EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0418

Neuvoston direktiivi 72/418/ETY annettu 6 päivänä joulukuuta 1972 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin, vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettujen direktiivien muuttamisesta

OJ L 287, 26.12.1972, p. 22–30 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(9-28.12) P. 16 - 23
English special edition: Series I Volume 1972(9-28.12) P. 20 - 28
Greek special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 39 - 46
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 144 - 152
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 144 - 152
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 40 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 40 - 48
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 348 - 356
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 265 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 14 - 22

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/418/oj

31972L0418

Neuvoston direktiivi 72/418/ETY annettu 6 päivänä joulukuuta 1972 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin, vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettujen direktiivien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 287 , 26/12/1972 s. 0022 - 0030
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(9-28.12) s. 0016
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(9-28.12) s. 0020
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 33 s. 0039
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0144
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0144
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 5 s. 0040
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 5 s. 0040


NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 6 päivänä joulukuuta 1972 juurikkaiden, rehukasvien ja viljakasvien siementen ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettujen direktiivien sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun direktiivin, vihannesten siementen pitämisestä kaupan sekä viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettujen direktiivien muuttamisesta (72/418/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

jäljempänä tarkoitetuista syistä olisi muutettava tiettyjen alla lueteltavien ja viimeksi 20 päivänä heinäkuuta 1972(1), annetulla direktiivillä muutettujen direktiivien säännöksiä: juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan(2), rehukasvien siementen pitämisestä kaupan(3), viljakasvien siementen pitämisestä kaupan(4) ja siemenperunoiden pitämisestä kaupan(5) 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetut neuvoston direktiivit, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan(6) 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi, vihannesten pitämisestä kaupan(7) ja viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta(8) 29 päivänä syyskuuta 1970 annetut neuvoston direktiivit,

on tarpeen säätää, että jalostettuja siemeniä, jotka ovat perussiemeniä ja lisäysaineistoa aikaisempaa sukupolvea ja jotka on hyväksytty eri jäsenvaltioissa pidettäviksi kaupan edellä mainittujen direktiivien mukaisesti, eivät enää tietyin edellytyksin koske näiden jäsenvaltioiden väliset rajoitukset kaupan pitämisessä,

edellä mainituissa direktiiveissä perussiementen ja lisäysaineiston tai varmennettujen siementen ja lisäysaineiston väliaikaisten toimitusvaikeuksien poistamiseksi säädetyn menettelyn soveltaminen on osoittanut, että näistä vaikeuksista voitaisiin helpommin selviytyä hyväksymällä, paitsi tavallista huonompilaatuisia siemeniä ja lisäysaineistoa, myös sellaisten lajikkeiden siemeniä ja lisäysaineistoa, jotka eivät ole yleisessä lajikeluettelossa eivätkä kansallisessa lajikeluettelossa,

edellä mainittujen direktiivien soveltaminen on aiheuttanut vaikeuksia tuotaessa siemeniä ja lisäysaineistoa eri jäsenvaltioihin, koska jäsenvaltiot vaativat eri tietoja tuojalta, sen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa nämä tiedot,

olisi muutettava edellä mainituissa direktiiveissä lueteltujen tiettyjen lajien siementen etikettitietoja, erityisesti määriä koskevaa mainintaa; on välttämätöntä hyväksyä kaikille lajeille itseliimautuvan etiketin käyttö pakkauksen sisällä olevan ilmoituksen asemesta,

olisi jätettävä viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin - kuten muidenkin vastaavien direktiivien - soveltamisalan ulkopuolelle siemenet, jotka on tarkoitettu koristekäyttöön tulevien kasvien tuotantoon,

siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin pakkausta ja luokitusta koskevat säännökset vaativat tiettyjä muutoksia; säädetyt tarkastukset olisi laajennettava koskemaan tiettyjä vaarallisia ja vahingollisia organismeja,

on osoittautunut tarpeelliseksi sallia kansallisella tasolla vuonna 1975 päättyvän siirtymäkauden ajan sellaisten vihannesten vakiosiemenet, joiden lajikkeita ei ole virallisesti hyväksytty kansallisesti eikä yhteisössä; vuodesta 1977 alkaen olisi voitava hyväksyä kaikki lajikkeet virallisten tarkastusten tulosten perusteella,

vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin säännöksillä ei ole tiettyjen lajien siementen osalta mitään merkitystä tietyissä jäsenvaltioissa, vaikka niitä siellä tuotettaisiin tai ainakin pidettäisiin vähäisissä määrin kaupan; tämän vuoksi olisi jätettävä tietyt lajit tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ja jäsenvaltiot voitaisiin vapauttaa velvoitteesta panna direktiivi täytäntöön muiden lajien siemenien osalta, ja

on tarpeen antaa muille kuin viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta annetussa direktiivissä säädettyjen periaatteiden mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 1972 hyväksytyille lajikkeille riittävän pitkä siirtymäkausi, jotta näihin lajikkeisiin kuuluvat siemenet ja lisäysaineisto saataisiin myydyksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Korvataan 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen tai jos on käytetty itseliimautuvaa etikettiä a alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

2. Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä",

- luokan "varmennetut siemenet" aikaisempien siementen sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä sinipunainen poikkiviiva."

3. Korvataan 17 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perussiementen tai varmennettujen siementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyä pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka eivät kuulu "viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

4. Direktiivin 19 artiklasta tulee 19 artikla 1 kohta.

5. Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tulevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä."

6. Korvataan liitteessä III olevan A osan 8 alakohta seuraavasti:

"8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai siementen ilmoitettu lukumäärä."

2 artikla

Muutetaan rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Poistetaan 2 artiklan 3 kohta.

2. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen tai jos on käytetty itseliimautuvaa etikettiä a alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

3. Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 3 artiklan 5 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhennysmerkki,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä",

- luokan "varmennetut siemenet" aikaisempien siementen sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä sinipunainen poikkiviiva."

4. Korvataan 17 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perussiementen, varmennettujen siementen tai kauppasiementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyvän pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka eivät kuulu "viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

5. Direktiivin 19 artiklasta tulee 19 artikla 1 kohta.

6. Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tulevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä."

3 artikla

Muutetaan viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Korvataan johdanto 2 artiklan 1 kohdan A alakohdassa seuraavasti:

"A. `Viljakasveilla` seuraavien lajien kasveja, jotka on tarkoitettu maatalous- tai puutarhatuotantoon, lukuun ottamatta käyttöä koristetarkoitukseen:"

2. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen tai jos on käytetty itseliimautuvaa etikettiä a alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

3. Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä",

- luokan "varmennetut siemenet" aikaisempien siementen sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä sinipunainen poikkiviiva."

4. Korvataan 17 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perussiementen tai varmennettujen siementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyä pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka eivät kuulu "viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

5. Direktiivin 19 artiklasta tulee 19 artikla 1 kohta.

6. Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

7. Korvataan liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 8 alakohta seuraavasti:

"8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu siementen lukumäärä."

8. Korvataan liitteessä V oleva A osan b alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

"5. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu siementen lukumäärä."

4 artikla

Muutetaan siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Korvataan 7 artiklan 1 kohdan kolmas virke seuraavasti:

"Mukuloihin, jotka ovat liian suuria mennäkseen läpi seulasta, jonka silmäkoko on 35 mm (neliön sivu), kokoluokituksen ylä- ja alarajat ilmoitetaan viidellä jaollisin luvuin."

2. Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Jäsenvaltiot voivat:

(a) soveltaa 1 kohdan toisen virkkeen säännöksiä muihin kuin siinä tarkoitettuihin lajikkeisiin;

(b) korottaa erän mukuloiden pienimmän ja suurimman kokoluokan suurinta sallittua eroa."

3. Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiemenperunoita ja varmennettuja siemenperunoita saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisinä erinä ja suljetuissa pakkauksissa tai säiliöissä, jotka on suljettava ja varustettava 9 ja 10 artiklan säännösten mukaisesti suljinjärjestelmällä ja merkinnöillä. Pakkausten on oltava uusia; säiliöiden on oltava puhtaita."

4. Lisätään ilmaisu "ja säiliöt" 9 artiklan 1 kohdassa sanan "pakkaukset" jälkeen ja lisätään "tai säiliön" sanan "pakkauksen" jälkeen.

5. Lisätään ilmaisu "ja säiliöt" 10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa sanan "pakkaukset" jälkeen.

6. Korvataan ilmaisu "pakkauksessa tai säiliössä" 12 artiklassa ilmaisulla "säiliössä".

7. Lisätään ilmaisu "pakkaus tai säiliö" 13 artiklan 1 kohdassa sanan "säiliöt" jälkeen.

8. Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 3 artiklan 2 B kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä".

