EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0805

Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

OJ L 148, 28.6.1968, p. 24–34 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 179 - 188
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 187 - 196
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 72 - 81
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 157 - 167
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 157 - 167
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 63 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 63 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; Kumoava ja korvaava 399R1254;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/805/oj

31968R0805

Neuvoston asetus (ETY) N:o 805/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

Virallinen lehti nro L 148 , 28/06/1968 s. 0024 - 0034
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0179
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0187
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0072
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 2 s. 0157
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 2 s. 0157
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0063
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0063


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 805/68,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968,

naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo, että

maataloustuotteiden yhteismarkkinoiden toimintaan ja kehitykseen on liityttävä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttaminen ja siihen on erityisesti sisällyttävä maatalouden yhteinen markkinajärjestely, jonka muoto voi vaihdella tuotteiden mukaan,

asetuksessa N:o 14/64/ETY(2) säädetään naudanliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisesta asteittain vuodesta 1964; tällä tavoin toteutettu markkinajärjestely sisältää ensisijaisesti tullijärjestelmän ja tietyissä tilanteissa maksujärjestelmän, jota sovelletaan jäsenvaltioiden välisessä kaupassa kuin myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisessä kaupassa,

naudanlihan yhtenäishintajärjestelmän käyttöönotto yhteisössä 29 päivästä heinäkuuta 1968 johtaa naudanliha-alan yhtenäismarkkinoiden toteutumiseen tästä ajankohdasta,

yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on toteuttaa perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteet; erityisesti naudanliha-alalla on tarpeen markkinoiden vakauttamiseksi ja alan maatalousväestön kohtuullisen elintason turvaamiseksi toteuttaa toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, sekä interventiotoimenpiteitä; viimeksi mainitut toimenpiteet voidaan toteuttaa interventioelinten ostoina; olisi kuitenkin toimenpiteillä tuettava myös yksityistä varastointia, koska tällaiset tukitoimenpiteet haittaavat vähiten tuotteiden tavanomaista kaupan pitämistä ja ne voivat vähentää interventioelinten ostojen määrää; tämän vuoksi olisi säädettävä erityisesti sen hinnan vahvistamisesta, joka toimii interventiotoimenpiteiden käynnistäjänä, ja niistä edellytyksistä, joilla interventioita toteutetaan,

naudanliha-alan yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen yhteisössä edellyttää yhtenäisen kauppajärjestelmän toteuttamista yhteisön ulkorajoilla; interventiojärjestelmää täydentävä kauppajärjestelmä sisältää tuontitulli- ja vientitukijärjestelmän, ja sen tarkoituksena on vakauttaa yhteisön markkinoita estämällä erityisesti maailmanmarkkinahintojen vaihtelun vaikutus yhteisön sisällä noudatettaviin hintoihin; on kuitenkin tarpeen säätää mahdollisuudesta lisätä tulliin maksu, jonka tarkoituksena on varmistaa markkinoiden tasapaino, kun hinnat yhteisössä ovat laskeneet tietyn tason alapuolelle,

maksujärjestelmän soveltamista varten olisi vahvistettava tuontihinnat kolmansien maiden edustavimpien markkinoiden hintanoteerausten perusteella ja erityiset tuontihinnat, jos tarjoushinnat sellaisissa kolmansissa maissa, joiden markkinat eivät ole olleet mukana tuontihintaa määritettäessä, ovat merkittävästi tuontihintaa alhaisemmat; erityisten tuontihintojen käytöllä voidaan estää markkinahäiriöt yhteisössä,

yhteisön jalostusteollisuuden tyydyttävän huollon varmistamiseksi ja samanaikaisesti kuitenkin etusijan antamiseksi yhteisön lihantuotannolle olisi säädettävä jäädytetylle, jalostukseen tarkoitetulle lihalle erityinen tuontijärjestelmä, jonka tarkoituksena on maksun poistaminen kokonaan tai osittain; tämän järjestelmän soveltamiseksi tietyissä tapauksissa on tarpeen laatia vuosittain arviolaskelma jalostusteollisuuden saatavissa olevasta ja tarvitsemasta lihasta,

