?

10.8.2018    | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/2010.8.2018    | EN | Official Journal of the European Union | C 281/2010.8.2018    | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/20
EHDOTUSPYYNTÖ 2018 – EAC/A01/2018CALL FOR PROPOSALS 2018 — EAC/A01/2018ANSÖKNINGSOMGÅNG 2018 – EAC/A01/2018
Euroopan solidaarisuusjoukotEuropean Solidarity CorpsEuropeiska solidaritetskåren
(2018/C 281/07)(2018/C 281/07)(2018/C 281/07)
1.   Johdanto ja tavoitteet1.   Introduction and objectives1.   Inledning och mål
Tämän ehdotuspyynnön edellytyksenä on, että lainsäätäjä hyväksyy ilman merkittäviä muutoksia ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (1) ja että perussäädöksessä tarkoitettu komitea antaa myönteisen lausunnon tai se ei anna ollenkaan lausuntoa Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoa vuonna 2018 koskevasta vuotuisesta työohjelmasta.This call for proposals is subject to the adoption without significant modifications by the legislative authority of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU (1) and to the positive opinion or to the lack of an opinion by the Committee mentioned in the basic act on the annual work programme for the implementation of the European Solidarity Corps for 2018.Den här ansökningsomgången inleds med förbehåll för att lagstiftaren utan några större ändringar antar förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av fördordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (1) och att den kommitté som anges i grundrättsakten avger ett positivt yttrande eller inget yttrande alls om det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Europeiska solidaritetskåren för 2018.
2.   Toimet2.   Actions2.   Insatser
Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet:This call for proposals covers the following actions of the European Solidarity Corps:Denna ansökningsomgång gäller följande insatser inom Europeiska solidaritetskåren:
— | Vapaaehtoistyökumppanuudet— | Volunteering Partnerships,— | Volontärpartnerskap
— | Vapaaehtoistyöhankkeet— | Volunteering Projects,— | Volontärprojekt
— | Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla— | Volunteering Teams in high priority areas,— | Volontärgrupper på högprioriterade områden
— | Harjoittelut ja työ— | Traineeships and Jobs,— | Praktik och jobb
— | Solidaarisuushankkeet— | Solidarity Projects,— | Solidaritetsprojekt
— | Laatumerkki— | Quality Label.— | Kvalitetsmärket
3.   Osallistumiskelpoisuus3.   Eligibility3.   Berättigande
Kaikki julkiset tai yksityiset elimet voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneiden nuorten ryhmät voivat hakea rahoitusta solidaarisuushankkeisiin.Any public or private body may apply for funding within the European Solidarity Corps. In addition, groups of young people registered in the European Solidarity Corps Portal, may apply for funding for Solidarity Projects.Alla offentliga och privata organ kan söka om finansiering från Europeiska solidaritetskåren. Dessutom kan grupper av unga som är registrerade i Europeiska solidaritetskårens portal ansöka om finansiering för solidaritetsprojekt.
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin voivat osallistua seuraavat maat:The European Solidarity Corps is open to the participation of the following countries:Följande länder är berättigade att delta i Europeiska solidaritetskåren:
Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin.The 28 Member States of the European Union can fully take part in all European Solidarity Corps actions.Europeiska unionens 28 medlemsstater kan delta full ut i Europeiska solidaritetskårens insatser.
Lisäksi tietyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet ovat avoinna seuraavien maiden organisaatioille:In addition, certain European Solidarity Corps actions are open to the participation of organisations from:Dessutom får organisationer från följande länder delta i vissa av kårens insatser:
— | EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja— | EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein and Norway,— | Efta-/EES-länder: Island, Liechtenstein och Norge.
— | EU:n ehdokasmaat: Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia— | EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of Macedonia,— | EU:s kandidatländer: Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
— | Kumppanimaat.— | Partner countries.— | Partnerländer.
Lisätietoja osallistumisesta saa Euroopan solidaarisuusjoukkojen oppaasta.Please refer to the European Solidarity Corps Guide for further details on the modalities of participation.Närmare uppgifter om villkor för deltagande finns i Europeiska solidaritetskårens handledning.
Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että kelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä se ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta osallistumisen päättymistä koskevien avustussopimuksen määräysten mukaisesti.For British applicants: Please be aware that eligibility criteria must be complied with for the entire duration of the grant. If the United Kingdom withdraws from the EU during the grant period without concluding an agreement with the EU ensuring in particular that British applicants continue to be eligible, you will cease to receive EU funding (while continuing, where possible, to participate) or be required to leave the project on the basis of the relevant provisions of the grant agreement on termination.För brittiska sökande gäller följande: Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade, kommer de inte längre att få finansiering från EU (men kan fortsätta att delta, där så är möjligt) eller tvingas lämna projektet i enlighet med relevanta bestämmelser om upphörande i bidragsavtalet.
