EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0895

Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta

OJ L 340, 9.12.1976, p. 26–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 179 - 184
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 84 - 89
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 84 - 89
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 206 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 206 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 169 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 169 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 8 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Kumoaja 32005R0396 . Latest consolidated version: 08/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/895/oj

31976L0895

Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 340 , 09/12/1976 s. 0026 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 7 s. 0206
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 16 s. 0179
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 7 s. 0206
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0084
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0084


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 23 päivänä marraskuuta 1976,

hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (76/895/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisössä sadon tuottaminen on tärkeällä sijalla,

satoon vaikuttavat jatkuvasti joko eläin- tai kasvikunnasta peräisin olevat haitalliset organismit ja virukset,

on välttämätöntä suojella kasveja näiltä organismeilta sekä sadon määrän vähenemisen estämiseksi että maataloustuotannon lisäämiseksi,

kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on yksi tärkeimmistä menetelmistä kasvien ja kasvikunnan tuotteiden suojelemiseksi,

torjunta-aineiden vaikutukset kasvien tuotantoon eivät ole kuitenkaan ainoastaan edullisia, koska kyse on yleensä myrkyllisistä aineista tai valmisteista, joilla on vahingollisia sivuvaikutuksia,

näiden torjunta-aineiden, niiden metaboliittien tai hajoamistuotteiden suurella osalla voi olla vahingollisia vaikutuksia kasvikunnan tuotteiden kuluttajille,

näitä torjunta-aineita ei tulisi käyttää olosuhteissa, joissa niiden käyttö saattaisi aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai eläimille,

näiden riskien välttämiseksi tietyissä jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia menetelmiä; monet näistä valtioista ovat säätäneet tiettyjen torjunta-ainejäämien osalta erilaisia enimmäismääriä käsitellyille kasveille ja kasvikunnan tuotteille, joita on noudatettava, kun näitä tuotteita toimitetaan jakeluun,

eroavuudet jäsenvaltioiden välillä torjunta-ainejäämien sallituissa enimmäismäärissä voivat muodostua kaupan esteiksi ja estää siten tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä; tämän takia tulisi säätää tietyt enimmäismäärät jäsenvaltioiden sovellettaviksi,

enimmäismääriä vahvistettaessa täytyy sovittaa yhteen toisaalta kasvien tuottaminen ja toisaalta ihmisen ja eläinten terveyden suojeleminen,

ensin tulisi säätää tiettyjä torjunta-aineita varten enimmäismäärät hedelmissä ja vihanneksissa ottaen huomioon sen tosiasian, että hedelmät ja vihannekset on yleensä tarkoitettu elintarvikkeeksi ja joissakin tapauksissa eläinten ravinnoksi; enimmäismäärät on säädettävä mahdollisimman vähäisiksi,

tulisi varmistaa niiden tuotteiden, joissa tiettyjä torjunta-ainejäämiä on vähemmän tai enintään liitteen II vahvistettuja määriä, vapaa jakelu yhteisössä; samanaikaisesti jäsenvaltioiden tulisi voida sallia alueellaan syrjimättä ja tapauksissa, joissa ne pitävät sitä perusteltuna, sellaisten tuotteiden jakelu, joissa on tarkoitettuja enimmäismääriä enemmän torjunta-ainejäämiä, joko vahvistamalla niitä varten enimmäismäärät tai olemalla vahvistamatta niiden enimmäismääriä,

tämän direktiivin säännöksiä ei ole tarpeen soveltaa kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettuihin hedelmiin ja vihanneksiin,

odottamattomista syistä liitteessä II vahvistetut enimmäismäärät voivat kuitenkin osoittautua vaarallisiksi ihmisen tai eläinten terveydelle; tämän takia on tarpeen sallia jäsenvaltioiden näissä tapauksissa väliaikaisesti alentaa kyseisiä enimmäismääriä,

tällaisissa tapauksissa on tarkoituksenmukaista toteuttaa jäsenmaiden ja komission välinen kiinteä yhteistyö pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa,

sikäli kun jäsenvaltiot ovat vahvistaneet enimmäismäärät tuotteille, jotka on saatettu markkinoille niiden alueella, niiden tulisi virallisten tarkastusten avulla, mukaan lukien näytteenotto, todentaa, että enimmäismääriä noudatetaan,

tällaisissa tapauksissa viralliset tarkastukset tulisi tehdä noudattaen yhteisön vahvistamia näytteenottomenettelyjä ja analyysimenetelmiä,

