EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0114

Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 24, 30.1.1976, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 144 - 148
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 184 - 188
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 184 - 188
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 175 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 175 - 179
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 47 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 141 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 141 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 7 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Kumoaja 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/07/2013

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/114/oj

31976L0114

Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 024 , 30/01/1976 s. 0001 - 0005
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 4 s. 0175
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 3 s. 0144
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 4 s. 0175
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0184
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0184


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1975,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (76/114/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

tekniset vaatimukset, jotka moottoriajoneuvojen on kansallisen lainsäädännön mukaan täytettävä, liittyvät muun muassa lakisääteisiin kilpiin ja merkintöihin sekä niiden sijaintiin ja kiinnitykseen,

nämä vaatimukset eroavat jäsenvaltioittain; sen vuoksi on tarpeen, että jäsenvaltiot antavat samat vaatimukset joko voimassa olevien määräystensä lisäksi tai niiden sijasta, erityisesti, jotta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY(3) säädetty ETY-tyyppihyväksyntämenettely voidaan ottaa käyttöön kaikkien ajoneuvotyyppien osalta, ja

moottoriajoneuvoja koskevan kansallisen lainsäädännön lähentäminen edellyttää, että jäsenvaltioiden yhteisten vaatimusten mukaisesti suorittamat tarkastukset tunnustetaan vastavuoroisesti; tällaisen järjestelmän tarkoituksenmukainen toimiminen edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat näitä määräyksiä samasta päivämäärästä alkaen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "ajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja, vähintään nelipyöräisiä korilla varustettuja tai ilman sitä olevia, moottoriajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja niiden perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita ja -koneita sekä moottorityökoneita.

2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä ajoneuvolta ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää lakisääteisiin kilpiin ja merkintöihin, niiden sijaintiin ja kiinnitysmenetelmään liittyvistä syistä, jos kyseiset kilvet, niiden merkinnät, sijainti ja kiinnitysmenetelmä täyttävät tämän direktiivin liitteessä esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää ajoneuvon rekisteröintiä tai estää ajoneuvon myyntiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä lakisääteisiin kilpiin ja merkintöihin, niiden sijaintiin ja kiinnitysmenetelmään liittyvistä syistä, jos kyseiset kilvet, merkinnät, sijainti ja kiinnitysmenetelmä vastaavat tämän direktiivin liitteen vaatimuksia.

4 artikla

Tarvittavat muutokset liitteessä olevien vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ennen 1 päivää tammikuuta 1977 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on saatettava nämä säännökset voimaan 1 päivästä lokakuuta 1978 alkaen.

2. Kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että luonnokset niistä, tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskevista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka jäsenvaltiot aikovat antaa, toimitetaan riittävän ajoissa komissiolle, jotta se voi esittää huomautuksensa.

6 artikla

Tämän direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. TOROS

(1) EYVL N:o C 5. 8.1.1975, s. 41

(2) EYVL N:o C 47, 27.2.1975, s. 4

(3) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

LIITE

1 YLEISTÄ

1.1 Kaikki ajoneuvot on varustettava kilvellä ja merkinnöillä kuten jäljempänä esitetään. Valmistajan tai tämän edustajan on kiinnitettävä kilpi ja merkinnät.

2 VALMISTAJAN KILPI

2.1 Lisäyksessä esitetyn mallin mukainen valmistajan kilpi on lujasti kiinnitettävä selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei vaihdeta ajoneuvon käytön aikana. Siihen on merkittävä selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot luetellussa järjestyksessä:

2.1.1 Valmistajan nimi.

2.1.2 ETY-tyyppihyväksyntänumero(1).

Tässä numerossa on kirjain "e", jota seuraa järjestyksessä ETY-tyyppihyväksynnän antaneen valtion tunnusnumero tai -kirjaimet (1 = Saksa, 2 = Ranska, 3 = Italia, 4 = Alankomaat, 6 = Belgia, 11 = Yhdistynyt kuningaskunta, 13 = Luxemburg, DK = Tanska, IRL = Irlanti) ja ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntätodistuksen numeroa vastaava tyyppihyväksyntänumero. Pienen "e"-kirjaimen ja ETY-tyyppihyväksynnän antaneen valtion tunnusnumeron tai -kirjainten väliin on merkittävä tähti, samoin kuin tunnusnumeron tai -kirjainten ja tyyppihyväksyntänumeron väliin.

2.1.3 Ajoneuvon valmistenumero.

2.1.4 Ajoneuvon suurin sallittu paino kuormattuna.

2.1.5 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona.

