EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0183

Neuvoston direktiivi 73/183/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1973, itsenäistä toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta

OJ L 194, 16.7.1973, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 147 - 156
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 135 - 142
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 135 - 142
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 138 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 138 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; Kumoaja 32000L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/183/oj

31973L0183

Neuvoston direktiivi 73/183/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1973, itsenäistä toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta

Virallinen lehti nro L 194 , 16/07/1973 s. 0001 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0138
Kreikank. erityispainos: Luku 06 Nide 1 s. 0147
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0138
Espanjank. erityispainos: Luku 06 Nide 1 s. 0135
Portugalink. erityispainos: Luku 06 Nide 1 s. 0135


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1973,

itsenäistä toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta (73/183/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 2 ja 3 kohdan, 61 artiklan 2 kohdan sekä 63 artiklan 2 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman (1) ja erityisesti sen IV osaston A jakson,

ottaa huomioon palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman (2) ja erityisesti sen V osaston C jakson 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (4),

ottaa huomioon rahapoliittisen komitean lausunnon,

sekä katsoo, että

yleisissä toimintaohjelmissa määrätään, että pankkien ja muiden rahoituslaitosten sijoittautumisvapauteen ja pääomanliikkeisiin liittymättömien palvelujen tarjoamisen vapauteen kohdistuvat rajoitukset poistetaan toisen vaiheen toisen vuoden loppuun mennessä sekä poistetaan vastaavasti pääomanliikkeiden vapautumisen kanssa tällaisiin pääomanliikkeisiin liittyviä pankkipalveluja koskevat rajoitukset,

alkuvaiheessa olisi vapautettava, ottaen huomioon rahapoliittisen komitean lausunto, joukko tarkoin määriteltyjä, pääomanliikkeisiin liittyvien palvelujen yhteyteen kuuluvia toimia; tällaisten toimien luetteloa täydennetään erityisesti sitä mukaa kun pääomanliikkeitä vapautetaan,

palvelujen tarjoaja voi palvelujaan tarjotakseen väliaikaisesti harjoittaa toimintaansa maassa, jossa palvelu annetaan, samoin edellytyksin, kuin sen maan omat kansalaiset,

eri maiden arvopaperien välityksen aloittamista ja harjoittamista koskevan lainsäädännön vuoksi arvopaperinvälittäjien toiminta aiheuttaa erityisiä ongelmia; tämän toiminnan vapauttamisesta tulisi antaa myöhemmin direktiivi,

sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta kaupan, teollisuuden ja pienteollisuuden välittäjien toiminnasta 25 päivänä helmikuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi (5) ei koske itsenäistä toimintaa harjoittavien pankkien ja muiden rahoituslaitosalan välittäjien toimintaa; tällaisen toiminnan tulisi sen vuoksi sisältyä tähän direktiiviin,

jäsenvaltiosta toiseen palveluja tarjotakseen liikkuvien välittäjien toiminta voi kuitenkin eri aloja koskevan nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa aiheuttaa vaikeasti ratkaistavia ongelmia; sen vuoksi olisi annettava eri direktiivi tällaisten välittäjien palvelujen tarjoamisen vapauttamisesta,

tällä direktiivillä ei muuteta, ennen niiden yhteensovittamista, jäsenvaltioissa voimassa olevia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joita sovelletaan kansalaisuudesta riippumatta, ja joilla kielletään luonnollisia henkilöitä tai liikkeitä taikka muodoltaan tietynlaisia yhtiöitä harjoittamasta tämän direktiivin alaan kuuluvaa toimintaa,

yleisessä toimintaohjelmassa sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamiseksi määrätään, että rajoitukset, jotka kohdistuvat oikeuteen liittyä ammatillisiin tai toimialajärjestöihin on poistettava, jos kyseisen henkilön ammatilliseen toimintaan välttämättä kuuluu tämän oikeuden käyttäminen,

siitä huolimatta, että laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä olevat, tämän direktiivin alaan kuuluvan toiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevat säännökset olisi mahdollisimman pian sovitettava yhteen, rajoitukset voidaan poistaa nojautumatta etukäteen tai samanaikaisesti tähän yhteensovittamiseen,

