EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0208

Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan

OJ L 169, 10.7.1969, p. 3–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 292 - 300
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 315 - 325
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 195 - 205
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 119 - 129
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 119 - 129
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 201 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 201 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002; Kumoaja 32002L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/208/oj

31969L0208

Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan

Virallinen lehti nro L 169 , 10/07/1969 s. 0003 - 0014
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0292
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0315
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0195
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0119
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0119
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0201
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0201


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 1969,

öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (69/208/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

öljy- ja kuitukasvien tuotannolla on tärkeä asema Euroopan talousyhteisön maataloudessa,

öljy- ja kuitukasvien viljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljon sopivien siementen käytöstä; tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot ovat jo jonkin aikaa pitäneet kaupan ainoastaan korkealaatuisia siemeniä; ne ovat hyödyntäneet useita kymmeniä vuosia jatketun järjestelmällisen kasvivalintatyön tuloksia ja saaneet käyttöönsä riittävän pysyviä ja yhtenäisiä lajikkeita, joiden ominaisuuksien perusteella voidaan olettaa niiden käytöllä saavutettavan olennaista hyötyä,

yhteisössä saavutetaan öljy- ja kuitukasvien viljelyssä parempi tuottavuus, jos jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaisia ja mahdollisimman tiukkoja sääntöjä niiden lajikkeiden valikoinnissa, jotka hyväksytään pidettäviksi kaupan,

rajoitukset tiettyjen tyyppien tai lajikkeiden kaupan pitämiselle ovat kuitenkin perusteltuja ainoastaan, jos viljelijällä on samanaikaisesti takeet siitä, että hän todella saa juuri näiden lajikkeiden siemeniä,

tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot soveltavat varmentamismenetelmiä, joissa virallisella tarkastuksella taataan lajikkeiden tunnistettavuus ja puhtaus,

yhteisölle olisi laadittava yhtenäinen varmentamisjärjestelmä, joka perustuu edellä tarkoitettujen järjestelmien soveltamisesta saatuihin kokemuksiin,

öljy- ja kuitukasvien siemeniä saa yleensä pitää kaupan ainoastaan, jos ne on varmentamissääntöjen mukaisesti virallisesti tarkastettu ja varmennettu perussiemeniksi tai varmennetuiksi siemeniksi; teknisten termien "perussiemenet" ja "varmennetut siemenet" valinta perustuu jo olemassa olevaan kansainväliseen terminologiaan,

lisäksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä kauppasiemeniä, koska kaikista viljelylle tärkeistä öljy- ja kuitukasvilajeista ei vielä ole haluttuja lajikkeita tai tarpeeksi nykyisten lajikkeiden siemeniä yhteisön tarpeisiin; sen vuoksi on tarpeen hyväksyä tiettyjen lajien lajikkeisiin kuulumattomia, määräykset muilta osin täyttäviä öljy- ja kuitukasvien siemeniä,

yhteisön sääntöjä ei olisi sovellettava öljy- ja kuitukasvien siemeniin, joita ei pidetä kaupan, koska niiden taloudellinen merkitys on vähäinen; jäsenvaltioilla on oltava oikeus säätää tällaisista siemenistä erityisiä säännöksiä,

yhteisön sääntöjä ei olisi sovellettava siemeniin, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin,

viljakasvien siementen geneettisen arvon ja ulkoisen laadun parantamiseksi yhteisössä on säädettävä tietyistä puhtauteen ja itävyyteen liittyvistä edellytyksistä,

jos tiettyjä siementen lajeja ei tavallisesti lisätä tai pidetä kaupan jäsenvaltion alueella, kyseiselle jäsenvaltiolle olisi myönnettävä poikkeuslupa velvollisuudesta soveltaa kyseisten lajien osalta direktiivin säännöksiä maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean menettelyn mukaisesti,

siementen tunnistettavuuden varmistamiseksi olisi laadittava yhteisön säännöt pakkauksista, näytteenotosta, sulkemisesta ja merkinnöistä; sen vuoksi etiketeissä on oltava virallisen tarkastuksen suorittamiseksi ja viljelijän tiedoksi tarvittavat tiedot, joissa on korostettava sitä, että kyse on yhteisön varmentamisesta,

