteen,

yhdenmukaistetun verojärjestelmän käyttöön ottaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman mukauttamistoimenpiteitä voisi johtaa ristiriitaan Yhdistyneen kuningaskunnan soveltaman terveyspolitiikan kanssa,

poiketen siitä, mitä direktiivin 72/464/ETY 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, Yhdistyneellä kuningaskunnalla olisi näin ollen oltava oikeus kantaa ylimääräistä valmisteveroa terveydelle vaarallisimpina pidetyistä savukkeista 30 kuukauden ajan toisen vaiheen voimaan astumisesta, ja

muuhun valmistettuun tupakkaan kuin savukkeisiin kohdistuvasta valmisteverorakenteesta päätetään myöhemmin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 72/464/ETY 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Rakenteiden yhdenmukaistamisen loppuvaiheessa kaikkien jäsenvaltioiden on määrättävä savukkeille sama erityisvalmisteveron ja suhteellisen valmisteveron sekä liikevaihtoveron määrän suhde siten, että vähittäismyyntihintojen asteikko kuvastaa oikeudenmukaisesti valmistajien luovutushintojen mukaista eroa."

2 artikla

Korvataan direktiivin 72/464/ETY 7 artiklan 1 kohdan sanat "viisikymmentäneljä kuukautta" sanoilla "kuusikymmentä kuukautta".

3 artikla

Lisätään osasto direktiiviin 72/464/ETY seuraavasti:

"II A OSASTO

Yhdenmukaistamisen toista vaihetta koskevat erityissäännökset

10 a artikla

1. Valmistetun tupakan valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisen toinen vaihe kestää 1 päivän heinäkuuta 1978 ja 31 päivän joulukuuta 1980 välisen ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 4 kohdan soveltamista.

2. Tämän yhdenmukaistamisen toisen vaiheen aikana sovelletaan 10 b artiklaa.

10 b artikla

1. Savukkeiden erityisvalmisteveron määrä vahvistetaan kysytyimpään hintaluokkaan kuuluvien savukkeiden mukaisena kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta saatavilla olevan tiedon perusteella 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen.

2. Valmisteveron erityinen osa ei saa olla pienempi kuin 5 prosenttia eikä suurempi kuin 55 prosenttia savukkeista kannettavasta kokonaisveromäärästä, joka koostuu suhteellisen valmisteveron, erityisvalmisteveron sekä liikevaihtoveron yhteismäärästä.

Irlannilla on kuitenkin oikeus soveltaa 31 päivään joulukuuta 1978 asti erityistä osaa, joka ei saa olla enempää kuin 60 prosenttia kokonaisveron määrästä.

3. Jos edellä tarkoitetusta hintaluokasta kannettavaa valmisteveroa tai liikevaihtoveroa muutetaan 1 päivän tammikuuta 1978 jälkeen, erityisvalmisteveron määrä vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen savukkeiden uuden kokonaisverotason mukaan.

4. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, kukin jäsenvaltio voi jättää tullimaksut savukkeista kannettavan suhteellisen valmisteveron laskentaperusteen ulkopuolelle.

5. Jäsenvaltiot voivat kantaa savukkeista vähimmäisvalmisteveroa, jonka määrä ei kuitenkaan saa olla enemmän kuin 90 prosenttia siitä suhteellisen valmisteveron ja erityisvalmisteveron yhteismäärästä, jota ne kantavat 1 kohdassa tarkoitetuista savukkeista.

10 c artikla

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus kolmenkymmenen kuukauden ajan toisen vaiheen voimaantulosta kantaa ylimääräistä valmisteveroa savukkeista, joiden tervapitoisuus on vähintään 20 milligrammaa.

Niiden savukkeiden, joihin sovelletaan ylimääräistä valmisteveroa, kokonaisverotaso ei saa olla 20 prosenttia suurempi kuin kokonaisverotaso, jota olisi kannettu, jollei tätä ylimääräistä valmisteveroa olisi sovellettu. Valmisteveron erityisen osan ja kokonaisverotason välisen suhteen on oltava tässä direktiivissä asetetuissa rajoissa.

Yhdistyneen kuningaskunnan on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle ennen toisen vaiheen voimaantuloa savukkeiden tervapitoisuuden määrittelyssä käytetyistä menettelytavoista ja arviointiperusteista."

4 artikla

Lisätään direktiivin 72/464/ETY 12 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

"Tanskalla on oikeus olla saattamatta voimaan näitä säännöksiä Grönlannissa."

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1977.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GEENS

() EYVL N:o C 178, 2.8.1976, s. 11

() EYVL N:o C 204, 30.8.1976, s. 1

() EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1

() EYVL N:o L 180, 3.7.1974, s. 30

() EYVL N:o L 330, 24.12.1975, s. 51

() EYVL N:o L 354, 24.12.1976, s. 33

Top