lihotuseläinten määrän ja lihantuotannon lisäämiseksi yhteisössä ilman lehmämäärän ja siitä seuraavan maitomäärän lisäystä, olisi sovellettava erityistä tuontijärjestelmää tietyissä markkinatilanteissa kolmansista maista yhteisön alueelle lihotukseen tuotavien nuorten nautojen ja vasikoiden laatuluokkiin,

naudanlihan, erityisesti jäädytetyn naudanlihan, tuonnin määrän valvomiseksi olisi otettava käyttöön tuontitodistusjärjestelmä, johon kuuluu tuonnin takaava vakuus,

yhteisön osallistuminen naudanlihan kansainväliseen kauppaan voidaan varmistaa mahdollisuudella myöntää hinnan yhteisössä ja maailmanmarkkinahinnan välisen erotuksen suuruista tukea viennille kolmansiin maihin;

edellä esitetyn järjestelmän täydentämiseksi siinä määrin kuin on tarpeen sen moitteettoman toiminnan kannalta, olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää niin sanottua sisäisen jalostusliikenteen menettelyä tai markkinatilanteen vaatiessa kieltää sen käyttö,

tullijärjestelmä ja maksujärjestelmä mahdollistaa luopumisen kaikista muista suojatoimenpiteistä yhteisön ulkorajoilla; yhteisten hintojen, tullien ja maksujen järjestelmä voi poikkeuksellisissa olosuhteissa kuitenkin osoittautua riittämättömiksi; yhteisön olisi sallittava toteuttaa nopeasti kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteisön markkinat eivät jäisi ilman suojaa tällaisten tapausten mahdollisesti aiheuttamilta häiriöiltä, kun aikaisemmat tuonnin esteet on poistettu,

naudanliha-alan yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen edellyttää kaikkien kyseisten tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista yhteisön sisärajoilta,

vapaan liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuvat terveysvaatimusten edellyttämien toimenpiteiden soveltamisesta, voivat aiheuttaa vaikeuksia yhden tai useamman jäsenvaltion markkinoilla ja tehdä poikkeustoimenpiteet välttämättömiksi,

tiettyjen tukien myöntäminen vaarantaa yhteisten hintojen järjestelmään perustuvien yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen; tämän vuoksi naudanliha-alalla olisi voitava soveltaa niitä perustamissopimuksen määräyksiä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden myöntämien tukien arvioimisen ja yhteismarkkinoiden kanssa ristiriidassa olevien tukien kieltämisen,

siirtymisen asetuksen N:o 14/64/ETY järjestelmästä tässä asetuksessa perustettuun on tapahduttava parhailla mahdollisilla edellytyksillä; siirtymätoimenpiteet voivat osoittautua tarpeellisiksi helpottamaan tätä siirtymistä,

naudanliha-alan yhteisessä markkinajärjestelyssä on otettava huomioon samanaikaisesti ja asianmukaisella tavalla perustamissopimuksen 39 ja 110 artiklassa määrätyt tavoitteet, ja

suunniteltujen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö hallintokomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Naudanlihan yhteinen markkinajärjestely sisältää hinta- ja kauppajärjestelmän, joka koskee seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

I OSASTO Hintajärjestelmä

2 artikla

Tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin helpottavien ammatillisten ja toimialojen aloitteiden rohkaisemiseksi voidaan toteuttaa seuraavat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevat yhteisön toimenpiteet:

a) toimenpiteet, joilla pyritään karjankasvatuksen parempaan ohjaukseen;

b) toimenpiteet, joilla pyritään edistämään tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen järjestäytymistä;

c) toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan laatua;

d) toimenpiteet, joilla pyritään käytettävien tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella mahdollistamaan lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden laatiminen,

e) toimenpiteet, joilla pyritään helpottamaan markkinahintojen kehityksen seurantaa.

Näitä toimenpiteitä koskevat yleiset säännöt annetaan perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

1. Vuosittain ennen 1 päivää elokuuta vahvistetaan vasikoiden ja täysikasvuisten nautojen ohjehinnat seuraavana vuonna alkavaksi markkinointivuodeksi.

