EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974D0234

74/234/ETY: Komission päätös, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1974, elintarvikealan tiedekomitean perustamisesta

EYVL L 136, 20.5.1974, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/07/1995; Kumoaja 31995D0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1974/234/oj

31974D0234

74/234/ETY: Komission päätös, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1974, elintarvikealan tiedekomitean perustamisesta

Virallinen lehti nro L 136 , 20/05/1974 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0175
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 10 s. 0218
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0175
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 3 s. 0219
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 3 s. 0219


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 1974,

elintarvikealan tiedekomitean perustamisesta (74/234/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo, että

elintarvikkeiden koostumusta, valmistusominaisuuksia, pakkausta ja etiketointia koskevien yhteisten sääntöjen laatiminen ja muuttaminen edellyttää ihmisten terveyden ja hengen suojeluun liittyvien ongelmien tutkimusta,

kyseisten ongelmien ratkaisujen tutkiminen edellyttää lääketieteen, ravintotieteen, toksikologian, biologian, kemian tai vastaavien tieteenalojen hyvin pätevöityneiden tutkijoiden tukea, ja

yhteyden kyseisiin piireihin on oltava pysyvää komission yhteyteen perustettavassa neuvoa antavassa komiteassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komission yhteyteen perustetaan elintarvikealan tiedekomitea, jäljempänä "komitea",

2 artikla

1. Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa ihmisten terveyden ja elämän suojeluun liittyvissä kysymyksissä elintarvikkeiden kulutuksen alalla ja erityisesti elintarvikkeiden koostumuksesta, niitä mahdollisesti muuttavista käsittelyistä, lisäaineiden ja muiden käsittelytuotteiden käytöstä sekä elintarvikkeissa olevista vieraista aineista.

2. Komitea voi kiinnittää komission huomion kaikkiin tämänluonteisiin ongelmiin.

3 artikla

Komiteassa on enintään 15 jäsentä.

4 artikla

Komissio nimittää komitean jäsenet erittäin pätevien ja 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla ansioituneiden tieteen merkkihenkilöiden keskuudesta.

5 artikla

Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Valinta tehdään jäsenten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

6 artikla

1. Komitean jäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi voidaan uudistaa. Komitean puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia ei kuitenkaan voida valita uudestaan välittömästi, kun he ovat hoitaneet tehtäväänsä kahden peräkkäisen, kolme vuotta kestäneen toimikauden ajan. Tehtävistä ei makseta palkkiota.

Kolmen vuoden toimikauden päätyttyä komitean jäsenet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat hoitavat tehtäväänsä, kunnes heidän seuraajansa nimetään tai heidän toimikautensa uusitaan.

2. Jos jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei pysty hoitamaan tehtäväänsä tai jos hän eroaa omasta tahdostaan, hänen tilalleen valitaan toinen henkilö toimikauden loppuun saakka 4 tai 5 artiklan mukaisesti tapauksesta riippuen.

7 artikla

1. Komitea voi perustaa keskuuteensa työryhmiä.

2. Työryhmien tehtävänä on laatia komitealle mietintöjä tämän vahvistamista aiheista.

8 artikla

1. Komitea ja työryhmät kokoontuvat komission edustajan kutsusta.

2. Komission edustaja sekä muut komission virkailijat ja edustajat, joiden toimialaan asia kuuluu, osallistuvat komitean ja työryhmien kokouksiin.

3. Komission edustaja voi kutsua myös henkilöitä, joilla on tutkittavana olevan aiheen erityispätevyyttä, osallistumaan kyseisiin kokouksiin.

4. Komission edustajat huolehtivat komitean ja työryhmien sihteeristön tehtävistä.

9 artikla

1. Asian käsittely komiteassa perustuu komission edustajan laatimiin lausuntopyyn- töihin.

Komission edustaja, joka pyytää komitean lausuntoa, voi asettaa määräajan, jossa lausunto on annettava.

2. Jos pyydetty lausunto edellyttää komitean jäsenten yksimielistä hyväksymistä, nämä laativat yhteisiä johtopäätöksiä. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, komission edustaja huolehtii käsittelyn aikana esitetyistä eri kannoista laadittavasta yhteenvedosta.

10 artikla

Komitean jäsenet eivät saa ilmaista muille tietoja, joita he ovat saaneet komitean työn yhteydessä. Komission edustaja ilmoittaa heille, että pyydetty lausunto koskee luonteeltaan luottamuksellista asiaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 214 artiklan soveltamista.

Tässä tapauksessa vain komitean jäsenet ja komission edustajat osallistuvat istuntoihin.

11 artikla

Komissio voi saadun kokemuksen perusteella muuttaa tätä päätöstä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 1974.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

François-Xavier ORTOLI

Top