4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto4.   Budget and duration of projects4.   Budget och projektens löptid
Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 44 241 725 miljoonaa euroa.The total budget earmarked for this call for proposals is estimated at EUR 44 241 725.Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget på uppskattningsvis 44 241 725 euro.
Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina, ja ne perustuvat seuraaviin:The total budget earmarked for the call for proposals as well as its repartition are indicative and are based on:Den totala budget som öronmärkts för ansökningsomgången och dess fördelning är preliminär och bygger på följande belopp:
— | 30 339 725 euroa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaa ohjelmaa varten vuonna 2018— | EUR 30 339 725 for the European Solidarity Corps Programme for the year 2018,— | 30 339 725 euro för Europeiska solidaritetskårens program för 2018
— | muista EU:n ohjelmista solidaarisuustoimia varten osoitettavat lisämäärät: | — | 11 102 000 euroa Euroopan sosiaalirahastosta; | — | 1 800 000 euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta; | — | 1 000 000 euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.— | Additional amounts from other EU Programmes contributing to solidarity activities: | — | EUR 11 102 000 from the European Social Fund, | — | EUR 1 800 000 from the European Agricultural Fund for Rural Development, | — | EUR 1 000 000 from the Asylum, Migration and Integration Fund.— | Ytterligare belopp från andra EU-program som ska bidra till volontärverksamhet: | — | 11 102 000 euro från Europeiska socialfonden | — | 1 800 000 euro från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling | — | 1 000 000 euro från Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Kokonaismäärärahojen edellytyksenä on Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston vuoden 2018 vuotuisten työohjelmien hyväksyminen.The total budget is subject to the adoption of the 2018 Annual work programmes for the European Social Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development.Totalbudgeten gäller med förbehåll för att de årliga arbetsprogrammen för Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2018 antas.
Kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavien määrärahojen osalta hakijoita kehotetaan käymään säännöllisesti sivustolla [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps], josta löytyvät tiedot tähän ehdotuspyyntöön mahdollisesti tehtävistä oikaisuista.As regards the available budget for each action covered by the call, potential applicants are thus invited to regularly consult (https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps) for corrigenda of the present call for proposals.När det gäller den tillgängliga budgeten för varje insats som omfattas av den här ansökningsomgången uppmanas de sökande att regelbundet besöka solidaritetskårens portal (https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps) för rättelser till den här ansökningsomgången.
5.   Määräaika hakemusten jättämiselle5.   Deadline for the submission of applications5.   Sista ansökningsdag
Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Brysselin aikaan.All deadlines for submission of applications specified below end at 12.00 (noon), Brussels time.Alla tidsfrister löper ut kl. 12.00, Brysseltid.
Vapaaehtoistyökumppanuudet | 16. lokakuuta 2018Volunteering Partnerships | 16 October 2018Volontärpartnerskap | 16 oktober 2018
Vapaaehtoistyöhankkeet | 16. lokakuuta 2018Volunteering Projects | 16 October 2018Volontärprojekt | 16 oktober 2018
Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla | 18. helmikuuta 2019Volunteering Teams in high priority areas | 18 February 2019Volontärgrupper på högprioriterade områden | 18 februari 2019
Harjoittelut ja työ | 16. lokakuuta 2018Traineeships and Jobs | 16 October 2018Praktik och jobb | 16 oktober 2018
Solidaarisuushankkeet | 16. lokakuuta 2018Solidarity Projects | 16 October 2018Solidaritetsprojekt | 16 oktober 2018
Laatumerkkiä koskeville hakemuksille ei ole määräaikaa vaan niitä voi jättää jatkuvasti.Applications for Quality Label can be submitted on a continuous basis.Ansökningar om kvalitetsmärket kan skickas in fortlöpande.
Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oppaasta.Please refer to the European Solidarity Corps Guide for detailed instructions for the submission of applications.Närmare information om hur du lämnar in en ansökan finns i Europeiska solidaritetskårens handledning.
6.   Lisätiedot6.   Full details6.   Ytterligare information
Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oppaasta seuraavasta internet-osoitteesta:The detailed conditions of this call for proposals, including priorities, can be found in the European Solidarity Corps Guide at the following internet address:Utförliga uppgifter om denna ansökningsomgång, inklusive prioriteringarna, finns i Europeiska solidaritetskårens handledning på följande adress:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corpshttps://ec.europa.eu/youth/solidarity-corpshttps://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.The European Solidarity Corps Guide constitutes an integral part of this call for proposals and the conditions for participation and funding expressed therein apply in full to this call.Europeiska solidaritetskårens handledning utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.
(1)  COM(2017) 262, 30.5.2017.(1)  COM(2017) 262, 30.5.2017(1)  COM(2017) 262, 30.5.2017.