2. Näitä hintoja vahvistettaessa on otettava huomioon erityisesti:

a) naudanlihan tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät,

b) maidon ja maitotuotteiden markkinatilanne,

c) saatu kokemus.

3. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) vasikoilla eläviä naudansukuisia kotieläimiä, joiden elopaino on enintään 220 kg ja joilla ei ole vielä yhtään pysyvää hammasta,

b) täysikasvuisilla naudoilla muita eläviä naudansukuisia kotieläimiä, lukuunottamatta puhdasrotuisia siitoseläimiä.

4. Ohjehinnat vahvistetaan perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

Jollei neuvosto komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen toisin päätä, kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden markkinointivuosi alkaa huhtikuun ensimmäisenä maanantaina ja päättyy sitä edeltävänä päivänä seuraavana vuonna.

Ensimmäinen markkinointivuosi alkaa kuitenkin 29 päivänä heinäkuuta 1968.

5 artikla

1. Seuraavat interventiotoimenpiteet voidaan toteuttaa hintojen huomattavan alenemisen estämiseksi tai sen vaikutusten hillitsemiseksi:

a) yksityisen varastoinnin tukeminen,

b) interventioelinten ostot.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut interventiotoimenpiteet voivat koskea täysikasvuisia nautoja sekä niiden tuoretta tai jäähdytettyä lihaa ruhoina tai puoliruhoina, saman ruhon neljänneksinä, etuneljänneksinä tai takaneljänneksinä.

3. Neuvosto voi muuttaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen luetteloa 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, jotka voivat olla interventiotoimenpiteiden kohteena.

6 artikla

1. Interventiotoimenpiteitä voidaan toteuttaa edellytyksillä, jotka määritetään tämän artiklan 4 kohdan c alakohdan nojalla, kun samanaikaisesti:

a) täysikasvuisen naudan hinnan on 10 artiklan mukaisesti todettu olevan yhteisön edustavilla markkinoilla 98 prosenttia alempi kuin ohjehinta, ja

b) hinnan on 10 artiklan mukaisesti todettu olevan jäsenvaltion tai sen alueen edustavilla markkinoilla tiettyjen tuotteiden tietyn lihalaadun osalta alempi kuin se hinta, jonka alittuessa 2 kohdassa tarkoitettuja interventiotoimenpiteitä toteutetaan, korjattuna kertoimella, joka kuvaa kyseisen lihalaadun hinnan ja 10 artiklan mukaisesti yhteisön edustavilla markkinoilla todetun täysikasvuisten nautojen hinnan tavallista suhdetta.

Interventiotoimenpiteet voidaan panna täytäntöön vain lihalaadulle, joka täyttää b alakohdan edellytykset. Edellä b alakohdassa säädettyjen säännösten mukaisesti laskettu hinta on enimmäisostohinta.

2. Interventiotoimenpiteet on kuitenkin toteutettava koko yhteisössä 4 kohdan c alakohdan nojalla määritetyillä edellytyksillä, kun 10 artiklan mukaisesti yhteisön edustavilla markkinoilla todettu täysikasvuisen naudan hinta on 93 prosenttia alempi kuin ohjehinta. Enimmäisostohinta on sama kuin 1 kohdan mukainen hinta.

3. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti 1 kohdan b alakohdan säännösten soveltamisperusteet. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaiset prosenttiosuudet voidaan tarkistaa vuosittain perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

4. Jäljempänä 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) päätetään interventiotoimenpiteistä ja niiden soveltamisen lopettamisesta,

b) päätetään interventioelinten ostohinnasta sekä ostettavista tuotteista,

c) annetaan muut tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti ne edellytykset, joilla interventiotoimenpiteet voidaan panna täytäntöön.

7 artikla

1. Interventioelinten 5 ja 6 artiklan säännösten mukaisesti ostamien tuotteiden myynti tapahtuu siten, että markkinoille ei aiheudu häiriöitä ja että kaikille ostajille taataan yhtäläinen mahdollisuus saada tuotteita ja yhdenvertainen kohtelu

2. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt tämän artiklan täytäntöönpanosta.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti myyntihinnasta, tuotteiden varastosta ottamisen edellytyksistä ja interventioelinten ostamien tuotteiden mahdollisesta jalostamisesta, annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

1. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt yksityisen varastoinnin tukemisesta.

2. Yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

II OSASTO Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan järjestelmä

9 artikla

Yhteistä tullitariffia sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

10 artikla

1. Vasikoille ja täysikasvuisille naudoille lasketaan tuontihinta, joka määrätään näille molemmille tuotteille kolmansien maiden edustavimpien markkinoiden hintanoteerausten perusteella.

Jos jonkin kyseisen tuotteen tullilla korotettu tuontihinta on ohjehintaa alempi, ohjehinnan ja tullilla korotetun tuontihinnan erotus tasoitetaan maksulla, jota kannetaan kyseisen tuotteen tuonnista yhteisön alueelle.

Tämä maksu on kuitenkin:

a) 75 prosenttia kyseisestä erotuksesta, jos todetaan, että kyseisen tuotteen hinta yhteisön edustavilla markkinoilla on ohjehintaa korkeampi ja enintään 102 prosenttia tästä hinnasta;

b) 50 prosenttia kyseisestä erotuksesta, jos todetaan, että kyseisen tuotteen hinta yhteisön edustavilla markkinoilla on korkeampi kuin 102 prosenttia ohjehinnasta ja enintään 104 prosenttia tästä hinnasta;

c) 25 prosenttia kyseisestä erotuksesta, jos todetaan, että kyseisen tuotteen hinta yhteisön edustavilla markkinoilla on korkeampi kuin 104 prosenttia ohjehinnasta ja enintään 106 prosenttia tästä hinnasta;

d) nolla, jos todetaan, että kyseisen tuotteen hinta yhteisön edustavilla markkinoilla on korkeampi kuin 106 prosenttia ohjehinnasta.

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä sovellettaessa otetaan huomioon ainoastaan tuontihinnan tai yhteisön edustavilla markkinoilla todetun hinnan määrättyä määrää suurempi vaihtelu.

3. Vasikoiden ja täysikasvuisten nautojen, tai tapauskohtaisesti toisen näistä tuotteista, tuontihinta tuonnissa yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta, joiden markkinat eivät ole olleet mukana tuontihinnan laskennassa, korvataan kyseisessä tuonnissa erityisellä tuontihinnalla, kun samanaikaisesti;

a) vasikan, täysikasvuisen naudan tai liitteen a jakson 02.01 A II a 1 aa tai 02.01. A II a 1 bb alanimikkeen tuotteiden tarjoushinta edellä tarkoitetuissa kolmansissa maissa, muutettuna jälkimmäisessä tapauksessa vasikan tai täysikasvuisen naudan tarjoushinnaksi, on merkittävästi tuontihintaa alhaisempi;

b) kolmannen maan edustavimpien markkinoiden hintanoteeraukset eivät määrää yhteisön vapaasti rajalla -tarjoushintaa.

Erityinen tuontihinta lasketaan edullisimpien ostomahdollisuuksien perusteella.

4. Yhteisön edustavilla markkinoilla todettu hinta on hinta, joka määritetään kunkin jäsenvaltion edustavilla markkinoilla määrättynä ajanjaksona todetuista eri luokkiin kuuluvien tapauskohtaisesti vasikoiden, täysikasvuisten nautojen ja niiden lihojen hinnoista, ottaen huomioon toisaalta kunkin laadun merkitys ja toisaalta kunkin jäsenvaltion nautakarjan suhteellinen merkitys.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa tässä artiklassa tarkoitetut maksut.

11 artikla

1. Jos yhteisön edustavilla markkinoilla 10 artiklan mukaisesti todettu vasikan hinta on korkeampi kuin ohjehinta:

a) nuoriin vähintään 220 kilogrammaa ja enintään 300 kilogrammaa painaviin lihasonneihin kysymyksessä olevassa tapauksessa sovellettava edellisessä artiklassa tarkoitettu maksu palautetaan tai sitä ei kanneta.

b) lihotukseen tarkoitetuista alle 80 kilogrammaa painavista vasikoista ei kanneta maksua ja tulli puolitetaan.

2. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti toimitusajasta sekä tarkastuksista, jotka varmistavat 1 kohdassa tarkoitetuille nuorille eläimille riittävän lihotusajan, annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

1. Jos 10 artiklassa tarkoitettua maksua kannetaan vasikoista tai täysikasvuisista naudoista, maksua on myös kannettava yhteisön alueelle tuotavaan liitteen a jakson 02.01 A II a 1 aa ja 02.01 A II a 1 bb alanimikkeisiin kuuluvista vasikan ja täysikasvuisen naudan lihoista.

2. Tämä maksu on samansuuruinen kuin tapauskohtaisesti vasikoista tai täysikasvuisista naudoista kannettava maksu korjattuna kertoimella, joka ottaa huomioon toisaalta kyseisen lihan ja toisaalta tapauskohtaisesti vasikan tai täysikasvuisen naudan arvon suhteen.

3. Jos 10 artiklassa tarkoitettua maksua kannetaan täysikasvuisista naudoista, sitä kannetaan myös liitteen b osassa lueteltujen tuotteiden tuonnista yhteisöön. Tämä maksu on samansuuruinen kuin täysikasvuisista naudoista kannettava maksu korjattuna kiinteällä kertoimella.

4. Liitteen a jakson 02.01 A II a 1 cc alanimikkeen tuotteiden tuonnista yhteisöön kannetaan maksua, joka on saman suuruinen kuin vasikoista tai täysikasvuisista naudoista kannettava korkein maksu korotettuna kullekin kyseisistä tuotteista vahvistettavalla kiinteällä kertoimella.

5. Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut kertoimet vahvistetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa tässä artiklassa tarkoitetut maksut.

13 artikla

1. Liitteen c jaksoon kuuluvan jäädytetyn lihan tuonnista kannetaan maksu.

2. Liitteen c jakson 02.01 A II a 2 aa alanimikkeeseen kuuluvan jäädytetyn lihan maksu on samansuuruinen kuin seuraavien välinen erotus:

a) vastaavan tuotteen ohjehinta korjattuna kertoimella, joka kuvaa yhteisössä olevaa suhdetta tuoreen lihan hinnan kanssa kilpailevan ja vastaavassa tarjontamuodossa teollisuuslaatua olevan jäädytetyn lihan ja täysikasvuisen naudan keskihinnan välillä yhteisössä,

ja

b) jäädytetyn lihan maailmanmarkkinahinta, joka perustuu määrältään ja laadultaan näiden markkinoiden kehitystä parhaiten edustaviin edullisimpiin ostomahdollisuuksiin, korotettuna tullilla ja kiinteällä kokonaismäärällä, joka käsittää jäädytetyn lihan tuonnista aiheutuvat erityiskustannukset.

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta.

3. Liitteen c jakson 02.01 A II a 2 bb, 02.01. A II a 2 cc ja 02.01 A II a 2 dd alanimikkeissä luetellun jäädytetyn lihan maksu on samansuuruinen kuin saman jakson 02.01 A II a 2 aa alanimikkeeseen kuuluvien tuotteisiin sovellettava maksu, korjattuna kullekin tuotteelle vahvistettavalla kiinteällä kertoimella.

4. Jos vapaat hintanoteeraukset maailmanmarkkinoilla eivät määrää tarjoushintaa ja tämä hinta on näitä noteerauksia alhaisempi, 2 kohdassa tarkoitettu jäädytetyn lihan maailmanmarkkinahinta korvataan ainoastaan kyseisen tuonnin osalta erityisellä tarjoushinnan perusteella lasketulla hinnalla.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa tässä artiklassa tarkoitetut maksut.

14 artikla

1. Liitteen c jakson 02.01 A II a 2 bb ja 02.01 A II a 2 dd 22 alanimikkeisiin kuuluvia jalostettavaa jäädytettyä lihaa koskee erityinen tuontijärjestelmä, jossa jätetään kantamatta maksu osittain tai kokonaan.