jäsenvaltioiden on säädettävä tarkoituksenmukaisesta tarkastuksesta niin siementen laatuun liittyvien edellytysten kuin siementen tunnistettavuuden takaavien säännösten noudattamisen varmistamiseksi sinä aikana, jona siemeniä pidetään kaupan,

nämä edellytykset täyttäviä siemeniä eivät koske muut kuin yhteisön säännöissä säädetyt rajoitukset kaupan pitämiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamista,

ensimmäisessä vaiheessa ja siihen saakka kunnes lajikkeista laaditaan yleinen luettelo, sallittuihin rajoituksiin olisi sisällytettävä erityisesti jäsenvaltioiden oikeus rajoittaa varmennettujen siementen pitäminen kaupan niihin lajikkeisiin, joilla on niiden alueella merkitystä viljelyn ja käytön kannalta,

on tarpeen tietyin edellytyksin tunnustaa jäsenvaltiossa varmennetuista siemenistä toisessa maassa lisättyjen siementen ja kyseisessä jäsenvaltiossa lisättyjen siementen vastaavuus,

toisaalta olisi säädettävä, että kolmansissa maissa korjattuja öljy- ja kuitukasvien siemeniä voisi pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos niille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille tai kauppasiemeniksi hyväksytyille ja yhteisön sääntöjen mukaisille siemenille,

eri luokkiin kuuluvien varmennettujen öljy- ja kuitukasvien siementen hankinnassa ollessa vaikeuksia, olisi väliaikaisesti sallittava väljemmät vaatimukset siemenille, joita pidetään kaupan,

eri jäsenvaltioiden teknisten varmentamismenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista verrata yhteisössä varmennettuja siemeniä kolmansista maista peräisin oleviin siemeniin, jäsenvaltioihin suositellaan perustettaviksi yhteisön koepeltoja, jotta varmennettujen siementen eri luokkiin kuuluville siemenille voitaisiin suorittaa vuosittainen jälkitarkastus, ja

komissiolle olisi annettava tehtäväksi päättää tietyistä toimenpiteistä tämän direktiivin soveltamiseksi; suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevässä pysyvässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN

1 artikla

Tämä direktiivi koskee öljy- ja kuitukasvien siemeniä, joita pidetään kaupan yhteisössä ja jotka on tarkoitettu maataloustuotantoon, mutta ei koristekäyttöön.

2 artikla

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

A. Öljy- ja kuitukasveilla: seuraaviin lajeihin kuuluvia kasveja:

>TAULUKON PAIKKA>

B. Perussiemenillä siemeniä,

a) jotka on tuotettu jalostajan vastuulla lajikkeen ylläpitosääntöjen mukaisesti;

b) jotka on tarkoitettu joko "varmennettujen siementen" tai "ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen" tai "toisen sukupolven varmennettujen siementen" luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan säännösten rajoituksin liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

C. Varmennetuilla siemenillä (rypsi, sareptansinappi, rapsi, mustasinappi, hamppu, kumina, puuvilla, auringonkukka, oopiumiunikko, risiini, keltasinappi) siemeniä,

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisempien sukupolvien siemenistä, jotka voivat täyttää ja jotka ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset;

b) jotka on tarkoitettu muuhun kuin öljy- ja kuitukasvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan b alakohdan säännösten rajoituksin liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

D. Ensimmäisen sukupolven varmennetuilla siemenillä (maapähkinä, tekstiilipellava, öljypellava, seesami, soija): siemeniä,

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisemman sukupolven siemenistä, jotka voivat täyttää ja jotka ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset;

b) jotka on tarkoitettu joko "toisen sukupolven varmennettujen siementen" luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon tai muuhun kuin öljy- ja kuitukasvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

E. Toisen sukupolven varmennetuilla siemenillä (maapähkinä, tekstiilipellava, öljypellava, seesami, soija) siemeniä,

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä, ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä aikaisemman sukupolven siemenistä, jotka voivat täyttää ja jotka ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset;

b) jotka on tarkoitettu muuhun kuin öljy- ja kuitukasvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