olisi taattava, että yhteisössä ja jäsenvaltioissa pankkitoimintaa koskevien säännösten soveltamisesta vastaavien viranomaisten ongelmia tämän direktiivin alaan kuuluvien toimien valvonnassa selvitetään, ja komission ja jäsenvaltioiden sekä viimeksi mainittujen kesken saadaan aikaan tiivis yhteistyö, ja

jäsenvaltion mahdolliset toimenpiteet jäsenvaltioiden rahapoliittista yhteistyötä koskevien yhteisten päätösten toteuttamiseksi eivät ole tämän direktiivin mukaisia rajoituksia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on poistettava rajoitukset, jotka kohdistuvat luonnollisiin henkilöihin ja yhtiöihin tai liikkeisiin, joita tarkoitetaan sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamiseksi annettujen yleisten toimintaohjelmien I osastossa, jäljempänä `edunsaajat`, ja jotka luetellaan näiden yleisten toimintaohjelmien III osastossa sekä jotka vaikuttavat oikeuteen aloittaa tämän direktiivin 2 artiklassa määritelty toiminta ja harjoittaa sitä.

Tämä direktiivi koskee pääomanliikkeisiin liittyvistä palveluista ainoastaan liitteessä I lueteltuja palveluja, lukuun ottamatta niitä palveluja, joita sijoitusrahastojen hallintoelimet ja säilytyspankit tarjoavat.

Seuraavia arvopapereihin liittyviä palveluja, joihin liittyy palvelun tarjoajan siirtyminen palvelun vastaanottajan maahan, ei vapauteta:

- osto- tai myyntimääräysten vastaanottaminen,

- osallistuminen välittäjinä markkinoiden ulkopuolisiin siirtoihin ja tällaisten siirtojen kirjaaminen,

- julkiseen tarjoukseen liittyvät tiedot tai neuvot,

- korko-, osinko- ja muiden lippujen lunastaminen.

2 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman liitteessä I olevaan 620 ryhmään kuuluvien yksityisyrittäjien toimiin, jotka on lueteltu direktiivin liitteessä II arvopaperivälittäjien toimintaa lukuun ottamatta (liitteessä II oleva 4 luokka).

Tätä direktiiviä ei sovelleta pankkeihin tai muihin rahoituslaitoksiin liittyviin sellaisten itsenäistä toimintaa harjoittavien välittäjien tarjoamiin palveluihin, jotka siirtyvät muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, johon ne ovat sijoittautuneet.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on erityisesti poistettava rajoitukset, jotka:

a) estävät edunsaajia perustamasta liikettä tai tarjoamasta palveluja vastaanottajamaassa samoin edellytyksin ja oikeuksin kuin sen maan kansalaiset,

b) perustuvat sellaisiin hallinnollisiin menettelyihin, joiden seurauksena edunsaajiin sovelletaan kansalaisiin sovellettuun kohteluun verrattuna syrjivää kohtelua.

2. Poistettaviin rajoituksiin on erityisesti kuuluttava sellaisista toimenpiteistä aiheutuvat rajoitukset, joilla estetään edunsaajia sijoittautumasta tai tarjoamasta palveluja tai rajoitetaan näitä toimia seuraavin tavoin:

a) Belgiassa:

- velvollisuus, josta on säädetty 9 päivänä heinäkuuta 1935 annetun "arrété royale" -säädöksen N:o 185 10 artiklassa ja jonka mukaan ulkomaisella, yksityishenkilöiden omistamalla tai avoimena yhtiönä Belgiassa toimivalla pankilla tulee olla vähintään 10 miljoonan frangin pääoma, kun saman tyyppisiltä belgialaisilta pankeilta vaadittu summa on vain 2 miljoonaa frangia,

- vastavuoroisuuden vaatimus, jota tarkoitetaan, siltä osin kuin on kyse yksityisistä säästöpankeista ja rahoitusyhtiöistä, yksityisten säästöpankkien valvontaa koskevan ja 23 päivänä kesäkuuta 1967 annetulla lailla yhteensovitetun säännöstön 8 artiklassa ja 15 päivänä joulukuuta 1934 annetun "arrété royale" -säännöksen N:o 43 8 artiklassa sekä, siltä osin kuin on kyse kiinnitysluottoyrityksistä, 7 päivänä tammikuuta 1936 annetun "arrété royale" -säännöksen N:o 225 38 ja 44 artiklassa,

b) Tanskassa:

- vaatimus ulkomaisten pankkien erityisestä toimiluvasta, josta säädetään 15 päivänä huhtikuuta 1930 annetulla lailla N:o 122, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä huhtikuuta 1938 annetulla lailla N:o 163 ja 29 päivänä toukokuuta 1956 annetulla lailla N:o 134,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee Tanskassa sijaitsevien pankkien ja sivukonttoreiden johtajia ja johtokuntien jäseniä ja josta säädetään edellä mainitun lain 8 artiklan 2 kohdassa,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee valvontaelimen jäseniä ja josta säädetään edellä mainitun lain 8 artiklan 3 kohdassa,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee säästöpankkien ja niiden sivukonttoreiden valvontaelimiä ja niiden johtajia ja josta säädetään 18 päivänä toukokuuta 1937 annetun lain N:o 159 7 artiklan 6 kohdassa ja 3 päivänä heinäkuuta 1950 annetussa laissa N:o 327, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1951 annetun lain N:o 286 18 artiklalla, sekä 23 päivänä joulukuuta 1959 annetulla lailla N:o 343,

c) Ranskassa:

- velvollisuus käyttää "carte d'identité de commerçant pour les étrangers" -nimistä asiakirjaa, josta säädetään 12 päivänä marraskuuta 1938 annetussa "decrét-loi" -säädöksessä ja 2 päivänä helmikuuta 1939 annetussa "decrét"-säädöksessä sellaisina kuin ne ovat muutettuina 8 päivänä lokakuuta 1940 annetulla lailla,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee pankkitoimintaa harjoittavia henkilöitä, jotka hoitavat tai johtavat tätä toimintaa harjoittavaa yhtiötä tai liikettä taikka sellaisten edustustoa ja jotka allekirjoittavat mainittuun toimintaan liittyvät asiakirjat pankin puolesta valtakirjan nojalla, ja josta säädetään 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun lain 7 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä toukokuuta 1951 annetun lain N:o 51-592 49 artiklalla ja 28 päivänä toukokuuta 1946 annetun "decrét"-säädöksen 2 artiklassa,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee 14 päivänä kesäkuuta 1941 annetun lain 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja yhtiöitä ja josta säädetään saman lain pankkitoiminnan harjoittamiselle asetettuihin vaatimuksiin liittyvissä 7 ja 11 artiklassa,

- pankkialan avustajia koskeva kansalaisuusvaatimus, josta säädetään 14 päivänä kesäkuuta 1941 annetun lain 13 artiklassa sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1958 annetulla "ordonnance"-säädöksellä,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee "démarcheurs en valeurs mobilières" -nimisiä ammatinharjoittajia ja josta säädetään 3 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain N:o 72-6 8 artiklassa,

- arvopaperimarkkina-alan avustajia koskeva kansalaisuusvaatimus, josta säädetään 21 päivänä joulukuuta 1972 annetun lain N:o 72-1128 5 artiklassa,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee kaikkien sijoitusyhtiöiden johtokunnan puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja vähintään kahta kolmannesta johtokunnan jäsenistä, ja josta säädetään 2 päivänä marraskuuta 1945 annetun "ordonnance"-säädöksen N:o 45-2710 11 artiklassa,

- ulkomaisten pankkien rekisteröinti erityiseen luetteloon, jota tarkoitetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun lain 15 artiklassa,

d) Irlannissa:

- vaatimus, jonka mukaan yhtiön on tullakseen hyväksytyksi harjoittamaan pankkitoimintaa oltava perustettu Irlannissa, josta määrätään keskuspankin sille 28 päivänä heinäkuuta 1971 annetun lain N:o 24 9 artiklan mukaan kuuluvien valtuuksien nojalla antamissa määräyksissä ja jotka on julkaistu mainitun pankin syksyn 1972 "Quarterly Bulletin" -lehdessä,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee johtokunnan jäsenten enemmistöä ja josta määrätään edellä mainituissa määräyksissä,