2.1.6 Jokaisen akselin suurin tiellä sallittu akselipaino, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan.

2.1.7 Puoliperävaunussa suurin vetotapille sallittu paino.

2.1.8 Edellä 2.1.4-2.1.7 kohdat tulevat voimaan vasta 12 kuukauden kuluttua moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen painoja ja mittoja koskevan neuvoston direktiivin antamisajankohdasta. Siihen asti jäsenvaltio voi vaatia, että kaikkien sen alueella liikkeelle laskettujen ajoneuvojen kilpiin on merkittävä kansallisen lainsäädännön edellyttämät suurimmat sallitut painot.

Jos teknisesti sallittu paino ylittää suurimman sallitun painon, kyseinen jäsenvaltio voi vaatia myös teknisesti sallitun painon merkitsemistä kilpeen. Paino on merkittävä kahteen sarakkeeseen: suurin sallittu paino vasempaan ja teknisesti sallittu paino oikeaan.

2.2 Valmistaja voi merkitä lisätietoja vahvistettujen merkintöjen alle tai sivuille kuitenkin niin, että tällainen merkintä jää ulkopuolelle selvästi merkitystä suorakulmiosta, joka saa sisältää ainoastaan 2.1.1-2.1.8 kohdassa vahvistetut merkinnät (ks. tämän liitteen lisäys).

3 AJONEUVON VALMISTENUMERO

Ajoneuvon valmistenumero on valmistajan jokaiselle ajoneuvolle erikseen antama merkkiyhdistelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen ajoneuvo voidaan selvästi tunnistaa 30 vuoden ajan valmistajan välityksellä tarvitsematta turvautua muihin tietoihin. Ajoneuvon valmistenumeron on täytettävä seuraavat vaatimukset:

3.1 Valmistenumero on merkittävä valmistajan kilpeen, alustaan, runkoon tai muuhun vastaavaan rakenteeseen.

3.1.1 Numeron on oltava kaksiosainen: ensimmäiseen osaan saa kuulua enintään kuusi merkkiä (kirjaimia tai numeroita), jotka ilmaisevat ajoneuvon yleiset ominaisuudet, erityisesti sen tyypin ja mallin; toinen osa koostuu kahdeksasta merkistä, joista neljä ensimmäistä voivat olla kirjaimia tai numeroita ja neljä jälkimmäistä pelkästään numeroita, jotka yhdessä ensimmäisen osan merkkien kanssa ilmoittavat selvästi, mikä nimenomainen ajoneuvo on kyseessä.

3.1.2 Valmistenumeron on, mikäli mahdollista, oltava yksirivinen. Jos tekniset syyt niin vaativat, se voi olla myös kaksirivinen. Tällöin kummassakaan osassa ei merkkien välillä kuitenkaan saa olla tyhjiä välejä.

Merkkien välillä ei saa olla tyhjiä välejä.

Toisen osan jokaiseen käyttämättömään merkkipaikkaan on merkittävä nolla, jotta merkkejä olisi yhteensä vaaditut kahdeksan.

Kummankin rivin alku ja loppu on merkittävä symbolilla, joka ei ole arabialainen numero eikä latinalainen iso kirjain ja jota ei voi sekoittaa kumpaankaan. Tällainen symboli on sallittu sijoittaa myös yksirivisen valmistenumeron osien väliin (3.1.1 kohta).

3.2 Valmistenumero on lisäksi:

3.2.1 merkittävä alustaan, runkoon tai vastaavaan rakenteeseen ajoneuvon oikealle puolelle;

3.2.2 sijoitettava selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan esimerkiksi takomalla tai meistämällä niin, ettei se häviä näkyvistä tai turmellu.

4 MERKIT

4.1 Edellä 2 ja 3 kohdassa vahvistettuihin merkintöihin on käytettävä latinalaisia kirjaimia ja arabialaisia numeroita. Edellä 2.1.1, 2.1.3 ja 3 kohdassa vahvistetuissa merkinnöissä käytettyjen latinalaisten kirjainten on oltava isoja kirjaimia.

4.2 Valmistenumeron merkinnöissä:

4.2.1 kirjainten I, O ja Q, ajatusviivojen, tähtien ja muiden erityisten merkkien kuin 3.1.2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen tunnusten käyttö ei ole sallittua;

4.2.2 kirjainten ja numeroiden vähimmäiskorkeus on:

4.2.2.1 7 mm alustassa, rungossa tai vastaavassa rakenteessa olevien merkkien osalta;

4.2.2.2 4 mm valmistajan kilvessä olevien merkkien osalta.

(1) ETY-tyyppihyväksynnän antamiseen asti voidaan käyttää kansallista tyyppihyväksyntänumeroa.

Top