F. Kolmannen sukupolven varmennetuilla siemenillä (tekstiilipellava, öljypellava) siemeniä,

a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä, ensimmäisen tai toisen sukupolven varmennetuista siemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemenistä, jotka voivat täyttää ja jotka ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,

b) jotka on tarkoitettu muuhun kuin öljy- ja kuitukasvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

G. Kauppasiemenillä siemeniä,

a) jotka ovat lajiltaan tunnistettavia;

b) jotka täyttävät 4 artiklan b kohdan säännösten rajoituksin liitteessä II kauppasiemenille vahvistetut edellytykset;

c) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

H. Virallisilla toimenpiteillä toimenpiteitä, joita toteuttavat

a) jonkin valtion viranomaiset tai

b) jonkin valtion valvonnassa toimivat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt tai

c) valantehneet luonnolliset henkilöt sellaisten lisätehtävien osalta, jotka myös kuuluvat valtion valvontaan,

sillä edellytyksellä, että b ja c kohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa henkilökohtaista etua kyseisistä toimenpiteistä.

2. Jäsenvaltiot voivat

a) tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi välttämättömien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaan saattamista seuraavan ja enintään kolme vuotta kestävän siirtymäkauden aikana ja 1 kohdan C, D, E ja F alakohdasta poiketen varmentaa varmennetuiksi siemeniksi sellaisia siemeniä, jotka polveutuvat suoraan jossain jäsenvaltiossa nykyisen järjestelmän mukaisesti virallisesti tarkastetuista siemenistä, joilla on samat takeet kuin tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti varmennetuilla perussiemenillä; tätä säännöstä sovelletaan vastaavasti ensimmäisen tai tarvittaessa toisen sukupolven ja 1 kohdan E ja F alakohdassa tarkoitettuihin varmennettuihin siemeniin;

b) sisällyttää pellavan siementen osalta useita sukupolvia perussiementen luokkaan sekä jakaa kyseisen luokan alaosastoihin sukupolvien mukaan;

c) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1974 päättyvän siirtymäkauden aikana sallia pellavan siementen osalta kolmannen sukupolven varmennettujen siementen pitämisen kaupan. Pellavan siementen hankinnassa ilmenevien vaikeuksien poistamiseksi jäsenvaltiossa neuvosto voi komission ehdotuksesta pidentää edellä tarkoitettua siirtymäkautta;

d) säätää, että virallisia tarkastuksia liitteessä II olevan I kohdan 3 d alakohdassa Brassica napus oleiferalle vahvistetun edellytyksen noudattamisen tarkastamiseksi, ei suoriteta kaikille erille varmennuksen aikana, ellei epäillä kyseisen edellytyksen täyttymistä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että seuraavia siemeniä

Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Cannabis sativa L.

Carum carvi L.

Gossypium spec.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. partim. - tekstiilipellava

saa pitää kaupan ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" ja jos ne täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen öljy- ja kuitukasvilajien siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan, jos siemenet on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" tai jos siemenet ovat kauppasiemeniä ja jos siemenet täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset.

3. Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan säätää, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen öljy- ja kuitukasvien siemeniä saa pitää kaupan määrätyistä päivämääristä alkaen ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi".

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siementen viralliset tarkastukset suoritetaan käytössä olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti, jos tällaisia menetelmiä on olemassa.

5. Jäsenvaltiot voivat säätää 1 ja 2 kohdan säännöksistä poikkeuksia:

a) perussiemeniä aikaisempaa sukupolvea olevien jalostettujen siementen osalta;

b) kokeiden ja tieteellisten tarkoitusten osalta;

c) valintatyön osalta;

d) kunnostettavien raakasiementen kaupan pitämisen osalta, jos näiden siementen tunnistettavuus on taattu.