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee niitä, jotka aikovat harjoittaa ammattimaista lainaustoimintaa yrityksenä, ja, jos on kyse yhtiöistä, vaatimus, että ne on perustettu Irlannissa, ja josta säädetään 2 päivänä lokakuuta 1933 annetun lain N:o 36 6 artiklan 3 kohdassa,

- velvollisuus, jonka mukaan kaikkien yhtiöiden, jotka aikovat harjoittaa sijoitusrahaston johtamista ja hoitamista, on oltava perustettu Irlannissa, ja josta säädetään 18 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain N:o 23 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa,

e) Italiassa:

- vastavuoroisuusvaatimus, josta säädetään 4 päivänä syyskuuta 1919 annetun "regio decreto" -säädöksen N:o 1620:n 2 artiklassa sekä ulkomaalaisia syrjivät vaatimukset, joita asetetaan yksittäistapauksissa mainitun artiklan täytäntöönpanoa koskevissa ministeriön päätöksissä,

f) Luxemburgin suurherttuakunnassa:

- ulkomaalaisille annettujen toimilupien voimassaolon pituuden rajoitus, josta säädetään 2 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain 21 artiklassa,

g) Alankomaissa:

- kansalaisuusvaatimus, joka koskee seuraavien laitosten jäseniä: "Vereniging voor den Effectenhandel te Amsterdam", "Vereniging van Effectenhandel te Rotterdam" ja "Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie te 's-Gravenhage", ja josta määrätään niiden säännöissä, jotka ministeriö hyväksyy,

h) Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

- velvollisuus, jonka mukaan yrityksen, joka aikoo harjoittaa sijoitusrahaston johtamista ja hoitamista, on oltava perustettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja josta säädetään "Prevention of Fraud (Investments) Act 1958" -nimisen säädöksen 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja "Prevention of Fraud (Investments) Act (Northern Ireland) 1940" -nimisen säädöksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että edunsaajilla on oikeus liittyä ammatillisiin tai toimialajärjestöihin samoin edellytyksin sekä samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin niiden omilla kansalaisilla.

2. Oikeuteen liittyä ammatilliseen tai toimialajärjestöön on, kun kyse on sijoittautumisesta, kuuluttava kelpoisuus tulla valituksi tai nimitetyksi tällaisten järjestöjen johtaviin tehtäviin. Kelpoisuus tällaisiin tehtäviin voidaan kuitenkin rajoittaa koskemaan kansalaisia, jos järjestö lain tai asetuksen nojalla käyttää julkista valtaa.

3. Luxemburgin suurherttuakunnassa "Chambre de Commerce" -nimisen järjestön jäsenyys ei anna edunsaajalle oikeutta osallistua sen toimielinten valintaan.

5 artikla

1. Jos jäsenvaltio vaatii, että sen kansalainen, joka aikoo harjoittaa 2 artiklassa tarkoitettua liiketoimintaa, esittää joko otteen rikosrekisteristä tai tietyn asiakirjan, tuon valtion on muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta hyväksyttävä, että nämä esittävät asiakirjan, joka siinä valtiossa, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta tämä tulee, vaaditaan samaa tarkoitusta varten, tai, jos tällaista ei ole, vastaavan asiakirjan, jonka sen valtion, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta tämä tulee, toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen on antanut.

2. Jos jäsenvaltio ottaa muut tiedot huomioon kun on kyse niiden omista kansalaisista, se voi ottaa huomioon myös muut kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot, jos ne voidaan todentaa ja jos ne osoittavat, että kyseinen henkilö ei täytä kaikkia toimintansa harjoittamisen edellytyksenä olevia hyvän maineen vaatimuksia.

Jäsenvaltioiden tulee myöntää sama pätevyys sen maan toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta tämä tulee, antamille tosiseikkoja tai niiden puuttumista ilmaiseville todistuksille, kuin omien viranomaistensa antamille todistuksille.