2. Vuosittain ennen 31 päivää joulukuuta ja ensimmäisen kerran ennen tässä asetuksessa säädetyn järjestelmän voimaantuloa neuvosto laatii komission ehdotuksesta, perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen, arviolaskelma teollisesti jalostettavasta lihasta, ottaen huomioon toisaalta laadultaan ja tarjontamuodoltaan teolliseen käyttöön soveltuvan lihan ennakoitavan saatavuuden yhteisössä ja toisaalta teollisuuden tarpeet,

mukaan lukien sellainen 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja säilykkeitä tuottava teollisuus, jonka tuotteet eivät sisällä muita luontaisia ainesosia kuin nautaeläinten lihaa ja hyytelöä.

Laskelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa samaa menettelyä noudattaen.

Jäljempänä 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditaan neljännesvuosittain ottaen huomioon markkinatilanne laskelma, joka on voimassa seuraavat kolme kuukautta.

3. Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen:

a) yleiset säännöt maksun poistamisesta kokonaan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen säilykkeitten valmistukseen tarkoitetuilta lihoilta.

b) muita kuin a alakohdassa tarkoitettua lihaa koskevat yleiset säännöt edellytyksistä, joissa:

aa) päätetään, että maksusta kokonaan vapautetun tuonnin ehdoksi asetetaan interventioelimen ostaman laadultaan ja leikkaustavaltaan teolliseen käyttöön soveltuvan sellaisen jäädytetyn lihan ostosopimuksen esittäminen tai yksityisen varastoinnin tukisopimuksen esittäminen, ja vahvistetaan tuotavan määrän ja sen määrän suhde, jonka mainitut sopimukset kattavat;

bb) päätetään, jos aa kohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei voida soveltaa, maksun poistamisesta osittain tai kokonaan ja sellaisten tuontitodistusten myöntämisen rajoittamisesta tai lopettamisesta, jotka oikeuttavat erityiseen tuontijärjestelmään.

4. Jäljempänä 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annetaan:

a) edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lihaa koskevat toimenpiteet, kun jo toteutunut tai lähimmän neljännesvuoden kuluessa odotettavissa oleva tuonti poikkeaa 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun neljännesvuosittain laadittavan laskelman ennusteista.

b) muut yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta.

15 artikla

1. Jäädytettyä naudanlihaa yhteisöön tuotaessa on esitettävä tuontitodistus, jonka jäsenvaltiot myöntävät hakemuksesta jokaiselle riippumatta siitä, mihin hakija on sijoittautunut yhteisössä.

Tämä todistus on voimassa tuonnille yhteisöön siitä päivästä, jonka neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen, ja viimeistään 1 päivästä elokuuta 1969. Tähän päivään saakka tuontitodistus on voimassa ainoastaan tuontiin siihen jäsenvaltioon, joka sen on myöntänyt.

Tämän todistuksen myöntämisen edellytyksenä on vakuuden antaminen, jolla taataan tuontisitoumuksen toteutuminen todistuksen voimassaoloaikana ja joka vakuus menetetään kokonaan tai osittain, jos tuonti ei toteudu tässä määräajassa tai se toteutuu ainoastaan osittain.

2. Neuvosto voi päättää komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen muiden tuotteiden saattamisesta tuontitodistusjärjestelmän alaisiksi.

3. Tuontitodistuksen voimassaoloaika ja muut yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä yksityiskohtaiset säännöt koskevat erityisesti jäädytetyn lihan tuontitodistuksen myöntämisen määräajan vahvistamista.

16 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan ottaen huomioon yhteisöä sitovien kansainvälisten sopimusten velvoitteet.

17 artikla

Jos yhteisön markkinoilla todetaan huomattavaa hintojen nousua ja tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena, ja jos tämän vuoksi markkinat häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä, voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta.

18 artikla

1. Siinä määrin kuin on tarpeen sallia 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vienti näiden tuotteiden maailmanmarkkinanoteerausten tai -hintojen perusteella, voidaan näiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus korvata vientituella.

