EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0444

Neuvoston direktiivi 75/444/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY ja 69/208/ETY muuttamisesta

OJ L 196, 26.7.1975, p. 6–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 57 - 64
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 198 - 205
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 198 - 205
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 103 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 68 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 68 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 6 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/444/oj

31975L0444

Neuvoston direktiivi 75/444/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975, juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY ja 69/208/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 196 , 26/07/1975 s. 0006 - 0013
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 13 s. 0057
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 8 s. 0198
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 8 s. 0198
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0115
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0115


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1975,

juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen, siemenperunoiden sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY ja 69/208/ETY muuttamisesta (75/444/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

olisi muutettava jäljempänä tarkoitetuista syistä tiettyjä siementen pitämisestä kaupan annettuja direktiivejä,

näitä direktiivejä täytäntöönpantaessa on osoittautunut, että juurikkaiden ja rehukasvien siementen pienpakkauksista on tullut kauppatavaraa yhteisössä,

tämän vuoksi olisi yhdenmukaistettava tämä ala, joka tähän asti on kuulunut kansallisen lainsäädännön piiriin,

tässä yhteydessä näyttää suotavalta toisaalta helpottaa näiden pienpakkausten merkitsemistä ja sulkemista sekä toisaalta järjestää riittävä tarkastus siementen tunnistamista varten,

tietyissä edellä mainituissa direktiiveissä säädetään, että muissa maissa ja erityisesti kolmansissa maissa korjattujen siementen vastaavuutta ei saa enää antaa kansallisesti 1 päivästä heinäkuuta 1975 alkaen; kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista suorittaa yhteisön tarkastuksia rehukasvien ja öljy- ja kuitukasvien siementen osalta ja sen vuoksi edellä mainittua määräaikaa olisi näiden siementen osalta pidennettävä häiriöiden välttämiseksi nykyisissä kauppasuhteissa,

olisi sallittava jäsenvaltioiden antaa säännöksiä, jotka helpottavat viljakasvien, siemenperunoiden sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pienpakkausten sulkemista, ja

on myös tarpeen tehdä tiettyjä oikaisuja tapaan, jolla siemenmäärät eritellään,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/400/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY(4), seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"G. "ETY-pienpakkauksilla": pakkauksia, jotka sisältävät seuraavia varmennettuja siemeniä:

- yksi-ituiset siemenet tai tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: enintään 100 000 sykeröä tai jyvää taikka nettopainoltaan enintään 2,5 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita;

- muut siemenet kuin yksi-ituiset siemenet tai tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: enintään 10 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita."

2. Korvataan 9 artiklan 1 kohdan ilmaisu "10 ja 11 artiklan" ilmaisulla "soveltuvin osin 10, 11 tai 11 a artiklan".

3. Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen ja varmennettujen siementen pakkaukset, lukuun ottamatta varmennettujen siementen ETY-pienpakkauksia, on suljettava virallisesti niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voida laittaa takaisin paikalleen.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lukuun ottamatta ETY-pienpakkauksia, pakkaukset voidaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisesti. Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteestä vastuussa olevat viranomaiset on ilmoitettava 11 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ETY-pienpakkaukset on suljettava virallisesti niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voida laittaa takaisin paikalleen. Pakkaukset voidaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisesti.

4. Jäsenvaltiot voivat perussiementen pienpakkausten osalta säätää poikkeuksia 1 ja 2 kohdan säännöksistä."

4. Korvataan 11 artiklan 1 kohdan johdanto-osa seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen ja varmennettujen siementen pakkaukset, lukuun ottamatta varmennettujen siementen ETY-pienpakkauksia ...".

5. Korvataan 11 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun niissä on merkintä: "voidaan pitää kaupan ainoastaan .............. :ssa (kyseinen jäsenvaltio)"."

6. Lisätään 11 artiklan jälkeen seuraavat artiklat:

"11 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ETY-pienpakkauksessa:

a) on liitteessä III olevan B kohdan mukainen siementen toimittajan etiketti, painettu ilmoitus tai leima yhdellä yhteisön virallisista kielistä; läpinäkyvissä pakkauksissa etiketti voidaan laittaa pakkauksen sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi; etiketti on sininen;

b) on tai a alakohdan mukaiseen siementen toimittajan etikettiin on merkitty virallinen sarjanumero; jos käytetään virallista itseliimautuvaa etikettiä, sen on oltava sininen; sarjanumeron kiinnitysmenetelmät vahvistetaan noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatuissa ETY-pienpakkausten merkinnöissä käytetään itseliimautuvaa virallista etikettiä, joka sisältää osan liitteen III B osassa vahvistetuista tiedoista; siltä osin kuin tiedot annetaan tällaisessa etiketissä, ei 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä vaadita.