3. Jos jäsenvaltio vaatii, että sen kansalaisen, joka aikoo harjoittaa tai ryhtyä harjoittamaan jotakin 2 artiklassa tarkoitettua liiketoimintaa, osoitettava, ettei hän ole ollut konkurssissa, sen on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta todisteeksi sen jäsenvaltion, josta hän on peräisin tai josta hän tulee, toimivaltaisen viranomaisen tavallisesti tätä tarkoitusta varten antama todistus.

4. Jos valtiossa, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta hän tulee, ei anneta jotakin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa, voi asianomainen henkilö sen sijasta antaa toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle taikka tarvittaessa notaarille valaehtoisen ilmoituksen tai, jos valtiossa ei käytetä valaa, sen sijasta antaa juhlallisella vakuutuksella vahvistetun ilmoituksen; toimivaltaisen viranomaisen tai notaarin on todistettava valaehtoinen ilmoitus tai juhlallisen vakuutuksen muodossa annettu ilmoitus oikeaksi. Ilmoitus siitä, ettei ole ollut konkurssissa, voidaan tehdä kyseisen maan toimivaltaiselle ammatilliselle tai toimialayhteisölle.

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti annetut asiakirjat eivät saa niitä esitettäessä olla kolmea kuukautta vanhempia.

6. Jäsenvaltioiden on 8 artiklassa säädetyssä ajassa nimettävä viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat toimivaltaisia antamaan näitä asiakirjoja, sekä ilmoitettava viipymättä tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

6 artikla

Siihen asti kunnes lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka liittyvät nimitysten "pankki", "pankkiiri", "säästöpankki" tai vastaavan nimityksen oikeudelliseen suojaan sovitetaan yhteen, voi ulkomainen yritys, joka ei ole sijoittautunut jäsenvaltioon, tarjota siellä palveluja nimillä, joihin sisältyy tällaisia sanoja, edellyttäen, että kyseessä on sen alkuperäinen nimi ja että yrityksen asema noudattamansa kansallisen lainsäädännön mukaan ei ole epäselvä.

Jäsenvaltiot voivat asiassa edellyttää, että ulkomaiset palvelujen tarjoajat, jotka eivät ole sijoittautuneet jäsenvaltioon on etukäteen rekisteröity erityiseen luetteloon. Tämän rekisteröinnin edellytyksenä voi olla, että on esitettävä sen maan antama todistus, josta palvelujen tarjoaja on peräisin ja jossa täsmennetään kyseisen yrityksen kansallisen lainsäädännön mukaisesti määräytyvä asema.

Toimivaltainen viranomainen voi yleisön tiedonsaannista huolehtiakseen edellyttää, että ulkomaiset palvelujen tarjoajat antavat asiakkailleen tiedot oikeudellisesta asemastaan sekä toimintansa ja taloudellisen asemansa pääpiirteistä ja niihin liittyvistä seikoista.

7 artikla

Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi komission ja niiden viranomaisten, jotka vastaavat jäsenvaltiossa rahoituslaitosten valvonnasta, on kokoonnuttava säännöllisesti helpottaakseen niiden ongelmien ratkaisemista, joita saattaa ilmetä tässä direktiivissä tarkoitetun toiminnan valvonnassa sekä varmistettava tarvittava, toimivaltaansa kuuluva yhteistyö.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Alankomaille sallitaan kuitenkin neljän vuoden määräaika mainitusta tiedoksiannosta 3 artiklan 2 kohdan g alakohdassa mainitun rajoituksen poistamiseen.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 1973.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. de CLERCQ

(1) EYVL N:o 2, 15.1.1962, s. 36/62

(2) EYVL N:o 2, 15.1.1962, s. 32/62

(3) EYVL N:o 201, 5.11.1966, s. 3472/66

(4) EYVL N:o 224, 5.12.1966, s. 3799/66

(5) EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 869/64

LIITE I

Pankkipalvelut, jotka liittyvät 11 päivänä toukokuuta 1960 annetun ensimmäisen direktiivin, sellaisena kuin se on täydennettynä ja muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1962 annetulla toisella direktiivillä (1), liitteen I A ja B luetteloissa mainittuihin pääomanliikkeisiin

A LUETTELO

Suorat sijoitukset

- Kaupalliset ja taloudelliset tiedot (kaupallisten mahdollisuuksien selvittäminen, tiedot asiakkaan maksukyvystä, tilastot, kirjanpitotietojen välittäminen)

- Avustaminen ja edustaminen (hallinto- ja oikeus-) viranomaisissa ja muissa toimivaltaisissa elimissä

- Yritysten neuvonta ja avustaminen silmällä pitäen niiden mahdollista sulautumista (ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsintä, asiantuntijaneuvot jne.)