4 artikla

Poiketen 3 artiklan säännöksistä jäsenvaltiot voivat kuitenkin

a) sallia sellaisten perussiementen virallisen varmentamisen ja pitämisen kaupan, jotka eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyden edellytyksiä; kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siementen toimittaja takaa erityisen itävyyden, mikä toimittajan on ilmoitettava kaupan pitämistä varten erityisessä etiketissä, jossa on toimittajan nimi ja osoite sekä erän viitenumero;

b) sallia siementen saatavuuden nopeuttamiseksi sellaisten luokkiin "perussiemenet", kaikenlaiset "varmennetut siemenet" tai "kauppasiemenet" kuuluvien siementen virallisen varmentamisen tai hyväksynnän ja pitämisen kaupan ensimmäiselle ostajalle, joiden liitteessä II vahvistettujen itävyyden edellytysten täyttymistä koskeva virallinen tarkastus ei ole päättynyt. Varmentaminen tai hyväksyntä annetaan vain esitettäessä siementen väliaikainen analyysiseloste ja edellytyksellä, että ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu; kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siementen toimittaja takaa väliaikaisella analyysillä todetun itävyyden; itävyys on ilmoitettava kaupan pitämistä varten erityisessä etiketissä, jossa on siementen toimittajan nimi ja osoite sekä erän viitenumero.

Näitä säännöksiä ei sovelleta kolmansista maista tuotuihin siemeniin, lukuun ottamatta 14 artiklassa säädettyä yhteisön ulkopuolella tapahtuvaa tuotantoa.

5 artikla

Jäsenvaltiot voivat liitteissä I ja II vahvistettujen edellytysten osalta vahvistaa oman tuotantonsa kauppasiementen varmentamista ja tarkastusta koskevat lisävaatimukset tai tiukemmat vaatimukset.

6 artikla

1. Jäsenvaltion on laadittava luettelo öljy- ja kuitukasvien lajikkeista, jotka on virallisesti hyväksytty varmennettaviksi sen alueella; luettelossa on ilmoitettava tärkeimmät morfologiset tai fysiologiset ominaisuudet, joiden perusteella voidaan erottaa suoraan "varmennettujen siementen" luokasta polveutuvat kasvilajikkeet.

2. Hybridien ja keinotekoisten lajikkeiden osalta genealogisista ainesosista on ilmoitettava hyväksymisestä ja varmentamisesta vastaaville viranomaisille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että genealogisten ainesosien tarkastus ja kuvaus pidetään jalostajan pyynnöstä luottamuksellisina.

3. Lajike on hyväksyttävä varmennettavaksi ainoastaan, jos virallisissa tai virallisesti valvotuissa tarkastuksissa, erityisesti viljelykokeissa, lajike on todettu riittävän yhtenäiseksi ja pysyväksi.

4. Hyväksytyt lajikkeet on säännöllisesti tarkastettava virallisesti. Jos jokin varmennettavaksi hyväksymisen edellytyksistä ei täyty, hyväksyminen on peruutettava ja lajike poistettava luettelosta.

5. Luettelot ja niiden muutokset on lähetettävä viipymättä komissiolle, joka ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lajikkeita, kauppasiemeniä ja varmennettavia siemeniä tarkastettaessa näytteet virallisesti otetaan tarkoituksenmukaisin menetelmin.

2. Tarkastettaessa siemeniä varmentamista varten ja tarkastettaessa kauppasiemeniä näytteet on otettava yhtenäisistä eristä; erän enimmäispaino ja näytteen vähimmäispaino vahvistetaan liitteessä III.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiemeniä, kaikenlaisia varmennettuja siemeniä ja kauppasiemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisinä erinä ja pakkauksissa, jotka on 9 ja 10 artiklan säännösten mukaisesti varustettu suljinjärjestelmällä ja merkinnöillä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää pienten määrien käyttäjille kaupan pitämisen osalta poikkeuksia 1 kohdan pakkauksia, suljinjärjestelmää ja merkintöjä koskevista säännöksistä.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, kaikenlaisten varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset on virallisesti suljettava niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voida laittaa takaisin paikalleen.