näytteenottomenettelyjen ja analyysimenetelmien vahvistaminen on teknistä ja tieteellistä täytäntöönpanoa; näiden käyttöönoton helpottamiseksi olisi aiheellista säätää, että näytteenottoa ja analysointia koskevat säännöt annetaan noudattaen menettelyä, jolla jäsenvaltioiden ja komission kiinteä yhteistyö on toteutettu pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa, ja

koska muutokset ovat teknisiä, niiden tekemistä liitteisiin tulisi helpottaa nopeutetulla menettelyllä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisiin elintarvikkeena tai poikkeustapauksissa eläinten ravintona käytettäviin tuotteisiin, jotka luetellaan liitteen I yhteisen tullitariffin nimikkeissä ja joissa on liitteessä II lueteltavien torjunta-aineiden jäämiä.

2 artikla

1. Tässä direktiivissä `torjunta-ainejäämillä` tarkoitetaan sellaisia torjunta-aineiden sekä niiden minkä tahansa myrkyllisten hajoamistuotteiden tai metaboliittien jäämiä, jotka luetellaan liitteessä II ja joita esiintyy 1 artiklassa tarkoitetuissa tuotteissa.

2. Tässä direktiivissä "jakeluun toimittamisella" tarkoitetaan mitä tahansa 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luovuttamista sadonkorjuun jälkeen joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta.

3 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa alueellaan kieltää tai estää 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden saattamista markkinoille sen takia, että niissä on torjunta-ainejäämiä, jos näiden jäämien määrä ei ylitä liitteessä II säädettyjä enimmäismääriä.

2. Jäsenvaltiot voivat, silloin kun ne pitävät sitä perusteltuna, sallia alueellaan sellaisten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden toimittamisen jakeluun, jotka sisältävät liitteessä II vahvistettua enemmän torjunta-ainejäämiä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

4 artikla

1. Jos jäsenvaltio toteaa, että liitteessä II säädetty enimmäismäärä saattaa vaarantaa ihmisen tai muiden eläinten kuin tuhoeläinten terveyden, kyseinen jäsenvaltio voi väliaikaisesti alentaa tuota enimmäismäärää omalla alueellaan. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä ja niiden perusteista muille jäsenvaltiolle ja komissiolle.

2. Jäljempänä 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätetään, muutetaanko liitteessä II säädettyjä enimmäismääriä. Ennen kuin neuvosto tai komissio on tehnyt edellä tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen, jäsenvaltio voi pitää voimassa toteuttamansa toimenpiteet.

5 artikla

Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta muutoksia liitteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan soveltamista. Muutoksia tehtäessä otetaan huomioon tekniikan ja tieteen kehitys sekä terveyttä ja maataloutta koskevat vaatimukset.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjen enimmäismäärien noudattamista tarkastetaan satunnaisin tarkastuksin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet ovat 1 kohdassa säädetyn tarkastuksen alaisia, näytteenotto sekä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset analyysit, joita tehdään torjunta-aineiden tunnistamiseksi ja niiden määrien selville saamiseksi, tehdään menetelmin, jotka on vahvistettu 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa päätöksellä 76/894/ETY(3) perustetun pysyvän kasvinsuojelukomitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja viipymättä omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2. Komiteassa jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa näistä toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa käsiteltävänä olevan asian kiireellisyyden mukaan. Lausunnot annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Jos toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaiset, komissio päättää niistä ja toteuttaa ne viipymättä. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja toteuttaa ne välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

8 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa näistä toimenpiteistä kahden päivän kuluessa. Lausunnot annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Jos toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaiset, komissio päättää niistä ja toteuttaa ne viipymättä. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa 15 päivän kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja toteuttaa ne välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

9 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta niihin 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin, joiden osalta voidaan vähintään yhden asianmukaisen todisteen avulla osoittaa, että ne ovat tarkoitettuja vietäviksi kolmansiin maihin.

10 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan, jollei yhteisön hedelmien ja vihannesten laatustandardeja koskevissa säännöksissä toisin säädetä.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) EYVL N:o C 97, 28.7.1969, s. 35

(2) EYVL N:o C 40, 25.3.1969, s. 4

(3) EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 25

LIITE I

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista tuotteista

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Luettelo torjunta-ainejäämistä ja enimmäismääristä

>TAULUKON PAIKKA>

Top