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä sinipunainen poikkiviiva."

9. Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perus- tai varmennettujen siemenperunoiden yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 19 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyvän pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemenperunoita tai sellaisten lajikkeiden siemenperunoita, jotka eivät kuulu "viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

10. Direktiivin 18 artiklasta tulee 18 artikla 1 kohta.

11. Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää noudattaen 19 artiklassa säädettyä menettelyä."

12. Lisätään liitteeseen I alakohdat seuraavasti:

"5. Tuotantomaaperä ei ole Heterodera rostochiensis Woll.-taudinaiheuttajan pilaama.

6. Viljelyksellä ei esiinny seuraavia taudinaiheuttajia:

(a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,

(b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. ja Kotth.) Skapt. ja Burkh."

13. Lisätään kirjain "A" liitteessä II sanan "toleranssi" eteen.

14. Täydennetään liitettä II seuraavasti:

"B. Siemenperunoissa ei ole taudinaiheuttajia Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ja Pseudomonas solanacearum."

5 artikla

Muutetaan öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen tai jos on käytetty itseliimautuvaa etikettiä a alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

2. Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 3 artiklan 5 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä",

- luokan "varmennetut siemenet" aikaisempien siementen sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen sinipunaisella poikkiviivalla."

3. Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perussiementen, varmennettujen siementen tai kauppasiementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyvän pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka eivät kuulu "viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

4. Direktiivin 18 artiklasta tulee 18 artiklan 1 kohta.

5. Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä."

6 artikla

Muutetaan vihannesten siementen pitämistä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Poistetaan maininnat seuraavista lajeista 2 artiklan 1 kohdan A osasta:

"Zea maïs convar. microsperma (Koern.) popcorn-maissi",

"Zea maïs convar. saccharata (Koern.) sokerimaissi".

2. Poistetaan sanat "sokerimaissi ja popcorn-maissi" 2 artiklan 1 kohdan F osan a alakohdasta.

3. Täydennetään 7 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:

"1 päivästä heinäkuuta 1977 alkaen voidaan 40 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että kyseisistä päivämääristä alkaen tiettyjen vihanneslajien lajikkeita hyväksytään ainoastaan virallisten tarkastusten perusteella."

4. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat, suorittamatta tämän direktiivin säännösten mukaisesti uusia tarkastuksia, hyväksyä lajikkeita, jotka on virallisesti hyväksytty niiden alueella ennen 1 päivää heinäkuuta 1972, jos aikaisemmista tarkastuksista ilmenee, että lajikkeet ovat erotettavia, pysyviä ja riittävän yhtenäisiä. Edellä 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettujen ominaisuuksien tarkastus on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1975.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta ennen 1 päivää heinäkuuta 1972 muiden kuin tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti annetut lajikkeiden viralliset hyväksymiset päättyvät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1980, jollei kyseisiä lajikkeita ole tähän päivään mennessä hyväksytty tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

3. Poiketen 3 artiklan 1 kohdan säännöksistä jäsenvaltiot voivat hyväksyä, että sellaisten lajikkeiden, joita ei ole virallisesti hyväksytty, vakiosiemeniä pidetään kaupan niiden alueella 30 päivään kesäkuuta 1975 asti, jos näiden lajikkeiden siemeniä on pidetty siellä kaupan ennen 1 päivää heinäkuuta 1972."

5. Täydennetään 11 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

"Jäsenvaltiot tiedottavat pyydettäessä myös ominaisuuksista, joiden avulla lajike voidaan erottaa toisista samanlaisista lajikkeista."

6. Täydennetään 13 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:

"Jossakin jäsenvaltiossa ennen 1 päivää heinäkuuta 1972 annettu lajikkeiden hyväksyntä on voimassa enintään 30 päivään kesäkuuta 1982."

7. Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin säännösten tai tämän direktiivin periaatteita vastaavien periaatteiden mukaisesti hyväksyttyjen lajikkeiden siemeniä eivät koske, 17 artiklassa tarkoitetun julkaisemista seuraavan kahden kuukauden määräajan päättymisestä lukien lajiketta koskevat rajoitukset kaupan pitämiselle."

8. Lisätään ilmaisu "kahden kuukauden aikana määräajan päättymisestä lukien" 17 artiklan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisun "siemeniä" jälkeen.