2. Pakkaukset voidaan sulkea uudelleen ainoastaan virallisesti. Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteen suorittanut viranomainen on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen:

a) pakkaukset on varustettava pakkauksen ulkopuolella olevalla, liitteen IV mukaisella virallisella etiketillä, joka on laadittu yhdellä yhteisön virallisista kielistä; se on kiinnitettävä virallisella suljinjärjestelmällä; perussiementen etiketin on oltava valkoinen; varmennettujen siementen ja ensimmäisen perussiementen jälkeisen sukupolven siementen etiketin on oltava sininen ja seuraavien perussiementen jälkeisten sukupolvien varmennettujen siementen etiketin on oltava punainen ja kauppasiementen etiketin on oltava ruskea; jos 4 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa perussiemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyden edellytyksiä, siitä on ilmoitettava etiketissä;

b) pakkauksessa on oltava etiketin värinen virallinen ilmoitus, jossa on liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 4, 5 ja 6 alakohdassa sekä kauppasiementen osalta b alakohdan 2, 5 ja 6 alakohdassa vahvistetut etikettitiedot; tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä pienpakkausten osalta.

3. Jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että todistetusti muuhun käyttöön kuin maataloustuotantoon tarkoitettuja öljy- ja kuitukasvien siemeniä voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos siitä on maininta etiketissä.

11 artikla

Jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että niiden alueella tuotettujen tai niiden alueelle tuotujen perussiementen, kaikenlaisten varmennettujen siementen tai kauppasiementen pakkaukset varustetaan toimittajan etiketillä niiden alueella tapahtuvaa kaupan pitämistä varten, lukuun ottamatta 4 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, kaikenlaisten varmennettujen siementen tai kauppasiementen kemiallisesta käsittelystä on maininta joko virallisessa etiketissä tai toimittajan etiketissä ja pakkauksessa tai sen sisällä.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei perussiemeniä ja kaikenlaisia varmennettuja siemeniä, jotka on virallisesti varmennettu ja joiden pakkaus on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti sekä kauppasiemeniä, joiden pakkaus on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt niiden ominaisuuksia, tarkastusjärjestelyjä, merkintöjä ja sulkemista koskevat rajoitukset kaupan pitämiselle.

2. Jäsenvaltiot voivat:

a) säätää, sikäli kuin 3 artiklan 3 kohdan mukaiset säännökset eivät ole tulleet voimaan, että muiden kuin 3 artiklan 1 kohdassa lueteltujen öljy- ja kuitukasvilajien siemeniä saa pitää kaupan määrätyistä päivämääristä alkaen ainoastaan, jos kyseessä ovat sellaiset siemenet, jotka on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi";

b) säätää kaupan pitämistä varten sallitusta enimmäiskosteuspitoisuudesta;

c) rajoittaa öljy- ja kuitukasvien varmennettujen siementen pitämisen kaupan ensimmäisen sukupolven siemeniin, ja puuvillan osalta ensimmäisen tai toisen perussiementen jälkeisen sukupolven siemeniin;

d) rajoittaa öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisen kaupan kansallisen luettelon alueelliseen viljely- ja käyttöarvoon perustuviin lajikkeiden siemeniin, kunnes lajikkeiden yleinen luettelo voidaan ottaa käyttöön; toisista jäsenvaltioista peräisin olevat lajikkeet hyväksytään tähän luetteloon samoin edellytyksin kuin kansalliset lajikkeet.

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että öljy- ja kuitukasvien siemenet, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa korjatuista perussiemenistä, voidaan varmentaa perussiementen tuottajamaassa, jos niille on tuotantopellolla tehty liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä II vahvistetut, varmennettuja siemeniä koskevat edellytykset on täytetty.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdan säännöksiä voidaan soveltaa myös sellaisiin öljy- ja kuitukasvien siemeniin, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista ja toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa korjatuista siemenistä.

3. Edellä 1 kohdan säännöksiä voidaan samalla tavalla soveltaa sellaisten varmennettujen siementen varmentamiseen, jotka polveutuvat suoraan perussiemeniä aikaisemman sukupolven siemenistä, jotka voivat täyttää ja ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset.