11 b artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää, että varmennettujen siementen ETY-pienpakkaukset suljetaan ja merkitään pyynnöstä virallisesti 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisesti.

11 c artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pienpakkauksissa olevat varmennetut siemenet voidaan tunnistaa erityisesti jaettaessa siemeneriä pienempiin osiin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatut pienpakkaukset suljetaan virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena."

7. Korvataan 12 artiklassa ilmaisu "4 artiklassa" ilmaisulla "tässä direktiivissä".

8. Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

- perussiemeniä tai varmennettuja siemeniä, jotka on virallisesti varmennettu ja joiden pakkaukset on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti,

- varmennettuja siemeniä, jotka on virallisesti varmennettu ja pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti merkittyihin ja suljettuihin ETY-pien pakkauksiin, eivät koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevat rajoitukset kaupan pitämiselle."

9. Korvataan liite III seuraavasti:

"LIITE III

MERKINNÄT

A. Virallinen etiketti

I Ilmoitettavat tiedot

1. "ETY-säännöt ja vaatimukset"

2. Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

3. Erän viitenumero

4. Sokeri- tai rehujuurikkaat

5. Lajike

6. Luokka

7. Tuotantomaa

8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino taikka ilmoitettu sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä

9. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

10. Yksi-ituiset siemenet: maininta "yksi-ituinen".

11. Tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: maininta "tarkkuuskylvöön".

II Vähimmäismitat

110 × 67 mm.

B. Toimittajan etiketti tai pakkauksessa ilmoitettavat tiedot (ETY-pienpakkaukset)

Ilmoitettavat tiedot

1. "ETY-pienpakkaus"

2. Merkinnästä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. Virallinen sarjanumero

4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

5. Viitenumero, jos erää ei sarjanumeron perusteella voida tunnistaa

6. Sokeri- tai rehujuurikkaat

7. Lajike

8. "Varmennetut siemenet"

9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino taikka ilmoitettu sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

11. Yksi-ituisille siemenille: maininta "yksi-ituinen".

12. Tarkkuuskylvöön tarkoitetuille siemenille: maininta "tarkkuuskylvöön"."

2 artikla

Muutetaan rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/401/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään seuraavat alakohdat 2 artiklan 1 kohtaan:

"F. "ETY:n A-pienpakkauksilla": pakkauksia, jotka sisältävät siemenseosta, jota ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon ja jonka nettopaino on enintään 2 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.

G. "ETY:n B-pienpakkauksilla": pakkauksia, jotka sisältävät varmennettuja siemeniä tai kauppasiemeniä tai, jos kyseiset pakkaukset eivät ole ETY:n A-pienpakkauksia, siemenseosta, jonka nettopaino on enintään 10 kg, lukuun ottamatta tarvittaessa rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita."

2. Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "9 ja 10 artiklan" ilmaisulla "soveltuvin osin 9, 10 tai 10 a artiklan".

3. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset, lukuun ottamatta varmennettujen siementen ja kauppasiementen ETY:n B-pienpakkauksia, on suljettava virallisesti niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voida laittaa takaisin paikalleen.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lukuun ottamatta ETY:n B-pienpakkauksia, pakkaukset voidaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisesti. Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteestä vastuussa olevat viranomaiset on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ETY:n B-pienpakkaukset on suljettava virallisesti niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voida laittaa takaisin paikoilleen. Pakkaukset voidaan sulkea uudelleen yhden tai useamman kerran ainoastaan virallisesti.

4. Jäsenvaltiot voivat perussiementen pienpakkausten osalta säätää poikkeuksia 1 ja 2 kohdan säännöksistä."

4. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan johdanto-osa seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset, lukuun ottamatta varmennettujen siementen ja kauppasiementen ETY:n B-pienpakkauksia, .... ."