- Avustaminen suurimittaisissa osakeostoissa (erityisesti valtaustarjoukset), joilla pyritään hankkimaan määräysvalta yrityksestä (pörssimuodollisuudet, pääoman arviointi jne.)

- Arvopapereiden vaihto

- Arvopapereiden säilytys

- Yhtiön osakkaille kuuluvien arvopapereiden toimittaminen osakkaille

Suorien sijoitusten realisointi

- Kaupalliset ja taloudelliset tiedot (kaupallisten mahdollisuuksien selvittäminen jne.)

- Avustaminen ja edustaminen (hallinto- ja oikeus-) viranomaisissa ja muissa toimivaltaisissa elimissä

- Yritysten neuvonta ja avustaminen realisointitoimien helpottamiseksi

- Avustaminen suurimittaisissa osakemyynneissä

- Arvopapereiden vaihto

- Arvopapereiden säilytys

Sijoittaminen kiinteistöihin ja niiden muuttaminen rahaksi

- Kaupalliset ja taloudelliset tiedot

- Avustaminen ja edustaminen (hallinto- ja oikeus-) viranomaisissa ja muissa toimivaltaisissa elimissä

- Yritysten neuvonta ja avustaminen sijoituksissa ja niiden rahaksi muuttamisessa

- Kiinteistöjen hallinta (omaisuuden kunnossapitoon, vuokraukseen jne. liittyvä avustaminen ja edustaminen)

- Avustaminen sellaisten vakuuksien ja takuiden muodostamisessa ja mahdollisessa rahaksi muuttamisessa, joita pankit eivät myönnä

Henkilökohtaiset pääomanliikkeet

- Omaisuuden hoito perinnön yhteydessä (verojen maksaminen, henkilöiden etsiminen jne.)

Lyhytaikaisten ja keskipitkien luottojen myöntäminen ja takaisinmaksu, jotka liittyvät sellaisiin kaupallisiin liiketoimiin tai palveluihin, joissa kotimaassa asuva on osapuolena

- Kaupalliset ja taloudelliset tiedot (kaupallisten mahdollisuuksien selvittäminen jne.)

- Avustaminen ja edustaminen (hallinto- ja oikeus-) viranomaisissa ja muissa toimivaltaisissa elimissä

- Yrityksen taloudellista johtamista koskeva neuvonta

- Saatavien keruu

- Vekselien periminen

- Vekselien kotiuttaminen

- Remburssien hoito

- Avustaminen sellaisten vakuuksien ja takuiden muodostamisessa ja mahdollisessa rahaksi muuttamisessa, joita pankit eivät myönnä

- Asiakkaalle kuuluvien käteisvarojen tai arvopapereiden liikkeiden pysäyttäminen ja asiakkaan kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden takaaminen

- Kolmansien puolesta tehtävä tilausten keräys

- Laskusaamisten rahoitukseen liittyvät palvelut

Vakuudet, muut takuut ja niihin liittyvät panttaus- ja siirto-oikeudet

(pankkien myöntämät vakuudet ja takuut)

Perintöverot

- Verotiedot

- Verotalletukset

Muut A luettelon pääomatoimet

Pankin näkökulmasta näihin muihin toimiin liittyy vain siirtoja.

B LUETTELO

Arvopaperipörssissä myytäviin arvopapereihin liittyvät toimet lukuun ottamatta sijoitusrahastojen osuuksia

- Osto- ja myyntimääräysten vastaanotto

- Avustaminen aiemmin liikkeelle laskettuja ja pörssissä myytäviä arvopapereita edustavien haltijatodistusten liikkeelle laskemisessa

- Arvopapereiden hoito (leimaus, osinko- ja korkolippujen uusinta, vaihto, uusiminen, uudelleen ryhmittely, jakaminen, tuhoaminen)

- Rahoituspalvelut (osinkojen ja korkojen maksu, arvopapereiden lunastaminen, saanti- ja merkintäoikeuksien käyttöön liittyvä avustaminen jne.)