15 artikla

1. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä:

a) täyttävätkö, kuten 14 artiklassa säädetään, viljelystarkastukset kolmannessa maassa liitteessä I vahvistetut edellytykset;

b) vastaavatko sellaiset öljy- ja kuitukasvien siemenet, jotka on korjattu jossakin kolmannessa maassa ja joilla on samat takeet ominaisuuksiensa osalta ja niiden tarkastusjärjestelyjen, niiden tunnistettavuuden varmistamiseksi, merkitsemiseksi ja tarkastamiseksi tässä suhteessa sellaisia perussiemeniä, varmennettuja siemeniä tai ensimmäisen, toisen tai kolmannen sukupolven varmennettuja siemeniä tai kauppasiemeniä, jotka on korjattu yhteisössä ja jotka ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

2. Siihen saakka kunnes neuvosto tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen, jäsenvaltiot voivat päättää kyseisessä kohdassa tarkoitetuista asioista. Tämä oikeus päättyy 1 päivänä heinäkuuta 1971.

16 artikla

1. Perussiementen, kaikenlaisten varmennettujen siementen tai kauppasiementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi voidaan noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä myöntää yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle lupa sallia pitää kaupan määräajan väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä.

2. Määrätyn lajikkeen siementen luokan osalta virallinen etiketti on vastaavaa luokkaa varten laadittu etiketti ja kaikissa muissa tapauksissa samanlainen kuin kauppasiementen etiketti. Etiketissä on aina ilmoitettava, että kyseessä ovat väljemmät vaatimukset täyttävään luokkaan kuuluvat siemenet.

17 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin öljy- ja kuitukasvien siemeniin, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

18 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta pidettäessä kaupan öljy- ja kuitukasvien siemeniä tarkastettaisiin virallisesti ainakin pistokokein tämän direktiivin edellytysten noudattamista.

19 artikla

1. Yhteisöön on perustettava yhteisön koepeltoja, joilla suoritetaan vuosittain pistokokein otettujen kaikenlaisten varmennettujen öljy- ja kuitukasvien siementen näytteiden jälkitarkastus; 20 artiklassa tarkoitettu komitea tarkastaa nämä pellot.

2. Ensimmäisessä vaiheessa vertailukokeita käytetään varmentamisen teknisten menetelmien yhdenmukaistamiseen tulosten vastaavuuden aikaansaamiseksi. Kun tämä tavoite on saavutettu, vertailukokeista laaditaan vuosittain toimintakertomus, joka luottamuksellisena annetaan tiedoksi jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio päättää noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä päivämäärästä, johon mennessä kertomus on laadittava ensimmäisen kerran.

3. Komissio päättää noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä vertailukokeiden suorittamiseksi tarvittavista järjestelyistä. Kolmansista maista korjattuja öljy- ja kuitukasvien siemeniä voidaan ottaa mukaan vertailukokeisiin.

20 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa neuvoston 14 päivänä kesäkuuta 1966 tekemällä päätöksellä(2) perustetun maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan kahdentoista äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean antaman lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

21 artikla

Tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, jotka ovat perusteltuja ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, lukuun ottamatta liitteessä II vahvistettua toleranssia taudeille, vahingollisille organismeille tai niiden tartunnanlevittäjille.

22 artikla

Noudattaen 20 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltiolle voidaan pyynnöstä myöntää poikkeuslupa velvollisuudesta soveltaa tiettyjen lajien osalta kokonaan tai osittain tämän direktiivin säännöksiä, jos sen alueella ei tavallisesti lisätä tai pidetä kaupan kyseisten lajien siemeniä.

23 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1970.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

24 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 1969.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. P. BUCHLER

(1) EYVL N:o C 108, 19.10.1968, s. 30

(2) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2289/66

LIITE I

KASVUSTON VARMENTAMISEN EDELLYTYKSET

1. Kasvuston on oltava riittävän tunnistettava ja lajikepuhdas.

2. Siemenille on tehtävä vähintään yksi virallinen viljelystarkastus.

3. Tuotantopellon kasvuston tilan ja kasvuston kehitysasteen on oltava sellainen, että tunnistettavuuden ja lajikepuhtauden riittävä tarkastus on mahdollinen.