5. Korvataan 10 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä perussiementen pienpakkausten osalta, kun niissä on merkintä: "voidaan pitää kaupan ainoastaan ........ :ssa (kyseinen jäsenvaltio)"."

6. Lisätään 10 artiklan jälkeen seuraavat artiklat:

"10 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ETY:n B-pienpakkauksessa:

a) on liitteessä IV olevan B kohdan mukainen siementen toimittajan etiketti, painettu ilmoitus tai leima yhdellä yhteisön virallisista kielistä; läpinäkyvissä pakkauksissa etiketti voidaan laittaa myös sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi; etiketin värin osalta sovelletaan 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä;

b) on tai a alakohdan mukaiseen siementen toimittajan etikettiin on merkitty virallinen sarjanumero; jos käytetään virallista itseliimautuvaa etikettiä, on värin osalta noudatettava 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä; sarjanumeron kiinnitysmenetelmät vahvistetaan noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatuissa ETY-pienpakkausten merkinnöissä käytetään itseliimautuvaa virallista etikettiä, joka sisältää osan liitteen IV B osassa vahvistetuista tiedoista; siltä osin kuin tiedot annetaan tällaisessa etiketissä, ei 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä vaadita.

10 b artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää, että varmennettujen siementen ETY:n B-pienpakkaukset suljetaan ja merkitään pyynnöstä virallisesti 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti.

10 c artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pienpakkauksissa olevat varmennetut siemenet voidaan tunnistaa erityisesti jaettaessa siemeneriä pienempiin osiin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella pakatut pienpakkaukset suljetaan virallisesti tai virallisen valvonnan alaisena."

7. Korvataan 11 artiklassa ilmaisu "4 artiklassa" ilmaisulla "tässä direktiivissä".

8. Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että rehukasvien siemeniä voidaan pitää kaupan eri kasvilajeista tai -lajikkeista saatuina siemenseoksina tai seoksina, jotka sisältävät sellaisten kasvilajien siemeniä, jotka eivät ole tässä direktiivissä tarkoitettuja rehukasveja, ainoastaan, jos seos ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon ja seoksen eri ainesosat ovat ennen sekoitusta niihin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien sääntöjen mukaisia.

2. Poiketen 1 kohdasta jäsenvaltiot voivat sallia rehukasvien siementen pitämisen kaupan myös seoksina, jos:

- seokset on tarkoitettu rehukasvituotantoon, tai

- seokset sisältävät sellaisten kasvilajien siemeniä, joita yhteisön säännökset eivät estä sekoittamasta rehukasvien siementen kanssa.

3. Edellä 8, 9, 10 b, 11 ja 12 artiklan säännöksiä on sovellettava, paitsi jos etiketti on väriltään vihreä, on sovellettava 10 ja 10 a artiklan säännöksiä. Tässä tapauksessa ETY:n A-pienpakkaukset katsotaan ETY:n B-pienpakkauksiksi.

ETY:n A-pienpakkausten osalta ei kuitenkaan vaadita 10 a artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista virallista sarjanumeroa.

Jäsenvaltiot voivat 2 kohtaa soveltaessaan sallia poikkeuksia tämän direktiivin säännöksistä pienpakkausten osalta, kun kysymyksessä ovat enimmäismääriä ja ilmoitettavia tietoja koskevat pakkausmerkinnät, jos pakkauksessa on merkintä: "voidaan pitää kaupan ainoastaan ........ :ssa (kyseinen jäsenvaltio)"."

9. Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

- perussiemeniä tai varmennettuja siemeniä, jotka on virallisesti varmennettu ja joiden pakkaukset on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti,

- kauppasiemeniä, jotka on virallisesti tarkastettu ja joiden pakkaukset on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti,

- virallisesti varmennettuja ja virallisesti tarkastettuja kauppasiemeniä, jotka on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti merkittyihin ja suljettuihin ETY:n B-pienpakkauksiin,

- siemenseoksia, jotka on tuotettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti ja joita ei ole tarkoitettu rehukasvituotantoon ja joiden pakkaukset on merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti,

eivät koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevat rajoitukset kaupan pitämiselle."