2. Tuki on samansuuruinen kaikkialla yhteisössä. Se voi vaihdella määräpaikan mukaan.

Vahvistettu tuki myönnetään hakemuksesta.

3. Tukea vahvistettaessa otetaan huomioon erityisesti tarve aikaansaada tasapaino valmistettuina tavaroina kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteen menettelyyn hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

4. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yleiset säännöt vientitukien myöntämisestä sekä niiden suuruuden vahvistamisperusteet.

5. Tuet vahvistetaan määräajoin 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tarvittaessa komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa tukea muuna ajankohtana.

6. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

19 artikla

1. Siinä määrin kuin on tarpeen naudanlihan yhteisen markkinajärjestelyn moitteettoman toiminnan kannalta, neuvosto voi komission ehdotuksesta erityistapauksissa perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen ehkäistä kokonaan tai osittain sisäisen jalostusliikenteen menettelyn käytön 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu mainitussa artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tai liitteessä tarkoitettujen tavaroiden valmistukseen.

2. Yhteisön säännökset, jotka säätelevät 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden sisäisen jalostusliikenteen menettelyä, annetaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1968.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetaan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten voimaan tuloon asti sovellettavat säännöt:

a) tuotostasosta, jota käytetään edellä 1 artiklassa tarkoitettujen jalostettujen kauppatavaroiden valmistukseen käytettävien ja vientiin tarkoitettujen tuotteiden määrän vahvistamiseksi;

b) käyttöön otettavien tuotteiden määrän vahvistamisesta tullin tai maksun soveltamiseksi; tämä määrä vastaa vapaaseen vaihdantaan laskettujen jalostettujen tuotteiden määrää.

4. Tässä artiklassa sisäisen jalostusliikenteen menettelyllä tarkoitetaan kaikkia säännöksiä, joilla vahvistetaan yhteisössä sellaisten kolmansien maiden tuotteiden käyttöönottoa koskevat edellytykset, jotka ovat tarpeen vientiin tarkoitettujen, tulleista ja muista niihin sovellettavista maksuista vapaiden tavaroiden saamiseksi.

20 artikla

1. Yhteisen tullitariffin yleisiä tulkintasääntöjä ja sen soveltamista koskevia erityisiä sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden luokitteluun; tämän asetuksen soveltamiseen perustuva tullitariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin päivänä, jona se otetaan käyttöön kokonaisuudessaan.

2. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä ja jollei neuvosto komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen toisin päätä, kielletään:

- tulleja vaikutukseltaan vastaavien maksujen kantaminen;

- määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen, jollei pöytäkirjassa Luxemburgin suurherttuakunnasta toisin määrätä.

Vaikutukseltaan määrällisiä rajoituksia vastaavina toimenpiteinä pidetään muun muassa tuontitodistusten myöntämisen rajoittamista tiettyyn oikeudensaajien ryhmään.

21 artikla

1. Jos tuonnin tai viennin vaikutuksesta yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa voidaan soveltaa aiheellisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriön uhka on väistynyt.

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja määrittelee tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavista toimenpiteistä, jotka annetaan tiedoksi jäsenvaltioille ja joita sovelletaan välittömästi. Jos komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiassa päätöksen 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen tiedoksi antamista seuraavien kolmen työpäivän kuluessa. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi muuttaa tai kumota kyseisen toimenpiteen perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen.

III OSASTO Yleiset säännökset

22 artikla

1. Yhteisön sisäisessä kaupassa kielletään:

- tullien tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen kantaminen;

- kaikki määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet, jollei pöytäkirjassa Luxemburgin suurherttuakunnasta toisin määrätä;

- vetoaminen perustamissopimuksen 44 artiklaan.

2. Vapaaseen liikkeeseen yhteisön sisällä ei hyväksytä 1 artiklassa tarkoitettuja tavaroita, jotka on valmistettu tai saatu muista kuin perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista.

23 artikla

Neuvosto voi, ottaakseen huomioon vapaan liikkuvuuden rajoitukset, joiden vuoksi voidaan ryhtyä terveyttä koskeviin toimenpiteisiin, komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteitä, jotka poikkeavat tämän asetuksen säännöksistä.

