EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0373

Neuvoston direktiivi 70/373/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten

OJ L 170, 3.8.1970, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 471 - 472
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 535 - 536
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 156 - 157
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 16 - 17
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 16 - 17
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 62
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 187 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Kumoaja 32004R0882 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/373/oj

31970L0373

Neuvoston direktiivi 70/373/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten

Virallinen lehti nro L 170 , 03/08/1970 s. 0002 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 3 s. 0061
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1970(II) s. 0471
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 3 s. 0061
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1970(II) s. 0535
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 5 s. 0156
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0016
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0016


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970,

yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten (70/373/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

rehujen tuotannolla, pitämisellä kaupan ja käytöllä on erittäin tärkeä osa Euroopan talousyhteisössä,

maataloudessa eläintuotanto riippuu paljon siitä, että käytetään sopivia ja hyvälaatuisia rehuja,

eläinten rehuja koskeva sääntely on oleellinen seikka maatalouden tuottavuutta parannettaessa,

Euroopan talousyhteisön alueella käytettävien rehujen laatua ja koostumusta koskevien yhteisön toimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että päätetään yhdenmukaisista näytteenotto- ja määritysmenetelmistä jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia virallisia tarkastuksia varten,

lisäksi vielä olemassa olevien kansallisten vaatimusten noudattamista koskeva tarkastus on saatettava voimaan koko yhteisössä samoja näytteenotto- ja määritysmenetelmiä noudattaen,

tietyissä jäsenvaltioissa jo sovellettavat viralliset näytteenotto- ja määritysmenetelmät eroavat osittain perusperiaatteiltaan toisistaan; näillä menetelmillä on suora vaikutus yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan ja sen vuoksi ne on yhdenmukaistettava, ja

kyseisten menetelmien vahvistaminen on luonteeltaan yksinomaan tekninen ja tieteellinen täytäntöönpanotoimenpide; tarvitaan nopea menettely niitä kehitettäessä, parannettaessa ja täydennettäessä; näiden toimenpiteiden hyväksymisen helpottamiseksi on säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi pysyvässä rehukomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viralliset tarkastukset sen todentamiseksi, noudatetaanko rehujen laatua ja koostumusta koskevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevia säännöksiä, suoritetaan käyttäen yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmiä, jotka vahvistetaan 2 artiklassa tarkoitetuissa direktiiveissä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut menetelmät vahvistetaan 3 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen direktiivillä, ottaen huomioon tämänhetkinen tieteellinen ja tekninen tietämys ja jo käytössä olevat menetelmät.

Näissä direktiiveissä säädetään aiheellisista määräajoista menetelmien sisällyttämiseksi kansallisiin säännöksiin.

3 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa neuvoston päätöksellä 20 päivänä heinäkuuta 1970 perustetun pysyvän rehukomitean(1), jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella 12 äänen enemmistöllä, joka saadaan kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää ehdotetuista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaisia.

b) Jos ehdotetut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio toimittaa viipymättä neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia tuli neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

4 artikla

Mitä 3 artiklassa säädetään, sovelletaan 18 kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin asia ensimmäisen kerran tuli komiteassa vireille joko 3 artiklan 1 kohdassa olevan tai muun vastaavan säännöksen mukaisesti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on yhden vuoden kuluessa siitä, kun direktiivi on annettu niille tiedoksi, saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1970.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SCHEEL

(1) EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 1

Top