- Rahoitusinformaatio (ajankohtainen informaatio, analyysit jne.)

- Neuvonta, joka liittyy sijoittamiseen arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osuuksiin

- Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista koostuvien salkkujen hoito (2)

- Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden oikeuksien käyttämistä koskevien valtakirjojen hyväksyminen ja käyttäminen (erityisesti edustaminen yhtiökokouksissa ja oikeudessa)

- Arvopapereiden säilytys

- Arvopapereiden muuntaminen

- Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden avustaminen viralliseen tällaisten arvopapereiden haltijoiden luettelon merkitsemiseksi

- Arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin liittyvä tietojen keruu kolmansille

- Toisen osapuolen etsiminen arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden ostoa tai myyntiä varten

- Selvittelytoiminnan harjoittaminen

(1) Tässä liitteessä lueteltuja palveluja ei vapauteta, jos ne liittyvät muihin kuin A ja B luetteloissa mainittuihin pääomanliikkeisiin.

Otsikot on määritelty ensimmäiseen direktiiviin liitetyissä 67 artiklan täytäntöönpanosta annetuissa selityksissä.

Näitä määritelmiä on käytetty tässä taulukossa.

Lihavoidut otsikot vastaavat kyseisten pääomanliikkeistä annettujen direktiivien A ja B luettelon otsikoita.

(2) Nämä palvelut koskevat sekä yksityisiä sijoittajia että yrityssijoittajia.

LIITE II

Uudelleen ryhmitetyt 2 artiklassa mainitut Isic-ryhmän 620 (1) otsikot

Pankit ja muut rahoituslaitokset kuten:

1 ryhmä: Pankit

Pankit

Yrityspankit

Diskonttopankit

Luokka 2 ryhmä: Otto- ja antolainausyritykset

Osamaksukaupan rahoitusyritykset

Vähittäiskaupan rahoitusyritykset

Tavarakaupan rahoitusyritykset

Rakennus- ja lainayhdistykset

Kiinteistöluottotoimistot

Kaupunkien kiinnitysluottoyritykset

Maaseudun kiinnitysluottoyritykset

Kiinnitysluottotakuuyritykset

Luottoyritykset

Lyhytaikaista luottoa antavat yritykset

Maatalouden lainanantoyhdistykset

Kaupan luottoyritykset

Teollisuuden luottoyritykset

Henkilöluottoyritykset

Kehitysrahoitusyritykset

Säästöpankit

Säästö- ja lainapankit

Diskonttaus ja laina

Rahoituslaitokset

Diskonttausyhtiöt

Rahoitusyritykset

Omaan lukuunsa toimivat rahoittajat

Holding-yhtiöt

Sijoitusyhtiöt

Varoja keräävät holding-yhtiöt. Uskotut miehet.

Panttilainaus

3 ryhmä: Konsortiot

Emissiotakuukonsortiot

Vakuuskonsortiot

Takuukonsortiot

4 ryhmä: Arvopaperinvälittäjät

Pörssivälittäjät

Ulkopuoliset välittäjät

Meklarit

Siirrettävien arvopaperien välittäjät

5 ryhmä: Välittäjät tai välitysmiehet

Omaan lukuunsa toimivat diskonttauksen välittäjät

Pankkivälittäjät (courtiers en banque)

Rahoituksen välittäjät tai välitysmiehet

6 ryhmä: Sekalaiset

Valuutanvaihtotoimistot

Pörssit

Jalometallimarkkinat

Rahoituskonsultointi (2)Selvittelytoimistot

Rahastoyhtiöt (3)

(1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) - Yhdistyneet Kansakunnat - Statistical Papers Series M, N:o 4, tarkistettu 1. lisäys

(2) Niiden toimien osalta, joita tämä direktiivi koskee

(3) Lukuun ottamatta muiden sellaisten yhtiöiden toimintaa, joita tämä direktiivi koskee

Top