24 artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, perustamissopimuksen 92, 93 ja 94 sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

25 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio toimittavat toisilleen tämän asetuksen soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedotettavat asiat määrätään 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaiset säännöt näiden tietojen toimittamisesta ja levittämisestä annetaan samaa menettelyä noudattaen.

26 artikla

1. Perustetaan naudanlihan hallintokomitea, jäljempänä "komitea", joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

27 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa näistä toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 12 äänen enemmistöllä.

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

28 artikla

Komitea voi käsitellä myös muita kysymyksiä, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

29 artikla

Siirtymäkauden päättyessä neuvosto päättää komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen ja ottaen huomioon saadun kokemuksen 27 artiklan säännösten säilyttämisestä tai muuttamisesta.

30 artikla

Asetusta N:o 25 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta(3) ja tämän asetuksen soveltamiseksi annettuja säännöksiä sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden markkinoihin.

31 artikla

Tätä asetusta sovelletaan siten, että perustamissopimuksen 39 ja 110 artiklassa määrätyt tavoitteet otetaan huomioon samanaikaisesti ja asianmukaisella tavalla.

32 artikla

Neuvosto voi muuttaa liitettä komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen.

33 artikla

1. Jos on tarpeen helpottaa siirtymätoimenpiteillä siirtymistä asetuksen N:o 14/64/ETY järjestelmästä tällä asetuksella säädettyyn järjestelmään, erityisesti jos uuden järjestelmän täytäntöönpanossa säädettynä päivänä ilmenee tiettyjen tuotteiden kohdalla merkittäviä vaikeuksia, nämä toimenpiteet annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan 28 päivään heinäkuuta 1969.

2. Yhteisen tullitariffin yleisiä tulkintasääntöjä ja sen erityisiä soveltamissääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden luokitukseen; tämän asetuksen soveltamisesta johtuva tullitariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin viimeistään siitä päivästä, jolloin tullitariffinimikkeistöä sovelletaan kokonaan.

34 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tässä asetuksessa säädettyä järjestelmää sovelletaan 29 päivästä heinäkuuta 1968 lukuun ottamatta 33 artiklan 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, joita voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, ja lukuun ottamatta 33 artiklan 2 kohdassa säädettyjä säännöksiä, joita sovelletaan samasta päivästä.

Kumotaan 29 päivästä heinäkuuta 1968 asetus N:o 14/64/ETY ja sen soveltamisesta annetut säännökset, lukuun ottamatta asetuksen 3/63/ETY(4) säännöksiä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1968.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. FAURE

(1) EYVL N:o C 18, 9.3.1968, s. 16

(2) EYVL N:o 34, 27.2.1964, s. 562/64

(3) EYVL N:o 30, 20.4.1962, s. 991/62

(4) EYVL N:o 14, 29.1.1963, s. 153/63

LIITE

a jakso

02.01 A II a) 1 Tuore tai jäähdytetty kotieläimenä pidettävän naudan liha:

aa) vasikan:

11. Ruhot ja puoliruhot

22. Etuneljännekset, erotetut tai erottamattomat

33. Takaneljännekset, erotetut tai erottamattomat

bb) täysikasvuisen naudan:

11. Ruhot, puoliruhot ja saman ruhon neljännekset

22. Etuneljännekset

33. Takaneljännekset

cc) Muussa esittämismuodossa oleva vasikan tai täysikasvuisen naudan liha:

11. Luulliset palat

22. Luuttomat palat

b jakso

02.06. C I a) Suolattu tai suolavedessä oleva, kuivattu tai savustettu kotieläimenä pidettävän naudan liha

a) Luullinen

b) Luuton liha

c jakso

02.01. A II a) 2 Jäädytetty kotieläimenä pidettävän naudan syötävä liha:

aa) Ruhot, puoliruhot ja saman ruhon neljännekset

bb) Etuneljännekset

cc) Takaneljännekset

dd) Muut:

11. Luulliset palat

22. Luuttomat palat

Top