9. Korvataan 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen tai jos on käytetty itseliimautuvaa etikettiä a alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

10. Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet poikkeuksia 20 artiklan 4 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti, on varmistettava, että perussiementä aikaisempaa sukupolvea oleviin jalostettuihin siemeniin ei sovelleta niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevia rajoituksia kaupan pitämiselle:

(a) jos toimivaltainen varmentava viranomainen on ne virallisesti tarkastanut perussiementen varmentamiseen sovellettavien säännösten mukaisesti,

(b) jos ne on pakattu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, ja

(c) jos pakkaukset on varustettu virallisella etiketillä, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

- varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet,

- erän viitenumero,

- laji,

- lajike,

- maininta "esiperussiemeniä",

- luokan "varmennetut siemenet" aikaisempien siementen sukupolvien lukumäärä.

Etiketin on oltava valkoinen ja siinä sinipunainen poikkiviiva."

11. Korvataan 33 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Perussiementen, varmennettujen siementen tai vakiosiementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi yhden tai useamman jäsenvaltion voidaan sallia noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä hyväksyvän pidettäväksi kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä tai sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka eivät kuulu "vihanneskasvilajien yleiseen lajikeluetteloon" eivätkä kansallisiin lajikeluetteloihin."

12. Direktiivin 35 artiklasta tulee 35 artikla 1 kohta.

13. Lisätään 35 artiklaan kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevissa kahta kiloa suuremmissa siemenmäärissä on kaupan pidettäessä seuraavat tiedot:

(a) laji,

(b) lajike,

(c) luokka,

(d) tuotantomaa ja virallinen tarkastusviranomainen,

(e) lähettäjämaa,

(f) tuoja,

(g) siementen määrä.

Tavasta, jolla nämä tiedot on annettava, voidaan päättää noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä."

14. Täydennetään 37 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:

"Velvoitetta, josta säädetään c alakohdassa, sovelletaan ainoastaan niihin vastuuhenkilöihin, jotka ovat tuottajia."

15. Korvataan 42 artikla seuraavasti:

"42 artikla

Jäsenvaltio voidaan noudattaen 40 artiklassa säädettyä menettelyä pyynnöstä vapauttaa kokonaan tai osittain tämän direktiivin säännösten täytäntöön panemisesta, 16 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan säännöksiä lukuun ottamatta:

(a) seuraavien lajien osalta:

maustekirveli,

parsa,

mangoldi,

lehtikaali,

kukkakaali,

parsakaali,

salaattisikuri,

vesimeloni,

salaattivenkoli,

mustajuuri;

(b) muiden lajien osalta, jos sen alueella ei tavallisesti tuoteta eikä pidetä kaupan näitä lajeja."

16. Poistetaan kaikki lajeihin Zea mais convar. microsperma ja convar. saccharata viittaavat tiedot liitteistä II ja III.

17. Korvataan liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 9 alakohta seuraavasti:

"9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu siementen lukumäärä."

18. Muutetaan liitteessä IV olevan B osan a alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

"Sulkemiskuukausi ja -vuosi; pienille pakkauksille sulkemisvuosi."

19. Poistetaan ilmaisu "100 grammaan asti" liitteessä IV olevan B osan a alakohdan 9 alakohdasta.

20. Korvataan liitteessä IV olevan B osan a alakohdan 10 alakohta seuraavasti:

"10. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu siementen lukumäärä, lukuun ottamatta pieniä, alle 500 gramman pakkaukset."

7 artikla

Muutetaan viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettua direktiiviä seuraavasti:

1. Korvataan päivämäärä "1 päivänä heinäkuuta 1970" 3 artiklan 3 kohdassa päivämäärällä "1 päivänä heinäkuuta 1972".

2. Täydennetään 10 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

"Jäsenvaltiot tiedottavat pyynnöstä myös ominaisuuksista, joiden avulla lajike voidaan erottaa toisista samanlaisista lajikkeista."

3. Täydennetään 12 artikla 1 kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltiossa ennen 1 päivää heinäkuuta 1972 annettu lajikkeiden hyväksyntä on voimassa enintään 30 päivään kesäkuuta 1982 saakka."

8 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava:

(a) tämän direktiivin 6 artiklan, lukuun ottamatta 13 ja 18 alakohtaa, ja 7 artiklan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1972;

(b) muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1973.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMELZER

(1) EYVL N:o L 171, 29.7.1972, s. 37

(2) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66

(3) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66

(4) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(5) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320/66

(6) EYVL N:o 169, 10.7.1969, s. 3

(7) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

(8) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1

Top