10. Korvataan 16 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1975" päivämäärällä "1 päivänä heinäkuuta 1977".

11. Korvataan liite IV seuraavasti:

"LIITE IV

MERKINNÄT

A. Virallinen etiketti

I Ilmoitettavat tiedot

a) Perussiemenet ja varmennetut siemenet:

1. "ETY-säännöt ja vaatimukset"

2. Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

3. Erän viitenumero

4. Laji

5. Lajike

6. Luokka

7. Tuotantomaa

8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

9. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

10. Perussiemeniä seuraavan toisen ja sitä seuraavien sukupolvien varmennetut siemenet: perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä.

11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/457/ETY(6) 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti: "Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon".

b) Kauppasiemenet:

1. "ETY-säännöt ja vaatimukset"

2. "Kauppasiemenet (ei varmennettu lajikkeena)"

3. Valvontaviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

4. Erän viitenumero

5. Laji(7)

6. Tuotantoalue

7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

8. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

c) Siemenseokset:

1. "Siemenseos käytettäväksi ........ (käyttötarkoitus)"

2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

3. Erän viitenumero

4. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin myös lajikkeittain; jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti ostajalle ja ne on rekisteröity, voidaan ilmoittaa ainoastaan seoksen nimi

5. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

6. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

II Vähimmäismitat

110 × 67 mm.

B. Toimittajan etiketti tai pakkauksessa ilmoitettavat tiedot (ETY-pienpakkaukset)

Ilmoitettavat tiedot

a) Varmennetut siemenet:

1. "ETY:n B-pienpakkaus"

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. Virallinen sarjanumero

4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

5. Viitenumero, jos erää ei virallisen sarjanumeron perusteella voida tunnistaa

6. Laji

7. Lajike

8. "Varmennetut siemenet"

9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/457 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti: "Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon".

b) Kauppasiemenet:

1. "ETY:n B-pienpakkaus"

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. Virallinen sarjanumero

4. Virallisen sarjanumeron antaneen laitoksen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

5. Viitenumero, jos erää ei virallisen sarjanumeron perusteella voida tunnistaa

6. Laji(8)

7. "Kauppasiemenet"

8. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

9. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

c) Siemenseokset:

1. "ETY:n A-pienpakkaus" tai "ETY:n B-pienpakkaus"

2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

3. ETY:n B-pienpakkaukset: virallinen sarjanumero

4. ETY:n B-pienpakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut viranomainen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet

5. ETY:n B-pienpakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron perusteella tunnistaa

6. ETY:n A-pienpakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt siemenerät pystytään tunnistamaan

7. ETY:n A-pienpakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne

8. "Siemenseos käytettäväksi ........ (käyttötarkoitus)"

9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon.

11. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös lajikkeittain; jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti ostajalle ja ne on rekisteröity, voidaan ilmoittaa ainoastaan seoksen nimi."

3 artikla

Muutetaan viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä 66/402/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot voivat pienpakkausten osalta säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä."

2. Lisätään liitteessä IV olevan A osan a ja b alakohtaan tässä järjestyksessä 8 a ja 6 alakohdat seuraavasti:

"Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon."

4 artikla

Muutetaan siemenperunoiden pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 66/403/ETY(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY, seuraavasti:

Lisätään 9 artiklaan alakohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot voivat pienpakkausten osalta säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä."

5 artikla

Muutetaan öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettua neuvoston direktiiviä 69/208/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/438/ETY, seuraavasti:

1. Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot voivat pienpakkausten osalta säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä."

2. Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1975" päivämäärällä "1 päivänä heinäkuuta 1977".

3. Lisätään liitteessä IV olevan A kohdan a ja b alakohtaan tässä järjestyksessä 10 ja 9 alakohdat seuraavasti:

"Jos paino ilmoitetaan ja rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon."

6 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava:

- tämän direktiivin 2 artiklan 10 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1975;

- tämän direktiivin 2 artiklan 6 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, siltä osin kuin ne koskevat 10 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa, voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1980;

- muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1977.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. BARRY

(1) EYVL N:o C 62, 31.7.1973, s. 37

(2) EYVL N:o C 8, 31.1.1974, s. 19

(3) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

(4) EYVL N:o L 356, 27.12.1973, s. 79

(5) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

(6) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

(7) Lupiinista on ilmoitettava onko kysymyksessä karvas lupiini vai makea lupiini.

(8) Lupiinista on ilmoitettava onko kysymyksessä karvas lupiini vai makea lupiini.

(9) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(10) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66

(11) EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

Top