4. Tuotantopellolla ei saa olla sellaisia aikaisempia kasvustoja, jotka eivät sovi yhteen kasvuston siementuotannon lajin ja lajikkeen kanssa.

5. Vähimmäisetäisyydet viereisistä kasvustoista:

>TAULUKON PAIKKA>

Näitä etäisyyksiä ei tarvitse noudattaa, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

6. Siementen käyttöarvoa vähentäviä tauteja on oltava mahdollisimman vähän.

LIITE II

EDELLYTYKSET, JOTKA SIEMENTEN ON TÄYTETTÄVÄ

I. Varmennetut siemenet

1. Siementen on oltava riittävän tunnistettavia ja lajikepuhtaita.

2. Siementen on oltava lisäksi seuraavien edellytysten mukaisia:

A. Vaatimukset:

>TAULUKON PAIKKA>

Vähimmäislajikepuhtautta koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettava pääosin pellolla.

B. Huomautuksia

a) Kaikkien lajien osalta siementen joukossa ei ole Avena fatuaa eikä Cuscutaa; kuitenkaan yhtä Avena fatuan tai Cuscutan siementä 100 gramman näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, jos toisessa 200 gramman näytteessä ei ole Avena fatuaa tai Cuscutaa.

b) Brassica campestris ssp. oleiferan, Brassica napus ssp. oleiferan, Brassica nigran, Brassica juncean ja Sinapis alban osalta ei saa olla enempää kuin yksi Raphanus raphanistrum -siemen 10 gramman näytteessä.

c) Brassica campestris ssp. oleiferan, Brassica napus ssp. oleiferan, Brassica nigran, Brassica juncean ja Sinapis alban osalta Sinapis arvensis -siementen painoprosentti saa olla enintään 0,2.

d) Linum usitatissimum -siemenen 500 gramman näytteessä rikkakasvien siementen lukumäärä saa olla enintään 35. Tässä määrässä saa olla enintään yhteensä 20 Alopecurus myosuroides -siementä ja Lolium remotum -siementä.

e) Linum usitatissimum -siementen joukossa ei saa olla Orobanchea; yhtä Orobanchesiementä 100 gramman näytteessä ei kuitenkaan katsota epäpuhtaudeksi, jos toisessa 200 gramman näytteessä ei ole Orobanchea.

3. Siementen käyttöarvoa vähentäviä vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

a) Cannabis sativan, Linum usitatissimumin ja Helianthus annuusin siemenillä Botrytisin tartuttamien siementen lukumäärä saa olla enintään 5.

b) Linum usitatissimumin osalta sellaisten siementen lukumäärä, jotka ovat muiden tautien kuin botrytisin tartuttamia ja varsinkin Ascochyta linicolan, Colletotrichum linin ja Fusarium spec. tartuttamia, saa olla enintään yhteensä 5.

c) Gossypium-siemenillä Platyedra gossypiellan tartuttamien siementen lukumäärä saa olla enintään 1.

d) Helianthus annuusin ja Brassica napus oleiferan siemenillä Sclerotinia sclerotiorum -rihmastopahkan painoprosentti saa olla enintään 0,1.

II. Kauppasiemenet

Edellä I kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä sovelletaan kauppasiemeniin 2 kohdan A alakohdan 2 saraketta lukuun ottamatta.

LIITE IV

ETIKETTI

A. Ilmoitettavat tiedot

a) Perussiemenet ja varmennetut siemenet:

1. "ETY-säännöt ja vaatimukset"

2. Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

3. Virallisen sulkemisen kuukausi ja vuosi

4. Erän viitenumero

5. Laji

6. Lajike

7. Luokka

8. Tuotantomaa

9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino

b) Kauppasiemenet:

1. "ETY-säännöt ja vaatimukset"

2. "Kauppasiemeniä (varmentamattomia lajikkeen osalta)"

3. Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

4. Virallisen sulkemisen kuukausi ja vuosi

5. Erän viitenumero

6. Laji

7. Tuotantoalue

8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino

B. Vähimmäismitat

110 mm x 67 mm

Top